50% uzņēmējdarbības nodokļa izmaksas

Pakalpojums

Fiziskās personas, kas gūst ienākumus no autortiesībām, var izmantot priviliģētas nodokļu izmaksas, kas sastāda pat 50% no ienākumu summas. Nekas neliedz autoriem veikt savu darbu savas uzņēmējdarbības ietvaros. Līdz ar to rodas jautājums, vai arī šādā veidā var rēķināties ar 50% pašizmaksu. Šie jautājumi būs šīs analīzes priekšmets.

Radītājs un 50% nodokļu atskaitāms

Gadījumā, ja fiziskās personas gūst ienākumus no īpašuma tiesībām, kas minētas Art. 10 sek. IIN likuma 1.punktu 7, iespējams piemērot paaugstinātas 50% nodokļa atskaitāmās izmaksas.

Norādīsim, ka saskaņā ar Art.IIN likuma 18. pantu, par ienākumiem no īpašuma tiesībām tiek uzskatīti ienākumi no autortiesībām un blakustiesībām atsevišķu noteikumu izpratnē, tiesības uz izgudrojuma dizainparaugiem, tiesības uz integrālo shēmu topogrāfiju, preču zīmēm un dekoratīviem dizainparaugiem, tai skaitā, pārdošanas ar autortiesībām un blakustiesībām. šīs tiesības pret samaksu.

Ieņēmumi no autortiesību izmantošanas vai šo tiesību atsavināšanas rodas, ja ir izpildīti divi nosacījumi. Pirmkārt, ir nepieciešams, lai īpašuma tiesību subjekts parādās darba formā. Otrkārt, gūtajiem ieņēmumiem jābūt tieši saistītiem ar noteiktu autortiesību vai blakustiesību izmantošanu vai to atsavināšanu, jābūt šādas izmantošanas rezultātam vai regulējumam atbilstošas ​​autortiesību vai izpildvaras atlīdzības veidā.

Tomēr mūs interesējošais jautājums ir aprakstīts Art. 22 sek. 9 IIN likuma 1.-3.punkts, kur bija norādīts, ka 50% izmaksas noteiktas par:

 • radītāja samaksa par izgudrojuma, integrālās shēmas topogrāfijas, lietderības modeļa, rūpnieciskā dizaina, preču zīmes vai dekoratīvā dizaina īpašumtiesību nodošanu;

 • licences maksu par augstākminēto lietošanas tiesību nodošanu sliedes;

 • autortiesību autoru un blakustiesību izpildītāju veikto izmantošanu atsevišķu noteikumu izpratnē vai šo tiesību atsavināšanu.

Kā redzat, 50% no izmaksām ir stingri saistītas ar autoru autortiesību izmantošanu uz konkrēto darbu.

Papildus ņemiet vērā, ka IIN likumā ir noteikts konkrēts ieņēmumu katalogs, kas dod tiesības uz 50% izmaksu. Nu, saskaņā ar Art. 22 sek. IIN likuma 9b, šīs izmaksas attiecas uz ieņēmumiem, kas gūti no:

 1. radošā darbība arhitektūras, interjera dizaina, ainavu arhitektūras, būvinženierijas, pilsētplānošanas, literatūras, tēlotājmākslas, rūpnieciskā dizaina, mūzikas, fotogrāfijas, audio un audiovizuālās jaunrades, datorprogrammu, datorspēļu, teātra, kostīmu dizaina, scenogrāfijas jomās, režija, horeogrāfija, mākslinieciskā vijoļmāksla, tautas māksla un žurnālistika;

 2. mākslinieciskā darbība aktiermākslas, skatuves, dejas un cirka mākslas jomā, kā arī diriģēšanas, vokālo un instrumentālo studiju jomā;

 3. audio un audiovizuālā ražošana;

 4. žurnālistiskā darbība;

 5. muzeju darbība izstāžu, zinātnes, popularizēšanas, izglītības un izdevējdarbības jomā;

 6. saglabāšanas aktivitātes;

 7. pantā minētās atkarīgās tiesības. 2 klauzula 2. pantu 1994. gada 4. februāra Likumā par autortiesībām un blakustiesībām, izstrādāt svešu darbu tulkojuma veidā;

 8. pētniecība un attīstība, zinātniskā, zinātniskā un didaktiskā, pētnieciskā, pētnieciskā un mācību darbība, kā arī didaktiskā darbība universitātē.

Kā piezīmi atzīmēsim, ka kopējās nodokļu atskaitāmās izmaksas attiecīgajā taksācijas gadā nedrīkst pārsniegt PLN 85 528, ja vien nodokļu maksātājs nevar pierādīt, ka tās ir bijušas lielākas. Šajā gadījumā iegūšanas izmaksas tiek pieņemtas faktiski radušos izmaksu apmērā (IIN likuma 22. panta 9.a un 10. punkts).

Konkrētai autoru grupai, kas gūst ieņēmumus no viņiem piederošu autortiesību darbu izmantošanas, ir tiesības uz 50% nodokļa atskaitāmajām izmaksām.

Autortiesības kā daļa no uzņēmējdarbības

Papildus ieņēmumiem no autortiesībām IIN likums paredz iespēju gūt ieņēmumus no nelauksaimnieciskās darbības (likuma 10. panta 1. daļas 3. punkts).

Šajā brīdī norādām, ka principā noteikumi neizslēdz iespēju autoriem savas saimnieciskās darbības ietvaros gūt ienākumus no mantiskām autortiesībām, tostarp par šo tiesību pārdošanu pret samaksu. Jo, ja šie ieņēmumi tiek gūti apstākļos, kas liecina par nodokļu maksātāja darbību organizēti, nepārtraukti un peļņas gūšanas veidā, saimnieciskās darbības pamatnosacījumi, kas noteikti Regulas Nr. 5.a IIN likuma 6. punkts.

Līdz ar to, tā kā radītājs var gūt ienākumus saimnieciskās darbības ietvaros, šāda situācija rada jautājumu par iespēju šajā ziņā izmantot 50% nodokļa atskaitāmās izmaksas.

Atbildot uz to, jāatsaucas uz Art. 22 sek. IIN likuma 12. pantu, kurā teikts, ka ieņēmumi, kas minēti Art. 14, 1. punktā minētās atskaitāmās izmaksas. 9.

Saskaņā ar Art. 14 sek. Likuma 1. pantā ienākumi no saimnieciskās darbības ir maksājamās summas, pat ja tās faktiski nav saņemtas, pēc atdotās preces vērtības izslēgšanas, piešķirtās atlaides un atlaides. Ja nodokļu maksātāji pārdod preces un pakalpojumus, uz kuriem attiecas preču un pakalpojumu nodoklis, ieņēmumus no šīs pārdošanas uzskata par ieņēmumiem, no kuriem atskaitīts maksājamais nodoklis par precēm un pakalpojumiem.

Līdz ar to, ņemot vērā minēto regulējumu, iespēja uzskaitīt 50% nodokļa atskaitāmās izmaksas neattiecas uz visiem ienākumu avotiem.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Noteikti tika izslēgta novērtējuma normas izmantošanas iespēja ienākumu avota gadījumā, kas ir nelauksaimnieciska saimnieciskā darbība. Tādējādi 50% izmaksas attiecas tikai uz ieņēmumiem, kas gūti no īpašuma tiesībām, kas ir no saimnieciskās darbības nošķirts ieņēmumu avots.

Acīmredzot iepriekšminētais nenozīmē, ka pašnodarbināts satura veidotājs nevar rēķināties ar autortiesību pārvaldīšanas izmaksām. Šajā gadījumā vispārīgais noteikums, kas paredzēts Art. 22 sek. IIN likuma 1. pantu, kas nosaka, ka nodokļa atskaitāmās izmaksas ir izmaksas, kas radušās, lai gūtu ienākumus vai uzturētu vai nodrošinātu ienākumu avotu, izņemot 1. pantā uzskaitītās izmaksas. 23.

Rezultātā izmaksas būs visi faktiski radušies un pareizi dokumentēti izdevumi, kas saistīti ar autortiesībām uzņēmējdarbības gaitā. Likuma noteikumi tikai izslēdz iespēju izmantot tāmes standartu, kas norādīts Art. 22 sek. IIN likuma 9.

Kā pareizi norādīja KIS direktore 2020. gada 6. jūlija interpretācijā (Darba vai mākslinieciskā izpildījuma forma Nr. un ir atsavinājusies vai izmantojusi savas tiesības. Jāatzīst, ka termini "izmantošana" un "atsavināšana" ietver autortiesību nodošanu vai licences piešķiršanu darbu vai blakustiesību objektu izmantošanai.

Tomēr iepriekš minētais neattiecas uz nodokļu maksātājiem, kuri gūst ienākumus no šī konta, veicot uzņēmējdarbību.

Autoriem, kuri gūst ieņēmumus no autortiesībām no nelauksaimnieciskās darbības, ieņēmumu gūšanas izmaksas tiek iekļautas faktiski veikto izdevumu summā. Nodokļu maksātāji šajā gadījumā neizmanto 50% nodokļu izmaksas.

Apkopojot iepriekš minēto, varam norādīt, ka nodokļu maksātāja gūto ieņēmumu klasifikācija no autortiesībām uz avotu, kas minēta Art. 10 sek. 1. punkta 3. apakšpunkts no iepriekš minētā punktā, t.i., nelauksaimnieciska saimnieciskā darbība, nepārprotami izslēdz iespēju piemērot 50% nodokļa atskaitāmās izmaksas.