No iepriekšējā uzņēmuma izņemto pamatlīdzekļu nolietojums

Vietne

Uzņēmēji arvien biežāk maina uzņēmējdarbības formas. Turklāt daudzos gadījumos no tās tiek izņemti pamatlīdzekļi, ko izmanto konkrētajā saimnieciskajā darbībā. Tie bieži ir izmantojami un joprojām var tikt izmantoti. Vai šādā situācijā mums būs tiesības uz pamatlīdzekļu nolietojumu, ko esam izņēmuši no iepriekšējās darbības? Pārbaudīsim!

Nodokļu atskaitāmās izmaksas un pamatlīdzekļu nolietojums

Saskaņā ar Art. 22 sek. 1 likuma - turpmāk tekstā: IIN likums - nodokļa atskaitāmās izmaksas ir izmaksas, kas veiktas ienākumu gūšanai vai ienākumu avota uzturēšanai vai nodrošināšanai, izņemot 1.punktā uzskaitītās izmaksas. šī akta 23.

Lai izdevumus varētu uzskatīt par nodokļa atskaitāmām izmaksām, tiem saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • tas ir radies nodokļu maksātājam, t.i., galu galā tas jāsedz no nodokļu maksātāja aktīviem (tie nav nodokļu atskaitāmie izdevumi, izdevumi, kas nodokļu maksātāja darbībai radušies personām, kas nav nodokļu maksātājs);

  • tas ir galīgs (faktiskais), t.i., veikto izdevumu vērtība nekādā veidā nav atgriezta nodokļu maksātājam;

  • ir saistīts ar nodokļu maksātāja veikto saimniecisko darbību;

  • tie radušies, lai gūtu, saglabātu vai nodrošinātu ieņēmumus, vai var ietekmēt gūto ieņēmumu apjomu;

  • ir pienācīgi dokumentēts;

  • nevar tikt iekļauts izdevumu grupā, kas saskaņā ar Art. 23 sek. Likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 1. pantu nav uzskatāmas par nodokļa atskaitāmām izmaksām.

Tajā pašā laikā cēloņsakarība starp izdevumu rašanos un ienākumu gūšanu vai to avota saglabāšanu vai nodrošināšanu būtu jāvērtē individuāli katram izdevumam. Šo attiecību novērtējumam jāparāda, ka veiktie izdevumi var objektīvi veicināt ienākumu gūšanu vai kalpot ienākumu avota saglabāšanai vai nodrošināšanai.

Vienlaikus likumdevējs pieņēmis principu, ka izdevumi par nodokļu maksātāju izmantoto aktīvu iegādi ilgtermiņā, nevis tikai to iegādes gadā, tiek iekļauti izmaksās secīgi, jo tie tiek izlietoti (nolietojuma rakstīšana). -offs).

Atgādināt, ka nodokļa atskaitāmās izmaksas ir pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu norakstīšana (amortizācijas norakstīšana), kas veikta tikai saskaņā ar Art. 22a-22o, ņemot vērā Art. 23.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Pamatlīdzekļu nodošana - individuālais uzņēmums

Pamatlīdzekļu definīcija IIN vajadzībām ir noteikta Art. IIN likuma 22.a punktu, norādot aktīvus, kurus, ja ir izpildīti šajā noteikumā noteiktie nosacījumi, var uzskatīt par pamatlīdzekļiem, kam piemēro amortizāciju.

Tāpēc pamatlīdzekļu definīcija ir bijusi cieši saistīta ar nolietojuma jēdzienu nodokļu vajadzībām.

Nolietojums attiecas uz nodokļu maksātājam piederošajiem vai kopīpašumā esošajiem priekšmetiem, kuri ir iegādāti vai ražoti paši, ir pilnīgi un derīgi lietošanai pieņemšanas dienā:

  • būves, ēkas un telpas, kas ir atsevišķs īpašums;

  • mašīnas, ierīces un transporta līdzekļi;

  • citas preces - ar paredzamo lietošanas laiku, kas ilgāks par vienu gadu

- izmanto nodokļu maksātājs ar savu saimniecisko darbību saistītiem mērķiem vai nodod lietošanā uz īres vai nomas līguma pamata.

Pamatlīdzekļu izņemšana no darbības

Pārveidojot individuālo uzņēmumu, nodokļu maksātāji bieži vien vēlas izņemt noteiktus aktīvus, piemēram, nekustamo īpašumu.

1. piemērs.

Nodokļu maksātājs savu individuālo uzņēmumu vēlas pārveidot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Sava biznesa ietvaros viņš izmanto nekustamo īpašumu, kas ir viņa īpašums. Ēkas tiek ierakstītas pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu reģistrā. No tiem nodokļu maksātājs veic nolietojuma norakstīšanu. Viņš vēlas pārtraukt visu nekustamo īpašumu izmantošanu individuālajam uzņēmumam un izņemt tos pirms pārveidošanas. Izņemtos īpašumus izmanto uzņēmums. Nodokļu maksātājs tos īrēs. Vai viņam būs jāveic nolietojuma korekcijas?

Šajā gadījumā, izstājoties no pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaites un pārtraucot to izmantošanu individuālajā uzņēmumā, nebūs jāveic nolietojuma norakstīšanas korekcija par periodu, kurā tie tika izmantoti.

No iepriekšējās darbības izņemto pamatlīdzekļu nolietojums

Daudzos gadījumos no saimnieciskās darbības izņemtie pamatlīdzekļi pēc tam tiek izmantoti jaunajā pārveidotajā darbībā.

2. piemērs.

Nodokļu maksātājs pārveido individuālo uzņēmumu par individuālo uzņēmumu sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Pirms konversijas viņš izņēma nekustamā īpašuma īpašumus. Pēc pārveidošanas viņš nolēma uzņēmumam piešķirt nekustamo īpašumu. Kā jānolieto nekustamais īpašums uzņēmumā?

Pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības noteikšanas metode atšķiras, piem. to iegādes metodes dēļ un ir regulēts mākslā. IIN likuma 22g.

Juridiskās formas maiņas, kā arī subjektu apvienošanās vai sadalīšanas gadījumā, pamatojoties uz atsevišķiem noteikumiem - pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu sākotnējā vērtība tiek noteikta reģistrā (sarakstā) norādītajā sākotnējā vērtībā. uzņēmumam ar mainītu juridisko formu, sadalītu vai apvienotu. Šis noteikums attiecīgi attiecas uz uzņēmumiem, kas nav juridiskas personas.

Iepriekš minētie noteikumi ir piemērojami mutatis mutandis gadījumā, ja vienība uzsāk darbību pēc pārtraukuma, kas ilgst ne vairāk kā 3 gadus, ja aktīvi tika ierakstīti uzskaitē pirms pārtraukuma.

Svarīgi ir tas, ka juridiskās formas maiņas, uzņēmumu sadalīšanas vai apvienošanās rezultātā izveidotās vienības veic nolietojuma norakstīšanu, ņemot vērā pašreizējo norakstīto summu, un turpina nolietojuma metodi, ko pieņēmusi vienība ar mainītu juridisko formu, sadalīts vai apvienots.

Gadījumā, ja no pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu reģistra tiks izņemts nekustamais īpašums, kas mūsu gadījumā tika izmantots iepriekšējā saimnieciskajā darbībā, bet pēc tam tiks izmantots jaunā darbībā, nekustamo īpašumu varēs klasificēt kā pamatlīdzekļus šajā darbībā. Taču, ņemot vērā to, ka attiecīgo nekustamo īpašumu nodokļu maksātājs līdz šim veiktajā saimnieciskajā darbībā amortizēja un pēc tam būs pakļauts amortizācijai jaunajos darījumos (veikts pēc pārtraukuma, kas nav ilgāks par 3 gadiem), sākotnējais šo pamatlīdzekļu vērtība būtu jānosaka, pamatojoties uz to vērtību, ko iepriekš uzņēmies nodokļu maksātājs. Turklāt šajā gadījumā ir jāturpina iepriekš izmantotā nolietojuma metode attiecīgajiem pamatlīdzekļiem. Nolietojot šos pamatlīdzekļus, nodokļu maksātājam būtu jāņem vērā arī iepriekš veiktie nolietojuma norakstījumi.

Rezumējot, uzņēmuma vadīšanas formas maiņas gadījumā iepriekš izņemtos pamatlīdzekļus varam ienest jaunajā biznesā un veikt to nolietojumu.