Centrālais patiesā labuma guvēju reģistrs - pārbaudiet saistības!

Apkalpošana

2019. gada 13. oktobrī darbību sāka Centrālais patiesā labuma guvēju reģistrs, t.i., sistēma, kas apkopo un apstrādā informāciju par fiziskām personām, kuras īsteno tiešu vai netiešu kontroli pār uzņēmumu, kas pazīstamas kā patiesā labuma guvēji. Pārbaudīsim, kādi ir pienākumi un līdz kuram laikam jāziņo reģistram?

Kurš ir patiesā labuma guvējs? - definīcija

Saskaņā ar noteikumiem patiesā labuma guvējs ir fiziska persona vai fiziskas personas:

 • īstenot tiešu vai netiešu kontroli pār uzņēmumu, izmantojot savas pilnvaras, kas izriet no juridiskiem vai faktiskiem apstākļiem, kas ļauj tām būtiski ietekmēt uzņēmuma darbības vai darbības, vai

 • kuras vārdā tiek nodibinātas darījuma attiecības vai veikts gadījuma darījums.

Uzņēmuma gadījumā patiesais labuma guvējs ir:

 • fiziska persona, kas ir akcionārs vai akcionārs sabiedrībā, kurai pieder īpašumtiesības uz vairāk nekā 25% no šīs juridiskās personas akciju kopskaita;

 • fiziskai personai, kurai pieder vairāk nekā 25% no kopējā balsu skaita sabiedrības lēmējinstitūcijā, arī kā ķīlas ņēmēja vai lietojuma ņēmēja vai saskaņā ar līgumiem ar citām balsstiesībām;

 • fiziska persona, kas kontrolē juridisko personu vai juridiskās personas, kurām kopīgi pieder īpašumtiesības uz vairāk nekā 25% no kopējā uzņēmuma akciju vai akciju skaita vai kurai kopīgi pieder vairāk nekā 25% no kopējā balsu skaita sabiedrībā uzņēmuma vadības institūcija, arī kā ķīlas ņēmējs vai lietojuma ņēmējs, vai pamatojoties uz līgumiem ar citām balsstiesībām;

 • fiziska persona, kas realizē kontroli pār sabiedrību, kam ir 1. pantā minētās tiesības. 3 sek. 1 Grāmatvedības likuma 37. punkts;

 • fiziska persona, kas ieņem augstāku vadošu amatu sabiedrības struktūrās, ja dokumentāli nav iespējams noteikt vai šaubīties par iepriekš minētajos punktos norādīto fizisko personu identitāti un ja nav aizdomu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

Tāpēc attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību patiesā labuma guvējs būs akcionārs vai partneri, kuriem pieder vairāk nekā 25% akciju.

Kas ziņo par faktisko īpašnieku?

Visām pilnsabiedrībām, komandītsabiedrībām, komandītsabiedrībām, akciju sabiedrībām un komandītsabiedrībām ir pienākums paziņot faktiskajiem īpašniekiem neatkarīgi no apgrozījuma ierobežojuma vai nodarbinātības lieluma un neatkarīgi no tā, vai uz šīm sabiedrībām attiecas citi pienākumi. saskaņā ar 2018. gada 1. marta likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu. Civilsabiedrībām nav pienākuma ziņot par faktiskajiem īpašniekiem.

Kādi dati ir CRBR?

Centrālais patiesā labuma guvēju reģistrs apkopo datus par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem:

 • publisks,

 • komandītsabiedrības,

 • komandītsabiedrības,

 • ar ierobežotu atbildību,

 • vienkāršas akciju sabiedrības (no 2020. gada 1. marta),

 • akciju sabiedrības, izņemot publiskas sabiedrības 2005. gada 29. jūlija Likuma par publisko piedāvājumu un nosacījumiem, kas reglamentē finanšu instrumentu ieviešanu organizētajā tirdzniecībā, un par publiskajām sabiedrībām izpratnē.

Šie dati ir informācija par uzņēmuma pārstāvju identitāti, t.i., viņu personas datiem.

Centrālais patiesā labuma guvēju reģistrs - jauni pienākumi uzņēmumiem

Institūcija, kas uzrauga CRBR reģistru, ir finanšu ministrs. Personas, kas ir pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumus (parasti valdes locekļi), kurām ir pienākums ziņot reģistram par patiesajiem patiesajiem īpašniekiem, iesniedz kriminālatbildības paziņojumu par nepatiesiem apgalvojumiem.

Ja uzņēmums nepilda pienākumu reģistrēt saņēmēju, tiek uzlikts naudas sods līdz 1 000 000 PLN.

Kā reģistrēt faktisko īpašnieku reģistrā?

Lai iesniegtu pieteikumu CRBR, dodieties uz ministrijas vietni: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ un pēc tam atlasiet Izveidot pieteikumu.

Norādītajiem datiem ir jābūt patiesiem (ar kriminālatbildību par nepatiesas deklarācijas iesniegšanu), un pieteikumam jābūt ar kvalificētu elektronisko parakstu vai parakstu, kas apstiprināts ar uzticamu ePUAP profilu.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Kad mēs sāksim lietot CRBR praksē?

Lai gan reģistrs darbojas un sākotnējam ziņošanas termiņam bija paredzēts 2020. gada 13. aprīlis, vīrusa pandēmijas dēļ likumā noteiktais termiņš ziņošanai par faktiskajiem īpašniekiem tika pagarināts līdz 2020. gada 13. jūlijam. Uzņēmumi, kas dibināti pirms 2019. gada 13. oktobra , tāpēc, iesniedzot pieteikumu, ir laiks atvaļinājumam. No otras puses, tie, kas vēl ir jāizveido, ir jāiesniedz CRBR 7 dienu laikā pēc reģistrācijas valsts tiesu reģistrā.

Kāpēc Centrālais patiesā labuma guvēju reģistrs?

Reģistrs galvenokārt ir izveidots, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Ministrijas rīcībā – un ne tikai tāpēc, ka reģistrs ir publiski pieejams – precīzi un aktuāli dati par patiesajiem labuma guvējiem ir ļoti svarīgi šo parādību apkarošanai, jo, kā skaidro Digitalizācijas ministrija:

neļauj noziedzniekiem slēpt savu identitāti sarežģītā korporatīvajā struktūrā”.

Tādējādi reģistra atvērtība ir paredzēta, lai veicinātu uzticēšanos finanšu tirgum un saimniecisko darījumu dalībniekiem.