Vai uzņēmējam pienākas mantojums no miruša parādnieka?

Apkalpošana

Uzņēmējdarbības vadīšana vienmēr ir saistīta ar risku, ka līgumslēdzēji kavēs maksājumus. Agri vai vēlu parādniekam savas saistības būtu jānokārto, bet ja viņš nomirst agrāk? Vai šajā gadījumā uzņēmējam pienākas mantojums no mirušā parādnieka? Vai viņš šādā veidā var apmierināt savas prasības?

Kas ir iekļauts mantojumā?

Mantojums var ietvert gan aktīvus, gan saistības. Praksē tas nozīmē, ka testators var atstāt ne tikai īpašumus, piemēram, naudu, nekustamo īpašumu vai dažāda veida tiesības, bet arī nenomaksātas saistības, gan privātas, gan publiskas (piemēram, nokavētos nodokļus).

Mantinieki, kas iegūst mantojumu, ir atbildīgi par mirušā saistībām – viņiem pēc tam ir pienākums nokārtot visas mantojuma atstājēja nesamaksātās saistības.

Problēma ir tā, ka cilvēki, kas ļoti bieži iecelti mantojumā uz ilgu laiku, neveic nekādus pasākumus, lai noformētu mantojuma lietas. Juridiski saistoša tiesas lēmuma par mantojuma iegūšanu vai reģistrētas notariāli apliecinātas mantojuma apliecības iegūšana ir vienīgais nosacījums efektīvai mantojuma pieņemšanai un līdz ar to arī atbildībai par mirušā parādiem.

Pieprasījums pēc mantojuma iegūšanas apstiprinājuma

Mantojuma iegūšanas apstiprinājums visbiežāk rodas mantinieku darbības rezultātā. Taču uzņēmējs, kurš vēlas dzēst mirušai personai piederošu parādu, var uzsākt attiecīgu procedūru - viņš nav atkarīgs no parādnieka mantiniekiem. Civilkodeksa 1025. panta 1. punkts
Tiesa pēc tajā ieinteresētās personas lūguma nosaka mantinieka mantojuma iegūšanu". Atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem tiesvedību par mantojuma iegūšanas apstiprināšanu var ierosināt jebkura persona, kurai par to ir tiesiska interese. Tādējādi tas nozīmē, ka tiesības noteikt mantinieku loku nepieder tikai mantot aicinātajām personām.

Tiesības ierosināt šāda veida mantojuma lietu attiecas tikai uz tiesvedību. Līdz ar to personai ar tiesisku interesi nav iespējams pieprasīt mantojuma iegūšanas apstiprinājumu pie notāra.

Tiesiskā interese noskaidrot mantojuma iegūšanu

Tiesiskā interese ir galvenais elements, kas ļauj uzsākt tiesvedību, lai apstiprinātu mantojuma iegūšanu. Uzņēmējam, kuram ir nenokārtots parāds pret savu mirušo parādnieku, ir visas tiesības prasīt šādas personas mantinieku loka nodibināšanu. SAC 2019. gada 25. jūnija spriedums (lietas atsauces numurs II OSK 958/17)
Mantinieka vai mantojuma kreditoram ir leģitimitāte iesniegt pieteikumu par mantojuma pasludināšanu [..], piemēram, ja viņš vēlas veikt piespiedu izpildi pret mantojumā ietilpstošo nekustamo īpašumu. Šādā pieteikumā jāiekļauj lūgums apstiprināt mantojuma iegūšanu pēc noteikta mantojuma atstājēja, pieteicēja tiesiskās intereses pierādīšana, iespējamā pieteicējam zināmo ieinteresēto personu norāde un apstākļi, kas pamato tiesas jurisdikciju.”.
Tomēr kāda ir tiesiskā interese lietā un kā to pierādīt? Tiesiskā interese būs interese radīt sekas, kuras likums saista ar lēmuma par mantojuma iegūšanas apstiprināšanu izdošanu. Visā lietā pietiks aprakstīt prasījumu, kas pienākas uzņēmējam, un norādīt, ka mantojuma iegūšanas apstiprinājums nepieciešams, lai nokārtotu mirušā mantinieku saistības.

Interesanti, ka uzņēmējam, kurš no sava parādnieka pieprasa mantojuma apliecinājumu, ir tiesības pretendēt uz citām darbībām. Saskaņā ar Glivices provinces administratīvās tiesas 2010. gada 17. novembra spriedumu (lietas atsauces numurs II SA / Gl 644/10), "tā kā testatora kreditors var iesniegt saskaņā ar Art. Civilkodeksa 1025. panta 1. punktu, pieteikums par mantojuma pasludināšanu, un šīs deklarācijas pamats likumā noteiktās mantošanas gadījumā cita starpā ir norādīts radniecības pakāpe, viņam ir tiesiskas intereses 1. panta izpratnē. 83 sek. 1986. gada likuma 2. pants — Civilstāvokļa aktu reģistrs, prasot parādnieka mantinieka dzimšanas apliecības kopiju. Šī kopija būs radniecības pakāpes pierādījums, uz kura pamata varēs noskaidrot mantojuma iegūšanu un līdz ar to uzrādīt mirušā parādnieka saistību pāreju uz viņa mantiniekiem.”.

Tiesības uz mantojumu no miruša parādnieka – vai uzņēmējs var būt viņa mantinieks?

Mantinieku loku nosaka, pamatojoties uz testatora pēdējo gribu vai Civilkodeksa noteikumiem. Pirmais gadījums notiek, kad mirušais ir atstājis spēkā esošu testamentu - un tieši šī situācija ļauj uzņēmējam būt par konkrētas personas mantinieku. Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Testatoram nav šķēršļu iecelt savu kreditoru visam mantojumam vai tā daļai, pat ja viņš ar viņu nekādā veidā nav saistīts. Tomēr tas tiek darīts tikai saskaņā ar testamentu. Akta noteikumi neparedz, ka mirušā kreditori tiek mantoti, ja vien tie arī neietilpst viņa likumā noteikto mantinieku lokā.

Tiesības uz mantojumu un parādu samaksas prasība

Tātad uzņēmējam ir visas tiesības uz mantojumu no mirušā parādnieka (pilnībā vai daļēji), ja viņš ir iecelts mantojumā un nolemj pieņemt mantojumu.

Ja šāda situācija nenotiek, uzņēmējs, kuram ir prasījums pret mirušo, var faktiski pieprasīt tiesības uz mantojumu, pamatojoties uz citiem noteikumiem. Runa ir par tiesībām prasīt mantojuma parādu samaksu.

Visas mantojuma atstājēja nesamaksātās saistības tiek ieskaitītas mantojumā, ko manto viņa mantinieki. Ja lietā ir tikai viens mantinieks, uzņēmējam nav lielu problēmu un viņš zina, no kā prasīt atmaksu. Bet ja mantinieku ir vairāk? Civilkodeksa noteikumi tieši nosaka risinājumu - šeit noteicošais ir mantojuma sadales brīdis. Civilkodeksa 1034.pants
Līdz mantojuma sadalei mantinieki ir solidāri atbildīgi par mantojuma parādiem. Ja viens no mantiniekiem pabalstu ir izpildījis, viņš var prasīt atlīdzību no pārējiem mantiniekiem daļās, kas atbilst viņu daļu lielumam.
No mantojuma sadales brīža mantinieki ir atbildīgi par parādiem saistībā ar daļu lielumu". Tāpēc īpašuma nodaļa ir svarīgs brīdis jebkuram mirušas personas kreditoram. Kā savā 2013. gada 7. februāra spriedumā (lietas ats. II CSK 403/12) norāda Augstākā tiesa, "Civilkodeksa 1034. pants tikai nosaka, ka mantinieki līdz mantojuma sadalei atbild solidāri par mantojuma parādiem un ka mantojums proporcionāli līdzdalības lielumam ir atbildīgs solidāri no brīža, kad mantojums ir iestājies. īpašums tiek sadalīts. Tas nozīmē, ka līdz mantojuma sadalei visu parādu var prasīt un piedzīt no viena, vairākiem vai visiem mantiniekiem pēc kreditora izvēles, un kreditors var prasīt apmierinājumu no mantojuma tikai no atsevišķiem mantiniekiem apmērā, kas atbilst mantiniekiem. savu daļu īpašumā. Šis noteikums nosaka atbildības noteikumus par mantinieku mantojuma parādiem, nevis mantu, no kuras var piespiedu kārtā apmierināt mantojuma atstājēja kreditoru.”.

Tiesības uz mantojumu no miruša parādnieka

Uzņēmējam, kuram palikušas nesamaksātas mirušā līgumslēdzēja saistības, ir tiesības uz mantojumu no mirušā parādnieka, kurš paliks pēc viņa. Tomēr jāatzīmē, ka šīs tiesības ir:

  • tiešs - kad uzņēmējs tiek iecelts mantojumā saskaņā ar kreiso testamentu,
  • netiešs - kad uzņēmējs nav iecelts mantojumā. Pēc tam viņš no mirušā mantiniekiem var pieprasīt nesamaksāto parādu samaksu. Šim nolūkam viņam gan jāsaņem notariāls vai tiesas apstiprinājums par mantojuma iegūšanu. Viņam arī jāzina, vai konkrētajā gadījumā jau ir veikta mantojuma sadale, lai efektīvi norādītu mantinieku, kuram būs jāmaksā saistības.