Vai uz līgumslēdzēja ceļa izdevumu atlīdzināšanu attiecas prēmijas?

Apkalpošana

Darba devēji, kas pieņem darbā darbiniekus uz pilnvarojuma līguma pamata, var šaubīties par to, vai darbuzņēmējiem pienākas arī dienas nauda un komandējuma izdevumu atlīdzība komandējumu gadījumā. Turklāt var rasties šaubas par pienākumu veikt ieguldījumu iespējamos ieņēmumos.

Pirmkārt, jāņem vērā, ka mandāta līguma gadījumā noteikumi par komandējumiem nav spēkā. Šie noteikumi attiecas tikai uz darba ņēmējiem – tas ir, cilvēkiem, kas nodarbināti saskaņā ar darba līgumu. Personas, kuras tiek nodarbinātas saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, nedodas komandējumos Darba kodeksa izpratnē. Atšķirībā no darbiniekiem, viņiem arī nepienākas likumā noteiktās piemaksas.

Taču personas, kas nodarbinātas uz pilnvarojuma līguma pamata, pēc darba devēja pieprasījuma var dabiski segt izdevumus, kas saistīti ar dažāda veida braucieniem uz citām vietām vai valstīm. Saskaņā ar Art. Saskaņā ar Civilkodeksa 742. pantu rīkojuma devējam ir jāatlīdzina saimniekam pasūtītie izdevumi, ko viņš veicis, lai pareizi izpildītu rīkojumu, kā arī likumiskos procentus.

Pilnvarojuma līguma gadījumā noteikumi, kas reglamentē darbinieku atlīdzību, būtu jānosaka pašā līgumā. Ja līgumā nav attiecīgu noteikumu, atmaksa jāveic tādā apmērā, kā starp principālu un līguma pieņēmēju ir noteikts.

Izpildītājam komandējuma izdevumu atlīdzība ir arī ienākumi par darbu, kas veikts saskaņā ar pilnvarojuma līgumu. Tādējādi darbinieka ienākumi būs ne tikai pienākas, saskaņota atlīdzība un papildus iepriekš minētais. izmaksas. Atbilstoši noteikumiem būtu jāuzkrāj ieņēmumi no pilnvarojuma līguma. Art.18 sek. 1998. gada 13. oktobra likuma par sociālās apdrošināšanas sistēmu 3. pants nosaka, ka par pamatu ZUS iemaksu apmēram par darbuzņēmēju, kas tiek atlīdzināts, ir ienākumi, kas gūti par viņa veikto darbu, pamatojoties uz pilnvarojuma līgumu.

Tomēr daži ienākumi nav pakļauti ZUS iemaksām. Šo jautājumu regulējošie noteikumi tika ietverti Darba un sociālās politikas ministra 1998.gada 18.decembra rīkojumā par detalizētiem noteikumiem izdienas un invaliditātes pensiju apdrošināšanas iemaksu aprēķināšanas pamatu noteikšanai. Šo regulējumu sauc par iemaksu regulējumu. Saskaņā ar 2.§. 1 šo noteikumu 15.punktu, diētas un citi debitoru parādi par darbinieka komandējumu neveido pamatu apdrošināšanas prēmiju aprēķināšanai - līdz darba un sociālās politikas ministra 29.janvāra noteikumos noteiktajai summai. 2013.g. par debitoru parādiem valsts vai pašvaldības vienībā nodarbinātam budžeta jomas darbiniekam par komandējumu (Juridiskā Vēstneša 167. punkts).

Turklāt saskaņā ar 5. sec. Iemaksu regulas 2. punktā minētie noteikumi attiecas arī uz iemaksu novērtējuma bāzes noteikšanu, t. personas, kas veic darbu saskaņā ar pilnvarojuma līgumu.

Tādējādi, pamatojoties uz iepriekš minētajiem noteikumiem, darbuzņēmēja komandējuma izdevumu atlīdzināšana nav apliekama ar iemaksām. Šajā gadījumā iemaksu apmēra pamatā būs līgumslēdzēja atlīdzība, par kuru iepriekš ir panākta vienošanās līgumā.