Ziedojums profesionālajai izglītībai – kā tas ietekmē nodokļu nokārtošanu?

Pakalpojums

Darba devēji arvien biežāk saskaras ar pienācīgi izglītota darbaspēka trūkumu. Darba tirgū īpaši trūkst darbinieku ar profesionālo izglītību. Likumdevējs, redzot minētās problēmas, nolēma atjaunot profesionālo izglītību valstī, un, lai rosinātu nodokļu maksātājus sadarboties ar profesionālajām skolām, ieviesa nodokļu atvieglojumus, kas tika segti no ziedojuma profesionālajai izglītībai.

Kas ir ziedojums?

Saskaņā ar Art. Saskaņā ar 1964. gada 23. aprīļa Civilkodeksa (CK) likuma 888. panta 1. punktu ar dāvinājuma līgumu dāvinātājs apņemas nodrošināt saņēmējam bezmaksas pabalstu uz viņa īpašuma rēķina. Ziedojuma līgums ir tiesību akts, saskaņā ar kuru dāvinātājs apņemas vienpusēji bez maksas nodrošināt dāvinājuma saņēmējam uz sava īpašuma rēķina, neuzliekot pienākumu nodrošināt pretī par veikto ziedojumu. Labumam, ko gūst viena līgumslēdzēja puse, nav otras puses. Pabalsts saņēmējam jo īpaši var būt noteiktu tiesību pāreja no dāvinātāja īpašuma uz saņēmēja īpašumu (piemēram, īpašuma tiesības) vai noteiktas naudas summas samaksa. Ziedojums ir vienpusēji saistošs līgums, kas var tikt noslēgts uz vispārējiem civiltiesību principiem starp visām personām (fiziskām, juridiskām un juridiskām personām ar invaliditāti). Ziedojumu pieņemšanai principā nav nekādu ierobežojumu. Izšķirošais faktors šajā ziņā ir tiesībspēja. Iezīme, kas būtiski atšķir dāvinājuma līgumu no daudziem nosauktajiem līgumiem, ko regulē Civilkodekss, ir tā bez maksas. Tas nozīmē, ka ziedotājs, veicot ziedojumu otrai pusei, nevar iegūt ekvivalentu ne ziedojuma līguma noslēgšanas brīdī, ne arī turpmāk.

Vai ziedojums ir UIN nodokļa atvieglojums?

Mākslas nodrošināšana. 7 sek. Savukārt 1992. gada 15. februāra Likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli 2. pants nosaka, ka ienākumi no ienākumu avota (saskaņā ar 11., 24.a un 24.b pantu) ir iegūto ieņēmumu summas pārpalikums. no šī ieņēmumu avota pārsniedz taksācijas gadā sasniegtās to iegūšanas izmaksas. Ja nodokļa atskaitāmās izmaksas pārsniedz ieņēmumu summu, starpība ir zaudējumi no ieņēmumu avota.

Minētais regulējums skaidri parāda, ka ienākuma (nodokļa bāzes) noteikšana konkrētajā taksācijas gadā tiek veikta, aprēķinot starpību starp attiecīgajā taksācijas gadā gūto ieņēmumu summu un to iegūšanas izmaksām, kas radušās šajā taksācijas gadā.

Saskaņā ar Art. 18 sek. UIN likuma 1. punkta 1. apakšpunkts, nodokļa bāze, ievērojot Art. 21, art. 22, art. 24a un art. 24B, ir ienākumi, kas noteikti saskaņā ar Art. 7 vai raksts. 7A, pēc tam, kad tiek atskaitīti ziedojumi, kas paredzēti 1. pantā noteiktajiem mērķiem. 4. 2003. gada 24. aprīļa likuma par sabiedriskā labuma un brīvprātīgo darbu, organizācijas, kas minētas 1. pantā. 3 sek. šā likuma 2. un 3. punktu, vai līdzvērtīgas organizācijas, kas noteiktas sabiedriskā labuma darbību regulējošajos noteikumos, kas ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstī, kas nav Polijas Republika vai citā Eiropas Ekonomikas zonā ietilpstošā valstī, un kas veic sabiedriskā labuma darbību. publisko uzdevumu sfērā, īstenojot šos mērķus, - solidāri līdz summai, kas nepārsniedz 10% no 1.punktā minētajiem ienākumiem. 7 sek. 3 vai mākslā. 7.a punkts. 1.

Saskaņā ar Art. 18 sek. UIN likuma 1. panta 7. punktu, nodokļa bāze (saskaņā ar 21., 22., 24.a un 24.b pantu) ir ienākumi, kas noteikti saskaņā ar 21. panta 7. punktu. 7 vai raksts. 7A, pēc ziedojumu atskaitīšanas reliģiskās pielūgsmes mērķiem - līdz kopējai summai, kas nepārsniedz 10% no 1.punktā minētajiem ienākumiem. 7 sek. 3 vai mākslā. 7.a punkts. 1. Art. 18 sek. 1a iepriekš punktā, norādot, ka kopējā atskaitījumu summa no nosaukumiem, kas minēti 1. punktā. 1. panta 1. un 7. punkts nedrīkst pārsniegt 10 % no 2. pantā minētajiem ienākumiem. 7 sek. 3 vai mākslā. 7.a punkts. 1, izņemot to, ka atskaitījumi neattiecas uz ziedojumiem:

  • fiziskas personas;

  • juridiskas personas un struktūrvienības bez juridiskas personas statusa, kas veic uzņēmējdarbību, kas sastāv no elektronikas, degvielas, tabakas, stipro alkoholisko dzērienu, vīna un alus darīšanas rūpniecības izstrādājumu, kā arī citu alkohola izstrādājumu ar spirta saturu virs 1,5% un izstrādājumu ražošanu dārgmetālu vai ar šiem metāliem vai šo izstrādājumu tirdzniecību.

Turklāt Regulas Nr. 18 sek. 1c UIN likuma 1.c punktu, saskaņā ar kuru apakšpunktā minēto ziedojumu atskaitīšana. 1. panta 1. un 7. punktu, un no atsevišķiem aktiem izrietošo atskaitījumu piemēro, ja ziedojuma summa ir dokumentēta ar apliecinājumu par iemaksu saņēmēja maksājumu kontā vai viņa bankas kontā, kas nav maksājumu konts, un ja ir bezskaidras naudas ziedojums - dokuments, kas parāda ziedojuma vērtību, šo ziedojumu un saņēmēja apliecinājumu par tā pieņemšanu.

Mākslas saturs. 18 sek. 1g iepriekšminētā likuma apakšpunktā, savukārt paredzēts, ka nodokļu maksātājiem, izmantojot apakšpunktā minēto ziedojumu atskaitījumu 1. panta 1. un 7. punktu un kas izriet no atsevišķiem likumiem, ir jāpierāda 2. pantā minētajā liecībā. 27 sek. 1, veiktā ziedojuma summa, veiktā atskaitījuma summa un dati, kas ļauj identificēt saņēmēju, jo īpaši viņa vārds, uzvārds, adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai numurs, kas iegūts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, nevis Republikā. Polijā vai citā Eiropas Ekonomikas zonā ietilpstošā valstī, kurā ir saņēmēja juridiskā adrese, ko izmanto nodokļu identifikācijas vajadzībām.

Atskaitot visa veida atvieglojumus, jāatceras, ka tie ir atkāpe no nodokļu universāluma principa. Iepriekš minēto apstiprina Augstākās administratīvās tiesas 2018. gada 28. augusta spriedums (lietas atsauces numurs II FSK 2505/16):

Tā kā noteikumi par nodokļu atvieglojumiem un atbrīvojumiem ir izņēmums no nodokļu universāluma principa, kas izriet no Polijas Republikas Konstitūcijas 84. panta, izņēmumi no šī principa kā vienlīdzības un taisnīguma izpausmes ir stingri jādefinē likumā. , un nodokļu maksātājs nevar sagaidīt citas nodokļu atvieglojumus, kā vien tās, kuras var noteikt, pamatojoties uz tiesību normām, kas regulē atvieglojumus un atbrīvojumus. Vienlaikus likumdevējs var brīvi noteikt formālos nosacījumus šādu nodokļu atvieglojumu un atbrīvojumu izmantošanai. Šīs tiesības izriet tieši no Art. Polijas Republikas Konstitūcijas 217. pantu, saskaņā ar kuru nodokļu uzlikšana, citas valsts nodevas, subjektu, nodokļu objektu un nodokļu likmju noteikšana, kā arī atvieglojumu un amortizācijas piešķiršanas noteikumi, kā arī atbrīvoto vienību kategorijas no nodokļu uzlikšanas ir noteikts likumā.

Ziedojums profesionālajai izglītībai

2019. gada 1. janvārī likumdevējs ieviesa jaunu nodokļa atvieglojumu. Saskaņā ar Art. 18 sek. UIN likuma 1. panta 6. punktu, nodokļa bāze ir ienākums pēc tam, kad ir atskaitīti ziedojumi, kas sniegti profesionālās izglītības mērķiem valsts skolām, kas sniedz profesionālo izglītību, kas minētas 1. pantā. 4 2016. gada 14. decembra likuma 28.a punkts — Izglītības likums, un valsts iestādes un centri, kas minēti 2016. gada 14. decembra likumā. Šā likuma 2. panta 4. punktā – kopā līdz summai, kas nepārsniedz 10 % no 1. pantā minētajiem ienākumiem. 7 sek. 3 vai mākslā. 7.a punkts. 1.

Nodokļa atvieglojums attiecas uz ziedojumu profesionālās izglītības mērķiem, ja šo ziedojumu priekšmets ir:

  • mācību materiāli,

  • pamatlīdzekļi.

Nodokļu maksātājiem nebūs tiesību uz atskaitījumu, ja ziedojumā profesionālajai izglītībai ir iekļauti mācību materiāli vai pamatlīdzekļi, kas nav pilnībā, lietojami vai vecāki par 12 gadiem. Iepriekš minētais ziedojums jāveic:

  • 1. pantā minētās valsts profesionālās izglītības skolas. 4 2016. gada 14. decembra likuma 28.a punkts — Izglītības likums;

  • pantā minētās valsts iestādes un centri. 2 Izglītības likuma 4. punkts.

1. piemērs.

Šogad uzņēmums, kas nodarbojas ar turbīnu ražošanu, divas vecās mašīnas nomainīja pret jaunām. Uzņēmums sadarbojas ar valsts skolu, kas nodrošina profesionālo izglītību. Uzņēmējs nolēma, ka vecās mašīnas dāvinās skolai. Iepriekšminētais dos iespēju skolēniem apgūt profesiju praksē. Mašīnas darbojas, neskatoties uz to, ka tām ir 14 gadi. Uzņēmums interesējas, vai šajā situācijā varēs izmantot nodokļu atvieglojumus.

Šajā gadījumā, diemžēl, Sabiedrība no atvieglojumiem neiegūs. Nodotie pamatlīdzekļi (mašīnas) ir vecāki par 12 gadiem.