Saimnieciskās darbības mantošana Polijā

Apkalpošana

Mantošanas jautājumi detalizēti reglamentēti Civilkodeksā, kas nosaka, ka mirušā īpašuma tiesības un pienākumi pēc viņa nāves pāriet vienai vai vairākām personām. Būtiski, ka mantojumā netiek iekļautas ar viņa personu cieši saistītas mirušā tiesības un pienākumi, kā arī tiesības, kas viņa nāves brīdī tiek nodotas norādītajām personām neatkarīgi no tā, vai tās ir mantinieces vai nav. Vai šādā gadījumā ieraksts CEIDG par mirušo, kas vada individuālu uzņēmējdarbību, ir mantojams? Vai ir iespējams mantot uzņēmējdarbību Polijā?

Biznesa mantojums

Tas nav iespējams, jo ierakstīšana CEIDG nav Civilkodeksā minētā īpašuma tiesības vai pienākums. Tas sastāv tikai no reģistrētas komercdarbības datu ievadīšanas IKT sistēmā. Saskaņā ar Art. 29 sek. Likuma par Centrālo reģistru un informāciju par saimniecisko darbību un Uzņēmēju informācijas punktu 1. punkta 1. apakšpunktu, uzņēmējs ir pakļauts ex officio ar tautsaimniecības ministra administratīvu lēmumu svītrošanai no CEIDG, ja par uzņēmēja pastāvīgu saimnieciskās darbības pārtraukšanu. Personas, kas vada uzņēmumu, nāve noteikti ir jāklasificē kā šādas situācijas.

Svarīgs!

Uzņēmēja dzēšana no CEIDG tiek veikta ne vēlāk kā 7 dienu laikā no dienas, kad IKT sistēmā ievadīta informācija par uzņēmēja piekrišanu.

Civilkodeksa normas gan pieļauj uzņēmuma mantošanu, kas (atbilstoši Civillikuma 551. pantam) ir jāsaprot kā organizēts nemateriālo un materiālo vērtību kopums, kas paredzēts uzņēmējdarbības veikšanai. Šajā gadījumā tiesa pēc tajā ieinteresētās personas lūguma nosaka mantojuma iegūšanu mantiniekam. Notārs atsevišķos noteikumos noteiktos termiņos noformē mantojuma apliecību.

Svarīgs!

Testatora saimnieciskās darbības turpināšanas gadījumā mantiniekam ir jāiegūst savs ieraksts uzņēmumu reģistrā. Publisko tiesību tiesības un pienākumus nevar mantot!

Daļu mantošana civilsabiedrībā

Civiltiesiskā personālsabiedrība nav sabiedrība Komerclikuma izpratnē. Katrs no partneriem reģistrē savu uzņēmumu ar savu vārdu, aizpildot CEIDG-1 veidlapu, tāpat kā individuālā uzņēmuma gadījumā. Partneri veic ieguldījumu uzņēmumā, kas kļūst par visu partneru kopīpašumu.

Parasti pēc partnera nāves civilajā partnerībā viņa mantinieki partnerattiecībām nepievienojas. Tad pārējiem kopīpašniekiem ir pienākums tos atmaksāt, kas izriet no Art. Civilkodeksa 871. pants:

  • natūrā - lietas, ko testators atnesa uzņēmumam lietošanai un

  • naudā - statūtos norādītā testatora ieguldījuma vērtība un, ja šāda apzīmējuma nav, - vērtība, kāda ieguldījumam bija maksājuma veikšanas brīdī.

Svarīgi, lai netiek atmaksāta iemaksas vērtība, ko veido pakalpojumu sniegšana vai partnerim piederošo lietu izmantošana uzņēmumā.

Turklāt naudā tiek izmaksāta kopīpašuma vērtības daļa, kas paliek pēc visu partneru iemaksu vērtības atskaitīšanas, kas ir vienāda ar attiecību, kādā aizejošais partneris piedalījās uzņēmuma peļņā.

Saskaņā ar Art. Civilkodeksa 872. pantu, personālsabiedrības līgumā var noteikt, ka personālsabiedrības vietā nāks partnera mantinieki. Šādā gadījumā uzņēmumā būtu jānorāda viena persona savu tiesību īstenošanai. Kamēr tas nenotiek, atlikušie partneri var veikt visas darbības, kas saistītas ar partnerības lietu pārvaldību.

Uzmanību!

Situācijā, kad sabiedrība sastāv no diviem partneriem, un statūtos nav punkta, uz kura pamata tiek mantotas daļas - statūti izbeidzas pēc likuma. Tādā gadījumā partnera nāve nozīmē partnerattiecību izbeigšanu.

Civilkodeksa 869. pants ļauj tā partneriem un līdz ar to arī mantiniekiem izstāties no uzņēmuma. Ja sabiedrība ir noslēgta uz nenoteiktu laiku, katrs partneris var no tās izstāties, saimnieciskā gada beigās izbeidzot savu dalību 3 mēnešus iepriekš.

Svarīgu iemeslu dēļ akcionārs var izbeigt savu dalību bez brīdinājuma, pat ja sabiedrība ir noslēgta uz noteiktu laiku. Nozīmīgi iemesli ir mantinieka pievienošanās personālsabiedrībai, jo viņam nav nekādas ietekmes uz to - mantojums saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.