Tiesu izpildītāja piespiedu izpilde - jauni kustamā īpašuma piespiedu izpildes noteikumi

Apkalpošana

Tiesu izpildītājam ir tiesības izmantot dažādas metodes, kas ved uz kreditoram pienākošos naudas līdzekļu piedziņu. Viens no tiem ir tiesu izpildītāju izpilde no t.s kustamā manta, tātad arī visas nekustamās lietas. Piemēram, automašīnas, lauksaimniecības tehnika, elektronika un sadzīves tehnika, dators vai mobilais tālrunis. No 2019. gada janvāra būtiski mainījušies kustamās mantas piespiedu izpildes noteikumi.

Tiesu izpildītāja izpilde – kā to novērst?

Tiesu izpildītāja izpildes veids pirmām kārtām ir atkarīgs no paša kreditora, t.i., personas, kas ir tiesīga atgūt parādu, gribas un lemj par izpildu procesa uzsākšanu un tās tālāko likteni. Kreditoram, iesniedzot tiesu izpildītājam piespiedu izpildes pieteikumu, ir pienākums informēt izpildiestādi par to, kādi parādnieka aktīvi tiesu izpildītājam ir jāizpilda. Acīmredzot viņa metodes izvēli ierobežo Civilprocesa kodeksa noteikumi.

Biežāk izvēlētās metodes, kas regulāri norādītas pieteikumos, ir tiesu izpildītāja piedziņa pret nekustamo īpašumu, kustamo mantu, darba samaksu un banku kontos uzkrātajiem līdzekļiem.

Līdz šim kustamās mantas piespiedu izpilde bija salīdzinoši vienkārša - pēc neveiksmīgas parādnieka uzaicināšanas uz parāda dzēšanu, tiesu izpildītājs apķīlāja kustamo mantu parādnieka dzīvesvietā vai darbības vietā. Viņa apgalvojumi, ka arestētā kustamā manta nav viņa īpašums, nav izrādījušies īpaši noderīgi - ja tiešām arestējamais priekšmets piederēja trešajai personai, viņai bija iespēja vērsties tiesā, lai konstatētu, ka tiesu izpildītājs ir izdarījis kļūda. Tāpēc galīgo lēmumu par arestu pieņēma tiesa.

No 2019. gada janvāra Regulas Nr. Civilprocesa kodeksa 845. pants, kas regulē izpildes veidu attiecībā uz kustamo mantu, ir spēkā turpmāk sniegtajā jaunajā redakcijā.

Mākslas nodrošināšana. Civilprocesa kodeksa 845
1.§ Tiesu izpildītājs veic kustamās mantas izpildi, to arestējot.
§ 2. Jūs varat apķīlāt parādnieka kustamo mantu, kas ir viņa vai paša kreditora valdījumā, kurš uz tiem vērsa izpildi. Taču uz tiem neattiecas kustamās mantas arests, ja lietā atklātie apstākļi liecina, ka tā nav parādnieka manta. Trešajai personai piederošo parādnieka kustamo mantu var apķīlāt tikai tad, ja šī persona piekrīt tās apķīlāšanai vai atzīst, ka tā ir parādnieka manta, un likumā noteiktajos gadījumos. Taču tiesas un administratīvās izpildes saplūšanas gadījumā ir pieļaujama kustamās mantas arests uz administratīvās izpildes noteikumos paredzētajiem noteikumiem.
21.§ Uzturlīdzekļu piedziņas gadījumā tiesu izpildītājs bez šīs personas piekrišanas var apķīlāt arī kustamo mantu, kas pieder kopā ar parādnieku dzīvojošai personai, ja vien tas nesniedz pierādījumus, ka kustamā manta ir tās manta.
22.§. Tiesu izpildītājs izbeidz tiesvedību tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, ja tiek uzrādīti nepārprotami rakstveida pierādījumi, ka arestētā kustamā manta nav parādnieka manta. Tas neattiecas, ja parādnieks pats ir pārdevis kustamo mantu trešajai personai.
§ 23. Gadījumā, ja trešā persona iesniedz prasību par arestu, viena mēneša termiņš prasības celšanai, kas minēts Art. 841 1. punktu, sāk darboties šai personai no dienas, kad ir izsniegts viņas rīkojums par sūdzības noraidīšanu.
24.§ Pret precētu personu izdots izpildraksts ir pamats kopīpašuma sastāvā ietilpstošās kustamās mantas arestam. Ja arestētā kustamā manta ir kopīpašuma sastāvdaļa, turpmākās izpildu darbības pieļaujamas, pamatojoties uz izpildu rakstu, kas izdots pret abiem laulātajiem.
§ 3. Neaizņemt vairāk kustamās mantas nekā tās, kas nepieciešamas parādu un izpildes izdevumu segšanai.

Tiesu izpildītāja izpilde no kustamās mantas joprojām tiek veikta ar tās apķīlāšanu, taču būtiski mainījušies noteikumi par situāciju, kurā arestētais priekšmets pieder citai personai, nevis parādniekam.

Kustamo mantu nevar apķīlāt, ja no lietas apstākļiem izriet, ka priekšmets nav parādnieka manta un pieder citai personai. To var noteikt visādi – dažos gadījumos būs skaidrs, ka kustamā manta nepieder tai personai, pret kuru tiek vērsta piedziņa (piemēram, ja parādnieks vada autoservisu vai mašīnu remontdarbnīcu – tas ir acīmredzams, ka aprīkojums nav viņa īpašums un tāpēc nav konfiscējams).

Ja parādnieks vai cita persona uzrādīs dokumentu, kurā skaidri redzams, ka arestētās kustamās mantas īpašnieks ir trešā persona, tiesu izpildītājam būs pienākums izbeigt lietu par aresta uzlikšanu šim priekšmetam.

Būtiskākā izmaiņa, ko ieviesa grozījumi, kas ir spēkā no 2019. gada janvāra, ir nepieciešamība pēc obligātās apķīlāšanas procesa pārtraukšanas nepieciešamības gadījumā, ja tiesu izpildītājs vai cita persona uzrāda "skaidrus rakstiskus pierādījumus", kas apliecina, ka kustamā manta nav pieder parādniekam.

Dokuments, ar kuru parādnieks vai objekta īpašnieks vēlas apliecināt arestētās kustamās mantas īpašumtiesības, nevar radīt šaubas. Tam jābūt oriģinālam un autentiskam, un tā saturā skaidri jānorāda, kurš ir kustamās mantas īpašnieks. Dokumenta piemērs, kas noder aizsardzībai pret arestu, var būt, piemēram, rēķins, aizdevuma vai kredīta līgums par konkrētas preces iegādi vai pasūtījuma izdruka, kas apliecina kustamās mantas iegādi interneta veikalā.

Aktā nav noteikts, kāda veida dokuments jāuzrāda, lai nepieļautu izpildi, un aprobežojas ar tā pazīmju norādīšanu. Īpašumtiesību apliecinājumam ir jābūt:

  • būt rakstiski,

  • nerada šaubas par kustamās mantas piederības stāvokli.

Kustamā īpašuma īpašumtiesībām būtu jāizriet no dokumenta satura. Šķiet, ka vislabākais piemērs dokumentam, kas nodrošina aizsardzību pret arestu, būtu rēķins vai rēķins, kas apliecina kustamās mantas iegūšanu. Šādam dokumentam jābūt arī trešās personas rakstiskai deklarācijai, kurā norādīts, ka īpašuma īpašniece ir viņa, nevis parādnieks. Vai tiesu izpildītāji šādus paziņojumus apstrīdēs, rādīs prakse.

Ja parādnieks vai cita persona uzrāda rakstveida apliecinājumu, ka pieder kustamā manta, tiesu izpildītājam ir pienākums šajā sakarā tiesvedību pārtraukt. Noteikums skaidri norāda, ka "tiesu izpildītājs pārtrauc tiesvedību", un līdz ar to izpildiestāde nevar turpināt arestu, ja vien uzrādītais dokuments, protams, lai nodrošinātu kustamās mantas aizsardzību, neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem.

1. piemērs.

Pret Adamu Novaku tiek piespriests tiesu izpildītājs. Parādnieka mājā uzradušais tiesu izpildītājs iecerējis arestēt pagalmā novietotās automašīnas, jo pieļauj, ka tās pieder parādniekam. Viens no tiem pieder viņa brālim, kurš devies ārzemju brīvdienās un novietojis to glabāšanā brāļa īpašumā. Ja Ādams Novaks (vai transportlīdzekļa īpašnieks) uzrāda tiesu izpildītājam attiecīgus dokumentus, piemēram, reģistrācijas apliecību vai rēķinu, kas apliecina automašīnas iegādi, ko veikusi cita persona, tiesu izpildītājs nevar veikt arestu un viņam ir pienākums pārtraukt tiesvedību šajā sakarā.

Ir vērts atzīmēt, ka aizsardzība pret apķīlāšanu kustamajai mantai, kas pieder citai personai, nevis parādniekam, netiks piemērota, ja priekšmets iepriekš piederējis parādniekam un viņš to ir pārdevis jaunajam īpašniekam. Regulējums paredzēts, lai novērstu fiktīvus darījumus parādnieka mantas prettiesiskai aizsardzībai.

Tiesu izpildītāja izpilde, ņemot vērā jaunos noteikumus

Izmaiņas attiecībā uz kustamās mantas piespiedu izpildi nav vienīgās izmaiņas izpildu noteikumos, kas ir spēkā kopš 2019. gada sākuma. Jaunais tiesu izpildītāju likums un likums par tiesu izpildītāju izmaksām ienes vienlīdz būtiskas izmaiņas gan attiecībā uz piespiedu izpildi. iestādēm un izpildes veikšanas metodei. Likums pastiprināja gan tieslietu ministra, gan rajonu tiesu priekšsēdētāju uzraudzību pār tiesu izpildītāju darbību. Tiesu izpildītājiem uz lauka (piemēram, parādnieka dzīvoklī) veiktās izpildu darbības ir jādokumentē, izmantojot procesa lietas materiāliem pievienotos ierakstus. Tajā pašā laikā viņiem bija pienākums nodrošināt parādniekiem sūdzību veidlapas, kas ir nodrošināt viņiem iespēju labāk aizstāvēt savas tiesības.