PVN rēķins - elementi un izrakstīšanas datums

Pakalpojums

PVN rēķins ir pirkšanas-pārdošanas darījumu apliecinošs dokuments. Uzņēmumam, kas ir PVN maksātājs, ir pienākums to izsniegt situācijā, kad darījuma otra puse ir cits uzņēmums. Ir svarīgi, lai tas tiktu izdots divos eksemplāros. To var sagatavot papīra vai elektroniskā formā. Izlasi rakstu un uzzini, kad ir jāizraksta PVN rēķins un kādiem elementiem tajā jābūt!

Kam jābūt pareizi sagatavotam PVN rēķinam?

Rēķinā ietvertā informācija nav nejauša, jo tā ir regulēta Art. 106.e punkts. PVN likuma 1. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pareizi izrakstītā PVN rēķinā ir jābūt šādiem elementiem:

 • izdošanas datums;

 • kārtas numurs, kas norādīts vienā vai vairākās sērijās, kas identificēs rēķinu;

 • nodokļu maksātāja un preču vai pakalpojumu pircēja vārdi un uzvārdi vai vārdi un to adreses;

 • nodokļu identifikācijas numuri gan preču vai pakalpojumu pārdevējiem, gan pircējiem;

 • preču piegādes vai piegādes pabeigšanas vai pakalpojuma sniegšanas datums vai maksājuma saņemšanas datums, ja šāds datums ir norādīts un atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma;

 • preču vai pakalpojumu nosaukums (veids);

 • piegādāto preču mērs un daudzums (skaits) vai sniegto pakalpojumu apjoms;

 • vienības neto cena;

 • jebkādu cenu atlaižu vai samazinājumu summa,

 • neto pārdošanas vērtība;

 • nodokļa likme;

 • neto pārdošanas vērtības summa, kas sadalīta pārdevumos, kam piemēro individuālās nodokļa likmes, un pārdošanas apjomos, kas ir atbrīvoti no nodokļa;

 • nodokļa summa no neto pārdošanas vērtības summas, kas sadalīta summās, kas saistītas ar individuālajām nodokļa likmēm;

 • kopējā debitoru summa;

PVN rēķins un izrakstīšanas datums

Parasti PVN rēķins ir jāizsniedz līdz tā mēneša 15. datumam, kas seko mēnesim, kurā tika piegādāta prece vai sniegts pakalpojums. Termins ietver arī:

 • avansa rēķini, kas apliecina maksājuma daļas vai visa maksājuma saņemšanu,

 • rēķina izrakstīšana pēc tādas fiziskas personas pieprasījuma, kura neveic saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka tā to iesniedz līdz darījuma noslēgšanas mēneša beigām. Ja pieteikums iesniegts vēlāk – rēķins jāizsniedz 15 dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža. Situācijā, kad fiziska persona piesakās uzņēmējam pēc 3 mēnešiem no tā mēneša beigām, kurā noticis pirkums, pārdevējam nav pienākuma izrakstīt rēķinu. Tomēr tas var to darīt brīvprātīgi.

Rēķinus var izrakstīt arī pirms preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas un pirms maksājuma saņemšanas pilnībā vai daļēji, bet ne agrāk kā 30 dienas pirms.

1. piemērs.

Džozefa kungs vada būvmateriālu noliktavu. 2021. gada 19. martā viņš pārdeva bruģakmeņu paleti. Līdz kuram datumam Juzefa kungam jāizsniedz pārdošanas rēķins?

Šādā gadījumā saskaņā ar vispārīgo noteikumu pārdošanas PVN rēķins jāizsniedz līdz 2021. gada 15. aprīlim.

Likumdevējs noteica izņēmumus no vispārējā noteikuma. Saskaņā ar Art. 106i rindkopa. PVN likuma 3. pantu, rēķina izrakstīšana iespējama citā datumā, bet ne vēlāk kā:

 • 30. dienā no pakalpojuma sniegšanas dienas - par būvniecības vai būvniecības un montāžas pakalpojumiem;

 • 60. diena no preču izdošanas dienas - iespiestu grāmatu (KN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 un 4903 00 00) piegādei - izņemot kartes un skrejlapas - un drukātos laikrakstus, žurnālus un žurnālus ( KN 4902), izņemot 1. pantā minēto preču piegādi. 7.a punkts. 1. un 2. punktā, ko veic nodokļu maksātājam, kas veicina preču piegādi, un ko veic šis nodokļu maksātājs; savukārt, ja līgumā ir paredzēts norēķināties par izdevumu atgriešanu, rēķins tiks izrakstīts ne vēlāk kā 120. dienā no pirmās preču piegādes dienas;

 • 90. diena no darbību veikšanas dienas - darbības, kas ietver grāmatu iespiešanu (KN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 un 4903 00 00) - izņemot kartes un skrejlapas - un avīzes, žurnālus un žurnālus (KN4902) ), izņemot pakalpojumus, kuriem Regulas Nr. 28B, kas ir pakalpojumu imports;

 • 7.diena no līgumā noteiktā iepakojuma atgriešanas dienas - ja pircējs neatgriež depozīta segto atgriežamo iepakojumu, bet, ja līgumā nav norādīts iepakojuma atgriešanas datums, rēķins tiks izrakstīts ne vēlāk kā vairāk nekā 60 dienas no iepakojuma izlaišanas dienas;

 • pēc maksājuma termiņa beigām - ja:

  • elektroenerģijas, apkures vai dzesēšanas un cauruļvadu gāzes piegādi;

  • punktā uzskaitīto telekomunikāciju un radiosakaru pakalpojumu sniegšana PVN likuma 3.pielikuma 24-37, 50 un 51, noma, noma, līzings vai līdzīga rakstura pakalpojumi, personas aizsardzības un apsardzes pakalpojumi, īpašuma uzraudzība un glabāšana, pastāvīgie juridiskie un biroja pakalpojumi, elektroenerģijas sadale, siltums. vai dzesēšanas un līnijas gāze;

  • izņemot pakalpojumus, kuriem Art. likuma 28.b.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

PVN rēķins un pienākums to izrakstīt

Saskaņā ar Art. 106.b punkts. Saskaņā ar PVN likuma 1. pantu uzņēmējam ir pienākums izrakstīt rēķinu par:

 1. Preču pārdošana, piegāde un pakalpojumu sniegšana, ko viņš veic citam nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa vai līdzīga rakstura nodokļa maksātājam vai neapliekamai juridiskai personai;

 2. Preču tālpārdošana Kopienas iekšienē, ja vien nodokļu maksātājs neizmanto PVN likuma 6.a nodaļas XII nodaļā minēto īpašo procedūru (ES kārtība atsevišķām preču piegādēm un noteiktu pakalpojumu sniegšanai, ts PVN OSS);

 3. Preču piegāde Kopienas iekšienē (WDT) struktūrai, kas nav minēta 1. punktā;

 4. Saņemt visu maksājumu vai tā daļu pirms 1. un 2. punktā norādīto darbību veikšanas, izņemot gadījumus, kad maksājums attiecas uz preču piegādēm Kopienas iekšienē vai darbībām, par kurām nodokļu saistības rodas, izrakstot rēķinu par piemēram, telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana, noma, īre (19.a panta 5. punkta 4. apakšpunkts).