RR PVN rēķins - kā izrakstīt koriģējošu rēķinu?

Vietne

Aktīvs PVN maksātājs, kurš iegādājas lauksaimniecības produkciju un lauksaimniecības pakalpojumus no vienotās likmes lauksaimniekiem, PVN rēķinus izraksta pats. Vienotas likmes lauksaimniekiem izrakstītie rēķini būtiski atšķiras no t.s regulārie rēķini. Kādiem elementiem jābūt PVN RR rēķinā?

Lauksaimniecības darbība, ņemot vērā PVN likumu

Lauksaimniecības darbība ir definēta Art. 2 2004. gada 11. marta likuma par preču un pakalpojumu nodokli (t. i., 2017. gada Tiesību aktu žurnāla 1221. pozīcija ar grozījumiem), turpmāk tekstā — PVN likums, 15. punkts, saskaņā ar kuru lauksaimnieciskā darbība tiek saprasta kā augu un pakalpojumu dzīvnieku audzēšana, tostarp sēklu ražošana, stādu audzēšana, vaislas un reproduktīvā materiāla ražošana, dārzeņu, lauka, siltumnīcu un folijas ražošana, dekoratīvo augu, kultivēto un augļu dārzu sēņu ražošana, rūpnieciskā dzīvnieku, putnu un kukaiņu sēklu audzēšana, audzēšana un ražošana vai saimniecības tipa lopkopība, zivis un citi ūdens organismi, kā arī audzēšana siltumnīcās un apsildāmos folijas tuneļos, sēņu un to micēlija audzēšana, augu audzēšana "in vitro", audzēšana saimniecībā un mājputnu audzēšana kaušanai un dēšanai, mājputnu inkubatoriem, kažokādu un laboratorijas dzīvnieku audzēšanai, slieku, entomofāgu un zīdtārpiņu audzēšanai un audzēšanai, dravas un citu dzīvnieku audzēšanai un audzēšanai, zemnieku saimniecība un mežsaimniecības un medību produkcijas, izņemot apaļo tropu koku kokmateriālu (PKWiU 02.20.13.0) un bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), realizāciju, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Ņemot vērā saimnieciskās darbības definīciju, kas ietverta Art. 15 sek. 2 pievienotās vērtības nodokļa likuma 2. pantu, jāuzskata, ka lauksaimnieciskā darbība, kas minēta Regulas Nr. 2 klauzula citētā akta 15. pantu, ietilpst saimnieciskās darbības jēdzienā.

PVN norēķinu principi

Saskaņā ar Art. 116 sek. 1 PVN likuma 1, nodokļa maksātājs, kas reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs, kurš iepērk lauksaimniecības produkciju no vienotās likmes lauksaimnieka, izraksta rēķinu divos eksemplāros, kas apliecina šīs produkcijas iegādi. Rēķina oriģināls tiek nodots piegādātājam.

Saskaņā ar Art. 116 sek. 6 PVN likuma, vienotas likmes nodokļa atmaksa palielina priekšnodokļa apmēru, kas minēts 1. 86 sek. 2, norēķinā par norēķinu periodu, kurā tika veikts maksājums, ja:

 • lauksaimniecības produktu iegāde ir saistīta ar ar nodokli apliekamu piegādi;

 • maksājamo summu par lauksaimniecības produkciju, ieskaitot vienotās likmes nodokļa atmaksas summu, samaksa tika veikta vienotās likmes lauksaimnieka bankas kontā ne vēlāk kā 14. dienā no iegādes dienas, izņemot gadījumus, kad lauksaimnieks ir noslēdzis līgums ar lauksaimniecības produkcijas iepirkšanas subjektu, nosakot garāku maksājuma termiņu;

 • dokumentā, kas apliecina maksājamo summu samaksu par lauksaimniecības produkciju, tiks norādīts šīs produkcijas iegādi apliecinoša rēķina numurs un izrakstīšanas datums vai lauksaimniecības produkcijas iegādi apliecinošā rēķinā būs norādīti maksājumu apliecinošā dokumenta identifikācijas dati.

Saskaņā ar Art. 116 sek. PVN likuma 7. pantu, maksājuma datums ir datums, kad izdots bankas rīkojums par naudas līdzekļu ieskaitīšanu vienotās likmes lauksaimnieka bankas kontā, ja rīkojums ir izpildīts.

Mākslas nodrošināšana. 116 sek. PVN likuma 8. pants paredz, ka 2. punktā minētais nosacījums. 6, 2. punkts attiecas uz to maksājuma daļu, kas ir starpība starp summu, kas jāmaksā par piegādāto lauksaimniecības produkciju, un summas summu, kas jāmaksā par precēm un pakalpojumiem, ko vienotas likmes lauksaimniekam piegādājis lauksaimniecības produktu pircējs. šiem lauksaimniecības produktiem.

Saskaņā ar Art. 116 sek. punktā minētajiem PVN likuma 9. pantā minētajiem debitoru parādiem par precēm un pakalpojumiem, kas sniegti vienotas likmes lauksaimniekam. 8, saprot arī kā atskaitījumus par aizdevuma iemaksu un avansu atmaksu, kas piešķirti vienotas likmes lauksaimniekam, kurš nodrošina lauksaimniecības produkciju un ko veic nodokļu maksātājs, kas iegādājas šos produktus, ja:

 • avansa maksājums tika pārskaitīts uz vienotās likmes lauksaimnieka bankas kontu, un rēķinā, kas apliecina lauksaimniecības produkcijas iegādi, ir norādīti maksājumu apliecinošā dokumenta identifikācijas dati;

 • iemaksas un aizdevumi izriet no rakstiski noslēgtiem līgumiem.

Saskaņā ar Art. 116 sek. punktā minētajam PVN likuma 9.a pantam, izmantojot debitoru parādus par precēm un pakalpojumiem, kas sniegti vienotas likmes lauksaimniekam. 8, ar to saprot arī atskaitījumus, ja tie izriet no citiem likumiem, ES Padomes noteikumiem vai izpildu (izpildu) nosaukumiem.

RR PVN rēķins - preces

Saskaņā ar Art. 116 sek. Saskaņā ar PVN likuma 2. pantu rēķinā, kas dokumentē lauksaimniecības produktu iegādi, jābūt marķētam kā PVN rēķinam RR un tajā jābūt vismaz:

 • piegādātāja un pircēja vārds un uzvārds vai vārds vai saīsinātais nosaukums un to adreses;

 • piegādātāja un pircēja nodokļu identifikācijas numurs vai PESEL numurs;

 • piegādātāja personas apliecības vai cita viņa identitāti apliecinoša dokumenta numurs, šī dokumenta izdošanas datums un dokumentu izdevušās institūcijas nosaukums, ja vienotās likmes lauksaimnieks, kas piegādā lauksaimniecības produkciju, ir fiziska persona;

 • pirkuma datums un izrakstīšanas datums un rēķina kārtas numurs;

 • iepirktās lauksaimniecības produkcijas nosaukumus;

 • iepirktās lauksaimniecības produkcijas mērvienība un daudzums un šo produktu klases vai kvalitātes norāde (apraksts);

 • iegādātās lauksaimniecības produkcijas vienības cena bez vienotās likmes nodokļa atmaksas apmēra;

 • iegādātās lauksaimniecības produkcijas vērtība bez vienotās likmes nodokļa atmaksas summas;

 • vienotas likmes nodokļa atmaksa;

 • vienotās likmes nodokļa atmaksas apmēru par iepirktās lauksaimniecības produkcijas vērtību;

 • iegādātās lauksaimniecības produkcijas vērtība ar vienotās likmes nodokļa atmaksas apmēru;

 • kopējā maksājamā summa kopā ar vienotās likmes nodokļa atmaksu, kas izteikta digitāli un vārdos;

 • salasāmi to personu paraksti, kuras ir tiesīgas izrakstīt un saņemt rēķinus vai parakstus, kā arī šo personu vārdi un uzvārdi.

Saskaņā ar Art. 116 sek. PVN likuma 3. pantu, PVN RR rēķinā jāietver arī lauksaimniecības produktu piegādātāja deklarācija: Es paziņoju, ka esmu vienotas likmes lauksaimnieks, kas ir atbrīvots no preču un pakalpojumu nodokļa saskaņā ar Art. 43 sek. Likuma par preču un pakalpojumu nodokli 1. panta 3. punkts.

Saskaņā ar Art. 116 sek. PVN likuma 4. pantā, audzēšanas līgumu vai citu līdzīga rakstura līgumu gadījumā 2. punktā minētā deklarācija. 3, var iesniegt tikai vienu reizi līguma darbības laikā. Tie ir sastādīti kā atsevišķs dokuments. Tajā jāietver elementi, kas minēti 1. punktā. 2 1.-3.punktu, un noslēgšanas datumu un līguma priekšmeta precizēšanu, šī dokumenta datumu un salasāmu deklarētāja parakstu. Dokuments ir sagatavots divos eksemplāros. Oriģināls tiek nodots pircējam.

Saskaņā ar Art. 116 sek. 2 PVN likuma 13. punktu, rēķinā, kas dokumentē lauksaimniecības produkcijas iegādi, jābūt marķētam kā PVN rēķinam RR, un tajā jābūt vismaz salasāmiem to personu parakstiem, kuras ir pilnvarotas izrakstīt un saņemt rēķinus vai parakstus un šo personu vārdus un uzvārdus.

RR rēķinu labošana

Mēs labojam PVN RR rēķinus saskaņā ar Art. PVN likuma 106j. Patiešām, bieži vien nav iespējams tieši piemērot šos noteikumus, labojot PVN RR rēķinus. Tas jo īpaši attiecas uz noteikumiem par korektīvo rēķinu saturu. Līdz ar to korektīvajā rēķinā jāietver;

 • nosaukums PVN RR rēķina labošana,

 • labojošā rēķina kārtas numurs,

 • labojošā rēķina izrakstīšanas datums,

 • PVN RR rēķinā, uz kuru attiecas PVN RR korekcijas rēķins, iekļautie dati: piegādātāja un pircēja vārds un uzvārds (īsais vārds), adreses; piegādātāja un pircēja NIP vai PESEL numurs; Piegādātāja ID kartes numurs vai cits identitāti apliecinošs dokuments, iegādes datums un izsniegšanas datums un rēķina numurs, iegādātās lauksaimniecības produkcijas nosaukumi,

 • korekcijas iemesls,

 • nodokļa bāzes korekcijas apmēru un, ja mainās vienotās likmes nodokļa atmaksas apmērs, tad vienotās likmes nodokļa atmaksas korekcijas apmēru.

Kas izraksta korektīvo rēķinu?

Kā minēts iepriekš, PVN RR rēķinus izraksta lauksaimniecības produkcijas un lauksaimniecības pakalpojumu pircēji. Līdz ar to pircējiem ir arī pienākums izrakstīt koriģējošus PVN RR rēķinus. Šajā brīdī jāatceras, ka korektīvais rēķins ir jāparaksta. Šādā gadījumā labojošo rēķinu paraksta vienotās likmes lauksaimnieks. Tā izdošanas rezultātā var tikt palielināta vienotās likmes nodokļa atmaksa. Šajā gadījumā saskaņā ar Art. 116 sek. Saskaņā ar PVN likuma 6. pantu iepriekš minētā nodokļa summa jāiekļauj PVN norēķinā par norēķinu periodu, kurā korekcijas rezultātā radusies summa ieskaitīta lauksaimnieka kontā, proti, ne vēlāk kā 14. dienā no nodokļa izsniegšanas dienas. labojot rēķinu (izņēmums ir, ja līgums tiek slēgts ar lauksaimniecības produktu iepirkšanas subjektu uz ilgāku samaksas termiņu).