Kā notiek īpašuma nolietojums? Labi zināt!

Vietne

Uzņēmēji bieži investē nekustamajā īpašumā, lai tos izmantotu savā uzņēmējdarbībā. Iegādāto nekustamo īpašumu vai īpašumā esošo nekustamo īpašumu uzņēmējs var nolietot kā pamatlīdzekli, tādējādi samazinot ienākuma nodokļa apmēru. Kā notiek īpašuma nolietojums un kāda likme ir jāpiemēro? Mēs atbildam šajā rakstā.

Nekustamais īpašums kā pamatlīdzeklis

Saskaņā ar Art. Saskaņā ar IIN likuma 22.a pantu nolietojums tiek aprēķināts, nodokļu maksātājam piederošas vai kopīpašumā esošas preces, kas iegādātas vai ražotas pašu spēkiem, komplektētas un derīgas lietošanai pieņemšanas dienā:

 • atsevišķi piederošas būves, ēkas un telpas,
 • mašīnas, ierīces un transporta līdzekļi,
 • Citi priekšmeti

- ar paredzamo lietošanas laiku, kas ilgāks par vienu gadu, ko nodokļu maksātājs izmanto ar savu saimniecisko darbību saistītiem mērķiem vai nodots lietošanā, pamatojoties uz īres vai nomas līgumu vai 1.punktā minēto līgumu. 23.a IIN likuma 1. punktu, kas saukti par pamatlīdzekļiem.

Turklāt neatkarīgi no paredzamā lietošanas perioda nolietojums tiek aprēķināts arī:

 • ieguldījumi ārvalstu pamatlīdzekļos, kas pieņemti lietošanai,
 • ēkas un būves, kas uzceltas uz svešas zemes,
 • punktā uzskaitītie aktīvi 1, kas nav nodokļu maksātāja īpašums vai kopīpašums, ko viņš izmanto mērķiem, kas saistīti ar darbībām saskaņā ar 1. pantā minēto līgumu. IIN likuma 23.a 1. punkts, kas noslēgts ar šo komponentu īpašnieku vai līdzīpašniekiem - ja saskaņā ar IIN likuma 4.a nodaļas noteikumiem nolietojuma maksu veic lietotājs.

Runājot par nekustamo īpašumu, tos, uz kuriem attiecas nolietojums, var iedalīt:

 • ēkas, ar kurām jāsaprot tāds būvobjekts, kas ir pastāvīgi savienots ar zemi, ar ēkas starpsienām atdalīts no telpas un kuram ir pamati un jumts;
 • būves, ar kurām jāsaprot jebkurš būvobjekts, kas nav ēka vai mazās arhitektūras objekts, piemēram: lineārās būves, lidostas, tilti, viadukti, pārvadi, tuneļi, caurtekas, tehniskie tīkli, brīvi stāvoši antenu masti;
 • telpas, ar kurām jāsaprot ar sienām atdalīta telpa ēkas iekšienē vai telpu grupa kopā ar palīgtelpām, kas paredzētas cilvēku pastāvīgai uzturēšanās vietai un tieši kalpo mājokļa vajadzību apmierināšanai.

Īpašuma nolietojums - nosacījumi

Nekustamo īpašumu var klasificēt kā pamatlīdzekļus, ja ir izpildīti divi nosacījumi, proti:

 • nekustamais īpašums ierakstīts pamatlīdzekļu reģistrā un
 • tas tiek izmantots veiktās saimnieciskās darbības vajadzībām vai ir nodots lietošanā, pamatojoties uz īres vai nomas līgumu vai 3.punktā noteikto līgumu. 23.a IIN likuma 1. punkts.

Nodokļu maksātājiem, kuri kārto ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmatiņu, ir jāveic pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite. Šādos ierakstos jāietver vismaz:

 • kārtas skaitlis;
 • iegādes datums;
 • pieņemšanas lietošanai datums;
 • iegādi apliecinoša dokumenta identifikācija;
 • pamatlīdzekļa vai nemateriālās un juridiskās vērtības identificēšana;
 • Pamatlīdzekļu klasifikācijas simbols;
 • sākotnējā vērtība;
 • nolietojuma likme;
 • nolietojuma norakstīšanas summa konkrētajam taksācijas gadam un kumulatīvi par šo norakstīšanas periodu, ieskaitot to, kad aktīvs kādreiz tika ierakstīts reģistrā (sarakstā), pēc tam izņemts no tā un atkārtoti iekļauts;
 • atjaunināta sākuma vērtība;
 • aktualizēto nolietojuma maksu summu;
 • jaunināšanas vērtība, kas palielina sākotnējo vērtību;
 • likvidācijas datums un tās iemesls vai atsavināšanas datums.

Kā norādīja Varšavas Augstākā administratīvā tiesa 2019. gada 30. oktobra spriedumā (II FSK 3772/17), "lai nodokļu maksātājs varētu veikt nolietojuma norakstīšanu, viņam ir pienākums veikt pamatlīdzekļu uzskaiti neatkarīgi no citiem pamatdokumentiem. Tam ir nepieciešami īpaši pierādījumi, kurus nevar aizstāt citādi, kā tikai pamatojoties uz pareizi glabātu uzskaiti”. Pienākums veikt pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaiti liecina, ka nodokļa maksātājam, ņemot vērā nolietojuma norakstījumus nodokļa atskaitāmajās izmaksās, ir pienākums to pierādīt, veicot un paturot minēto uzskaiti. Citiem pierādījumiem, ka tā ir veikta (personīgi iesniegti paskaidrojumi, liecinieku liecības, citi dokumenti), nevar būt tādas pašas sekas. Nodokļu maksātājam-uzņēmējam jāatceras norādīt pareizo pamatlīdzekļu klasifikācijas (KŚT) kodu un izvēlēties konkrētajam pamatlīdzeklim atbilstošu nolietojuma likmi. Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Gada nolietojuma likmju saraksts un KŚT kodi ir sniegti IIN likuma 1. pielikumā. Nedzīvojamās ēkas ir iekļautas apakšgrupā nr.10, savukārt dzīvojamās ēkas – apakšgrupā nr.11. Telpām un dzīvojamām ēkām nolietojuma pamatlikme ir 1,5%, bet nedzīvojamām ēkām un telpām - 2,5%.

1. piemērs.

Uzņēmējs Jans Kovaļskis savā biznesā izmanto nedzīvojamās telpas ar sākotnējo vērtību 500 000,00 PLN. Izmantojot nedzīvojamo telpu nolietojuma pamatlikmi (2,5%), gada nolietojuma maksa ir PLN 12 500,00 (2,5% x PLN 500 000,00). Tā rezultātā Jan Kowalski var atzīt ikmēneša nolietojuma maksu PLN 1041,67 izmaksās.

Individuālās nolietojuma likmes

Nekustamā īpašuma nolietojuma aprēķināšanai nepieciešams izmantot atbilstošu nolietojuma likmi lietotiem vai uzlabotiem pamatlīdzekļiem, kas pirmo reizi ievadīti konkrētā nodokļa maksātāja uzskaitē, var noteikt individuāli, izņemot to, ka:

 • mājokļa nolietojuma termiņš nevar būt īsāks par 10 gadiem. Rezultātā šādu telpu gadījumā nolietojuma likme var palielināties līdz 10%;
 • nolietojuma termiņš nedzīvojamām ēkām (telpām), kurām nolietojuma likme no nolietojuma likmju saraksta ir 2,5%, ir vienāds ar 40 gadiem, atskaitot pilno gadu skaitu, kas pagājis no to pirmās izmantošanas dienas līdz datumam Nodokļa maksātāja vestajā pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaitē, bet nedrīkst būt mazāks par 10 gadiem.

Dzīvojamo telpu gadījumā paaugstināto nolietojuma likmi (10%) drīkst piemērot tikai lietotām vai labiekārtotām telpām.

Par pamatlīdzekļiem mājokļa veidā uzskata:

 • izlietoti - ja nodokļu maksātājs pierāda, ka tie lietoti vismaz 60 mēnešus pirms to iegādes, vai
 • uzlabots - ja pirms ierakstīšanas nodokļu maksātājam par labiekārtošanu veiktie izdevumi bija vismaz 30% no sākotnējās vērtības.

2. piemērs.

Uzņēmējs Jans Kovaļskis 2010. gadā iegādājās dzīvokli, kas celts 1994. gadā. Pēc iegādes telpas tika ierakstītas pamatlīdzekļu reģistrā. Uzņēmējs varēs piemērot 10% nolietojuma likmi sakarā ar to, ka telpas pirms iegādes izmantotas vismaz 60 mēnešus.

Der atcerēties, ka no attīstītāja iegādāto dzīvojamo telpu gadījumā nodokļu maksātājs nevarēs izmantot 10% nolietojuma likmi, jo nav izpildīts nosacījums telpu izmantošanai vismaz 60 mēnešus.

3. piemērs.

Uzņēmējs Jans Kovaļskis iegādājās dzīvokli no attīstītāja un izmantoja to 70 mēnešus. Pēc šī perioda viņš nolēma attiecīgās telpas iepazīstināt ar savu biznesu. Uzņēmējs nevarēs piemērot 10% nolietojuma likmi, jo telpas pirms iegādes netika izmantotas vismaz 60 mēnešus.