Vienreizējs pamatlīdzekļu nolietojums

Vietne

Uzņēmēji, vadot biznesu, nevar iztikt bez automašīnas vai ražošanas iekārtām. Lielāko daļu no šīm sastāvdaļām var saukt pamatlīdzekļi, taču ar vairākiem nosacījumiem: tie tiks izmantoti uzņēmuma vajadzībām, ir pilni un derīgi lietošanai, ir iegādāti vai ražoti pašu spēkiem, ir uzņēmēja īpašumā vai kopīpašumā, un paredzamais termiņš to izmantošana ir ilgāka par vienu gadu. Vai jūs zināt, kad ir iespējama to vienreizēja amortizācija?

Rūpnīcas-jaunu pamatlīdzekļu vienreizējs nolietojums visiem!

Par pilnīgi jauniem iegādātajiem pamatlīdzekļiem, kas iekļauti 3.-6. un 8. KŚT grupā (t.i., galvenokārt bez 7. grupas, kurā ietilpst transportlīdzekļi, bet arī bez grupas attiecībā uz ēkām), likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk IIN likums), proti, art. 22 sek. 1s dod iespēju piemērot vienreizējo nolietojumu.

Uz kādiem jaunajiem pamatlīdzekļiem attiecas ieguldījumu atvieglojumi?

Rūpnīcā jauns pamatlīdzeklis ir tāds aprīkojums (mašīna, iekārta), ko nekad iepriekš nav izmantojis ne uzņēmējs, kurš to iegādājies, ne kāds cits nodokļu maksātājs.

Vienreizējais nolietojuma limits rūpnīcā jaunajiem pamatlīdzekļiem

Taksācijas gadā vienreizējā nolietojuma limits, ko katrs uzņēmējs var izmantot, ir 100 000 PLN. Tomēr, lai to izdarītu, ir jāievēro noteikti nosacījumi.

Vienreizējs nolietojums līdz 100 000 PLN – piemērošanas joma

Tiesības uz vienreizēju nolietojumu, pērkot jaunus rūpnīcas pamatlīdzekļus, tiek piešķirtas, ja:

 1. viena iegādātā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība taksācijas gadā ir vismaz 10 000 PLN vai
 2. taksācijas gadā iegādāto vismaz divu pamatlīdzekļu kopējā sākotnējā vērtība ir vismaz 10 000 PLN, un katra sākotnējā vērtība pārsniedz 3500 PLN.

Mazvērtīgo pamatlīdzekļu vienreizējs nolietojums

Vienreizējais nolietojums mazvērtīgiem pamatlīdzekļiem ir regulēts Art. 22.f punkts. IIN likuma 3. Art. 22f sec. IIN likuma 3. pants:
ja sākotnējā vērtība ir vienāda ar vai mazāka par PLN 10 000, nodokļu maksātāji (...) var veikt nolietojuma norakstīšanu saskaņā ar Art. 22h-22m vai vienu reizi - mēnesī, kad šis pamatlīdzeklis vai nemateriālā vērtība tiek nodota ekspluatācijā, vai nākamajā mēnesī." Interesanti, ka iepriekš minētais noteikums attiecas uz visiem pamatlīdzekļiem, kuru sākotnējā vērtība ir mazāka par 10 000 PLN. Nodokļu maksātājs, kurš veic grāmatvedības uzskaiti, pamatojoties uz KPiR, vienreizēju nolietojuma norakstīšanu iekļauj virsgrāmatas 13.ailē - Citi izdevumi - pamatlīdzekļa nodošanas lietošanā mēnesī vai nākamajā mēnesī.

Vienreizējs nolietojums - Pretkrīzes vairogs

Likums, ar ko groza likumu par īpašiem risinājumiem, kas saistīti ar Covid-19, citu infekcijas slimību un to izraisītu ārkārtas situāciju profilaksi, profilaksi un apkarošanu, un daži citi akti, ieviesa iespēju iekļaut vienreizējās nolietojuma izmaksas. iegādātais ražošanā izmantotais pamatlīdzeklis, ar Covid-19 apkarošanu saistītas preces, piemēram, sejas masku, respiratoru, dezinfekcijas līdzekļu, medicīnisko aizsargtērpu, apavu pārvalku, cimdu, brilles, aizsargbrilles, dezinfekcijas līdzekļu un roku higiēnas līdzekļu ražošanai. Norakstīšana ir vienreizēja un attiecas tikai uz 2020. gadā iegādātajiem pamatlīdzekļiem.

Vienreizējs nolietojums saskaņā ar de minimis atbalstu — kas var gūt labumu?

Kā norādīts art. 22k rindkopa. Saskaņā ar IIN likuma 7. pantu vienreizējo nolietojumu de minimis atbalsta ietvaros var izmantot nodokļu maksātāji, kuri uzņēmējdarbību uzsākuši attiecīgajā taksācijas gadā, un mazie nodokļu maksātāji. Viņiem ir iespēja veikt vienreizēju nolietojuma norakstīšanu no pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības līdz summai, kas nepārsniedz 50 000 eiro ekvivalentu taksācijas gadā (226 000 PLN 2021. gadā). Ierobežojums attiecas uz šī nolietojuma kopējo vērtību attiecīgajā taksācijas gadā.

Par mazo nodokļu maksātāju tiek uzskatīts uzņēmējs, kura bruto pārdošanas ieņēmumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedza PLN ekvivalentu EUR 2 000 000 apmērā. 2021. gadā limits ir 9 031 000 PLN.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Vienreizējs nolietojums de minimis atbalsta ietvaros – kādus pamatlīdzekļus var nolietot?

Vienreizēju nolietojumu de minimis atbalsta ietvaros var piemērot Pamatlīdzekļu klasifikācijas 3-8 grupā iekļautajiem pamatlīdzekļiem, izņemot vieglos automobiļus, t.i.:

 • 3. grupa - katli un spēka iekārtas,
 • 4. grupa — mašīnas, ierīces un aparāti vispārējai lietošanai,
 • 5. grupa - specializētas mašīnas, ierīces un aparāti,
 • 6. grupa - tehniskās ierīces,
 • 7. grupa - transportlīdzekļi, izņemot vieglos automobiļus,
 • 8. grupa - instrumenti, instrumenti, kustamās lietas un aprīkojums.

Vienreizējs nolietojums de minimis atbalsta ietvaros – kā to izmantot?

Nodokļu maksātājs var izlemt, vai izmantot vienreizēju amortizāciju saskaņā ar de minimis atbalstu. Turklāt viņam nav jāprasa administratīvajām iestādēm atļauja to piemērot.

Taču de minimis atbalsta saņēmēji var vērsties nodokļu inspekcijā pēc izziņas, ka viņi to ir piemērojuši un kādā apmērā. Šāds apstiprinājums būs īpaši noderīgs, ja uzņēmējs pieteiksies turpmākai palīdzībai.

Pēc šādas palīdzības pieteikuma saņemšanas nodokļu iestāde pārbauda, ​​vai nodokļu maksātājs ir izpildījis visus nosacījumus, kas nepieciešami palīdzības saņemšanai.

Uzņēmējam, kurš pretendē uz de minimis atbalstu, papildus iesniegumam sertifikāta saņemšanai jāiesniedz arī:

 • rēķinu vai citu pamatlīdzekļa iegādi apliecinošu dokumentu ar maksājumu apliecinošu dokumentu,
 • pamatlīdzekļu reģistrs,
 • nolietojuma norakstīšanas apliecinājums (piemēram, KPiR kopija),
 • deklarācija par nolietojuma metodi, kas tiktu piemērota pamatlīdzeklim, ja vienreizējais nolietojums nebūtu piemērots,
 • kārtējā kalendārā gada un divu iepriekšējo kalendāro gadu laikā iegūto de minimis atbalsta apliecību kopijas vai deklarāciju par šajā periodā saņemto de minimis atbalsta apmēru vai deklarāciju par de minimis atbalsta nesaņemšanu šajā periodā,
 • de minimis atbalsta piešķiršanai nepieciešamo informāciju par pretendentu un viņa veikto saimniecisko darbību, kā arī de minimis atbalsta apmēru un mērķi.

Saskaņā ar Art. Līguma 87. un 88. pantu de minimis atbalstam, atbalsta kopsumma nedrīkst pārsniegt 200 000 eiro 3 gadu periodā. Transporta uzņēmumiem limits ir 100 000 eiro.

Kā reģistrēt pamatlīdzekļa iegādi sistēmā wfirma.pl?

Lai rezervētu pamatlīdzekļa iegādi wfirma.pl tiešsaistes grāmatvedības sistēmā, dodieties uz IZDEVUMI »GRĀMATVEDĪBA» PIEVIENOT »PVN RĒĶINS vai RĒĶINS (BEZ PVN)» PAMATLĪDZEKLIS »PAMATLĪDZEKĻU IEGĀDE.

Izveidotajā logā ievadiet nepieciešamos datus, piemēram: vārds, KŚT vai ievades datums. rindā "Sākotnējā vērtība" ir lauks, kurā var pievienot jebkuras citas izmaksas, kas palielina pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību. Ja uzņēmējs izmantos vienreizējo nolietojumu, laukā "Nolietojuma metode" jāizvēlas "vienreizējs".