Uzņēmēja kontrole Uzņēmēju likuma gaismā

Pakalpojums

Tirgotājs savas darbības laikā var saskarties ar vismaz vairākiem kontroles veidiem. Šajā rakstā mēs iepazīstinām un apspriežam, kā uzņēmēju var kontrolēt.

Pārbaužu veidi ir daudz, uzņēmējus galvenokārt nodarbojas ar nodokļu pārbaudēm, Valsts darba inspekcijas vai Sociālās apdrošināšanas iestādes veiktajām pārbaudēm. Institūcijām, kurām jāveic kontroles darbības pie uzņēmēja, ir tiesības to darīt, taču arī tām ir noteikta kārtība un ierobežojumi, kas jāievēro.

Telpas kontrolei

Saskaņā ar Art. 47. punkts. Saskaņā ar Uzņēmēju likuma 1. pantu, pārbaudes tiek plānotas un veiktas pēc iepriekšējas likuma pārkāpuma iespējamības analīzes, veicot uzņēmējdarbību.Analīze aptver subjektīvās un objektīvās jomas, kurās noteikumu pārkāpšanas risks ir visaugstākais. Analīzes veikšanas metodi nosaka kontroles iestāde vai augstākā iestāde.

Kontroles gaita

Par nodomu uzsākt pārbaudi inspekcijas iestāde paziņo uzņēmējam. Pārbaude jāuzsāk ne agrāk kā pēc 7 dienām un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no paziņojuma par nodomu uzsākt pārbaudi saņemšanas dienas. Ja kontrole netiek uzsākta 30 dienu laikā no paziņojuma piegādes dienas, tās uzsākšanai nepieciešams jauns paziņojums.

Kam uzņēmējam jāpievērš uzmanība pārbaudes laikā?

 • Kontroles darbības, kas saistītas ar paraugu ņemšanu un vizuālo apskati, tostarp transportlīdzekļiem, vai mērījumu veikšanu var veikt pirms 7 dienu termiņa beigām. Kārtībā veiktās pārbaudes nedrīkst attiekties uz dokumentu saturu.
 • Darbības, kas saistītas ar paraugu ņemšanu un vizuālo pārbaudi, nedrīkst pārsniegt vienu darba dienu, savukārt darbības, kas saistītas ar mērījumu veikšanu, nedrīkst pārsniegt vēl 24 stundas, skaitot no šo darbību uzsākšanas brīža.
 • Kontroles darbības tiek veiktas uzņēmēja vai viņa pilnvarotas personas klātbūtnē.
 • Pārbaude tiek veikta uzņēmēja atrašanās vietā vai saimnieciskās darbības veikšanas vietā un darba laikā vai uzņēmēja faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas laikā. Ar uzņēmēja piekrišanu vai lūgumu pārbaudi veic dokumentācijas, tajā skaitā nodokļu grāmatiņu, glabāšanas vietā, kas nav mītnes vieta vai saimnieciskās darbības vieta, ja tas var uzlabot pārbaudes veikšanu, un ar uzņēmēja piekrišanu pārbaudi vai individuālās pārbaudes darbības var veikt arī pārbaudes institūcijas mītnē, ja tas var uzlabot pārbaudes veikšanu.
 • Visu inspekcijas institūcijas pārbaužu ilgums pie uzņēmēja vienā kalendārajā gadā nedrīkst pārsniegt:
 1. mikrouzņēmējiem - 12 darba dienas;
 2. mazajiem uzņēmējiem - 18 darba dienas;
 3. vidējiem uzņēmumiem - 24 darba dienas;
 4. pārējiem uzņēmējiem - 48 darba dienas.

Uzņēmējam ir jāapzinās, ka viņam ir pienākums glabāt un turēt savā vietā apskates grāmatiņu, kā arī pilnvaras un pārbaudes protokolus. Ieraksti pārbaudes grāmatiņā tiek glabāti šādā formā:

 1. papīrs - veic kontrolējošā persona;
 2. elektroniski - veic uzņēmējs.

Uzņēmēja kontrole un tiesības iebilst pret kontroli

Nevar nepamanīt arī jautājumu par kontroles noraidīšanu, kas izpaužas tiesībās iebilst. Uzņēmējs var iebilst pret kontroles institūcijas darbību uzsākšanu un veikšanu, pārkāpjot noteikumus. Iebildumam ir nepieciešams pamatojums un tas tiek iesniegts 3 darbdienu laikā no inspekcijas iestādes pārbaudes uzsākšanas vai iebilduma pamatojuma rašanās dienas.

Iebilduma celšanai ir noteiktas sekas uzņēmējam, galvenokārt tas aptur:

 1. kontroles darbības, ko veic kontroles iestāde, uz kuras darbībām attiecas iebildums - pēc paziņojuma par iebildumu nosūtīšanas pārzinim;
 2. kontroles ilgums - no iebilduma iesniegšanas dienas līdz tā iesniegšanas izraisītās tiesvedības izbeigšanas dienai.

Uzņēmējam arī jāzina, ka, lai gan viņš izsaka iebildumu, iestādei joprojām ir noteiktas iespējas rīkoties, un tāpēc iebilduma gadījumā inspekcijas iestāde ar lēmumu var nodrošināt pierādījumus, kas saistīti ar iebilduma priekšmetu un apjomu. pārbaude uz laiku, kamēr tiek izskatīts iebildums. Dokumenti, informācija, preču paraugi un citi informācijas nesēji ir aizsargāti, ja tie ir vai var būt pierādījums pārbaudes laikā.

Iebilduma izskatīšanai vien (atbilstoši nolikumam) nevajadzētu ieilgt. Inspekcijas iestāde 3 darbdienu laikā no iebilduma saņemšanas dienas izskata iebildumu un pieņem lēmumu par:

 1. izstāšanās no kontroles darbībām;
 2. kontroles darbību turpināšana.

Ja iebildums netiek izskatīts noteiktajā termiņā, tas nozīmē, ka kompetentā iestāde pieņem lēmumu pārtraukt pārbaudes darbību.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Sūdzība par lēmumu turpināt darbību

Tāpat uzņēmējam ir tiesības 3 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas iesniegt sūdzību par lēmumu par kontroles darbību turpināšanu. Kompetentā iestāde izskata sūdzību 7 dienu laikā no tās iesniegšanas dienas un pieņem lēmumu par:

 1. atstājot spēkā apstrīdēto rīkojumu
 2. pārsūdzētā rīkojuma atcelšanu un atteikšanos no kontroles darbībām.

Inspekcijas iestāde var turpināt pārbaudes darbības dienā, kad lēmums kļūst galīgs, bet uzņēmēja sūdzības gadījumā - dienā, kad lēmums par apstrīdētā lēmuma atcelšanu un izstāšanos no pārbaudes darbībām ir iesniegts. uzņēmējs.
Ir vērts atcerēties par savām tiesībām, to apzināšanās ļaus atbilstoši reaģēt, piemēram, pārmērīgas kontroles darbības gadījumā uzņēmējs var vērsties ar sūdzību administratīvajā tiesā par pārmērīgu kontroli. Sūdzības iesniegšana neaptur kontroles darbības, taču tā vienmēr ir darbība, kas demonstrē pārkāpumus.

Juridiskais pamats:

art. 2018. gada 6. marta Uzņēmēju likuma 45. - 64. pants (Juridiskais Vēstnesis 2019.1292., t.i.).