PVN korekcija precēm, mainot PVN maksātāja statusu

Pakalpojums

Bieži vien uzņēmēji gada laikā atskaitās par PVN, jo ir pārsniegts pārdošanas limits, kas dod tiesības uz PVN atbrīvojumu. Šādas reģistrācijas rezultātā var tikt koriģēts PVN par precēm. Kā veikt priekšnodokļa korekciju? Vai mēs to parādām kā starpposma inventarizāciju? Pārbaudiet, kā jāuzrāda PVN korekcija precēm.

Kad man jāreģistrējas PVN maksātājai?

Uzņēmuma reģistrācija parasti nav saistīta ar tūlītēju pienākumu reģistrēties kā aktīvam PVN maksātājam - ir iespēja izmantot PVN atvieglojumu pārdošanas apjoma dēļ, limits šobrīd ir 200 000 PLN gadā. Ja sākam darboties gada laikā, limits tiek aprēķināts atbilstošā proporcijā. Mākslā. 113. punkts. PVN likuma 13. pantā ir uzskaitītas preces un pakalpojumi, kuru pārdošana paredz pienākumu reģistrēties PVN maksātājai neatkarīgi no gūtā apgrozījuma.

Uzņēmējam brīvprātīgi reģistrēties PVN maksātāju kontrindikāciju nav, tomēr jāņem vērā, ka Art. PVN likuma 43. pantā ir iekļauts ar PVN atbrīvoto preču un pakalpojumu saraksts. Šāda veida tirdzniecībai obligāti jāpiemēro PVN atbrīvojums.

PVN nemaksātāja pārvēršana par PVN maksātāju

Ja tiek pārsniegts pārdošanas limits 200 000 PLN gadā, uzņēmējam ir pienākums ziņot PVN. Lai reģistrētos kā aktīvs PVN maksātājs, nodokļu inspekcijā jāiesniedz PVN-R veidlapa.

Nodokļu maksātājs, kurš ir zaudējis tiesības uz atbrīvojumu saskaņā ar Art.PVN likuma 113. pantu, ir tiesīga labot priekšnodokli par precēm, kas iegādātas ar nolūku tās izmantot ar PVN neapliekamām darbībām, t.i., iegādātas, gūstot labumu no šī atbrīvojuma, un faktiski izmantotas jau ar nodokli apliekamo darbību veikšanai, t.i., pēc nozaudēšanas. tiesības uz atbrīvojumu no PVN.

Art.91 sek. PVN likuma 7. pants:
"Punkta noteikumi 1-6 piemēro mutatis mutandis gadījumā, ja nodokļu maksātājam bija tiesības samazināt maksājamā nodokļa summu par visu priekšnodokļa summu par viņa izmantotajām precēm vai pakalpojumiem un viņš ir veicis šādu samazinājumu vai viņam nebija šādu tiesību. , un tad tiesības samazināt nodokļa summu ir mainījušās par priekšnodokļa summu par šo preci vai pakalpojumu”.

PVN labošana precēm, mainot norēķinu veidu no atbrīvotā nodokļa maksātāja uz aktīvo PVN maksātāju

PVN korekcija attiecas uz komercprecēm vai uzņēmuma krājumā esošajām izejvielām un materiāliem, kas pēc reģistrēšanās kā aktīva PVN maksātāja tiks izmantoti ar nodokli apliekamai realizācijai.

PVN korekcija precēm tiek parādīta vienu reizi PVN-7 deklarācijas laukā "priekšnodokļa korekcija par citām iegādēm”Atskaitāmā PVN apmērā. Šī korekcija tiek veikta nodokļa deklarācijā, kas iesniegta par taksācijas periodu, kurā mainījies komercpreču un materiālu lietošanas mērķis, t.i., kad nodokļa maksātājs ir zaudējis tiesības uz PVN atbrīvojumu.

Preču PVN korekcija – vai tā tiek rādīta kā starpposma inventarizācija?

Šobrīd uzņēmējam, kas taksācijas gada laikā reģistrējas kā aktīvs PVN maksātājs, inventarizācija nav jāsagatavo. Lai atskaitītu priekšnodokli komerciālām precēm un materiāliem, pietiek ar PVN labošanu.

Taču nav kontrindikāciju nodokļu maksātājam brīvprātīgi sagatavot starpposma inventarizāciju, uz kuras pamata viņš veiks PVN korekciju precēm.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Saskaņā ar Art. 29 sek. 1 nodokļu maksātājam ir pienākums fiziskajā krājumā iekļautos materiālus un komercpreces novērtēt pēc iegādes vai iegādes cenām vai tirgus cenām no inventarizācijas dienas, ja tās ir zemākas par iepirkuma vai iegādes cenām; pusfabrikātu (pusfabrikātu), gatavās produkcijas krājumu un pašu saražotās produkcijas iztrūkumu vērtē pēc ražošanas izmaksām, bet komunālos atkritumus, kuri darbības gaitā zaudējuši sākotnējo lietošanas vērtību, novērtē pēc vērtības, kas radusies. no aplēses, ņemot vērā to piemērotību turpmākai izmantošanai.

Priekšnodokļa korekcija un IIN

Priekšnodoklis ir ar nodokli atskaitāmas izmaksas gadījumā, ja uzņēmējs gūst labumu no PVN atbrīvojuma vai iegādājas preces un pakalpojumus, lai ražotu vai tālāk pārdotu preces vai sniegtu pakalpojumus, kas atbrīvoti no preču un pakalpojumu nodokļa. Sakarā ar priekšnodokļa korekcijas sagatavošanu iepriekš izmaksās iekļautais PVN būtu pareizi jāiegrāmato ienākumu un izdevumu nodokļa grāmatā.

PVN korekcija precēm, par kurām uzņēmējam iepriekšējos pārskata periodos nebija tiesību atskaitīt šo nodokli un tas tika iekļauts nodokļa izmaksās, paredz nepieciešamību palielināt kārtējos ieņēmumus par atskaitītā PVN summu 2008. gada 1. janvāra daļā. kuru nodoklis iepriekš bija atskaitīts.iekļauts nodokļa atskaitāmajās izmaksās.

Priekšnodokļa korekcija un ieraksti PKPiR par piemēru

1. piemērs.

Aneta kundze, kurai 2019.gada oktobrī pieder apavu veikals, reģistrējās kā aktīva PVN maksātāja sakarā ar pārdošanas limita pārsniegšanu, kas dod tiesības uz personas atbrīvojumu no PVN. Uzņēmējam ir PVN atbrīvojuma ietvaros iegādātas komercpreces, kuras tiks pārdotas pēc reģistrēšanās kā aktīvais PVN maksātājs.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Anetei ir tiesības koriģēt nodokli attiecībā uz precēm, kas iegādātas ar nolūku tās izmantot ar PVN neapliekamām darbībām un izmantotas ar nodokli apliekamo darbību veikšanai. Labojums jāuzrāda PVN-7 deklarācijā, kas iesniegta par periodu, kurā Anete zaudēja tiesības uz PVN atbrīvojumu, t.i., par 2019.gada oktobri.

Savukārt Anetas kundze, vadot no PVN neapliekamo saimniecisko darbību, preču iegādi ienākumu un izdevumu nodokļa grāmatiņā uzrādīja bruto apmērā, līdz ar to PVN summu, kas iekļauta preču priekšnodokļa korekcijā un iepriekš. iekļauti nodokļu izmaksās veido ienākumus no darbības. Ieņēmumi būtu jāatzīst un jāiekļauj PKPiR PVN-7 deklarācijas par 2019. gada oktobri iesniegšanas datumā.

Kopsavilkums

Rezumējot, var teikt, ka PVN atbrīvojuma zaudēšana taksācijas gada laikā dod uzņēmējam tiesības veikt PVN korekcijas precēm, un tajā pašā laikā neuzliek pienākumu sagatavot starpposma inventarizāciju. Taču jāņem vērā, ka PVN korekcijas rezultātā ieturētais nodoklis, kas iepriekš iekļauts nodokļu izmaksās, PKPiR jāuzrāda kā pamatdarbības ienākumi.