Pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības korekcija - svarīga informācija! 2. daļa

Vietne

Uzņēmējdarbības ietvaros izmantotie aktīvi ir pakļauti nolietojumam, ko var iekļaut uzņēmuma izmaksās nolietojuma norakstīšanas veidā. Dažās situācijās šis patēriņš var tikt koriģēts gan pamatlīdzekļa uzlabošanas rezultātā, gan arī tā pamata funkcionālo īpašību īslaicīgas vai pastāvīgas zaudēšanas rezultātā. Kādas ir aktīva sākotnējās vērtības korekcijas nodokļu sekas? Atbildi rakstā!

Nolietojuma norakstīšana ne vienmēr var būt uzņēmuma izdevumi

Nodokļu atskaitāmās izmaksas saskaņā ar Art. 22 sek. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 8. pantu ir pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu norakstīšana (nolietojuma norakstīšana), kas veikta tikai saskaņā ar Art. likuma 22.a–22.o., izņemot nolietojumu, kas nav saistīts ar izmaksām.
Taču ar pamatlīdzekļu uzlabošanu saistītie izdevumi nebūs nodokļa atskaitāmās izmaksas, ja šo izdevumu summa taksācijas gada laikā nepārsniegs 10 000 PLN.
Nolietojuma norakstīšana vieglo automašīnu sākotnējai vērtībai virs 150 000 PLN nebūs atskaitāma no nodokļiem.
Nolietojuma norakstīšana nebūs uzņēmuma izmaksas, ja pamatlīdzekļa iegāde tika finansēta ar subsīdiju. Savukārt, ja aktīva iegāde daļēji finansēta no subsīdijas un daļēji no nodokļu maksātāja pašu līdzekļiem, tad arī subsīdijas amortizācijas norakstīšana nebūs uzņēmuma izdevumi.
Uzņēmuma izmaksās netiks iekļauti pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu sākotnējās vērtības nolietojuma norakstījumi:

 1. iegūti bez atlīdzības pēc 01.01.2018., izņemot mantojumā iegūtos, ja:
  a) iegāde nerada ienākumus sakarā ar preču vai tiesību bezmaksas saņemšanu vai
  b) ienākumi šajā ziņā ir atbrīvoti no ienākuma nodokļa, vai
  c) šāda iegāde ir atbrīvota no mantojuma un ziedojuma nodokļa, vai
  d) iegāde ir ienākums, par kuru saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem tika pārtraukta nodokļu iekasēšana,
 2. ja tie ir iegādāti pirms 1995.gada 1.janvāra, bet netika iekļauti pamatlīdzekļos vai nemateriālajos aktīvos,
 3. dota bezmaksas lietošanai - par mēnešiem, kuros šīs sastāvdaļas tika nodotas bezmaksas lietošanā.

Ja nolietojuma norakstīšana nav atskaitāma no nodokļiem, sākotnējās vērtības izmaiņām nevajadzētu izraisīt ienākuma nodokļa izmaiņas. Bet vai vienmēr tā būs?
Savukārt, kad pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība dažādu notikumu rezultātā palielinās vai samazinās, tad ir jākoriģē pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība un nolietojums, un dažreiz tikai nolietojums.
Iepriekšminēto apstākļu sekas var ietekmēt ienākuma nodokļa apmēru, rezultēties ar nepietiekamu samaksu, bet arī pārmaksu. Viss atkarīgs no tā, kurā virzienā virzīsies izmaksu izmaiņas un uz kādu periodu tās attieksies, jo nolietojuma norakstīšanas korekcija var attiekties arī uz iepriekšējos gadus.

Pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības korekcija izrietēja no modernizācijas

Daudziem nodokļu maksātājiem, paplašinot savu uzņēmējdarbību, atverot jaunas filiāles, veikalus, birojus, kioskus un citus, nākamajos mēnešos rodas problēmas ar atbilstošu ekspluatācijā nodoto ēku pašreizējo sākotnējo vērtību noteikšanu.
Kā veidosies jau nodoto pamatlīdzekļu aktualizētā sākotnējā vērtība? Kad jālabo aktīva sākotnējā vērtība? Kādas nodokļu sekas var būt saistītas ar aktīvu modernizācijas apstākļiem?

4. piemērs.

Łukasz kungs pārdod apavus divos veikalos. 04/2019 viņš iegādājās vēl vienu veikalu, un 05/2019 tas tika atvērts un tirdzniecība sākās. 2019. gada 6. mēnesī Łukasz kungam radās papildu izdevumi saistībā ar jauno veikalu, kas klasificēts kā uzlabojums, par kopējo summu PLN 16 700. Šie izdevumi nebija veikala atjaunošana. Kādas nodokļu sekas atstās iepriekš minētais darījums?
Sakarā ar ēkas sākotnējās vērtības izmaiņām, ko izraisījusi kāda cita iemesla, nevis grāmatvedības kļūda vai acīmredzama kļūda, šī vērtība ir pastāvīgi jāatjaunina.
Tādējādi nodokļa maksātājs 2019.06.06. mēnesī palielinās jaunā veikala sākotnējo vērtību par visu veikala labiekārtošanas izdevumu summu konkrētajā mēnesī, t.i., 06.2019.
Tas darīs to tā, lai attiecīgā 06/2019 mēneša beigās saskaitītu visus ar modernizāciju saistītos izdevumus (uz kuriem tie attiecas) un tad šī mēneša beigās palielinātu sākotnējo vērtību no konkrētā aktīva, ti, jaunā veikala.
Līdz ar to lielāki nolietojuma norakstījumi tiks noteikti no nākamā mēneša, kas seko mēnesim, kurā izdevumi iegrāmatoti, t.i., no 07/2019 un par to summu tiek palielināta pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība. Taču nosacījums tam būs uzlabotā veikala nodošana lietošanai uzņēmējdarbībā 06.2019.

Uzņēmuma saņemšana mantojumā

Dažādu dzīves notikumu rezultātā uzņēmumus manto nodokļu maksātāji, kuri līdz šim nav uzņēmušies, un tie, kas to vada. Uzņēmumu mantojumā cita starpā var ietilpt aktīvi, instrumenti un iekārtas, preces, inventārs, saņemtie un izmaksātie avansi, nesaņemtie debitoru parādi, parādi uzņēmumiem, publisko tiesību saistības, kapitāls un citi. Šāda uzņēmuma saņemšana ir saistīta ar saņemto pamatlīdzekļu pārbaudi un atsevišķos gadījumos arī turpmākās nolietojuma norakstīšanas turpināšanu.
Taču pēdējā laikā ir mainījušās arī iespējas iekļaut uzņēmuma izmaksas nolietojuma norakstīšanas veidā bez atlīdzības saņemtajiem pamatlīdzekļiem. Kādas nodokļu sekas var izraisīt izmaiņas bez maksas saņemtajos pamatlīdzekļos?

5. piemērs.

Rafala kungs 2016. gadā saņēma ziedojumu, kas cita starpā ietvēra aktīvi (nav pilnībā nolietoti), kas ir atbrīvoti no mantojuma un ziedojuma nodokļa. Rafala kungs turpināja amortizāciju un laika posmā no 01.01.2018. līdz 2018.06.2018. viņš neiekļāva amortizācijas izmaksas uzņēmuma izmaksās sakarā ar izmaiņām noteikumos, kas nosaka, ka uzņēmuma izmaksas nav nolietojuma norakstīšana no sākotnējās vērtības. pamatlīdzekļi, kas saņemti kā ziedojums.
Pēc tam, sākot no 2018. gada 7. gada, Rafala kungs turpināja atzīt nolietojuma izmaksas izmaksās. Vai Rafala kungs joprojām var iekļaut nenokārtotos norakstus par periodu 01.–06./2018.?
Saskaņā ar Art. 23 sek. PDOF likuma 45.a punkts, uzņēmuma izmaksas nav uzskatāmas par nolietojuma norakstīšanu, kas veikta no bezatlīdzības iegādāto pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības, izņemot mantojumā iegūtos, ja šī iegāde neveido ienākumus sakarā ar bezmaksas saņemšanu. par precēm vai tiesībām vai
Tomēr, kā izriet no Art. 2018. gada 15. jūnija likuma 4.par grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, minētais noteikums attiecas uz ienākumiem, kas gūti no 01./2018.
Līdz ar to nodokļu maksātājam būs pienākums koriģēt izmaksas laika posmā no 01.01.2018. līdz 06.2018., iekļaujot ikmēneša nolietojuma norakstus, kas iepriekš nebija ierakstīti nodokļu maksātāja grāmatvedībā.
Nodokļa maksātāja kļūda noteikumu interpretācijā šajā konkrētajā gadījumā radīs ienākuma nodokļa ikmēneša avansa apmēra samazinājumu (ja nodokļa maksātājs ir guvis ienākumus).

Problēma ar refinansēšanu ar subsīdiju pamatlīdzekļa iegādei

Arvien vairāk nodokļu maksātāju gūst labumu no līdzfinansējuma pamatlīdzekļu iegādei. Līdzfinansējums var būt gan no valsts programmām, gan no ES subsīdijām. Nodokļu maksātājs, kurš pieteicās subsīdijai, bieži ir saskāries ar ilgstošu pieteikumu pārbaudes procedūru un nodokļu maksātāju atlasi, kas saņems līdzekļus. Šis laiks īpaši saistīts ar pamatlīdzekļu iegādes refinansēšanu (aktīvu iegāde pilnībā notiek no nodokļu maksātāja līdzekļiem un pēc tam, piešķirot subsīdiju, nodokļu maksātājam tiek daļēji vai pilnībā atmaksāti līdzekļi par iepriekšējo iegādi. ), nodokļu maksātājam ir pienākums izmantot, piemēram, saskaņā ar Regulas Nr. 23 sek. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 8. pantu veikt nolietojuma norakstīšanu.
Nodokļu maksātājiem, saņemot līdzekļu pārfinansēšanu no subsīdijām par jau iegādātajiem aktīviem, rodas problēmas, ko un kā darīt ar jau veiktajām nolietojuma norakstīšanām.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

6. piemērs.

Pilnsabiedrība no saviem līdzekļiem iegādājās pamatlīdzekļus 04/2019.Iepirkums tika veikts reģionālās darbības programmas (RPO) ietvaros 2015.gadā.Savukārt 2016.gadā uzņēmums pieteicās refinansēt agrāk veikto pirkumu RPO programmas ietvaros. Uzņēmuma akcionāriem nebija pārliecības, ka viņu pieteikums tiks apstiprināts un saņems subsīdiju, tāpēc no 05/2019 veica iegādāto pamatlīdzekļu nolietojuma norakstījumus saskaņā ar Art. 23 sek. IIN likuma 8.
Sakarā ar lēmuma termiņa pagarināšanu uzņēmums refinansēšanas līdzekļus aktīvu iegādei saņēma tikai 2016. gada 13. septembrī. Uzņēmuma akcionāri interesējas, kad koriģēt līdz refinansēšanas mēnesim atzītās nolietojuma izmaksas?
Saskaņā ar Art. 23 sek. IIN likuma 1. panta 45. punktu, par pamatlīdzekļu patēriņa norakstījumiem, kas veikti no to vērtības daļas, kas atbilst izdevumiem, kas radušies pašu iegādei vai ražošanai un pēc tam jebkādā veidā atdoti nodokļu maksātājam. korporatīvās izmaksas.
Līdz ar to, ja nodokļu maksātājam ir atmaksāti līdzekļi par iepriekš iegādāto aktīvu iegādi (pilnā apmērā), nolietojuma izmaksas, kas aprēķinātas no šo aktīvu sākotnējās vērtības, nebūs uzņēmuma izmaksas.
Taču, ja līdzekļu atgriešana (refinansēšana) par iepriekš iegādātajiem aktīviem novedīs pie tā, ka šo aktīvu nolietojuma norakstīšana nebūs izmaksas, nodokļu maksātājs veiks korekcijas pastāvīgi, proti, summas saņemšanas mēnesī. no subsīdijas, proti, 09./2016.
Jāpiebilst, ka gadījumā, ja nodokļu maksātājs veiktu nolietojuma korekcijas ar atpakaļejošu datumu, var rasties ienākuma nodokļa parāds kopā ar procentiem.
Līdzīga veida lietu, kas saistītas ar pamatlīdzekļa iegādes pārfinansēšanu, labvēlīgs risinājums atrodams arī Administratīvās rajona tiesas 2015. gada 08. 01. galīgajā spriedumā, atsauces Nr. I SA / £ 1125/14.