Kredīta izmaksas pamatlīdzekļu iegādei

Vietne

Uzņēmēji, iegādājoties pamatlīdzekļus, bieži izmanto ārvalstu finansējuma avotu, kas ir kredīts. Ierakstot šādu pirkumu pamatlīdzekļu reģistrā, būtu pareizi jānosaka sākotnējā vērtība. Tas ir svarīgi, jo tas ir pamats nolietojuma izmaksu aprēķināšanai. Vai, nosakot to, ir jāņem vērā kredīta izmaksas pamatlīdzekļu iegādei?

Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība

Saistībā ar pamatlīdzekļu iegādi to sākotnējā vērtība, saskaņā ar Art. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 22g 1. panta 1. punkts ir pirkuma cena. Pirkuma cena ir summa, kas pienākas pārdevējam, pieskaitot ar pirkumu saistītām izmaksām, kas uzkrātas līdz pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā datumam, tai skaitā:

  • transporta, iekraušanas un izkraušanas izmaksas,

  • apdrošināšana ceļā,

  • datorprogrammu un sistēmu montāža, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā,

  • notāra, nodokļu un citas nodevas,

  • procenti, komisija,

samazināts par preču un pakalpojumu nodokli, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem preču un pakalpojumu nodoklis nav priekšnodoklis vai nodokļa maksātājam nav tiesību samazināt maksājamā nodokļa summu par priekšnodokli vai atmaksāt nodokļa starpību likuma par preču un pakalpojumu nodokli izpratnē. Importa gadījumā pirkuma cenā ir iekļauts muitas nodoklis un akcīzes nodoklis par aktīvu importu.

Tas ir noteikts Art. 22 g 1. punkta. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 3.

Kredīta izmaksas un pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība

Nosakot pamatlīdzekļu iegādes cenā iekļauto, var konstatēt, ka kredīta izmaksas pamatlīdzekļu iegādei būs to sastāvdaļa. Līdz ar to ar kredīta piešķiršanu saistītās bankas komisijas maksas, apdrošināšanas un procentu izmaksas, kas uzkrātas līdz pamatlīdzekļu pieņemšanas lietošanā datumam, palielinās to sākotnējo vērtību. Uzņēmējs pēc tam nevar iekļaut kredīta izmaksas pamatlīdzekļu iegādei tieši kā nodokļu izmaksas, ja tās vēl nav iekļautas pamatlīdzekļu reģistrā.

Rodas šaubas, kādi procenti palielinās sākotnējo vērtību - vai tie ir faktiski samaksāti, vai procenti, kas uzkrāti līdz pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā datumam. Noteikumos, kas attiecas uz sākotnējās vērtības noteikšanu, ir teikts, ka jāņem vērā arī aizdevuma procenti, kas uzkrāti līdz pieņemšanai lietošanā. Šeit nav nozīmes tam, vai tie tika samaksāti pamatlīdzekļu pieņemšanas uzskaitē brīdī.

 

Svarīgs!

Saskaņā ar Varšavas Nodokļu palātas direktora 2014. gada 13. jūnija interpretāciju. IPPB5 / 423-343 / 14-2 / ​​AM “(..) procentus par līdzekļiem no ārējiem avotiem, kas radušies investīciju finansēšanai, var attiecināt uz pamatlīdzekļa vērtību, t.i., var ietekmēt attiecīgi tā iegādes cenu vai tā ražošanas pašizmaksu. Jāņem vērā, ka Regulas Nr. 16 g 1. punkta. 3-4 updop (art.22g 3.-4. punkts updof), termins "uzkrāti līdz pamatlīdzekļa nodošanas lietošanā datumam" procentu gadījumā attiecas gan uz procentiem, kas samaksāti pirms šī datuma, gan uz procentiem, kas uzkrāti tikai līdz tajā dienā, pat ja viņiem joprojām faktiski netika samaksāts.

 

Pēc nodošanas lietošanā un iegādāto pamatlīdzekļu, kas finansēti no bankas kredīta, ierakstīšanas uzskaitē, uzkrāto un izmaksāto procentu izmaksas var iekļaut tieši nodokļos atskaitāmajās izmaksās.

Likumdevējs nenorādīja, kā noteikt sākotnējo vērtību vairāku ar vienu kredītu finansētu pamatlīdzekļu iegādes gadījumā. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normas tikai nosaka, ka to vērtība nosakāma pēc iegādes cenas, kas palielināta par pamatlīdzekļu iegādei aizņēmuma izmaksām. Līdz ar to kredīta izmaksas ir jāsadala proporcionāli pamatlīdzekļiem, ņemot vērā aizņēmuma summu konkrētajam pamatlīdzeklim.

1. piemērs.

Uzņēmums X ņēma kredītu 2 pamatlīdzekļu iegādei 200 000 PLN apmērā. Banka iekasēja komisijas maksu 3000 PLN un 2000 PLN par apdrošināšanu. Banka iekasē procentus saskaņā ar aizdevuma līgumu no nākamā mēneša, kurā uzņēmējs tos saņēmis.
Taču, pirms šie līdzekļi tika ierakstīti uzskaitē, banka paguva iekasēt procentus par pirmo mēnesi 1300 PLN apmērā. Pamatlīdzekļu izmaksas:

"A" - PLN 80 000 - daļa aizdevumā ir 40%

"B" - PLN 120 000 - daļa aizdevumā ir 60%

Pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības noteikšana:

Pamatlīdzekļa "A" vērtība ir PLN 82 520, kas ir:

pirkuma cena - 80 000 PLN

apdrošināšana - PLN 2000 x 40% = PLN 800

komisijas maksa - PLN 3000 x 40% = PLN 1200

procenti - PLN 1300 x 40% = PLN 520

Pamatlīdzekļa "B" vērtība ir PLN 123 780, kas ir:

pirkuma cena - 120 000 PLN

apdrošināšana - PLN 2000 x 60% = PLN 1200

komisijas maksa - PLN 3000 x 60% = PLN 1800

procenti - PLN 1300 x 60% = PLN 780

Privātais kredīts pamatlīdzekļu iegādei un uzņēmuma izmaksām

Saskaņā ar Art. 22 sek. Likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 1. pantu nodokļa atskaitāmās izmaksas ir izmaksas, kas radušās, lai gūtu ienākumus vai saglabātu vai nodrošinātu ienākumu avotu, izņemot 1. pantā minētās izmaksas. šī akta 23. Nosacījums, lai iekļautu privātā kredīta izmaksas pamatlīdzekļu iegādei, ir cēloņsakarības esamība starp ienākumiem un izdevumiem. Ienākumu gūšanas izmaksas uzskatāmas par racionāliem un pamatotiem izdevumiem, kas saistīti ar veikto darbību, lai gūtu ieņēmumus.

Uzņēmējs, kurš ņem privāto kredītu un vēlas to izmantot pamatlīdzekļu iegādes finansēšanai, ar to saistītās kredīta izmaksas varēs iekļaut uzņēmuma izmaksās. Šajā gadījumā arī visas ar šo aizdevumu saistītās izmaksas palielinās pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību līdz tā nodošanas ekspluatācijā datumam. Pēc tam uzkrātie un samaksātie procenti tiks tieši iekasēti no nodokļa atskaitāmajām izmaksām.

Saistībā ar minēto kredīta izmaksas pamatlīdzekļu iegādei (ieskaitot uzkrātos procentus) palielina to sākotnējo vērtību, ja tās radušās pirms nodošanas lietošanā. Nav svarīgi, vai šie procenti ir samaksāti. Tāpat nav nozīmes tam, vai kredīts ņemts uzņēmumam vai privāti. Ja privāti, tad nodokļu maksātājam ir pienākums pierādīt, ka pamatlīdzekļu iegāde ir finansēta no šī kredīta.