Līzinga auto zādzība – ko tālāk?

Pakalpojumu Bizness

Automašīnu zādzības – lai gan saskaņā ar policijas statistiku turpina samazināties – joprojām ir viena no satraucošajām problēmām, ar ko saskaras Polijas tiesībsargājošās iestādes. Nevar noliegt, ka transportlīdzekļa nozaudēšana, īpaši sava biznesa vadīšanas gadījumā, var būtiski ietekmēt mūsu budžetu. Vēl sliktāk, ja tā ir līzinga automašīnas zādzība. Kāpēc? Par to zemāk.

Nomas līgums - saistības

Kā zināms, katrs līgums paredz abām pusēm noteiktas tiesības un pienākumus. Tas nav savādāk arī līzinga līguma gadījumā – detalizēti noteikumi šajā jautājumā ietverti Civilkodeksā.

Saskaņā ar Art. 7091 līzinga līgums ir finansētāja pienākums (veiktās darbības ietvaros) iegādāties preci no konkrēta pārdevēja saskaņā ar šajā līgumā paredzētajiem nosacījumiem un pēc tam atgriezt šo preci lietošanā (vai izmantot un saņemt priekšrocības) noteiktā laika periodā. Savukārt līzinga ņēmējs apņemas maksāt iznomātājam skaidrā naudā atlīdzību pa daļām, par kurām panākta vienošanās, kam parasti jābūt vismaz līdzvērtīgai cenai vai atlīdzībai par finansētāja veikto preču iegādi. Jāpiemin, ka līzinga līgums ir jānoslēdz rakstveidā, pretējā gadījumā tas ir spēkā neesošs.

Līzinga auto zādzība

Pārrunājot līzingā esošās automašīnas zādzību, ir vērts pieminēt, ka līdz ar transportlīdzekļa atbrīvošanu mantas pazaudēšanas risks pāriet uz lietotāju. Saskaņā ar Art. 7095 1.§ ja pēc izdošanas lietotājam lieta ir pazaudēta tādu apstākļu dēļ, par kuriem finansētāja nav atbildīga, līzinga līgums izbeidzas. Taču līguma termiņa beigas nenozīmē, ka varam aizmirst gan par auto, gan par līzinga iemaksām.

Iznomātājs var pieprasīt, lai mēs nekavējoties samaksātu visas līgumā paredzētās nesamaksātās iemaksas. Šo debitoru var samazināt par ieguvumiem, ko finansētāja ieguva, veicot iemaksu samaksu pirms norunātā datuma un līzinga līguma termiņa beigām, kā arī sakarā ar preču apdrošināšanu vai bojājumu novēršanu. Tādēļ lietotājam ir absolūts pienākums nekavējoties paziņot finansētājam par lietu nozaudēšanu.

Attiecīgi, ja līzinga automašīnas zādzība notiek no mums neatkarīgu iemeslu dēļ, tas nenozīmē neko citu kā pienākumu samaksāt visas atlikušās līzinga daļas (paredzētas līgumā). Diemžēl pārāk daudzi cilvēki neapzinās riskus, kurus uzņemas, slēdzot līzinga līgumus. Neprecīza uzrādīto līgumu noteikumu lasīšana var radīt negatīvas sekas. Nodrošinājums šajā situācijā var būt transportlīdzekļa vērtības apdrošināšana (GAP) un autoavārijas apdrošināšana (AC), pateicoties kurām ir ticams, ka tiks atgūta kopējā nozagtās automašīnas vērtība. Taču mēs nekad nevaram paredzēt apdrošinātāja viedokli, kurš kādu iemeslu dēļ var atteikt debitoru parādu samaksu.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Atteikšanās no līguma citos gadījumos

Līzinga līguma termiņš ir iespējams ne tikai līzinga automašīnas (vai cita objekta) zādzības gadījumā. Civillikums paredz arī šādu situāciju, kad rodas kopējie zaudējumi, t.i., transportlīdzekļa remonta izmaksas pārsniedz tā vērtību. Tad līzinga kompānija (saskaņā ar līguma noteikumiem) var pieprasīt no mums samaksāt atlikušās iemaksas, tāpat kā zādzības gadījumā.

Kā likums, līzinga auto lietotājiem ir pienākums to uzturēt atbilstošā stāvoklī, piem. veikt apkopi un remontu. Ja līzinga devējs konstatē, ka lietotājs nepilda dotās saistības, viņš var arī atkāpties no līzinga līguma, kas savukārt rada pienākumu maksāt atlikušās iemaksas. Tas pats noteikums attiecas arī uz kārtējo maksājumu atmaksas kavējumiem.