Mazie ZUS mazajiem uzņēmumiem — kas iegūs no izmaiņām?

Apkalpošana

Sociālās un veselības apdrošināšanas iemaksas ir nodeva, kas uzņēmējiem ir jāmaksā katru mēnesi:

  • līdz nākamā mēneša 5. datumam - budžeta vienības un pašvaldību budžeta iestādes,

  • līdz nākamā mēneša 10. datumam - fiziskas personas, kas prēmiju maksā tikai par sevi,

  • līdz nākamā mēneša 15. datumam - pārējie maksātāji.

Papildus iemaksu veikšanai norādītajā datumā Sociālās apdrošināšanas iestādei jānosūta arī norēķinu deklarācija (ZUS DRA) un personas ikmēneša atskaites (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA).

Uzņēmēji, kuri veic standarta iemaksu summas maziem vai lieliem ZUS un nenodarbina darbiniekus, ir atbrīvoti no pienākuma katru mēnesi nosūtīt ZUS DRA deklarācijas. Šajā gadījumā pietiek ar ZUS DRA deklarācijas nosūtīšanu par pirmo pilno apdrošināšanas seguma mēnesi.

Mazie ZUS mazajiem uzņēmumiem – kurš maksās mazāk?

Mazākas iemaksas atkarībā no gūtajiem ienākumiem (tā sauktais mazais ZUS mazajiem uzņēmumiem) varēs veikt personas, kuras vada individuālos uzņēmumus, kuru gada ienākumi no nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības iepriekšējā kalendārajā gadā nepārsniedza:

  • trīsdesmit reizes lielāks par iepriekšējā gada decembrī spēkā esošās minimālās algas apmēru - nosacījumi spēkā līdz 2020. gada janvāra beigām,
  • PLN 120 000 — nosacījumi jāizpilda no 2020. gada 1. februāra.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Kā jau minēts, iemaksu apmērs būs atkarīgs no gūtajiem ienākumiem, taču tas nevar būt mazāks par t.s. mazs ZUS cilvēkiem, kuri uzsāk savu biznesu.

Mazākas iemaksas atkarībā no sasniegtajiem ienākumiem varēs maksāt šādi cilvēki:
- vadīja uzņēmumu iepriekšējā gadā vismaz 60 kalendārās dienas,
- nesniedz pakalpojumus bijušajam darba devējam (tāda paša rakstura kā tie, kas sniegti iepriekšējā darbā).

Nodokļu atvieglojumi būs pieejami trīs gadus piecu uzņēmējdarbības darbības gadu laikā. Tas nozīmē, ka pēc trīs preferenču gadiem uzņēmējam turpmākos divus gadus būs jāmaksā liela ZUS.Pēc šī perioda tā atkal var izmantot mazo Sociālās apdrošināšanas iestādi mazo uzņēmumu aktivitātēm.

Atgādināsim, ka šobrīd visi uzņēmēji veic noteiktas iemaksas atkarībā no saimnieciskās darbības laika un nepieciešamības gadījumā var deklarēt augstāku sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķina bāzi.

Pirmos sešus darbības mēnešus jums ir tiesības uz atbrīvojumu no sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas, bet nākamos divus gadus jums ir tiesības uz t.s. preferenciālā ZUS, t.i., kopējās ikmēneša saistības par sociālās apdrošināšanas iemaksām ir PLN 246,80 (PLN 227,69, izņemot brīvprātīgo slimības apdrošināšanu). Šīs preferences var izmantot cilvēki, kuri:

  • tās neveic vai pēdējo 60 kalendāro mēnešu laikā pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas nav veikušas ar lauksaimniecību nesaistītu darbību,

  • viņi neveic saimniecisko darbību bijušā darba devēja labā, kura labā pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas kārtējā vai iepriekšējā kalendārajā gadā ir veikuši darbības, kas ietilpst viņu saimnieciskās darbības ietvaros darba tiesiskajās attiecībās vai kooperatīvā darbā. attiecības.

Pēc šī laika sociālās apdrošināšanas iemaksas uzņēmējam izmaksāja 992,30 PLN (bez brīvprātīgās slimības iemaksas 915,46 PLN).

Katram uzņēmējam neatkarīgi no uzņēmuma darbības perioda ir jāmaksā ikmēneša veselības apdrošināšanas prēmija, kas 2020. gadā ir 362,34 PLN. Pēc izmaiņu ieviešanas veselības apdrošināšanas prēmija netiks maksāta proporcionāli gūtajiem ieņēmumiem, taču tā joprojām būs fiksēta summa.

Kāds ir ieviesto izmaiņu mērķis?

Mazo ZUS mazajiem uzņēmumiem mērķis ir atvieglot uzņēmējdarbības vadīšanu Polijā cilvēkiem ar salīdzinoši zemiem ienākumiem. Līdz ar to sagaidāms, ka arvien vairāk cilvēku izlems uzsākt uzņēmējdarbību, kas savukārt veicinās uzņēmējdarbību un poļu profesionālās aktivitātes stimulēšanu.

Tomēr jāņem vērā, ka mazākas iemaksas rada mazākus pabalstus un pensijas. Līdz ar to ieviestās izmaiņas nozīmē arī mazākus valsts budžeta finansētos izdevumus. Protams, daudzi uzņēmēji būs ieguvēji no izmaiņām, kas uzlabos viņu pašreizējo finansiālo situāciju, taču ir vērts paturēt prātā, ka jaunie noteikumi nebūs izdevīgi visiem, it īpaši, raugoties no uzņēmēja plašāka perspektīvas.

Kādas ir mazāku ZUS iemaksu veikšanas sekas?

Zemākas sociālās iemaksas nozīmē arī mazākus pabalstus. Uzņēmēji, kuri ir apdrošināti ar brīvprātīgo slimības apdrošināšanu, darba nespējas gadījumā saņems mazāku slimības pabalstu. Protams, tas nav īpaši svarīgi saaukstēšanās vai īslaicīgas slimības gadījumā, taču, ja slimība turpināsies, var izrādīties, ka pašreizējo ienākumu trūkums no aktivitātes un zems slimības pabalsts nebūs pietiekams, lai saglabātu uzņēmējs un atgūties.

Sievietēm, kuras plāno paplašināt savu ģimeni, vajadzētu pievērst uzmanību arī zemākām sociālajām iemaksām ZUS. Maternitātes pabalsta apmērs ir atkarīgs no slimības iemaksu apmēra, kuras bāze ir tāda pati kā citu sociālās apdrošināšanas iemaksu bāze. Tā kā šī pabalsta izmaksas laiks ir salīdzinoši ilgs, pat šķietami nelielas iemaksu atšķirības var veicināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēra jūtamu samazinājumu.

Samazinātas iemaksas cilvēkiem, kas reģistrējas uzņēmējdarbībai 2020. gadā

Uzņēmēji, kuri uzsāks savu uzņēmējdarbību 2020. gadā, vispirms varēs izmantot sešu mēnešu atbrīvojumu no sociālajām iemaksām, bet pēc tam divus gadus (pēc attiecīgo nosacījumu izpildes) maksāt preferenciālo ZUS. Pēc šī laika noteiktā ienākumu limita nepārsniegšanas gadījumā viņiem pienāksies sociālās iemaksas proporcionālas ienākumiem/gūtajiem ienākumiem.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Vai visas prēmijas būs mazākas?

Jāpatur prātā, ka ieviestās izmaiņas attiecas tikai uz sociālās apdrošināšanas iemaksām (izdienas pensija, invaliditātes pensija, slimības un nelaimes gadījumu apdrošināšana). Veselības apdrošināšanas prēmijas apmērs paliek nemainīgs, un tā pamatā būs arī turpmāk deklarētā summa, kas nav zemāka par 75% no vidējās mēneša darba algas uzņēmumu sektorā 2019.gada ceturtajā ceturksnī, ieskaitot peļņas maksājumus.

Dažādi ienākumu avoti un mazie ZUS mazajiem uzņēmumiem

Pēdējos gados ieviestās izmaiņas uzņēmēju iemaksās atbalsta tikai daļu no cilvēkiem, kas vada savus uzņēmumus. Tas ir tāpēc, ka bieži vien jūs gūstat ienākumus no dažādiem avotiem, t.i., vadāt individuālo uzņēmumu un vienlaikus strādājat pilnu slodzi. Gadījumā, ja notiek t.s par tiesību uz apdrošināšanu sabrukumu uzņēmēji parasti ir atbrīvoti no sociālās apdrošināšanas iemaksu pienākuma par abiem nosaukumiem, taču parasti veselības apdrošināšanas prēmija tiek maksāta par katru nosaukumu. Līdz ar to, ja ar darba līgumu nodarbināta persona vēlas izmēģināt spēkus uzņēmējdarbībā un gūt papildu ienākumus, neatkarīgi no tā, vai darbība nes mazu vai lielu peļņu, vai pat zaudējumu gadījumā, šādam uzņēmējam ir pienākums maksāt veselības apdrošināšana katram atsevišķi no nosaukumiem.

Atgādinām, ka veselības piemaksa 2020. gadā ir PLN 362,34 un garantē bezmaksas veselības aprūpi no Nacionālā veselības fonda līdzekļiem. No tā nav atkarīgas nekādas papildu priekšrocības.