Kas ir administratīvā izpilde un kas tā ir?

Apkalpošana

Administratīvā izpilde attiecas uz tiesvedību un piespiedu pasākumiem, ko administratīvās iestādes izmanto, lai izpildītu obligātās nodevas un nodevas. Polijas administratīvā izpilde tika regulēta 1966. gada 17. jūnija likumā par izpildes procedūrām administrācijā. Tajā ir detalizēts administratīvās izpildes procesa apraksts, subjekta apjoms un drošības process. Kas ir administratīvā izpilde? Kāds ir tā materiālais apjoms? Kas drīkst veikt administratīvo izpildes procesu? Mēs atbildēsim uz šiem un citiem jautājumiem šajā rakstā.

Kas ir administratīvā izpilde?

Izpildu procesa uzsākšana notiek pēc kreditora lūguma un viņa izdota izpildu raksta. Iesniegtais iesniegums jāsagatavo atbilstoši par valsts finansēm atbildīgā ministra noteiktajam paraugam. Saskaņā ar Art. 26 par. Likuma par administratīvās izpildes procesu pārvaldē 5. pantu administratīvā izpilde tiek uzsākta:

 • izpildu raksta kopijas piegāde atbildīgajai pusei vai

 • pievienotās prasības parādnieka izsniegšanu ar paziņojumu par prasības vai citu mantisko tiesību apķīlāšanu, ja šī izsniegšana notikusi pirms izpildu raksta pienākuma kopijas izsniegšanas.

Lai administratīvā izpilde būtu iespējama, rakstam jāietver nepieciešamie elementi. Tajos cita starpā ietilpst:

 • kurš ir kreditors;

 • kas ir atbildīgā persona;

 • kas ir pakļauts izpildei;

 • norāde par skaidras naudas debitoru parādu nodrošināšanu ar obligāto hipotēku;

 • norāde par izpildes procesa tiesisko pamatu;

 • izpildu raksta izdošanas datums.

Juridiskais pamats: akts par izpildu procesu pārvaldē.

Izpildes darbību laikā izpildiestāde pārbauda izpildes pieļaujamību. Tas nozīmē, ka tā nepārbauda izpildu raksta pamatotību, bet tikai to, vai veiktā administratīvā izpilde attiecas uz atbilstošu administratīvo pienākumu un vai izpildu procesa veikšanas izmaksas pārvaldē pārsniedz piespiedu parādu vērtību. Pieņemot lēmumu par administratīvās izpildes veikšanu, mums jāņem vērā ar to saistītās izmaksas. To apjoms ir atkarīgs no izpildes darbības veida un izpildes priekšmeta. Izmaksas svārstās no 1% līdz 10% no izpildes priekšmeta vērtības. To detalizētas vērtības ir atrodamas Administratīvās izpildes likuma 6. nodaļā. Izpildes procesā izpildu procesā ir iespējams iesniegt iebildumu, kas izriet, piemēram, no prasības noilguma vai tās daļas samaksas procesa gaitā. Pieņemama ir arī pieteikšanās uz objekta atbrīvošanu no piespiedu izpildes, ja īpašnieks ir cita persona, nevis atbildīgā persona. Kamēr izpildiestāde nav pieņēmusi lēmumu par objekta izslēgšanu no izpildes, objektu nevar pārdot un nav iespējas atsavināt īpašuma tiesības.

Kāds ir materiālais apjoms?

Administratīvo izpildi var veikt ar šādiem pienākumiem:

 • nodokļi, nodevas un citi maksājumi, kas aprakstīti Nodokļu rīkojumā;

 • naudas sodi un sodi, ko uzliek valsts pārvaldes iestādes;

 • atlīdzība par darbu;

 • pensijas, sociālā apdrošināšana un sociālās pensijas;

 • banku kontos uzkrātie līdzekļi;

 • tiesības, kas izriet no vērtspapīru kontos iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem;

 • tiesības, kas izriet no vērtspapīriem, kas nav iegrāmatoti vērtspapīru kontā;

 • autortiesības un blakustiesības, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesības

 • citas īpašuma tiesības;

 • kustamās lietas;

 • Nekustamais īpašums.

Administratīvo piedziņu var veikt pret mantiskām un nemantiskām saistībām.

Iepriekš minēto pienākumu administratīvā izpilde iespējama tikai uz kompetento iestāžu lēmumiem, nolēmumiem vai spriedumiem, un valsts pārvaldes iestāžu gadījumā tā izriet no tiesību normām.

Likuma par izpildu procedūrām administrācijā 3.a pants paredz iespēju pieprasīt debitoru parādus bez nepieciešamības pieņemt lēmumus, ja vien tie izriet no likuma noteikumiem, ti, piemēram, tie ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansi, avansi uzņēmumu ienākuma nodoklis, muitas parādi un muitas deklarācijā norādītie nodokļi vai sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šajā gadījumā juridiskais pamats ir attiecīgi šāds dokuments:

 • nodokļu maksātāja vai maksātāja iesniegtā nodokļu deklarācija vai deklarācija,

 • muitas deklarācija, ko iesniegusi atbildīgā puse,

 • sociālās apdrošināšanas iemaksu maksātāja iesniegto norēķinu deklarāciju.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Kas drīkst veikt administratīvo izpildes procesu?

Atbilstoši likuma noteikumiem ir iespējams veikt administratīvo piespiedu piedziņu pret mantiskām vai nemantiskām saistībām, kas ietver īpašuma tiesības, kustamo mantu un nekustamo īpašumu. Veicamās administratīvās izpildes veids nosaka, kura iestāde veiks izpildes darbības.

Iestādes, kas ir pilnvarotas veikt finansiālo saistību administratīvo izpildi, ir:

 • nodokļu biroja vadītājs;

 • pilsētas un Varšavas apgabalā iekļautās komūnas kompetentā iestāde;

 • lēmējinstitūcijas priekšsēdētājs lietās par valsts finanšu disciplīnas pārkāpumu pirmajā instancē;

 • par valsts finansēm atbildīgā ministra iecelts Sociālās apdrošināšanas iestādes filiāles direktors;

 • Militāro īpašumu aģentūras reģionālās nodaļas direktors;

 • cita institūcija atsevišķās tiesību normās noteiktajā apjomā.

Iestādes, kas ir pilnvarotas veikt morālo saistību administratīvo izpildi, ir:

 • vojevoda;

 • pašvaldības struktūrvienības kompetentā iestāde;

 • provinces dienesta, inspekcijas vai apsardzes vadītājs;

 • apgabala dienesta, inspekcijas vai apsardzes vadītājs;

 • jebkura policijas, Iekšējās drošības aģentūras, Ārējās izlūkošanas pārvaldes vai robežsardzes iestāde, Fizisko personu datu aizsardzības biroja prezidents, Valsts darba inspekcija;

 • citas struktūras, kas izveidotas, lai aizsargātu mieru un drošību.

Iestādes kompetence, kas ir pilnvarota izpildīt mantisko saistību gadījumā, tiek noteikta pēc atbildīgās personas dzīvesvietas. Morālo saistību gadījumā iestādes kompetenci nosaka pēc mantas atrašanās vietas un mantas atrašanās vietas.

Jebkuras saistības, kas izriet no likuma noteikumiem par mantiskajiem vai nemantiskajiem debitoru parādiem to neizpildes gadījumā, tiks pakļautas administratīvai izpildei. Izpildu raksta iegūšana kopā ar kreditora iesniegumu kļūst par pamatu izpildu procesa uzsākšanai pārvaldē. Pieņemot lēmumu par to, mums ir jāņem vērā ar to saistītās izmaksas. Par administratīvās izpildes veikšanu atbildīgās iestādes, piemēram, nodokļu dienesta vadītājs, dara visu iespējamo, lai nodrošinātu uzsāktā procesa pozitīvu noslēgumu. Darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka administratīvā izpilde nav nepieciešama.