Pamatlīdzekļu neierakstīšana uzskaitē – kādas tam būs sekas?

Vietne

Pamatlīdzekļi ir aktīvi, kas tiek izmantoti gandrīz katrā uzņēmumā. Tie obligāti ir saistīti ar pamatlīdzekļu reģistru, kas kalpo kā pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības un veikto nolietojuma norakstījumu dokumentācija. Rakstā analizēsim situāciju, kurā pamatlīdzeklis tiek praktiski izmantots saimnieciskās darbības vajadzībām, bet tas nav iekļauts FA uzskaitē. Pārbaudiet pamatlīdzekļu neiekļaušanas uzskaitē sekas!

Nolietojuma izmaksu aprēķināšanas princips

Ievada skaidrojumos jāatsaucas uz noteikumiem, kas regulē pamatlīdzekļu nolietojuma maksas aprēķināšanas principus. Saskaņā ar vispārīgo noteikumu, kas izteikts Art. 1. punkta 22 h. IIN likuma 1 1. punktu, nolietojuma norakstīšana tiek veikta uz pamatlīdzekļu vai nemateriālo aktīvu sākotnējās vērtības; ievērojot Art. 22k, sākot ar pirmo mēnesi pēc mēneša, kurā šis mērs vai vērtība ierakstīta uzskaitē (sarakstā); ievērojot Art. 22e, līdz šī mēneša beigām, kurā tika konstatēta nolietojuma summas izlīdzināšana ar to sākotnējo vērtību vai kurā tie tika nodoti likvidācijai, atsavināti vai to iztrūkums.

Ņemot vērā minēto noteikumu, pirmo nolietojuma norakstīšanu var veikt no nākamā mēneša, kas seko mēnesim, kurā pamatlīdzeklis tika ierakstīts attiecīgajā uzskaitē. Rezultātā varam secināt, ka nosacījums nolietojuma norakstīšanai ir pamatlīdzekļa ierakstīšana reģistrā. Likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli nosaka iespēju veikt nolietojuma norakstīšanu no pamatlīdzekļa ierakstīšanas ŚT reģistrā.

Pamatlīdzekļu reģistra forma

Tāpat jānorāda, ka noteikumi nosaka, kuri obligātie elementi jāiekļauj FA reģistrā. Saskaņā ar Art. 22.n punkts. Saskaņā ar IIN likuma 3. pantu šādos ierakstos ir vismaz:

 1. kārtas skaitlis;
 2. iegādes datums;
 3. pieņemšanas lietošanai datums;
 4. iegādi apliecinoša dokumenta identifikācija;
 5. pamatlīdzekļa vai nemateriālās un juridiskās vērtības identificēšana;
 6. Pamatlīdzekļu klasifikācijas simbols;
 7. sākotnējā vērtība;
 8. nolietojuma likme;
 9. nolietojuma norakstīšanas summa konkrētajam taksācijas gadam un kumulatīvi par šādu norakstīšanas periodu, ieskaitot to, kad aktīvs kādreiz tika ierakstīts reģistrā (sarakstā), pēc tam izņemts no tā un atkārtoti iekļauts;
 10. atjaunināta sākuma vērtība;
 11. aktualizēto nolietojuma maksu summu;
 12. jaunināšanas vērtība, kas palielina sākotnējo vērtību;
 13. likvidācijas datums un tās iemesls vai atsavināšanas datums.

Pamatlīdzekļu neierakstīšana uzskaitē - nodokļu sekas

Ņemiet vērā, ka saskaņā ar Art. 22.n punkts. 1 un sek. Saskaņā ar IIN likuma 2. pantu pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite ir jāveic gan nodokļu maksātājiem, kuri kārto grāmatvedības uzskaiti, gan nodokļu maksātājiem, kas kārto ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmatiņu.

Art. 22.n punkts. 4 iepriekš punktā, kurā lasām, ka ieraksti par pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem aktīviem lietvedībā tiek izdarīti vēlākais to nodošanas lietošanā mēnesī. Vēlāko ieviešanas datumu uzskata par pamatlīdzekļu izpaušanu, kas minēta 1. pantā. 1. punkta 22 h. 1 punkts 4.

Citēta Art. 1. punkta 22 h. IIN likuma 1 4. punkts ievieš īpašu nolietojuma norakstīšanas noteikumu, saskaņā ar kuru nolietojuma norakstīšana tiek veikta atklātībā esošajiem pamatlīdzekļiem vai līdz šim uzskaitē neiekļautajiem nemateriālajiem aktīviem, sākot ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim. kādi šie aktīvi vai vērtības ir iekļautas pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu reģistrā.

Ņemot vērā minētos noteikumus, jāņem vērā, ka nodokļa maksātāja pienākums ir pamatlīdzekli ierakstīt reģistrā mēnesī, kurā tas nodots lietošanā. Ja nodokļu maksātājs šādu ierakstu izdara nākamajos mēnešos, tiek pieņemts, ka pamatlīdzeklis uzskaitē tika ierakstīts ierakstīšanas, nevis lietošanā nodošanas dienā. Rezultātā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem nav iespējams ievadīt pamatlīdzekli ar retrospektīvu datumu.

Minētie noteikumi arī nozīmē, ka nolietojuma norakstījumus aprēķina tikai no nākamā mēneša pēc ierakstīšanas, nevis no nākamā mēneša pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā. Šādā situācijā mums ir darīšana ar pamatlīdzekļa izpaušanu. Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

1. piemērs.

Nodokļu maksātājs būvmašīnu iegādājās un uzņēmuma vajadzībām nodeva 2019. gada janvārī. Taču tikai 2019. gada jūnijā viņš to ierakstīja pamatlīdzekļu reģistrā un aprēķināja nokavēto nolietojuma maksu. Nodokļu maksātāja rīcība ir nepareiza. Ieraksta ievadīšana jūnijā tiek uzskatīta par pamatlīdzekļa izpaušanu, kas nozīmē, ka pirmā nolietojuma norakstīšana šādam atklātam pamatlīdzeklim var tikt aprēķināta 2019. gada jūlijā. Likuma normas neparedz iespēju ierakstīt pamatlīdzekli uzskaitē ar retrospektīvu datumu. Ieraksta sekas ir atzīšana, ka pamatlīdzeklis tika atklāts šajā datumā, kas automātiski nozīmē, ka nolietojuma norakstīšanu var veikt tikai no nākamā mēneša pēc atklāšanas. Turklāt IIN likuma normas tieši nosaka pamatlīdzekļu reģistra trūkuma sekas. Saskaņā ar Art. 22.n punkts. 6. punktā minētā pamatlīdzekļu neierakstīšana uzskaitē un no tiem veiktā nolietojuma norakstīšana nav uzskatāmas par nodokļa atskaitāmām izmaksām. Līdz ar to, kamēr pamatlīdzeklis nav ierakstīts FA reģistrā, nolietojuma norakstīšana no tā sākotnējās vērtības nevar tikt veikta.

Kā var lasīt Varšavas provinces administratīvās tiesas 2009. gada 3. decembra spriedumā, III SA / Wa 975/09:

"Mākslas noteikumu interpretācija. 22n u.p.d.o.f. (jo īpaši 1.–2. punkts un rindkopa6) liek secināt, ka, nepastāvot pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaitei, nolietojuma norakstījumi nav uzskatāmi par nodokļa atskaitāmām izmaksām (6. punkts), bet šis ierobežojums attiecas tikai uz tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir pienākums kārtot grāmatvedības uzskaiti. vai ieņēmumu un izdevumu nodokļu virsgrāmata (1.-2. sadaļa) ”.

2. piemērs.

Nodokļu maksātājs būvmašīnu iegādājās un uzņēmuma vajadzībām nodeva 2019. gada janvārī. Viņš to nav ierakstījis pamatlīdzekļu reģistrā, bet katru mēnesi iekļāvis nodokļu izmaksās nolietojuma norakstījumus no tā sākotnējās vērtības. Šajā situācijā uzskaites trūkuma dēļ nodokļu maksātājam nebija tiesību veikt nolietojuma norakstīšanu. Pamatlīdzekļu neierakstīšana FA reģistrā padara neiespējamu nolietojuma norakstīšanu un neiespējamību tos iekļaut nodokļu izmaksās. Apkopojot izklāstītos apsvērumus, ir vērts uzsvērt, cik svarīgi ir pareizi veikt pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaiti. Pamatlīdzekļu neierakstīšana reģistrā vai to savlaicīga ierakstīšana rada sekas, kas nodokļu maksātājam var būt ļoti sāpīgas. Šādi apstākļi nozīmē, ka juridiski nav iespējams veikt nolietojuma norakstīšanu.