Slimības pabalsts un darbnespēja radās pēc darba attiecību pārtraukšanas

Apkalpošana

Slimības izraisītu darbnespēju apstiprina ārsts, izsniedzot medicīnisko izziņu uz ZUS ZLA veidlapas. Slimības atvaļinājums tiek izsniegts uz laiku, kurā darbiniekam pēc ārsta domām jāatturas no darba. Situācijā, kad darbiniekam slimība sākas pēc darba attiecību pārtraukšanas, var rasties šaubas, vai darbiniekam pienākas pabalsti no ZUS? Vai viņam/viņai ir tiesības saņemt slimības pabalstu?

Slimības pabalsts pēc darba attiecību pārtraukšanas

Tiesības saņemt slimības pabalstu ir arī pēc slimības apdrošināšanas beigām. Tiesības uz to tiek iegūtas situācijā, kad:

 • darbnespēja iestājas nodarbinātības laikā un turpinās pēc darba attiecību izbeigšanās,
 • darbnespēja iestājas pēc darba attiecību izbeigšanās.

Saskaņā ar Art. Likuma par naudas pabalstiem no sociālās apdrošināšanas slimības un maternitātes gadījumā 7. pantu slimības pabalstu piešķir personai, kura kļūst darbnespējīga pēc slimības apdrošināšanas izbeigšanās, ja slimība nepārtraukti ilga vismaz 30 dienas un radusies:

 • ne vēlāk kā 14 dienu laikā no tiesību uz slimības apdrošināšanu izbeigšanas,
 • ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no slimības apdrošināšanas izbeigšanas - ja ir infekcijas slimība, kuras inkubācijas periods pārsniedz 14 dienas, vai cita slimība, kuras simptomi parādās pēc ilgāka par 14 dienām no slimības sākuma no slimības.

Nepārtrauktas darbnespējas nosacījuma izpilde nenozīmē viena slimības atvaļinājuma izsniegšanu, kas izsniegta uz vismaz 30 dienām. Darbnespējas cēlonis var būt dažādu slimību cēlonis un var būt norādīts vairākos ZUS ZLA sertifikātos. Tomēr ir obligāti, ka starp secīgiem darba nespējas periodiem nav pat vienas dienas pārtraukuma. Tad ir izpildīts slimības atvaļinājuma nepārtrauktības nosacījums.

Iesniegums slimības pabalsta izmaksai

Darbiniekam, kurš saslimis pēc darba attiecību pārtraukšanas un kuram ir darbnespējas lapa, attiecīgie dokumenti jāiesniedz viņa dzīvesvietas kompetentajā ZUS filiālē. ZUS pabalstus ex officio nemaksā, tas jāpiesakās. Kā pieteikums bezdarbnieka pabalsta saņemšanai jāiesniedz:

 • iesniegums slimības pabalsta saņemšanai uz veidlapas ZAS-53 vai iesniegums citā veidlapā, kurā jānorāda vārds un uzvārds, adrese, darbnespējas periods, ja darbinieka rīcībā ir dati - arī izsniegtās medicīniskās izziņas sērija un numurs. , informācija, ja Jūsu darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums ceļā uz darbu vai no tā, nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un norāde par to, vai šīs darbnespējas periods iekrīt apdrošināšanas periodā vai pēc tā izbeigšanās),
 • e-ZLA medicīniskās izziņas izdruka - ja saņemta no ārsta.

Ja ir saņemta pirmā medicīniskā izziņa par periodu pēc apdrošināšanas tiesību beigām, apdrošinātajai personai jāaizpilda un kopā ar pieteikumu jāiesniedz arī deklarācija uz veidlapas Z-10. Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Pēc darba attiecību pārtraukšanas nav tiesību saņemt slimības pabalstu

Likums par naudas pabalstiem no sociālās apdrošināšanas slimības un maternitātes gadījumā paredz arī situācijas, kad slimības pabalsts netiks izmaksāts, pat ja slimā persona atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem. Mākslā. 13, likumdevējs nosaka, ka slimības pabalstu pēc darba attiecību pārtraukšanas nepiešķir personai, kura:

 • ir noteiktas tiesības uz izdienas pensiju vai invaliditātes pensiju,
 • turpina strādāt algotu darbu vai ir sācis algotu darbu, kas dod tiesības uz obligāto vai brīvprātīgo slimības apdrošināšanu vai piešķir tiesības uz pabalstiem par slimības dēļ esošu darbnespējas laiku,
 • apdrošināšanas perioda laikā neieguva tiesības uz pabalstu, jo netika izpildīts nepieciešamais periods (darbiniekiem 30 dienas),
 • ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, pirmspensijas pabalstu, pirmspensijas vai mācīšanas pabalstu, kompensācijas pabalstu,
 • pakļauts obligātajai apdrošināšanai KRUS.

Slimības pabalsts ir ne ilgāks par 182 dienām, un, ja darba nespēju izraisījusi tuberkuloze vai grūtniecības laikā - 270 dienas. Ja pēc šī limita sasniegšanas pabalsta saņēmējs joprojām ir darba nespējīgs, viņš var pretendēt uz rehabilitācijas pabalstu.