Jauns kapitālsabiedrības veids - vienkārša akciju sabiedrība

Apkalpošana

Iesācējuzņēmumu un inovatīvu uzņēmumu dinamiskā attīstība sākotnējā attīstības stadijā lika Attīstības ministrijai sagatavot Komercsabiedrības kodeksa grozījumu projektu, pievienojot Komercsabiedrības kodeksam jaunu uzņēmuma veidu, kas ir vienkārša akciju sabiedrība ( PSA). Tas tiks darīts, pievienojot kodeksam Art. 300-300. Saskaņā ar pieņēmumiem šiem noteikumiem jāstājas spēkā 2020. gadā.

Biznesa vadīšana būs daudz vienkāršāka

Startup uzņēmumus ļoti bieži dibina jaunieši ar izcilu ideju un ļoti ierobežotiem finanšu resursiem. Vienkārša akciju sabiedrība ir, lai jaunajiem uzņēmējiem būtu vieglāk uzsākt uzņēmējdarbību un ienākt tirgū.

Vienkāršai akciju sabiedrībai ir jābūt jauna veida kapitālsabiedrībai. Šīs regulas galvenais mērķis ir ieviest Polijas uzņēmumu tiesību aktos juridisku formu, kas apvieno akciju sabiedrības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību iezīmes, ar vienkāršām formālām prasībām un salīdzinoši vienkāršu veidu, kā pielāgot statūtu noteikumus. uzņēmuma un tā dibinātāju vajadzībām.

Uzmanību!
PSA ir risinājums ne tikai startup uzņēmumiem – jaunie noteikumi neierobežo subjektu grupu, kas var darboties vienkāršas akciju sabiedrības formā, ne arī nosaka uzņēmuma darbības priekšmetu. Praksē tas nozīmē, ka ikviens uzņēmējs var izmantot jaunā regulējuma priekšrocības.

Ar vienu zlotu pietiek pamatkapitāla segšanai

Līdz šim kapitālsabiedrību pamatīpašība bija - kā norāda nosaukums - ievērojams pamatkapitāls. Uzņēmējiem, kuri vēlas darboties akciju sabiedrības formā, jārēķinās ar nepieciešamību segt pamatkapitālu 100 000,00 PLN apmērā. Saskaņā ar Attīstības ministrijas publicētajiem datiem šādam solim izlemj tikai 5% jaunuzņēmumu. Viens no PSA pamatpieņēmumiem ir novērst šo neapšaubāmo finansiālo barjeru - PSA pamatkapitāls var būt pat 1 PLN. Projekts nenosaka nekādus ierobežojumus šī kapitāla finansēšanas avotiem. Pamatkapitāls var nākt no riska kapitāla fonda vai pat kopfinansējuma līdzekļu vākšanas.

Svarīgs!
PSA kapitāls var būt PLN 1, un tas var tikt sadalīts akcijās PLN 0,01 vērtībā.

Tik zemu pienesumu diktē ne tikai jaunā uzņēmuma pieejamības veicināšana, bet arī likumdevēja priekšstats, ka inovatīva ideja vai know-how būs vērtīgāks ieguldījums uzņēmumam. PSA varēs emitēt īpašas akcijas bez nominālvērtības pretī par darbu uzņēmuma labā vai intelektuālo ieguldījumu.

Neapšaubāmi, tik zems kapitāls nopietni apdraud uzņēmuma kreditorus, kuru prasības var arī nekad netikt apmierinātas. Šī iemesla dēļ Attīstības ministrija uzņemas aizsardzības risinājumu ieviešanu: PSA papildu kapitāla pienākumu, kontroles procedūras attiecībā uz darījumiem starp uzņēmuma akcionāriem un tā institūciju locekļiem un pašu uzņēmumu, kā arī maksātspējas pārbaudi. Maksātspējas pārbaude it kā nozīmē pienākumu pirms jebkāda maksājuma veikšanas akcionāram pārbaudīt, vai šāds darījums neradīs draudus uzņēmuma finansēm un maksātspējai. Šie risinājumi izstrādāti, lai novērstu uzņēmuma akcionāru iespēju novirzīt uzņēmuma kapitālu.

Akcijas, obligācijas un aizdevumi

Saskaņā ar projektu PSA varēs emitēt vairākus dažādu veidu akcijas, ko akcionāri pārņem atkarībā no to veida un ieguldījuma:

 • dibināšanas akcijas, ko piedāvā uzņēmuma dibinātājiem apmaiņā pret viņu intelektuālo ieguldījumu, vienlaikus ierobežojot to atsavināšanas iespēju;

 • darbinieku akcijas, kas tiek piedāvātas uzņēmumā nodarbinātajiem darbiniekiem kā papildu motivācijas veids bez maksas vai ar atvieglotiem noteikumiem;

 • konsultāciju kampaņas, kas tiek piedāvātas uzņēmuma konsultantiem un mentoriem (piemēram, grāmatvežiem vai juristiem) apmaiņā pret uzņēmumam sniegtajiem konsultāciju pakalpojumiem;

 • ieguldītāju akcijas, kas piedāvātas apmaiņā pret iemaksām skaidrā naudā vai natūrā;

 • lopkopības akcijas, ko piedāvā apmaiņā pret inovatīvu ideju, kad uzņēmums to kapitalizē.

Tāpat PSA varēs emitēt obligācijas, kā arī saņemt konvertējamo parādu – tas būs investīciju veids, kurā investors savu parādu varēs pārvērst uzņēmuma akcijās.

Direktoru padomes vietā

PSA pamata pārvaldes institūcija – tāpat kā akciju sabiedrības gadījumā – būs akcionāru pilnsapulce. Procedūru vienkāršošanas izpausme ir ierosinājums rīkot akcionāru pilnsapulci elektroniski, izmantojot telekonferences internetā. Šāda regulējuma mērķis ir atvieglot akcionāru lēmumu pieņemšanu, pat ja viņi nevar ierasties uz sapulci. Sanāksmes protokolam nebūs jābūt notariāla akta formā.

PSA pārvaldes institūcija būs direktoru padome. Par valdes locekļiem varēs kļūt gan uzņēmuma akcionāri, jo īpaši tā investori, gan trešās personas. Būtiski, ka saskaņā ar projektu PSA valdi varēs iecelt uz nenoteiktu laiku, līdz tās atlaišanai.

Svarīgs!
PSA pārvaldes institūcijas būs akcionāru pilnsapulce un valde, savukārt uzraudzības padomi vai direktoru padomi var iecelt pēc izvēles.

Lēmumu par padomes iecelšanu pieņems uzņēmuma dibinātāji un akcionāri. Projektā pieņemts, ka šī struktūra nebūs obligāta, ja vien uzņēmuma kapitāls nepārsniegs pusmiljonu zlotu. Svarīgi, ka Uzraudzības padomi var aizstāt ar Direktoru padomi – jauktu struktūru, kas apvieno vadības un kontroles funkcijas.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Sarežģītas akcionāru attiecības

Attīstības ministrija plāno likumā ieviest paraugrisinājumus, regulējot uzņēmuma un tā akcionāru attiecības. Šādi risinājumi funkcionē praksē, un to normatīvais regulējums ir ieviest likumu un kārtību uzņēmumu organizācijās.

Projektā ietverto noteikumu veidu piemēri ir:

 • vilkšanas klauzula, saskaņā ar kuru akcionārs, kurš plāno pārdot savas akcijas citai struktūrai, varēs pieprasīt citiem akcionāriem pārdot savas akcijas kopā ar viņu;

 • klauzulu, saskaņā ar kuru citi akcionāri varēs pievienoties akcionāram, kurš pārdod savas akcijas jaunajam investoram;

 • apšaudes klauzula, saskaņā ar kuru akcionāru strīda un lēmuma klinča gadījumā vienam no akcionāriem būs jāpamet uzņēmums un jāpārdod savas akcijas otram akcionāram, kurš var vai nu atpirkt viņam piedāvātās akcijas, vai pārdot. viņa akcijas par tādu pašu cenu;

 • piešķiršanas klauzulu, saskaņā ar kuru pēc statūtos noteiktā laika sabiedrības dibinātājs iegūs tiesības iegūt jaunas akcijas par norādīto cenu;

 • prioritātes klauzula, saskaņā ar kuru akcionāram būs tiesības iegūt akcijas, ja cits akcionārs plāno pārdot savas akcijas, pirmkārt, pirms citiem pircējiem;

 • likvidācijas priekšrocību klauzula, saskaņā ar kuru akcionāram, kurš izstājas no uzņēmuma, būs tiesības uz konkrētu līdzekļu sadali, kas iegūti, pārdodot savas daļas, piemēram, tiesības saņemt atdevi no ieguldītajiem līdzekļiem, un šo punktu var izmantot arī uzņēmuma likvidācijas gadījumā.

Angļu valodas dokumenti atvieglo ārvalstu investoriem

PSA var izveidot, noformējot dokumentus tradicionālā papīra formā vai izmantojot Tieslietu ministrijas pārziņā esošo interneta platformu S24. Projekts paredz arī iespēju iesniegt uzņēmuma dokumentus angļu valodā, kas neapšaubāmi ir veltījums ārvalstu investoriem.

Svarīgs!
PSA darbībā ārkārtīgi liela nozīme būs elektroniskajai saziņai - uzņēmumu varēs dibināt un likvidēt ar e-pasta starpniecību. Tā arī varēs pieņemt rezolūcijas, izmantojot to pašu metodi.

Vienkārša akciju sabiedrība, kas nav biržā

Pēc pieņēmumiem, PSA akcijas nekad netiks kotētas biržā, jo PSA nevarēs kļūt par publisku uzņēmumu. Šo risinājumu diktē nepieciešamība aizsargāt potenciālos investorus - biržas tirdzniecība ar uzņēmuma akcijām nebūs iespējama arī tāpēc, ka būs jāizpilda daudzi formālie nosacījumi saistībā ar emisijas prospektiem un informācijas pienākumiem pret investoriem.

Savukārt PSA būs pienākums uzturēt tīmekļa vietni, kurā ir visa uzņēmuma akcionāriem un investoriem nepieciešamā informācija, piemēram, informācija par pilnsapulču datumiem.

PSA likvidācija pa e-pastu

Tā kā mazāk nekā 20% no visiem startup uzņēmumiem ir veiksmīgi, viens no projekta pieņēmumiem ir arī vienkāršot uzņēmuma likvidācijas procedūru. Likvidācijas procesa modelis būs analoģisks sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidācijai. Tāpat projekts paredz iespēju likvidācijas procesu veikt elektroniski - tāda būtu gan iesniegumu Valsts tiesu reģistrā, gan uzņēmuma kreditoru prasījumu forma.

Turklāt saskaņā ar Attīstības ministrijas plāniem, ja uzņēmumam draud būtiski zaudējumi, akcionāru sapulcei būs jāpieņem lēmums par uzņēmuma likvidāciju.

Šeit jāatzīmē, ka pieņēmumi par PSA ir saskārušies ar ievērojamu akadēmiskās aprindas kritiku. PSA kritiķi norāda, ka iespējamā kapitāla un aktīvu trūkuma dēļ uzņēmums var viegli kļūt maksātnespējīgs un tā parādi nekad netiks segti.Tas rada draudus ne tikai uzņēmuma kreditoriem, bet arī būtisku risku akcionāriem – uzņēmuma akcijas var par to ir pilnīgi bezvērtīgas.

Tomēr startup vides pauž atbalstu jaunajai idejai, lai gan laiks rādīs, vai jaunais uzņēmums tiešām atbildīs Attīstības ministrijas iecerētajiem pieņēmumiem.