Inventarizācijas saistības nodokļu ieņēmumu un izdevumu virsgrāmatā

Vietne

Uzņēmējiem, kuri savā darbībā izmanto noliktavu, kurā glabā preces un materiālus ražošanai, papildus fiziskās inventarizācijas sastādīšanai noteiktās situācijās, kārtojot ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmatiņu, ir arī citi pienākumi. Katrai komercpreču, pamatmateriālu un palīgmateriālu iekļaušanai noliktavā ir jābūt apliecinātai pirkuma apliecībā ar datumu un saņēmēja parakstu. Uzziniet par tirgotāja noliktavas pienākumiem

Inventāra saistības - piegādes pieņemšana pirms rēķina saņemšanas

Viens no noliktavas pienākumiem tiek dokumentēts ar preču, pamat- un palīgmateriālu piegādes rēķiniem, ja tie saņemti vai pārdoti pirms pirkuma rēķina saņemšanas, tie jāieraksta grāmatā, pamatojoties uz sagatavoto aprakstu. Tajā jāietver saņemtā materiāla (vai komerciālo preču) specifikācija un:

  • piegādātāja vārds, uzvārds vai nosaukums,
  • piegādātāja adrese,
  • iegādāto preču veids un daudzums,
  • vienības cena,
  • piegādes vērtība (materiāli vai komerciālas preces).

Apraksts jāapstiprina ar datumu un tās personas parakstu, kura pieņēma sūtījumu. Saņemot rēķinu, tas jāpievieno iepriekš sagatavotajam aprakstam. Tomēr visas atšķirības attiecībā uz rēķinā norādīto vērtību ir jāiekļauj Fiskālā reģistrā tā saņemšanas dienā.

Ja piegāde notikusi tajā pašā mēnesī, kurā saņemts rēķins, kas apliecina to pašu komercpreču vai materiālu iegādi, nodokļu maksātājs pirkuma apliecinājumam pievieno aprakstu un uz rēķina pamata veic ierakstus grāmatiņā.

Inventāra pienākumi un piegādātāja specifikācija

Ja saņemat no piegādātāja dokumentu, kas ir komercpreču un materiālu specifikācija, šis apraksts nav jāsagatavo. Tomēr tam ir jāatbilst nosacījumiem, kas tiek izvirzīti, veidojot aprakstu – tas ir, tajā ir jāietver tie paši dati. Specifikācijai jābūt arī datētai un saņēmējas personas parakstam, un tā jāpievieno saņemtajam rēķinam.

Ieraksti grāmatā tiek veikti uzreiz pēc komercpreču un pamatmateriālu saņemšanas, vēlākais pirms nodošanas uz noliktavu, pārstrādi vai realizāciju.