Norakstīšana kā nodokļu izdevumi un ienākumi

Vietne

Zaudējumu veidošanās no vērtības samazināšanās ir piesardzības principa un bilances likumā paustā godīga un uzticama tēla sekas. Pārvērtēšanas norakstīšanas izveidei saskaņā ar bilances likumu ir ietekme uz nodokļu likumu - noteiktos apstākļos norakstīšana var būt nodokļu izdevumi vai nodokļu ieņēmumi. Norakstījumus uzrāda kā nodokļu izdevumus un ienākumus.

Debitoru parādu norakstīšana

Saskaņā ar Art. Grāmatvedības likuma 35.b punktu debitoru parādu vērtība tiek aktualizēta, ņemot vērā to apmaksas iespējamības pakāpi, veicot norakstīšanu. Situāciju katalogs, kurā likumdevējs liek veikt norakstīšanu, ietver:

 • debitoru parādi no likvidējamiem vai bankrotētiem debitoriem, attiecībā uz kuriem uzsākts pārstrukturēšanas process vai iesniegts pieteikums par vienošanās apstiprināšanu mierizlīguma apstiprināšanas procesā - līdz debitoru parādu summai, ko nesedz galvojums vai citi debitoru parādu nodrošinājums, kas pieteikts likvidatoram vai tiesnesim-komisāram bankrota procesā vai prasījumu sarakstā iekļautajiem prasījumiem restrukturizācijas procesā;
 • parādi no parādniekiem bankrota pieteikuma noraidīšanas gadījumā, ja parādnieka mantu nepietiek vai pietiek tikai bankrota procedūras izmaksu segšanai - pilnā parāda apmērā;
 • debitoru parādi, kurus apšauba debitori un kuriem parādniekam ir nokavējums, un saskaņā ar parādnieka mantiskās un finansiālās situācijas novērtējumu nav ticama pienākošās summas atmaksa līgumā noteiktajā apmērā - līdz summai, ko nesedz galvojums vai cits nodrošinājums debitoru parādiem;
 • debitoru parādi, kas vienādi ar summām, kas palielina debitoru parādus, par kuriem iepriekš veikta norakstīšana - šo summu apmērā līdz to saņemšanai vai norakstīšanai;
 • nokavēti vai nenokavēti debitoru parādi ar augstu neatgūstamības iespējamības pakāpi, uzņēmējdarbības veida vai saņēmēju struktūras pamatotos gadījumos - ticami aplēstas norakstīšanas apmērā, tai skaitā vispārējā, bezcerīgajiem parādiem.

Norakstīšana netiek veikta attiecībā uz debitoru parādu, kuram ir beidzies termiņš, tas ir izpirkts vai atzīts par neatgūstamu.

Saskaņā ar Art. 16 sek. 1 likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli 26.a punktu, turpmāk: PDOP, pārvērtēšanas norakstījumi nav uzskatāmi par nodokļa atskaitāmām izmaksām, savukārt nodokļa atskaitāmās izmaksas ir debitoru parādu vērtību norakstīšana, kas noteikta Grāmatvedības likumā, plkst. tā debitoru parāda daļa, kas iepriekš tika ieskaitīta saskaņā ar Art. 12 sek. 3 ieņēmumiem, un to neatgūstamība ir atzīta par iespējamu saskaņā ar 2008. gada 21. oktobra 2007. gada 1. decembra noteikumiem. 2.a, 1. punkts. Rezumējot, tikai tādi norakstījumi, kas kopā atbilst šādiem nosacījumiem, var būt nodokļu izmaksas:

 • debitoru parāds iepriekš tika klasificēts kā debitoru parāds,
 • pārvērtēšanas norakstīšana veikta, pamatojoties uz grāmatvedības likuma izrietošajām telpām,
 • debitoru parādu neatgūstamība tika padarīta par iespējamu Regulas Nr. 16 sek. 2.a 1. punkts.

Ja prasība nebija ienākumi no saimnieciskās darbības, tās nevar būt izmaksas, pat ja ir dokumentēta neatgūstamība. Tāpēc uzkrāto procentu vai līgumsodu summa nebūs nodokļu izmaksas, neskatoties uz to, ka tiem ir izveidots norakstījums.

Neatgūstamības padarīšana ticamu

Nodokļu maksātājs ir atbildīgs par to, lai parāds būtu neatgūstams. 1999. gada 15. decembra spriedumā I SA / Gd 2185/97 Augstākā administratīvā tiesa nolēma:

“Parāda padarīšana par neatgūstamu ir aizvietojošs pierādīšanas līdzeklis, tas ir, pasākums, kas nav droši zināms, bet tikai varbūtība izteikt apgalvojumu par faktu. Tāpēc mērķis nav iegūt pierādījumus, kas padara faktu pilnīgi drošu, bet gan norādīt apstākļus, kas ir pietiekami, lai pārliecinātos par fakta iespējamību.

Vienlaikus jāatzīmē AT spriedums, atsauces Nr. II FSK 1163/09, kurā tika uzsvērts, ka:

“Nepieciešams nosacījums, lai par nodokļa atskaitāmām izmaksām atzītu norakstījumus, aktualizējot to debitoru parādu vērtību, kuru neatgūstamība ir iespējama, ir debitoru parādu vērtības aktualizācija saskaņā ar Grāmatvedības likuma noteikumiem. Līdz ar to, ja (...) debitoru parādi kļūdaini iegrāmatoti kā neatgūstami debitoru parādi un tieši uzskatīti par nodokļu izmaksām, apgalvojums, ka šādi uzrādītā vērtība nevar tikt uzskatīta par nodokļa atskaitāmām izmaksām saskaņā ar Art. 16 sek. 1 Publisko iepirkumu likuma 26.a punkts, ir pareizs. Tā kā debitoru parādu vērtība vispār netika aktualizēta, 26.a punkta nosacījums vispār netika piemērots.

Art.16 sek. PDOP 2.a 1. punktā ir norādīti apstākļu piemēri, kas ļauj uzskatīt, ka debitoru parādi nav atgūstami. Šajā katalogā likumdevējs norādīja uz šādām situācijām:

 1. parādnieks miris, izņemts no Centrālā reģistra un ziņas par saimniecisko darbību, nodots likvidācijai vai pasludināts par bankrotējušu, vai
 2. 2015. gada 15. maija likumā – Pārstrukturēšanas likumā minētajā sakārtojuma apstiprināšanas procesā tika uzsākts pārstrukturēšanas process vai iesniegts pieteikums vienošanās apstiprināšanai, vai uzsākta izlīguma procedūra finanšu pārstrukturēšanas noteikumu izpratnē. uzņēmumiem un bankām, vai
 3. prasība ir apstiprināta ar juridiski spēkā esošu tiesas lēmumu un nodota izpildes procesam, vai
 4. prasījumu parādnieks apstrīd tiesas procesā.

Neto vai bruto summa

Ieņēmumu gūšanas izmaksas ir debitoru parādu neto vērtība, PVN summas ekvivalents nav norakstījums. Debitoru parādos iekļautais maksājamais PVN nav apliekams, saskaņā ar Art. 12 sek. 4 PDOP 9. punktu, atzīst par ienākumiem, un līdz ar to nevar tikt atzīts par nodokļa atskaitāmām izmaksām.

Augstākā administratīvā tiesa 2016. gada 24. februāra spriedumā II FSK 3875/13 lēma:

Iekļaušana nodokļu atskaitāmajās izmaksās saskaņā ar Art. 16 sek. 1 punkts 25 lit. a u.p.d.o.p. neatgūstamie debitoru parādi, kas iepriekš tika uzskaitīti kā debitoru parādi, notiek, neņemot vērā preču un pakalpojumu nodokļa vērtību”.

Pārvērtēšanas norakstīšana - norakstīšanas atzīšanas par izmaksām brīdis

Debitoru parādu vērtības norakstīšana var tikt atzīta par nodokļa atskaitāmām izmaksām taksācijas gadā, kurā debitoru parādu neatgūstamība ir pietiekami pamatota. Tāda pati ir Varšavas Nodokļu palātas direktora nostāja 2012. gada 27. marta individuālajā lēmumā Nr. IPPB3 / 423-22 / 12-2 / MS.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Kas var iekļaut izmaksu norakstīšanu?

Tā kā norakstījums tiek veidots, pamatojoties uz Grāmatvedības likuma noteikumiem, tas galvenokārt attiecas uz nodokļu maksātājiem, kuri veic grāmatvedības uzskaiti. Taču saimnieciskajā darbībā var iekļaut norakstījumus, ko veic nodokļu maksātāji, kārtojot ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmatiņu.

Bidgoščas Nodokļu palātas direktora 2012. gada 22. marta lēmumā Nr. ITPB1 / 415-21 / 12 / AD tika apstiprināts, ka:

"Iepriekš citētā Art. 23 sek. 1 likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 21.punkts, kurā norādīta iespēja iekļaut norakstījumus, aktualizējot debitoru parādu vērtību, kā nodokļa atskaitāmās izmaksas, attiecas uz nodokļu maksātājiem, kuri kārto komercgrāmatas grāmatvedības likumā noteiktajos termiņos, kā arī uz tiem, kuri kārtot ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmatiņu. Nav attaisnojuma diferencēt nodokļu maksātāja juridisko un nodokļu statusu tikai viņa izmantoto uzskaites ierīču veida dēļ. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma normas, atsaucoties uz Grāmatvedības likumu, nosaka tikai to debitoru parādu katalogu, uz kuriem var izveidot norakstījumus, kas pēc pārējo nosacījumu izpildes var būt nodokļa atskaitāmās izmaksas.

Norakstīšana kā nodokļu ieņēmumi

Bilances norakstīšanas izbeigšana daļā, kurā norakstītā summa bija nodokļa atskaitāmās izmaksas, rada nepieciešamību uzrādīt nodokļu ienākumus. Saskaņā ar Art. 12 sek. PDOP 1. punkta 4.e apakšpunktu, ieņēmumos iekļauj norakstīšanas ekvivalentu, atjauninot debitoru parādu vērtību, kas iepriekš bija iekļauta nodokļa atskaitāmajās izmaksās, ja tiek pārtraukti šo norakstījumu iemesli.

Situācijas, kas rada nepieciešamību atzīt nodokļu ieņēmumus, ietver parādnieka saistību dzēšanu. Saimnieciskajā praksē šāda situācija rodas, kad darbuzņēmējs ir apšaubījis debitoru parāda summu un tiesas procesa gaitā ir samaksājis prasīto summu. Ieņēmumi radīsies brīdī, kad būs veikts maksājums, jo tajā brīdī nodokļu maksātājam ir pienākums atcelt debitoru parādu norakstīšanu.

Nodokļa ieņēmumi ir jāatzīst arī tad, kad parāds tiek atzīts par neatgūstamu, ar nosacījumu, ka vērtības samazināšanās izmaksas ir veiktas agrāk un atzītas par nodokļa atskaitāmām izmaksām.

Ja nodokļu maksātājs norakstījumus, aktualizējot debitoru parādu vērtību, ir iekļāvis nodokļu izmaksās un parāds ir dzēsts vai noilgums, arī šajā daļā tiks gūti ienākumi no saimnieciskās darbības.