Izvēles un līgumā noteiktās atteikuma tiesības

Apkalpošana

Ļoti bieži gadās, ka puses, kas vienlaikus slēdz līgumu, apspriež alternatīvo piedāvājumu nosacījumus ar citiem darbuzņēmējiem. Ko darīt, ja izrādās, ka jaunais piedāvājums ir pievilcīgāks par tikko parakstīto līgumu? Šādā situācijā ir vērts sevi aizsargāt līgumā, nodrošinot tiesības no tā atkāpties. Kāda tad ir atšķirība starp atteikšanos no līguma atteikuma tiesībām?

Izvēles un līgumā noteiktās atteikuma tiesības – ar ko tās atšķiras?

Līguma atteikuma un kompensācijas tiesības ir reglamentētas Civilkodeksa 1. pantā. 395 un 396:

395. panta 1. punkts Var noteikt, ka vienai vai abām pusēm būs tiesības noteiktā termiņā atkāpties no līguma. Šīs tiesības tiek īstenotas ar deklarāciju, kas tiek sniegta otrai pusei.

§ 2. Ja tiek izmantotas atteikuma tiesības, līgums tiek uzskatīts par spēkā neesošu. Tas, ko puses jau ir sniegušas, tiek atgriezti nemainītā veidā, ja vien izmaiņas nav bijušas nepieciešamas parastajā vadībā. Par sniegtajiem pakalpojumiem un lietu izmantošanu pienākas atbilstošs atalgojums.

396.pants. Ja ir noteikts, ka viena vai abas puses var atkāpties no līguma pret noteiktas summas (kompensācijas) samaksu, atteikuma paziņojums ir spēkā tikai tad, ja tas iesniegts vienlaikus ar atlīdzības nodevas samaksu.

Tādējādi līguma atteikuma tiesības ir atruna, kas ļauj vienai vai abām pusēm no noslēgtā līguma atkāpties noteiktā termiņā. Parasti pusei, kura izmanto šīs tiesības, nav jānorāda atkāpšanās no līguma iemesls, tomēr saskaņā ar līguma brīvības principu puses šo jautājumu var regulēt atšķirīgi. Ir arī iespējams, ka puses līgumā patur iespēju daļējai atkāpšanās iespējai (piemēram, ja līguma priekšmets ir vairāku pasūtījumu izpilde, daži var tikt izpildīti un daži var tikt atsaukti).

Līguma atteikuma tiesību atrunu var izdarīt jebkurā formā, taču, ja līgums noslēgts īpašā formā, tai būtu jābūt arī līguma atteikumam no līguma. Jāuzsver, ka rakstiskā forma vienmēr ir visdrošākā un pēc tam to var izmantot pierādījumu nolūkos.

Savukārt atlīdzības maksa ir konkrēta naudas summa, kuras samaksāšana ļauj efektīvi atkāpties no līguma. Art. Civilkodeksa 395. pantu, tāpēc arī tas ir jārezervē līdz termiņam. Lai puse efektīvi atkāptos no līguma, pietiek ar līgumā norādītās summas samaksu noteiktajā termiņā.

Līdz ar to puses var līgumā iekļaut punktu par kādu no iepriekšminētajieminstitūcija: tiesības atkāpties no līguma noteiktā termiņā vai tiesības atkāpties no līguma, atkāpšanās ir apgrūtinošāka pusei, kas atsakās no līguma.

Līguma atteikuma tiesības – kam tās paredzētas?

Līgumā noteiktās atteikuma tiesības galvenokārt ir vērstas uz pacta sunt servanda principa mazināšanu, kas ir regulēts Art. Civilkodeksa 354. panta 1. punkts:

354. panta 1. punkts Parādniekam pienākums ir jāpilda saskaņā ar tā saturu un veidā, kas atbilst viņa sociāli ekonomiskajam mērķim un sociālās līdzāspastāvēšanas principiem, un, ja šajā sakarā ir iedibinātas paražas, arī tādā veidā, kas atbilst šiem noteikumiem. muita.

Tas ir arī nodrošinājums pusēm gadījumā, ja mainās līguma noslēgšanas apstākļi (tādējādi aizsargā līguma pušu intereses) un ļauj pusēm izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu sarunu gadījumā ar vairāki konkurējoši līgumslēdzēji.

Jāuzsver, ka līgumisko atteikuma tiesību institūts vājina pušu līgumiskās attiecības, jo ievieš neskaidrības stāvokli par to, vai kāda no pusēm turpmāk izmantos savas tiesības.

Kam jāiekļauj līguma atteikuma tiesību klauzula?

Līguma atteikuma tiesību klauzulā jāiekļauj:

  1. norāde par līgumslēdzēju pusi vai pusēm, kurām ir tiesības noteiktā termiņā atkāpties no līguma,
  2. norāde par datumu, līdz kuram pusei vai pusēm ir tiesības atkāpties no līguma. Tāpēc termiņam jābūt beigu datumam (var norādīt gan konkrētu datumu un laika periodu, piemēram, atkāpties no līguma ir iespējams 2 mēnešus no parakstīšanas dienas), gan stingram termiņam, pēc kura ir tiesības atkāpties no līguma. līgums beidzas galīgi un nekādā veidā nevar atjaunot šo termiņu. Ja datums nav norādīts, ieraksts būs nederīgs.

Tomēr līguma atteikuma tiesību klauzulas neobligātie elementi var būt:

  1. norāde par iespējamiem nosacījumiem, lai pastāvētu tiesības atkāpties no līguma (t.i., nosacījumi, kas jāievēro, lai atkāpšanās no līguma būtu iespējama)
  2. nepieciešamība pēc trešās personas piekrišanas atkāpties no konkrētās puses noslēgtā līguma.

Atteikuma no līguma tiesību izmantošana

Jūs varat atkāpties no līguma, iesniedzot otrai pusei vienpusēju gribas apliecinājumu. Lai šī deklarācija būtu efektīva, tā jāiesniedz līgumā noteiktajā termiņā. Kā jau tika uzsvērts iepriekš, principā tas var izpausties jebkurā formā, ja vien līgums nav noslēgts noteiktā formā. Tomēr, protams, rakstiskā forma vienmēr ir drošākā forma.

Paziņojumā par atteikšanos no līguma jāietver tādi elementi kā: norāde par līguma noslēgšanas datumu un vietu, pusēm, līguma priekšmets, atsauce uz līguma noteikumu, kas paredzēja iespēju atkāpties no līguma. . Deklarācijā jāiekļauj arī līguma atteikuma datums.

Līguma atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Saskaņā ar Art. Civilkodeksa 395 2. pantu gadījumā, ja tiek izmantotas tiesības atkāpties no līguma, līgums tiek uzskatīts par spēkā neesošu (tātad atteikums ir ar atpakaļejošu spēku ex tunc). Līgumslēdzējām pusēm ir pienākums atgriezt to, ko tās jau ir sniegušas nemainītā veidā, izņemot gadījumus, kad izmaiņas bija nepieciešamas parastās pārvaldības ietvaros. Jāatceras, ka par jau sniegtajiem pakalpojumiem un lietu izmantošanu otrai pusei pienākas attiecīga atlīdzība (jo var izrādīties, ka viena no pusēm nolemj atkāpties no līguma, kad otra puse jau ir uzsākusi veikt pakalpojumu vai ir to izpildījis pilnībā).

Atsevišķs - kam tas paredzēts?

Atkāpes galvenais mērķis ir atbrīvot pusi no pienākuma izpildīt līgumu, atkāpjoties no tā noteiktas naudas summas samaksai noteiktajā termiņā. Turklāt tas pilda kompensācijas funkciju (atlīdzina zaudējumus, kas otrai līguma pusei radušies tā izbeigšanas rezultātā) un disciplināro funkciju (motivē, palielina līguma nosacījumu izpildes noteiktību, jo puses zināt, ka viņiem būtu jāmaksā līgumā noteiktā summa, ja viņi atkāptos no līguma).

Kam ir jāiekļauj izpirkšanas klauzula?

Šajā klauzulā jāietver šādi obligāti elementi:

  1. puses vai pušu identifikācija, kas var atkāpties no līguma, samaksājot kompensācijas maksu,
  2. atlīdzības nodevas apmēra noteikšanu (puses var lemt, ka atlīdzības apmērs katrai pusei būs atšķirīgs),
  3. datuma precizēšana, kurā puse vai puses varēs atkāpties no līguma, samaksājot kompensācijas maksu.

Šis punkts var noteikt pienākumu izmaksāt atlīdzību nevis līguma pusei, bet gan trešajai personai. Var būt arī noteikti nosacījumi, kas jāizpilda, lai varētu atkāpties no līguma, samaksājot kompensācijas maksu.

Tiesību atkāpšanās no līguma izmantošana pret atlīdzības samaksu

Lai izmantotu tiesības atkāpties no līguma, samaksājot atlīdzības maksu, līgumā noteiktajā laikā otrai līguma pusei jāiesniedz vienpusējs nodomu paziņojums. Kā norādīts Art. Saskaņā ar Civilkodeksa 396. pantu deklarācija būs spēkā tikai tad, ja atlīdzības izmaksa notiks vienlaikus ar šīs deklarācijas iesniegšanu.

Ja kompensācijas maksājums tika veikts pēc atteikuma paziņojuma iesniegšanas, šī darbība nav spēkā. Ja termiņš, kurā puse var izmantot atteikuma tiesības, samaksājot kompensācijas maksu, vēl nav beidzies, tai atkārtoti jāiesniedz atteikuma paziņojums un vienlaikus jāsamaksā kompensācijas maksa. Ja pienākums izmaksāt atlīdzību bija rezervēts trešajai personai, deklarācija jāiesniedz līguma pusei, bet atlīdzība izmaksājama trešajai personai.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Līguma atteikuma tiesību izmantošanas sekas, samaksājot kompensācijas maksu

Kā visi Art. Civilkodeksa 395. pantu, atteikuma no līguma izmantošanas sekas, samaksājot kompensācijas maksu, būs tādas pašas kā gadījumā, ja tiek izmantotas tiesības atkāpties no līguma, neizmaksājot atlīdzību.

Likumā noteiktās atteikuma tiesības?

Līgumā noteiktās tiesības atkāpties no līguma raksturo tas, ka puses pašas līgumā izlemj, vai tām būs vai nebūs šādas tiesības. Līdz ar to tā ir papildu līguma atruna, kas, ja tā neparādīsies līgumā, neizraisīs tā spēkā neesamību.

Tomēr vai pastāv likumā noteiktas atteikuma tiesības? Ja līgumā nav noteiktas atteikuma tiesības, vai puses var atkāpties no līguma saskaņā ar likumu?

Saskaņā ar Art. Civilkodeksa 491. pantu, ja viena no pusēm kavē savstarpējās vienošanās saistību izpildi, otra puse var noteikt atbilstošu papildu izpildes termiņu, riskējot, ka termiņa neefektīvas notecēšanas gadījumā ir tiesības atkāpties no līguma. Savukārt, ja abu pušu pakalpojumi ir dalāmi un vienai no pusēm ir atļauts aizkavēt tikai daļu no izpildes, otras puses tiesības atkāpties no līguma tiek ierobežotas pēc tās izvēles vai nu uz šo daļu vai uz visu pārējo neizpildīto izpildījumu. Šī puse var arī atkāpties no līguma pilnībā, ja daļēja izpilde tai nebūtu būtiska saistību īpašību vai paredzētā līguma mērķa dēļ, apzinoties saistību nepildītāju.

Tomēr saskaņā ar Art. 492, ja pienākuma neizpildes gadījumā stingri noteiktā termiņā ir rezervētas tiesības atkāpties no savstarpējās vienošanās, tiesīgā puse otras puses kavējuma gadījumā var atkāpties no līguma bez nosakot papildu periodu. Tas pats attiecas uz gadījumu, kad vienas puses saistību izpilde pēc termiņa otrai pusei nebūtu būtiska saistībā ar saistību īpašību vai līguma paredzētā mērķa dēļ, pusei apzinoties noklusējuma.

Kā izriet no iepriekšminētajiem noteikumiem, likumā noteiktās tiesības atkāpties no līguma ir iespējamas saistības neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā. Šos noteikumus nepiemēro, ja puse vēlas bez iemesla atkāpties no līguma.