Apmācību organizēšana ārvalstu darbuzņēmējiem - kā norēķināties?

Pakalpojums

Apmācību un konferenču organizēšana ir ļoti labs veids, kā iegūt jaunus darbuzņēmējus. Uzņēmējam ir iespēja prezentēt savas zināšanas noteiktā jomā, turklāt viņam paveras iespēja dibināt jaunus kontaktus. Ņemot vērā to, ka ārvalstu darbuzņēmēju apmācību organizēšana mūsdienās nav nekas neparasts, mēs apsvērsim tās ietekmi uz PVN.

Apmācību organizēšana kā pakalpojums

Preču un pakalpojumu nodoklis pēc definīcijas ir vispārējs nodoklis tādā nozīmē, ka tas attiecas uz visām darbībām, ko veic nodokļu maksātājs, kurš veic nelauksaimniecisku uzņēmējdarbību. Šī principa izpausme ir Art. 8 sek. PVN likuma 1. pantu, kas norāda, ka ar pakalpojumu sniegšanu saprot jebkuru pakalpojumu fiziskai personai, juridiskai personai vai organizācijas vienībai bez juridiskas personas statusa, kas nav preču piegāde. Līdz ar to, ja konkrētu darbību nevar klasificēt kā preču piegādi, tā ir pakalpojumu sniegšana.

Līdz ar to minēto apsvērumu kontekstā nav šaubu, ka apmācības organizēšanas darbība ir ar PVN apliekama pakalpojuma sniegšana. Apmācību organizēšana ir pakalpojumu sniegšana pret samaksu Regulas Nr. 8 sek. PVN likuma 1.

Mācību organizēšanas dienesta nodokļu uzlikšanas vieta

Ja apmācību organizēšana ir pakalpojums, tad, lai noteiktu tā aplikšanas vietu, ir jānosaka tā sniegšanas vieta. Šajā ziņā PVN likums šo faktu parasti padara atkarīgu no tā, vai pakalpojums tiek sniegts patērētājam, kurš neveic saimniecisko darbību, vai citam nodokļu maksātājam. Apskatīsim piemērojamos noteikumus.

Saskaņā ar Art. 28.b punkts. Saskaņā ar PVN likuma 1. pantu pakalpojumu sniegšanas vieta pakalpojumu sniegšanas gadījumā nodokļu maksātājam ir vieta, kur ir pakalpojuma saņēmēja nodokļu maksātāja juridiskā adrese, ievērojot 1.punktu. 2-4 un art. 28e, art. 28.f punkts. 1. un 1.a, art. 28 g 1. punkta. 1, art. 28i, art. 28.j punkts. 1 un 2 un pants. 28n. Līdz ar to šis noteikums paredz, ka, sniedzot pakalpojumu citam uzņēmējam, pakalpojuma sniegšanas vieta (un vienlaikus arī nodokļu uzlikšanas vieta) ir pakalpojuma pircēja valsts.

Saskaņā ar Art. 28.c punkts. PVN likuma 1. pantu, pakalpojumu sniegšanas vieta ar nodokli neapliekamām personām ir vieta, kur ir pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese, ievērojot 1.punktu. 2 un 3 un pants. 28d, art. 28e, art. 28.f punkts. 1, 2 un 3, art. 28 g 1. punkta. 2 un art. 28h-28n. Šis noteikums savukārt norāda, ka pakalpojuma sniegšanas gadījumā patērētājam pakalpojuma sniegšanas vieta (un vienlaikus arī nodokļu uzlikšanas vieta) ir valsts, kurā pakalpojuma sniedzējs veic uzņēmējdarbību.

Tomēr jāatzīmē, ka abi iepriekš minētie noteikumi norāda uz izņēmumu no pamatnoteikuma, atsaucoties uz Regulas Nr. PVN likuma 28g. Šis noteikums īpaši nosaka vietu, kur sniedzami apmācību organizēšanas pakalpojumi. Sniegtā apmācības organizēšanas pakalpojuma aplikšanas ar nodokli aplikšanas vieta tiek noteikta, pamatojoties uz izņēmumu no vispārējā noteikuma, kas minēts Regulas Nr. PVN likuma 28g.

Apmācību organizēšana ārvalstu darbuzņēmējiem kā izglītojošs pasākums

Apskatīsim tuvāk Art. PVN likuma 28g. Šā panta pirmajā daļā norādīts, ka "vieta, kurā tiek sniegti piekļuves pakalpojumi kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides vai līdzīgiem pasākumiem, piemēram, gadatirgiem un izstādēm, un palīgpakalpojumiem, kas saistīti ar ieejas pakalpojumiem šajos pasākumos, sniegta nodokļu maksātājam, ir vieta, kur šie notikumi faktiski notiek.

Noteikuma otrajā daļā tomēr ir norādīts, ka "vieta pakalpojumu sniegšanai kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides un līdzīgu pakalpojumu, piemēram, gadatirgu un izstāžu, un šo pakalpojumu palīgpakalpojumu jomā. , tostarp pakalpojumu sniedzēju sniegtie pakalpojumi šajās jomās, ko sniedz ar nodokli neapliekamām personām, ir vieta, kur darbība faktiski tiek veikta.

Polijas PVN noteikumi nepaskaidro, kā saprast tādus terminus kā "uzņemšanas pakalpojums" vai "izglītojošs pasākums".Tāpēc ir vērts atsaukties uz ES Padomes Regulu 282/2011, kas nosaka PVN likuma, kas ir PVN likuma pamatā, ieviešanas noteikumus. Saskaņā ar Art. Noteikumu 32. pantā noteikts, ka ieejas pakalpojumi kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides vai līdzīgos pasākumos ietver tādu pakalpojumu sniegšanu, kuru galvenā iezīme ir piekļuves tiesību piešķiršana pret biļeti vai maksu, t.sk. maksa abonementa, abonementa biļetes vai periodiskas maksas veidā. Šis noteikums cita starpā attiecas uz tiesības uz ieeju izglītības un zinātnes pasākumos, piemēram, konferencēs un semināros.

Iepriekš minēto noteikumu rezultātā Polijā organizēto apmācību uzņemšanas pakalpojums tiks aplikts ar nodokli Polijā, jo pakalpojums faktiski tiek sniegts šajā valstī. Apmācību organizēšana Polijā un uzņemšanas pakalpojumu sniegšana ārvalstu darbuzņēmējiem Polijā tiek aplikta ar PVN neatkarīgi no saņēmēju statusa.

1. piemērs.

Polijas nodokļu maksātājs nolēma Krakovā organizēt apmācības ārvalstu biznesa partneriem. Šajā gadījumā Art. 28 g 1. punkta. PVN likuma 1. pantu, kas nozīmē, ka Polija būs izpildes un nodokļu uzlikšanas vieta.

2. piemērs.

Polijas nodokļu maksātājs nolēma organizēt apmācību Poznaņā ārvalstu darbuzņēmējiem, kuri neveic uzņēmējdarbību. Šajā situācijā nodoklis tiks piemērots Art. 28 g 1. punkta. PVN likuma 2. pantu, kas nozīmē, ka maksājamais nodoklis ir jāmaksā Polijā.

Šo jautājumu tādā pašā veidā skaidroja Valsts nodokļu informācijas direktore 2017.gada 24.marta 1462-IPPP3.4512.944.2016.2.MC interpretācijā:

Ievērojot pieteikumā uzrādītos lietas apstākļus un piemērojamos nodokļu tiesību normas, konstatējams, ka konkrētajā gadījumā, lai noteiktu pakalpojumu sniegšanas vietu, iespēja piedalīties zinātniskajā konferencē, kas minēta 2008. gada 21. jūnija 2010. gada 20. jūnija 2010. gada 20. jūnija 2009. gada 21. jūnija likuma redakcijā. analizējamo iesniegumu noteiks speciālais sniegšanas vietas noteikšanas princips, kas attiecīgi minēts Regulas Nr. 28 g 1. punkta. 1. likuma un Art. 28 g 1. punkta. 2 likuma. Gadījumā, ja Pretendents attiecīgos pakalpojumus sniedz nodokļu maksātājiem, šo pakalpojumu sniegšanas vieta būs saskaņā ar Regulas Nr. 28 g 1. punkta. 1. pantu, vieta, kur šīs konferences faktiski notiek (t.i., Polijas teritorija). Savukārt, ja Pretendents sniedz minētos pakalpojumus neapliekamām personām, šo pakalpojumu sniegšanas vieta saskaņā ar Regulas Nr. 28 g 1. punkta. Likuma 2. punkts būs vieta, kur faktiski tiek veikta Pieteikuma iesniedzēja veiktā darbība (t.i., Polijas teritorijā). Tādējādi Iesniedzējam ir pienākums aplikt ar nodokli augstākminēto pakalpojumu nodoklis precēm un pakalpojumiem Polijā”.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Apmācību organizēšana ārvalstu darbuzņēmējiem - pakalpojuma dokumentēšana

Ja apmācību organizēšana un uzņemšanas serviss notiek Polijā, tad mēs nodarbojamies ar maksas pakalpojumiem valsts teritorijā. Tas nozīmē, ka attiecībā uz dokumentācijas pienākumiem nodokļu maksātājs piemēros Polijas noteikumus par preču un pakalpojumu nodokli.

Rezultātā Polijas nodokļu maksātājs attieksies uz Art. 106.b punkts. PVN likuma 1 1. punktu, kas paredz, ka nodokļa maksātājam ir pienākums izrakstīt rēķinu, kas apliecina viņa veikto pārdošanu, kā arī preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu citam nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa vai nodokļa maksātājam. līdzīga rakstura vai juridiskai personai, kas nav nodokļu maksātājs. Tāpēc Polijas uzņēmējam ir pienākums (līdz nākamā mēneša 15. datumam) izrakstīt PVN rēķinu ārvalstu darbuzņēmējam par ieejas pakalpojuma sniegšanu izglītojošā pasākumā apmācību veidā. Šajā rēķinā būs iekļauta neto vērtība, Polijas likme 23% un PVN summa.

Līdzīgi ir arī aprakstītā pakalpojuma dokumentēšana personām, kas neveic uzņēmējdarbību. Šajā sakarā, pirmkārt, ir jāatsaucas uz Art. 111 sek. PVN likuma 1. pantu, kur bija norādīts, ka "nodokļu maksātājiem, kuri pārdod fiziskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību, un vienotās likmes lauksaimniekiem ir pienākums veikt realizācijas uzskaiti, izmantojot kases aparātus". Ar pārdošanu saprot arī apmaksātu pakalpojumu sniegšanu valsts teritorijā, kas nozīmē, ka poļu uzņēmējam, kas sniedz uzņemšanas pakalpojumus Polijā organizētajās apmācībās ārvalstu patērētājam, šāds pakalpojums jādokumentē ar fiskālo kvīti, kurā norādīts maksājamais nodoklis. . Ārvalstu darbuzņēmēju apmācību organizēšanas dokumentēšana Polijā tiek veikta, izrakstot rēķinu vai fiskālo kvīti, kurā norādīts Polijas PVN. Pārejot uz kopsavilkumu, jāuzsver, ka ārvalstu darbuzņēmēju apmācību organizēšana Polijā ir pakalpojumu sniegšana pret samaksu, kuras nodokļu uzlikšanas vieta ir Polijas teritorija. Šāds nosacījums liek Polijas uzņēmējam norēķināties un dokumentēt šo pakalpojumu, tāpat kā citus valstī sniegtos pakalpojumus. Tāpēc tai ir pienākums samaksāt maksājamo nodokli un pareizi to dokumentēt saskaņā ar Polijas PVN likuma noteikumiem. Tas, ka pakalpojums tiek sniegts ārvalstu darbuzņēmējiem, šo faktu nemaina.