Komisijas līgumu apmaksa - Darba un sociālās politikas ministrijas un Sociālās apdrošināšanas iestādes jaunākās idejas

Apkalpošana

Likumprojektā, ar ko groza likumu par sociālās apdrošināšanas sistēmu un likumu par veselības aprūpes pabalstiem, ko finansē no valsts līdzekļiem, Darba un sociālās politikas ministrija (Darba un sociālās politikas ministrija) ierosina grozījumus darba piemaksu principos par pilnvarojuma līgumiem. . Risinājums, kas parādīts iepriekš minētajā Dokumentā pieņemts, ka darbiniekam būs pienākums saskaitīt aprēķina bāzi.

Pilnvarojuma līgumi un Sociālās apdrošināšanas iestāde šobrīd

Pašlaik ZUS iemaksas tiek ieturētas no atalgojuma, kas izmaksāts saskaņā ar pilnvarojuma līgumu, dažādos veidos atkarībā no tā, vai un kādi citi apdrošināšanas nosaukumi ir līgumslēdzējam. Kā piemēru var minēt nepieciešamību veikt iemaksas par visiem apdrošināšanas veidiem situācijā, kad šāds līgums ir noslēgts ar savu darbinieku. Cits noteikums paredz, ka gadījumā, ja darbuzņēmējam obligāti ir jāsedz izdienas un invaliditātes pensijas apdrošināšana un pilnvarojuma līgums nav parakstīts ar viņa paša darba devēju, viņš ir pakļauts arī obligātajai nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanai un ir pakļauts iemaksām FP un FGŚP. . Šādā gadījumā slimības apdrošināšana ir brīvprātīga.

Šie ir tikai vispārīgo noteikumu piemēri, kuriem blakus ir vairākas specifiskas situācijas, tostarp gadījumi, kas raksturīgi katram apdrošināšanas veidam. Papildus tiem ir arī t.s apdrošināšanas nosaukumu sakritība. Tas nozīmē, ka persona, kura gūst ienākumus uz vairāku mandāta līgumu pamata, principā veic iemaksas tikai par to līgumu, kas noslēgts pirmais (vai kurš izvēlas).

Pastāvošais risinājums nereti noved pie situācijas, ka persona, kas veic darbu saskaņā ar civiltiesiskiem līgumiem, slēdz pirmo līgumu par zemu summu, lai iegūtu tiesības uz veselības apdrošināšanu. Līdz ar to nākotnē šādām personām būs ļoti zems pensijas kapitāls, un līdz ar to ieguvums, ko viņi saņems no ZUS, būs neliels.

Darba ministrijas priekšlikums

Darba un sociālās politikas ministrija ierosina, ja viena persona slēdz vairākus pilnvarojuma līgumus, no šo līgumu summas līdz minimālās atlīdzības par darbu apmēram būtu jāietur iemaksas Sociālās apdrošināšanas iestādē (ZUS). Tas nozīmē, ka, ja konkrētajam darbiniekam ir, piemēram, divi pilnvaru līgumi - pirmais par PLN 200 mēnesī, otrs par PLN 3000 mēnesī, viņam šīs algas būs jāsaskaita -, kas kopā būs PLN 3200. Šajā gadījumā būs jāaprēķina ZUS iemaksas par bruto summu 1600 PLN (2013.gadā, 2014.gadā - 1680 PLN). Kāds būs efekts? Aptuveni 42 zlotu vietā šāds darbinieks Sociālās apdrošināšanas iestādei samaksās aptuveni 340 zlotus.

Turklāt valdības sagatavotie noteikumi liecina, ka tieši apdrošinātais (ti, darbuzņēmējs) būs atbildīgs par prēmiju apmēra bāzes (ieņēmumi no pilnvarojuma līgumiem) saskaitīšanu. Tomēr maksātājs (pasūtītājs) būs atbildīgs par tā iespējamo kļūdu.

Ko saka Sociālās apdrošināšanas iestāde?

ZUS kritizē Darba ministrijas plānus, apgalvojot, ka tas nebūs sveces vērts. Darba un sociālās politikas ministrijas piedāvātā sistēma ir ļoti sarežģīta un var nepildīt savu lomu. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka darbinieki bieži vien slēdz pilnvarojuma līgumus ar dažādiem darba devējiem. Un te rodas pirmās grūtības – definēt iemaksu maksātāju, kas šajā gadījumā ir atbilstošs.

Turklāt šaubas rada nodokļu un iemaksu pienākuma nodošana darbuzņēmējam. Šāds risinājums viņam liek segt dažāda veida administratīvās maksas (piemēram, algot grāmatvedības biroju), un detalizēts ieskats par to, cik procenti no atalgojuma tiek pārskaitīti ZUS, var atturēt darbiniekus no iemaksu veikšanas. Šāda situācija apdrošināšanas sabiedrībai radīs papildu izmaksas, jo radīsies nepieciešamība kontrolēt un piedzīt debitoru parādus.

Tāpēc ZUS vēlas iet tālāk un ierosina iemaksas maksāt par katru pasūtījumu. Ierobežojums šeit būtu iemaksu augšējā robeža, t.i., trīsdesmit reizes lielāka par vidējo mēnešalgu, kuru pārsniedzot, pensiju iemaksas netiek veiktas.

Kā norāda ZUS prezidents Zbigņevs Derdziuks, ņemot vērā to, ka darba tirgū pasūtījumi tiek slēgti darba attiecībām līdzīgās situācijās, šķiet lietderīgi sociālās apdrošināšanas jomā tos traktēt līdzīgi kā darba līgumiem. Kā viņš saka - "prēmijas par visiem mandāta līgumiem būtu izdevīgas gan darbuzņēmējiem, iekasējot līdzekļus nākotnes pensijai, gan Sociālās apdrošināšanas fondam".

Kā skaidro ZUS, šāds risinājums noteikti vienkāršotu apdrošinātā un maksātāja attiecības. Tāpat tiktu novērsti iespējamie strīdi, kuros par izpildītāja nepareizu aprēķina bāzes saskaitīšanu būtu atbildīgs pasūtītājs.

Taču būs jāgaida galīgie lēmumi un izmaiņas, jo likumprojekts šobrīd ir sabiedriskās apspriešanas stadijā. Turklāt ZUS uzsver, ka iekšējo sistēmu modifikācijas prasa aptuveni pusgadu, tāpēc darbuzņēmēji - vismaz līdz 2014.gada vidum - var būt mierīgi.