Persona, kas sadarbojas aktivitātē bez reģistrācijas

Apkalpošana

Uzņēmuma vadīšana bez reģistrācijas iespējama no 2018. gada 30. aprīļa. Šajā dienā stājās spēkā Uzņēmējdarbības satversme, kuras mērķis cita starpā ir veicinot uzņēmējdarbības uzsākšanu Polijā. Kā tiek saprasta persona, kas sadarbojas nereģistrētas darbības veikšanas gadījumā?

Bizness bez reģistrācijas — kurš to var vadīt?

Saskaņā ar Art. 5 sek. Likuma 1. pantu - Uzņēmēju tiesības "nav saimnieciskā darbība - darbība, ko veic fiziska persona, kuras ienākumi no šīs darbības nevienā mēnesī nepārsniedz 50% no minimālās algas, kas minēta 2002. gada 10. oktobra likumā. par minimālo darba samaksu.un kura pēdējo 60 mēnešu laikā nav veikusi saimniecisko darbību ”.

Tāpēc uzņēmējdarbību bez reģistrācijas var veikt personas, kuru ienākumi nepārsniedz PLN 1125 mēnesī. Minimālās algas paaugstināšanas gadījumā tiek palielināts arī ienākumu limits, kas dod tiesības veikt nereģistrētu darbību.

Svarīgs!
Pakalpojumu sniegšana vai preču pārdošana darbības ietvaros bez reģistrācijas ir saistīta ar darbību veikšanu uz sava rēķina, bet nav pielīdzināma uzņēmuma vadīšanai noteikumu izpratnē.

Persona, kas sadarbojas nereģistrētās darbībās - t.i., kas?

Saskaņā ar Art. 8 sek. 11 Likuma par sociālās apdrošināšanas sistēmu personām, kas sadarbojas ar personām, kas veic nelauksaimniecisku darbību, darbuzņēmējiem un ar fiziskām personām, kas norādītas 1. pantā. 18 sek. 2018. gada 6. marta likuma — Uzņēmēju likuma 1. pantu, kas minēts 1. pantā. 6 sek. 1. punkts 4-5a, tiek uzskatīts:

  • laulātais,

  • pašu bērni,

  • otra laulātā bērni un adoptētie bērni,

  • vecākiem

  • pamāte un patēvs,

  • adoptētāji,

kamēr viņi uzturas kopā ar viņiem kopējā mājsaimniecībā un sadarbojas, veicot šo darbību vai pildot aģenta līguma vai pilnvarojuma līgumu.

Uzmanību!
Personas, kas sadarbojas, jēdziens neattiecas uz personām, ar kurām ir noslēgts darba līgums mācekļa prakses nolūkā.

Saskaņā ar minēto noteikumu sadarbības personas jēdziens attiecas tikai uz personām, kas vada uzņēmējdarbību, darbuzņēmējiem un personām, kas izmanto t.s. darbības uzsākšanas pabalsti (2018. gada 6. marta likuma — Uzņēmēju likums 18. panta 1. punkts). Līdz ar to Sociālās apdrošināšanas sistēmas likumā nav nošķirtas personas, kuras veic nereģistrētu darbību, kas nozīmē, ka, ja šāda persona izmanto ģimenes locekļa palīdzību, tai nav pienākuma izturēties pret viņu kā pret sadarbības personu, pat ja citi nosacījumi ir izpildītas (radniecība un uzturēšanās ar viņu vienā mājsaimniecībā).

1. piemērs.

Jaceka kungs palīdz savai meitai Ilonai, kura māca matemātikā, sagatavojot materiālus nodarbībai. Viņi abi dzīvo vienā mājsaimniecībā. Ieņēmumi no apmācībām ir nelieli un nepārsniedz PLN 1125 mēnesī, tāpēc uzņēmums izmanto likuma par uzņēmēju likumu priekšrocību veikt nereģistrētu uzņēmējdarbību. Vai Jaceka kungs jāuzskata par sadarbības personu, un Ilonas kundzei ir pienākums par viņu maksāt sociālās un veselības apdrošināšanas iemaksas?

Nē, Jaceka kungs nav sadarbības persona, jo sadarbības personas definīcijā nav norādītas personas, kas sadarbojas nereģistrētu darbību veikšanā. Tikai tad, kad Ilonas kundzes ienākumi pārsniegs limitu, kas dod tiesības veikt uzņēmējdarbību bez reģistrācijas, būs jāreģistrē Jaceka kungs, lai saņemtu palīdzību viņa meitas biznesa vadīšanā.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Kādas iemaksas būtu jāveic par personu, kas sadarbojas pēc uzņēmuma reģistrācijas?

Privilēģija vadīt uzņēmējdarbību bez reģistrācijas ir paredzēta, lai atvieglotu uzņēmējdarbības uzsākšanu. Katrs bizness ir vērsts uz pēc iespējas lielāku peļņu, tāpēc reģistrēt uzņēmumu CEIDG ir laika jautājums.

Svarīgs!
Ja tiek pārsniegts limits, kas dod tiesības veikt nereģistrētu darbību, un uzņēmuma nereģistrēšana CEIDG, var tikt piemērots naudas sods vai pat brīvības atņemšana. Turklāt uzņēmējam, kurš laikus nav nokārtojis ar uzņēmuma reģistrāciju saistītās formalitātes, ir pienākums samaksāt saistības pret nodokļu inspekciju un ZUS kopā ar nokavējuma procentiem.

Jāpatur prātā, ka oficiālā uzņēmējdarbības uzsākšana ir saistīta ne tikai ar iemaksu veikšanu Sociālās apdrošināšanas iestādē, saskaņā ar uzņēmēju noteikumiem, bet arī iespējamu uzņēmumā palīdzošo personu reģistrāciju kā sadarbības personas un apmaksājot tām atbilstošas ​​saistības pret Sociālās apdrošināšanas iestādi.

Atgādinām, ka sadarbojošai personai, kas ir nodarbināta gan saskaņā ar darba līgumu, gan palīdz vadīt uzņēmējdarbību bez atlīdzības, ZUS iemaksas jāveic tādā pašā apmērā kā pašam uzņēmējam. Turklāt, pat ja uzņēmējs gūst labumu no neliela ZUS, sadarbojošajai personai nav privilēģiju maksāt samazinātas ZUS iemaksas.Līdzīgi noteikumi ir piemērojami arī tad, ja uz uzņēmumu, kas vada uzņēmējdarbību, attiecas atvieglojums "uzņēmējdarbības uzsākšanai", lai gan uzņēmējs ir atbrīvots no sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas par sevi, viņam ir jāveic iemaksas šajās apdrošināšanā pilnā apmērā saistībā ar sadarbības persona.

Izņēmums no minētā noteikuma attiecībā uz pienākumu maksāt apdrošināšanas prēmijas kā uzņēmējam ir pilnvarojuma līguma slēgšana. Šādas vienošanās gadījumā neatkarīgi no līgumslēdzēja attiecību pakāpes ar uzņēmēju un iespējamās uzturēšanās vienā mājsaimniecībā pret ģimenes locekli attiecībā uz ZUS apdrošināšanu tiek piemērota tāda pati attieksme kā pret citiem līgumslēdzējiem. Tas nozīmē, ka sociālās un veselības iemaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar spēkā esošo civiltiesisko līgumu noteikumiem. Iemaksu apmēra pamatā darbuzņēmējam tad ir pilnvarojuma līgumā ietvertā atlīdzības summa.