Atlīdzības saņemšana par pamatlīdzekļa remontu

Pakalpojums

Var gadīties, ka nodokļu maksātāja izmantotais pamatlīdzeklis sabojājas vai sabojājas. Uzņēmēja rīcībā esošā apdrošināšana šajā gadījumā nodrošina atlīdzības saņemšanu par pamatlīdzekļa remontu. Šis jautājums būs šīs analīzes priekšmets, kuras laikā aplūkosim šāda veida kompensācijas saņemšanas nodokļu sekas.

Kompensācijas un saimnieciskās darbības ienākumu saņemšana

Vispirms norādīsim, ka saskaņā ar Regulas Nr. 14 sek. IIN likuma 2. panta 12. punktu, ienākumus no saimnieciskās darbības saņem atlīdzība par zaudējumiem aktīviem, kas saistīti ar veikto saimniecisko darbību vai īpašu lauksaimnieciskās ražošanas nodaļu vadīšanu.

Līdz ar to kompensācija principā ir nodokļu ieņēmumi. Tomēr šim vispārīgajam noteikumam ir daži izņēmumi.

Ciktāl tas attiecas uz mūsu interesējošo priekšmetu, galvenais jautājums būs Art. 21 sek. 1 IIN likuma 29.b punktu, kas nosaka, ka atlīdzība par bojājumiem pamatlīdzeklim, izņemot vieglo automašīnu, ir bez nodokļiem tajā daļā, kas taksācijas gadā vai nākamajā gadā pēc tam iztērēta, lai atjaunotu šo pamatlīdzekli vai pašu iegādei vai izgatavošanai pamatlīdzekli, kas klasificēts saskaņā ar Pamatlīdzekļu klasifikāciju (KŚT), kas izdots, pamatojoties uz atsevišķiem noteikumiem, turpmāk saukta par klasifikāciju, tāda paša veida kā pamatlīdzekļi. aktīvs, ar kuru bija saistīts kaitējums, savukārt Regulas Nr. 23 sek. 1. panta 45. punktu piemēro mutatis mutandis.

Tāpēc ir jāizpilda noteikti nosacījumi, lai saņemtā kompensācija varētu izmantot nodokļa atbrīvojumu.

Iegūtā atlīdzība ir faktiski jāizlieto pamatlīdzekļa atjaunošanas, iegādes vai ražošanas vajadzībām, un tas jādara noteiktā termiņā, t.i., taksācijas gadā vai tai sekojošajā gadā.

Taču gadījumā, ja kāds no šiem nosacījumiem netiek izpildīts, atlīdzība par pamatlīdzekļiem nodarītajiem zaudējumiem būs ar nodokli apliekams ienākums.

Kā lasām Valsts sociālās apdrošināšanas iestādes direktora 2021. gada 12. februāra vēstulē (Nr. bojāta pamatlīdzekļa atjaunošanai vai analoga pamatlīdzekļa iegādei vai izgatavošanai, kas var aizstāt iepriekš bojātu vai bojāts pamatlīdzeklis.

Līdz ar to norādām, ka atbrīvojumu izmanto atlīdzības summa, kas paredzēta ne tikai renovācijai, bet arī analoga pamatlīdzekļa iegādei. Šāds risinājums vērtējams pozitīvi, jo ne vienmēr ir iespējams pamatlīdzekli salabot, lai atjaunotu pilnu efektivitāti un funkcionalitāti.

Joprojām par tēmu, kurā laika posmā ir jāiztērē kompensācija par augstākminēto mērķus, ir vērts norādīt arī uz Art. 21 sek. IIN likuma 35.a pantu, kurā teikts, ka minētais atbrīvojums attiecas arī uz saņemto atlīdzību daļā, kas atbilst to izdevumu vērtībai, kas nodokļu maksātājam radušies šajā noteikumā noteiktajiem mērķiem no zaudējuma dienas līdz saņemšanas dienai. kompensāciju daļā, kas nav klasificēta kā nodokļa atskaitāmās izmaksas, tostarp ar nolietojuma norakstīšanu.

Tas nozīmē, ka nodokļu maksātājam ar pamatlīdzekļa remontu nav jāgaida līdz kompensācijas saņemšanai. Tai var rasties atjaunošanas izdevumi no bojājuma dienas. Lai gan sākotnēji viņš izdevumus finansē no saviem līdzekļiem, kompensāciju saņem tikai vēlāk, viņam joprojām pienākas aprakstītais atbrīvojums.

1. piemērs.

1.martā kļūmes rezultātā tika bojāta nodokļu maksātāja pamatlīdzekļu veidojošā ražošanas iekārta. Nodokļu maksātājs vērsās pie apdrošinātāja par atlīdzību. Ņemot vērā to, ka iekārta ir galvenais ražošanas pamatlīdzeklis, nodokļu maksātājs no 2. līdz 14. martam pamatlīdzekļus atjaunoja no saviem līdzekļiem. 30.martā saņēmis renovācijas izdevumiem atbilstošu kompensāciju. Šajā gadījumā saņemtā kompensācija tiks atbrīvota no nodokļa saskaņā ar Art. 21 sek. 1 IIN likuma 29.b punkts.

Taču ņemiet vērā, ka iepriekš minētais noteikums ir spēkā, ja no nodokļa atskaitāmajām izmaksām netiek atskaitīti paša nodokļu maksātāja izdevumi.

Rezultātā, ja uzņēmējs pamatlīdzekļa remonta izdevumus pirms atlīdzības saņemšanas iekļaus nodokļu izmaksās, saņemtā atlīdzība veidos ienākumus, uz kuriem neattiecas IIN atbrīvojums. Ja tomēr iepriekš minētās izmaksas nav iekļautas nodokļa atskaitāmajās izmaksās, saņemtā atlīdzība daļā, kas nepārsniedz pamatlīdzekļa remonta izdevumus, tiks atbrīvota no ienākuma nodokļa.

Kompensācijas summa, kas saņemta par līdzīga pamatlīdzekļa remontu vai iegādi, var tikt pilnībā atbrīvota no nodokļa. Šajā gadījumā saņemtās kompensācijas vērtība nebūs ienākums, kas rada nodokļu maksājumu.

Kompensācijas saņemšana un ienākumu gūšanas izmaksas

Runājot par attiecīgā jautājuma analīzi, būtu jāatsaucas arī uz nodokļu izmaksu jautājumu. Minētā Art. 21 sek. IIN likuma 1. punkta 29.b punkts prasa, lai regula, kas ietverta 2008. gada 21. decembra Regulas (EK) Nr. 23 sek. 1 IIN likuma 45. punkts.

Ievērojot šo noteikumu, pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu patēriņa norakstījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas Nr. 22a-22o, no tās to vērtības daļas, kas atbilst šo līdzekļu vai nemateriālo aktīvu iegādei vai izgatavošanai veiktajiem izdevumiem, atskaita no nodokļa bāzes ar ienākuma nodokli vai atdod nodokļu maksātājam jebkurā formā.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Tā rezultātā nodokļu maksātājs nedrīkst veikt nolietojuma norakstījumus, kas būtu klasificējami kā nodokļu izmaksas, pamatlīdzeklim, kura remonts tika finansēts ar kompensācijas summu.

Piebildīsim, ka nolietojuma norakstīšanas neiekļaušana izmaksās ir nosacījums kompensācijas atbrīvošanai no nodokļa. Nodokļu maksātājs, kurš atzīst nolietojuma izmaksas par izmaksām, zaudē tiesības uz atbrīvojumu, kas nozīmē, ka šāda veida ienākumi tiks aplikti ar nodokli.

Rezultātā varam secināt, ka saistībā ar pamatlīdzekļa bojājumu saņemtās atlīdzības vērtība ir ar nodokli neapliekamais ienākums, tomēr nosacījums atbrīvojuma izmantošanai ir:

  • nepieciešamība izmantot atlīdzības apmēru par atjaunošanu, ražošanu vai jauna pamatlīdzekļa iegādi bojāto iekārtu nomaiņas ietvaros (pēc tāda paša veida Pamatlīdzekļu klasifikācijas);

  • veicot iepriekšminēto remontu, izgatavošanu vai iegādi, vēlākais, līdz nākamā taksācijas gada beigām pēc kompensācijas saņemšanas gada;

  • ar jaunu vai remontētu pamatlīdzekli saistīto izdevumu (tai skaitā nolietojuma norakstījumu) ar nodokli neapliekamās izmaksas, ar nodokli neapliekamās kompensācijas segtajā daļā.

Pamatlīdzekļiem, kas remontēti no saņemtās kompensācijas rezultātā saņemtajiem līdzekļiem, nodokļu maksātājam nav atļauts veikt nolietojuma norakstījumus no šīs sākotnējās vērtības daļas.

Pārejot pie kopsavilkuma, jāņem vērā, ka saņemtajai kompensācijai var būt dažādas nodokļu sekas. Uzņēmējiem ir svarīgi, lai uz šādām summām varētu piemērot pilnu nodokļa atbrīvojumu, kas nozīmē, ka par saimnieciskās darbības ietvaros gūtajiem ieņēmumiem nodoklis nav jāmaksā.