PVN nodoklis (11. daļa) — Bezcerīgo parādu atvieglojums

Pakalpojums

Bezcerīgo parādu atvieglojumi ir reglamentēti likumā par PVN un Nodokļu rīkojumu. Kopš 2013. gada janvāra šajā sakarā ir ieviestas vairākas izmaiņas, kas izraisīja ievērojamas diskusijas.

Savukārt uzņēmējiem, kuri nesaņēma debitoru parādu samaksu, bija vieglāk pieteikties preču un pakalpojumu nodokļa atmaksai. Savukārt parādniekiem bija pienākums labot PVN, ko viņi atskaitīja, saņemot pirkuma rēķinu, un nav veikuši maksājumu likumā noteiktajā termiņā.

Slikto parādu atvieglošana – ienākumi

Nodokļa maksātājs var koriģēt nodokļa bāzi un maksājamo nodokli par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu valsts teritorijā prasījumu gadījumā, kuru neatgūstamība ir pierādīta. Labojums attiecas arī uz nodokļa bāzi un nodokļa summu, kas attiecināma uz daļu no prasības summas.

Debitoru parādu neatgūstamība tiek uzskatīta par iespējamu, ja 150 dienu laikā no līgumā vai rēķinā norādītā tā apmaksas datuma tas nekādā veidā nav nokārtots vai atsavināts.

Lai varētu veikt korekciju, ir jāievēro šādi nosacījumi:

  • Preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana tiek veikta nodokļu maksātājam, kas minēts 3.punktā. 15 sek. 1, reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs, neatrodas bankrota vai likvidācijas procesā;
  • dienā pirms tās nodokļu deklarācijas iesniegšanas dienas, kurā izdarīts 1.punktā minētais labojums 1:
    • kreditors un parādnieks ir nodokļu maksātāji, kas reģistrēti kā aktīvi PVN maksātāji,
    • parādnieks neatrodas bankrota vai likvidācijas stadijā;
  • No pretenziju apliecinošā rēķina izrakstīšanas dienas nav pagājuši 2 gadi, skaitot no tā izsniegšanas gada beigām.

Šo korekciju var veikt norēķinā par periodu, kurā parāda neatgūstamība tiek uzskatīta par iespējamu, ja līdz dienai, kad kreditors iesniedz nodokļa deklarāciju par šo periodu, parāds nekādā veidā nav dzēsts vai atsavināts.

Kreditoram ir pienākums kopā ar nodokļu deklarāciju, kurā viņš izdara labojumu, par labojumu paziņot kompetentajam nodokļu dienesta vadītājam, norādot labojuma summu un parādnieka datus. Šim nolūkam uzņēmējam PVN deklarācijai jāpievieno PVN-ZD paziņojums, kas adresēts nodokļu dienesta vadītājam, kurā iekļauta korekcija bezcerīgo parādu atvieglojumam.

Ja pēc nodokļu deklarācijas iesniegšanas, kurā veiktas 1. punktā minētās korekcijas 1, debitoru parāds ir nokārtots vai atsavināts jebkurā formā, kreditoram ir pienākums palielināt nodokļa bāzi un norēķinā maksājamā nodokļa summu par periodu, kurā debitoru parāds nokārtots vai atsavināts. Maksājamās summas daļējas samaksas gadījumā saistībā ar šo daļu tiek palielināta nodokļa bāze un maksājamā nodokļa summa.

Slikto parādu atvieglošana – izmaksas

Ja 150 dienu laikā no līgumā vai rēķinā norādītās tās samaksas dienas netiek samaksāta no rēķina, kas apliecina preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu valsts teritorijā, nesamaksātā summa, parādnieks tiek apmaksāts. ir pienākums labot no šī rēķina izrietošo ieturēto nodokļa summu norēķinā par periodu, kurā ir pagājušas 150 dienas no līgumā vai rēķinā noteiktā samaksas termiņa beigām.

Viņš neveic atskaitītā PVN korekciju, ja parādnieks maksājamo summu ir samaksājis ne vēlāk kā norēķinu termiņa pēdējā dienā, kurā 150. diena no maksājuma termiņa beigām.

Pienākamās summas daļējas samaksas gadījumā 150 dienu laikā no līgumā vai rēķinā norādītā tās samaksas termiņa dienas, korekcija attiecas uz priekšnodokli par neatmaksāto maksājamās summas daļu.

Ja maksājamā summa tiek samaksāta pēc labojuma veikšanas, nodokļa maksātājam ir tiesības palielināt priekšnodokļa summu norēķinā par periodu, kurā maksājamā summa nokārtota, par iepriekš precizētā nodokļa summu.