Pamatjēdzieni līzinga līgumā

Pakalpojums

Līzings kā uzņēmējdarbības finansēšanas veids

Līzings ir viens no populārākajiem uzņēmējdarbības finansēšanas veidiem. Pateicoties tam, ir vieglāk iegādāties un lietot aprīkojumu un piederumus, bez nepieciešamības ilgstoši ietaupīt. Taču, pirms uzņēmējs nolemj izvēlēties šo atbalsta saņemšanas veidu, ir vērts zināt pamatjēdzienus, kas nosaka līzinga aspektus.

Līzinga jēdziens raksturo līgumu, kurā viena no pusēm iegūst tiesības lietot doto lietu, pretī nododot labumus otrai pusei, kura to nodod lietošanā. Tas ir komerclīgums, jo tajā vismaz vienai no pusēm ir uzņēmēja statuss.

Nomas līguma puses

Līzinga līgumā iesaistītajām pusēm ir arī savs vārds. Nomnieks ir puse, kas izmanto līguma priekšmetu – tāpēc arī šeit tiek lietots termins “lietotājs”. Savukārt iznomātājs ir tā puse, kas līguma priekšmetu dara pieejamu un nodod lietošanā nomniekam. Praksē visbiežāk tas ir uzņēmums, kas specializējas līzinga darbībās.

Līzinga klasifikācijas

Līzingā var izšķirt divas klasifikācijas. Pirmais attiecas uz līgumu sadali tiešajos un netiešajos. Tiešā līzinga gadījumā līgums tiek noslēgts tieši starp konkrētās preces ražotāju un tās lietotāju. Savukārt netiešais līzings, slēdzot līgumu, ņem vērā vairāk nekā divas puses. Starp tiesību ieguvēju uzņēmēju un ražotāju ir līzinga kompānija, kas nokārto visas nepieciešamās formalitātes.

Otrā klasifikācija attiecas uz iedalījumu finanšu un operatīvajā līzingā. Pirmajam ir raksturīga iespēja kā nomnieka nodokļa atskaitāmās izmaksas iekļaut tikai iemaksas procentu daļu. Pats nomas priekšmets šajā gadījumā tiek klasificēts kā uzņēmuma pamatlīdzekļi, un lietotājam ir pienākums veikt nolietojuma norakstīšanu. Savukārt operatīvajā līzingā ir norādīts, ka lietošanā nodotās iekārtas paliek līzinga kompānijas (vai ražotāja) īpašumā, līdz ar to amortizācijas izmaksu segšana ir līzinga devēja pienākums.

Turklāt ir vērts pieminēt atpakaļ nomu. Tas ir līguma veids, kurā nomnieks pārdod paša iznomātāja pamatlīdzekļus. Tomēr, neskatoties uz pārdošanu, aprīkojums fiziski netiek nodots pircējam, bet joprojām tiek izmantots nomnieka uzņēmējdarbībā.