Dāvanu kuponu nodrošināšana, ņemot vērā PVN likumu

Pakalpojums

Dāvanu karšu pārdošana ir izplatīta mārketinga prakse, lai piesaistītu vairāk klientu. Tādā veidā uzņēmēji vēlas mudināt klientus iegādāties preces un izmantot uzņēmuma pakalpojumus. Līdz ar to rodas šaubas, vai dāvanu karšu nodošana ir apliekama ar PVN.

Dāvanu karte nav prece

Saskaņā ar vispārējo principu PVN ir apliekams ar preču nodošanu pret samaksu. Līdz ar to, lai noteiktu, vai aprakstītajai uzņēmēja darbībai ir nodokļu sekas, vispirms ir jānosaka, vai dāvanu karte ar aktu ir atzīta par preci. Saskaņā ar definīciju, kas ietverta mākslā. 2 PVN likuma 6. punktu ar precēm saprot lietas un to daļas, kā arī visas enerģijas formas. Savukārt, izpratnē dāvanu karte tiek saprasta kā pierādījums, kas dod tiesības saņemt noteiktas preces noteiktā termiņā. Dāvanu kartes iegāde dod klientam tiesības saņemt noteiktas preces nākotnē. Tās saņemšanas brīdī klients neiegādājas nekādas preces. Līdz ar to dāvanu kartes pārdošana klientam ir tikai uzņēmēja solījums nākotnē piegādāt konkrētu preci. Tikai uzrādot dāvanu karti, klients var saņemt konkrētas preces no nodokļu maksātāja. Ņemot vērā iepriekš minēto, atlaižu karti ir grūti uzskatīt par preci, un, tā kā mēs ar to nenodarbojamies, ar PVN apliekamo preču piegāde netiek veikta.

Kartes iegādes brīdī klients negūst nekādus finansiālus labumus, tos iegūst tikai tad, kad karte tiek izpirkta apmaiņā pret preci. Dāvanu karšu nodošana klientiem vien nav saistīta ar to nodrošināšanu. Līdz ar to karte dod tikai iespēju saņemt preces un pakalpojumus, kas liek klientam to izmantot, mainot to pret konkrētu preci vai pakalpojumu. Tas nozīmē, ka pati dāvanu kartes pārdošana nav preču piegāde un nav apliekama ar nodokli.

Dāvanu kuponu izsniegšana nav pakalpojuma sniegšana

Papildus darbībai, kas sastāv no preču piegādes, ar PVN tiek aplikta arī pakalpojumu sniegšana. Saskaņā ar likumā noteikto definīciju ar pakalpojumu sniegšanu saprot jebkuru pakalpojumu, kas sniegts fiziskai personai, juridiskai personai vai organizatoriskajai vienībai bez juridiskas personas statusa un kas nav preču piegāde. Tomēr jāņem vērā, ka dāvanu kuponu nodošanas brīdī netiek sniegti nekādi pakalpojumi, ir tikai fiziska dokumenta nosūtīšana, kurā ir noteiktas tiesības. Arī atlaižu karšu izsniegšanu nevar pielīdzināt pakalpojumu sniegšanai, jo pašas kartes neapmierina nekādas vajadzības.

Nodokļu iestādes vienojas par dāvanu kartēm

Nodokļu iestādes savās nodokļu interpretācijās apstiprina minēto nostāju, atzīstot, ka uzņēmējam nav pienākuma aplikt ar nodokli dāvanu karšu nodošanas aktu klientiem. Tikai kartes ieviešana, t.i., iegādāto preču fiziska piegāde klientam, būs ar PVN apliekama darbība.

Piemēram, ir iespējams norādīt Katovices Nodokļu palātas direktora 2015. gada 22. septembra interpretāciju Nr. IBPP2 / 4512-602 / 15 / IK, kurā cita starpā lasām:(...) vaučers, kuru aplūkotajā gadījumā nosauca Iesniedzēja "Dāvanu karte", neietilpst preču definīcijā (...) PVN likuma normas izpratnē, bet ir tikai dokuments. kas atļauj preču saņemšanu. Tas aizstāj skaidru naudu, par kuru parasti tiek iegādātas preces, un šī kupona izsniegšana notiek apmaiņā pret klienta naudas līdzekļu samaksu Pretendentam. Līdz ar to pārdošanas aktivitātes augstākminēto Klientu kartes nevar pielīdzināt ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo preču piegādi. Līdz ar to Dāvanu kartes nodošanas akts par atlīdzību nav apliekams ar preču un pakalpojumu nodokli, jo tas nav iekļauts ar šo nodokli apliekamo darbību katalogā, kas uzskaitīts 1.punktā. 5 sek. PVN likuma 1.

Dāvanu kartes maksa nav pirmā iemaksa

Saskaņā ar Art. 19.a punkts. PVN likuma 8. pantu, ja viss maksājums vai daļa no tā ir saņemts pirms preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas, nodokļa pienākums rodas no tā saņemšanas attiecībā pret saņemto summu. Tomēr ir vērts atzīmēt, ka nepieciešamība aplikt avansa maksājumu ar nodokli radīsies tikai tad, ja pastāv tieša saistība starp noteiktas summas saņemšanu un preču piegādi. Tas nozīmē, ka saņemtajam avansa maksājumam ir jāattiecas uz konkrētas preces iegādi (sk., piemēram, Augstākās administratīvās tiesas 2010. gada 25. augusta spriedumu I FSK 1100/09).

Tātad, vai, iekasējot no klienta dāvanu karti, tā ir jāuzskata par avansa maksājumu? Atbildot uz šo jautājumu, jānorāda, ka iekasētā maksa nav priekšapmaksas vai avansa maksājuma veids, jo klienti, iegādājoties attiecīgo karti, par preci samaksā atbilstošu summu, kas nav iepriekš noteikta. Tādējādi dāvanu kupona izsniegšanas brīdī veiktais maksājums netiek aplikts ar nodokli par precēm un pakalpojumiem. Maksājums, kas notiek pirms preču piegādes, pilnībā neatbilst avansa maksājuma definīcijai. Apmaksas brīdī nākotnes piegāde vēl nav detalizēta - pārdošanas priekšmets, daudzums un cena nav zināmi. Tikai tad, kad preces tiek piegādātas, t.i., preces tiek pārdotas, rodas nodokļu saistības.

1. piemērs.

30.novembrī kliente apģērbu veikalā iegādājās dāvanu karti 100 PLN vērtībā. 22. decembrī dāvanu karte tika apmainīta pret biksēm 100 PLN vērtībā. Nodokļu pienākums radās, kad konkrēts produkts tika izlaists. Pārdošana tiks iekļauta decembra nodokļu deklarācijā.

Lietvedība kasē

PVN likums uzliek uzņēmējiem pienākumu reģistrēt pārdošanu to cilvēku labā, kuri neveic saimniecisko darbību, izmantojot kases aparātu. Taču, ņemot vērā, ka vaučeru tirdzniecība nav ar PVN apliekama darbība, uzņēmējs to nereģistrē kasē. Šī darbība notiek tikai tad, kad preces tiek izlaistas vai pakalpojums tiek sniegts apmaiņā pret dāvanu karti.

1. piemērs.

5. septembrī klients sporta veikalā iegādājās dāvanu karti 200 PLN vērtībā. 8. septembrī karte tika apmainīta pret tenisa raketi. Pārdošana tiks fiksēta un kvīts tiks izsniegta nodokļu saistību iestāšanās dienā, proti, 8.septembrī.

ES direktīva par dāvanu kartēm

Visbeidzot, ir vērts atzīmēt, ka ES Padome runāja arī par dāvanu karšu aplikšanu ar nodokli. Direktīvā 2016/1065, kas stājās spēkā 2016. gada 2. jūlijā, ir norādīts, ka: Faktiska preču nodošana vai faktiska pakalpojumu sniegšana apmaiņā pret daudzfunkcionālu kuponu, ko piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs ir pieņēmis kā atlīdzību vai atlīdzības daļu, ir apliekams ar PVN saskaņā ar Regulas Nr. 2, savukārt katra iepriekšējā šī daudzfunkcionālā kupona nodošana nav apliekama ar PVN.Direktīva apstiprina līdz šim pausto nostāju, saskaņā ar kuru dāvanu karšu tirdzniecība nav apliekama ar PVN. Tāpat jāatceras, ka nacionālie normatīvie akti ir jāpielāgo ES regulējumam, tāpēc turpmāk jārēķinās, ka dāvanu karšu aplikšana ar nodokli tiks regulēta Pievienotās vērtības nodokļa likumā.