Izmaksu uzskaite – pamatinformācija

Vietne

Uzņēmumu primārais mērķis ir gūt pēc iespējas lielāku peļņu, ko cita starpā var sasniegt ar izmantojot pareizu pārvaldību. Īpaša ietekme uz budžetu ir izmaksu pārvaldības metodei, pateicoties kurai tās ir iespējams optimizēt un samazināt, veicinot lielāku ieņēmumu gūšanu. Viens no izmaksu kontroles instrumentiem ir izmaksu uzskaite.

Izmaksas pret izdevumiem

Pirms apspriest izmaksu uzskaites būtību, vispirms ir svarīgi noteikt atšķirību starp izmaksām un izdevumiem. Saimnieciskie izdevumi ir skaidras naudas (vai bezskaidras naudas) izmantošana, lai nokārtotu uzņēmuma saistības pret citiem.

Savukārt uzņēmējdarbības vadīšanas izmaksas, kas ir izmaksu uzskaites priekšmets, saskaņā ar Regulas Nr. 3 sek. Grāmatvedības likuma 1. panta 31. punkts jāsaprot šādi:

"Pārskata periodā pamatoti un ticami noteikta apjoma saimniecisko labumu samazinājumi aktīvu vērtības samazināšanās vai saistību un uzkrājumu vērtības palielināšanās veidā, kas izraisīs pašu kapitāla samazināšanos vai pieaugumu. tā deficītā, izņemot akcionāru vai īpašnieku līdzekļu izņemšanu”.

Izmaksu uzskaite – pamatinformācija

Izmaksu uzskaite grāmatvedībā balstās uz saimnieciskās vienības izmaksu aprakstu.
To izmanto uzņēmumu iekšējām, kā arī ārējām vajadzībām un ir daļa no finanšu un vadības grāmatvedības. Tajā ir sniegti nepieciešamie dati, kas cita starpā nepieciešami finanšu rezultāta noteikšanai. Izmaksu pārskats un peļņas un zaudējumu pārskats ir galvenie informācijas avoti, kas nepieciešami, lai pieņemtu lēmumus veiktajā darbībā.

Turklāt izmaksu uzskaite sniedz arī informāciju, kas ļauj:

 • citāts:
 • inventārs,
 • gatavie izstrādājumi,
 • pusfabrikāti,
 • procesā esošie produkti,
 • gatavās produkcijas rentabilitātes noteikšana,
 • atsevišķu darbības vienību izmaksu noteikšana,
 • izniekoto resursu, nokrišņu u.c. atklāšana.

Papildus finanšu rezultāta noteikšanai nepieciešamās informācijas apkopošanai izmaksu uzskaite sniedz arī informāciju, kas nepieciešama uzņēmuma vadīšanai.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Izmaksu uzskaites veidi

Vienādi izmaksu uzskaites veidi netiek izmantoti visās valstīs. Arī to nomenklatūra dažādās valstīs var atšķirties, neskatoties uz vienādiem darbības principiem. Polijā tiek izmantoti izmaksu konti, piemēram:

 • pilno izmaksu konts (tradicionālais konts),
 • mainīgo izmaksu uzskaite,
 • mērķa izmaksu uzskaite (mērķizmaksu uzskaite),
 • uz darbību balstīta izmaksu aprēķināšana.

Pilnu izmaksu konts

Pilno izmaksu uzskaitē, ko citādi dēvē par tradicionālo grāmatvedību, kopējo izmaksu sadalīšana izmaksās ir īpaši svarīga:

 • tiešais, ko var attiecināt uz konkrētu produktu, starp kuriem var izdalīt:

- tiešie materiāli,
- tiešais darbs,

 • netiešā ražošana - izmaksas, kas kopīgas vairākiem produktiem/pakalpojumiem.

Šajā modelī tiek uzskatīts, ka tikai ražošanas apjoms ietekmē kopējās izmaksas. Pilnā izmaksu konta pamatā ir jau radušās izmaksas, kas ir sagrupētas atbilstoši vienībām, ražošanas vietām un produktiem.

PILNAS IZMAKSAS KONTS
1. Ieņēmumi no pārdošanas (preces cena * pārdoto preču daudzums)
2. Pārdoto produktu ražošanas izmaksas (mainīgās vienības izmaksas (t. i., pārdošanas izmaksas) * pārdoto produktu daudzums)
kur kjz = mainīgās izmaksas + fiksētās ražošanas izmaksas / saražoto preču skaits
3. Bruto pārdošanas rezultāts, t.i., bruto peļņa (1–2)
4. Administratīvie izdevumi
5. Pārdošanas izmaksas
6. Pārdošanas darbības rezultāts (3-4-5)

Mainīgo izmaksu konts

Mainīgo izmaksu uzskaitē, kā norāda nosaukums, dalījums izmaksās ir būtisks:

 • mainīgie, kas mainās līdz ar darbības apjomu, piem.

- enerģijas izmaksas,
- materiālu patēriņš,

 • fiksēti - neatkarīgi no darbības apjoma, tāpēc tie nemainās, mainoties uzņēmuma lielumam, kas cita starpā ietver:

-īre,
- telekomunikāciju un grāmatvedības pakalpojumi.

MAINĪGO IZMAKSU KONTS
1. Pārdošanas ieņēmumi (pārdošanas cena * pārdoto produktu daudzums)
2. Pārdotās produkcijas mainīgās izmaksas
3. Bruto peļņa no pārdošanas (1–2)
4. Fiksētās departamenta izmaksas
5. Valdes pastāvīgās izmaksas
6. Fiksētās pārdošanas izmaksas
7. Pārdošanas darbības rezultāts (3-4-5-6)

Mērķizmaksu uzskaite

Mērķizmaksu uzskaite tiek izmantota stratēģiskai izmaksu vadībai. Šāda veida aprēķinu mērķis ir definēts kā paredzētās peļņas sasniegšana, pazeminot produkta izmaksas visā tā dzīves ciklā. Produkta izstrādes fāzei šeit ir īpaša nozīme. Projekta mērķa izmaksu noteikšanai tiek izmantotas dažādas metodes. Divi svarīgākie no tiem ir:

 • tirgus par uzņēmumu – izstrādājot produktu, ir svarīgi veikt rūpīgu tirgus izpēti. Tas ir saistīts ar saņēmēju izšķirošo ietekmi uz preces maksimālās pārdošanas cenas noteikšanu. Tad šeit tiek noteikts mērķa izmaksu līmenis, no pārdošanas cenas atņemot paredzamo vienības peļņu (pārdošanas cena - mērķa peļņa = mērķa izmaksas),
 • ārpus uzņēmuma - šajā metodē mērķa izmaksas tiek noteiktas, pamatojoties uz uzņēmuma apstākļu iekšējo analīzi. Apjoms ietver tehnoloģiskās un ražošanas iespējas, darbinieku zināšanas un pieredzi, ražošanas procesu efektivitāti un know-how. Šeit netiek ņemts vērā tirgus pieprasījums. Mērķa izmaksas tiek noteiktas, pamatojoties uz uzņēmuma spēju datiem.

MĒRĶA IZMAKSU KONTA PIEMĒROŠANAS POSMI (TIRGUS UZ UZŅĒMUMA METODEI)

 1. Iestatiet savu mērķa pārdošanas cenu
 2. Mērķa peļņas noteikšana
 3. Produkta pieļaujamo izmaksu aprēķins
 4. Produkta mērķa izmaksu noteikšana
 5. Atsevišķu produkta komponentu mērķa izmaksu noteikšana
 6. Mērķizmaksu noteikšana visai piegādes ķēdei - izvēles solis

Darbības izmaksu aprēķināšana

Uz darbību balstīto izmaksu aprēķināšana (ABC) tiek izmantota, lai novērtētu netiešās izmaksas (t.i., ražošanas un neražošanas izmaksas). Ar tās palīdzību iespējams precīzāk piešķirt izmaksu objektus, t.i., produktus, pakalpojumus, klientus un izplatīšanas kanālus. Konta galvenais objekts ir darbība, nevis produkts. Tāpēc uz darbību balstītā izmaksu aprēķināšana ir balstīta uz izmantoto resursu sasaisti ar darbībām un darbībām ar izmaksu objektiem, pamatojoties uz to izmantošanas pakāpi.

DARBĪBAS IZMAKSAS KONTA POSMI:

 1. Būtisku darbību identificēšana uzņēmumā
 2. Izmaksu faktoru identificēšana
 3. Individuālo darbību izmaksu noteikšana
 4. Produktu darbību izmaksu segšana

Izmaksu uzskaites uzdevumi un funkcijas

Izmaksu uzskaites uzdevumus var saistīt ar izmaksu uzskaites informācijas, lēmumu un kontroles prasībām.

Izmaksu uzskaites pamatuzdevumi ir:

 • izveidot lēmumu bāzi,
 • cenu politikas noteikšana, izmantojot izmaksu pārvaldību,
 • ražošanas procesu un sasniegto rezultātu kontrole,
 • izmaksu attīstības novērtējums,
 • uzņēmuma strukturālo izmaiņu novērojumi un izpēte,
 • informācijas sniegšana ārējām ziņošanas prasībām, kā arī iekšējiem un ārējiem saņēmējiem,
 • sniegt informāciju, kas ietekmē cenu lēmumus,
 • informācijas iegūšana, kas ļauj kontrolēt izmaksas un efektīvi vadīt procesus uzņēmumā.

Pēc tam, pamatojoties uz uzdevumiem, var noteikt izmaksu uzskaites pamatfunkcijas, no kurām izšķir:

 • informācija - kas sastāv no informācijas sniegšanas, kas nepieciešama finanšu pārskatu sagatavošanai,
 • reģistrācija – pamatojoties uz atsevišķu izmaksu komponentu uzskaiti,
 • klasifikācija - izmaksu klasifikācija pēc bilances metožu principiem,
 • ziņošana - sastāv no ziņojumu sagatavošanas, kā arī gala novērtējumu,
 • analītiskā - biznesa procesu novērtēšana un uzlabošana, izmantojot informācijas interpretāciju un analīzi,
 • optimizācija - pieņemto lēmumu uzlabošana un pilnveidošana,
 • motivējošs - informācijas sniegšana, kas nepieciešama pareizai ražošanas sastāvdaļu lietošanai,
 • kontrole - kas sastāv no informācijas sniegšanas, kas ļauj novērtēt saimniecisko vienību, kā arī novērst iespējamos draudus.

Izmaksu uzskaite ir viens no svarīgākajiem efektīvas uzņēmuma vadības elementiem. Tas ļauj detalizēti izmērīt biznesa vienības izmaksas dažādās darbības jomās, kas veicina kontroli, kas ļauj tās samazināt.