Darījuma konts un nodokļu saistības PVN

Pakalpojums

Nekustamais īpašums ir viens no populārākajiem naudas ieguldīšanas veidiem. Visvairāk investējam jaunu dzīvokļu iegādē. Šajā gadījumā likumdevējs, vēloties nodrošināt dzīvokļu pircējus, ieviesa darījuma kontu. Tas paredzēts, lai aizsargātu samaksātās summas pret iespējamu negodprātīgu izstrādātāju piesavināšanos.

Nodokļu pienākums PVN

Saskaņā ar vispārīgo noteikumu, kas izteikts Art. 19.a punkts. Likuma par preču un pakalpojumu nodokli - turpmāk tekstā: PVN likums - 1. pantu, nodokļa saistības rodas brīdī, kad tiek piegādāta prece vai sniegts pakalpojums.

Pievienotās vērtības nodokļa struktūra liecina, ka nodokļa maksātājam, kurš veic ar PVN apliekamās darbības, ir pienākums aplikt konkrēto darbību nodokļa pienākuma rašanās brīdī. Minētais noteikums formulē vispārīgu noteikumu, saskaņā ar kuru nodokļa saistības rodas brīdī, kad tiek piegādāta prece vai sniegts pakalpojums, kas nozīmē, ka nodoklis kļūst iekasējams norēķinā par periodu, kurā preces piegādātas vai sniegti pakalpojumi un jārēķinās par šo periodu..

1. piemērs.

Nodokļu maksātājs būvē un pārdod mājas. Tā būvniecību pabeidza jūnijā, un ēka tika nodota šomēnes. Vienģimenes māja tika pārdota jūlijā. Taču jau jūnijā klients veica priekšapmaksu, lai rezervētu māju. Kad radās PVN saistības?

Šajā gadījumā nodokļu pienākums radīsies gan jūnijā, gan jūlijā. Atgādināsim, ka saskaņā ar Art. 19.a punkts. PVN likuma 8. pantu, ja pirms preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas saņemts viss maksājums vai daļa no tā, jo īpaši: priekšapmaksa, avansa maksājums, avansa maksājums, iemaksa, būvniecības vai mājokļa iemaksa pirms kooperatīva dibināšanas. tiesības uz mājokli vai telpām citam nolūkam, nodokļa saistības rodas no tās saņemšanas attiecībā pret saņemto summu. Tādējādi avansa maksājums radīja nodokļu pienākumu. Savukārt jūlijā saistībā ar mājokļa iegādi parasti radīsies nodokļu saistības.

Darījuma konts

Lai aizsargātu klientus, likumdevējs ieviesa īpašu kontu, kurā tiek noguldīti viņu maksājumi. Darījuma konta uzturēšanas noteikumus reglamentē Art. 59 sek. Banku likuma 1. pantu. Svarīgi, ka darījuma kontā drīkst iemaksāt tikai tos naudas līdzekļus, ko trešā persona uz atsevišķa līguma pamata uzticējusi konta turētājam. Darījuma konta līguma puses ir banka un konta turētājs (pilnvarnieks).

Likumdevējs ir detalizēti noteicis, kad pilnvarnieks drīkst izņemt līdzekļus no trasta konta.

Ir atvērti un slēgti konti. Atvērta konta gadījumā pircēju iemaksātie uzkrātie līdzekļi attīstības līgumā noteiktajiem mērķiem tiek izmaksāti saskaņā ar šajā līgumā noteikto attīstības projekta grafiku.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Tādējādi attīstītājs var veikt izņemšanu no attīstības konta pēc katra būvniecības posma. Tādējādi būvdarbu neveikšanas gadījumā līdzekļi paliks darījuma kontā.

Savukārt slēgtais mājokļa darījuma konts ir attīstītājam piederošs darījuma konts, kas tiek izmantots pircēja iemaksāto naudas līdzekļu iekasēšanai būvniecības līgumā noteiktajiem mērķiem, no kura noguldītos līdzekļus izmaksā vienu reizi, pēc tiesību uz nekustamais īpašums tiek nodots pircējam. Atbilstoši likumam attīstītājs apņemas nodibināt dzīvojamo telpu atsevišķas īpašumtiesības un nodot šīs telpas īpašumā pircējam vai nodot pircējam īpašumā nekustamo īpašumu, kas apbūvēts ar vienģimenes māju vai zemes pastāvīgo lietojumu. un īpašumtiesības uz uz tās uzceltu vienģimenes māju, kas veido atsevišķu nekustamo īpašumu.

Uzsākot izpildes procedūru pret darījuma konta turētāju, kontā esošie naudas līdzekļi netiek arestēti. Trasta konta turētāja bankrota gadījumā šajā kontā esošie naudas līdzekļi tiek izslēgti no bankrota mantas. Darījuma konta turētāja nāves gadījumā šajā kontā uzkrātās summas netiek ieskaitītas turētāja mantojumā. Tādējādi kontā uzkrātie līdzekļi tiek nodrošināti pat izstrādātāja problēmu gadījumā.

Maksājumi darījuma kontā - PVN saistības

Iegādājoties nekustamo īpašumu no attīstītājiem, klienti maksājumus veic būvniecības posmā, tātad pat pirms dzīvokļa nodošanas.

2. piemērs.

Jana kungs nolēma investēt nekustamajā īpašumā. Lai veiktu pirkumu, klientam bija jāsamaksā pirmā iemaksa par dzīvokli. Līgumā norādīts, ka par pirkumu veic četrus daļējus maksājumus atkarībā no darbu gaitas. Visi no tiem tiek noguldīti atvērtā darījuma kontā. Vai šajā gadījumā, veicot maksājumus darījuma kontā, ir pienākums maksāt PVN?

Ņemot vērā darījuma konta darbības specifiku - darījuma kontā ieplūstošie līdzekļi nevar tikt klasificēti kā priekšapmaksa, avansa maksājumi, pirmās iemaksas, iemaksas, kas uzskaitītas Art. 19.a punkts. PVN likuma 8. Šajā gadījumā, tiklīdz tie ir iemaksāti, konta īpašnieks nevar no tiem atbrīvoties. Tikai iespēja brīvi rīkoties ar darījuma kontā noguldītajiem līdzekļiem izraisa to, ka iemaksātās summas tiek uzskatītas par samaksu par sniegto pakalpojumu vai avansa maksājumu. Līdz ar to, kamēr darījuma kontā uzkrātie līdzekļi netiek atbrīvoti, šie līdzekļi nav maksājums vai avansa maksājums, pret kuru tiek veikts PVN.

Maksājumu dokumentēšana darījuma kontā

Kā mēs esam parādījuši iepriekš, maksājumu veikšana darījuma kontā nerada PVN saistības. Tādējādi nodokļu maksātājiem rodas jautājums, kā dokumentēt iepriekš minētos maksājumus. Neskatoties uz to, ka nodokļu saistības nav, vai tās ir jādokumentē darījuma kontā ar rēķiniem?

3. piemērs.

Attīstītājs uzsācis trīs jaunu bloku būvniecību. Klientiem, kuri vēlas veikt pirkumu, jāveic maksājums 20% apmērā no dzīvokļa vērtības. Līdzekļi tiek ieskaitīti darījuma kontā. Vai attīstītājam šajā gadījumā jāizraksta rēķins, kurā dokumentēts maksājums par dzīvokļa iegādi?

Sakarā ar naudas līdzekļu iemaksu mājokļu trasta kontos avansa rēķinus nevar izrakstīt. Iepriekš minēto apstiprina Katovices Nodokļu palātas direktora individuālā interpretācija 2016. gada 6. maijā (numurs IBBP2 / 4512-160 / AB).

Fiduciāro kontu gadījumā līdzekļi tiek atbrīvoti. Atbrīvošanas brīdī nodokļu maksātājs var ar tiem brīvi rīkoties.

Nodokļu maksātājam tas ir jādokumentē, kad līdzekļi tiek atbrīvoti. Tad viņš izraksta rēķinu. Jānotiek iepriekšminētajam:

  • ne vēlāk kā tā mēneša 15. datumā, kas seko mēnesim, kurā attīstītājs var brīvi rīkoties ar mājokļa darījuma kontā noguldītajiem līdzekļiem;

  • ne agrāk kā 30 dienas pirms līdzekļu "atbrīvošanas".

Rezumējot, attīstītājam nodokļu maksātājam ir jāpievērš īpaša uzmanība tam, kad viņam rodas nodokļu saistības. Šajā gadījumā nodokļu saistības nerodas maksājumu veikšanas brīdī darījuma kontā, bet gan to atbrīvošanas brīdī. Svarīgi, ka mēs nedokumentējam maksājumus ar rēķiniem to izrakstīšanas brīdī. Arī šajā gadījumā izstrādātājam ir jāatceras, ka tad, kad līdzekļi tiek atbrīvoti, viņam ir jāizsniedz rēķins, kas to dokumentē.