Degvielas izmaksu atkārtots rēķins - pārbaudiet, vai tas ir iespējams

Pakalpojums

Lielu komerclīgumu vai projektu gadījumā ir iespējams noslēgt līgumu, saskaņā ar kuru uzņēmējam rodas izmaksas, un pēc līguma vai projekta pabeigšanas viņš uzskaita radušos izdevumus un pārskaita tos izpildītājam. Šīs darbības sauc par atkārtota rēķina izrakstīšanas izmaksām. Vai ir iespējams pārrakstīt degvielas izmaksas?

Atkārtota rēķina izrakstīšana

Atkārtota rēķina izrakstīšanas jēdziens nodokļu likuma normās neparādās, taču tas ir veidojies saimnieciskajā praksē un pamatā attiecas uz pakalpojumiem. Atkārtota rēķina izrakstīšanas gadījumā mēs saskaramies ar situāciju, kad viens uzņēmums iegādājas pakalpojumu, ko pēc tam pārdod citam uzņēmumam, bet pārdevējs nav tiešs pakalpojumu sniedzējs.

Tā kā nodokļu noteikumos nav skaidri norādīts, kā būtu jāveic atkārtota rēķinu izrakstīšana, ir jāpieņem, ka ar to nodarbojamies, iestājoties šādiem apstākļiem:

  • pārrēķina priekšmets ir pakalpojumi,

  • tālākpārdošana tiek veikta par pirkuma cenu, nepievienojot starpību

  • pakalpojumu izmanto galasaņēmējs, nevis subjekts, kuram ir izsniegts pirkuma apliecinājums,

  • atkārtota rēķina izrakstīšanas pamatā ir līgums, kas noslēgts starp pusēm,

Degvielas izmaksu atkārtots rēķins

Tā kā atkārtota rēķina izrakstīšana principā attiecas uz pakalpojumiem, izmaksas, kas radušās par degvielas iegādi, ir jāuzskata par preču piegādi. Tomēr tas nenozīmē, ka degvielas izmaksas nevar nodot citai struktūrai.

Saskaņā ar Art. 7 sek. PVN likuma 1. pantu, preču piegāde (...) tiek saprasta kā tiesību nodošana rīkoties ar preci kā īpašniekam. Līdz ar to darījums par degvielas izmaksu pārnešanu ir jāuzskaita saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, kas bija paredzēti preču piegādei, apliekami ar iekšzemes PVN likmi (23%) un jāizraksta rēķins.

Šī procedūra atbilst interpretācijai ar atsauces numuru ILPP2 / 443-875 / 09-2 / MN, ko izdevusi Nodokļu palāta Poznaņā 2009. gada 29. septembrī, kā arī individuālo interpretāciju ar atsauces numuru IPPP2 / 443-1272 / 13-2 / KBr, ko 2014. gada 3. februārī izdevis Nodokļu palātas direktors Varšavā, ir iespēja atkārtoti izrakstīt degvielas izmaksas, pamatojoties uz degvielas karti.

Pretēja nostāja atrodama Poznaņas Nodokļu palātas direktora izdotajā 2010. gada 13. jūlija individuālajā interpretācijā ar uzziņas numuru ILPP2 / 443-588 / 10-3 / MN, kur lasām: jāiekļauj degvielas iegādes izmaksas. nodokļa bāzē par sniegto pakalpojumu, un viss maksājamais pakalpojums (...) jādokumentē, izrakstot PVN rēķinu, izmantojot sniegtajam pakalpojumam atbilstošu nodokļa likmi. Līdz ar to ir jākonstatē, ka (..) tā nevar pārrēķināt degvielas iegādes izmaksas klientiem, ar kuriem tā ir noslēgusi juridisko pakalpojumu līgumus, kurus sedz tā līgumslēdzēji.

Atkārtota rēķina izrakstīšana nav bijusi juridiski regulēta, tāpēc nav skaidras atbildes uz jautājumu, vai tas ir atļauts vai nē. Šajā situācijā uzņēmēji paši izvēlas interpretāciju, uz kuru balstās, vai atsakās no atkārtota rēķina izrakstīšanas.

Svarīgs!

Atbilstoši Enerģētikas likuma noteikumiem (32. panta 1. daļas 4. punkts) degvielas tirdzniecībai ir nepieciešama licence. Taču tirgoties ar cieto un gāzveida kurināmo ir iespējams, ja gada apgrozījuma vērtība nepārsniedz 100 000 eiro.

Degvielas izmaksu atkārtota izrakstīšana - atzīšana KPiR

Taču, ja nodokļu maksātājs nolemj atkārtoti izrakstīt degvielas izmaksas, rēķini, kas dokumentē degvielas iegādi, KPIR jāievieto 13. ailē, pieņemot, ka degvielas tirdzniecība netiek ierakstīta tā PKD darbībā. Šos izdevumus var tieši iekļaut izmaksās to rašanās vai rēķina izrakstīšanas datumā.

Atkārtota rēķinu izrakstīšana praksē

Viens no neatrisinātajiem jautājumiem ir atkārtotam rēķinam pievienot skenētus rēķinus, kas dokumentē veiktos izdevumus. Tas būtu jāregulē līgumā - ja tas paredz pievienot šos dokumentus, atkārtota rēķina izrakstītāja pienākums ir tos pievienot, savukārt, ja līgumā šādas darbības nav paredzētas, to pievienošana nav nepieciešama.

Vēl viens līgumsaistību jautājums starp darbuzņēmējiem ir atkārtotu rēķinu izrakstīšanas biežums. Atkārtotus rēķinus var izrakstīt ar katru atkārtoto pirkumu vai kolektīvi noteiktos datumos, piemēram, mēneša beigās.

Tāpat bieži uzdots jautājums: kā pārrēķināt degvielas izmaksas no rēķina, kur nodokļu maksātājiem par jauktas lietošanas transportlīdzekļiem pienākas 50% PVN atlaide. Šajā gadījumā izrakstītajā rēķinā ir jābūt pilnai PVN vērtībai – tāpat kā pirkuma rēķinā. Līgumslēdzējam, kurš saņem atkārtotu rēķinu, nav nozīmes, vai uzņēmējam ir tiesības uz 100% PVN atskaitījumu vai 50%.

1. piemērs.

Cēzārija kungam, kurš vada individuālo uzņēmumu un ir aktīvs PVN maksātājs, saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar darbuzņēmēju, ir tiesības pie katra pirkuma pārrakstīt degvielas izmaksas. Degviela iegādāta 6.jūnijā par bruto 123 PLN. Sakarā ar to, ka Cēzara kungs uzņēmuma transportlīdzekļus izmanto jauktā veidā, viņam pienākas 50% PVN atlaide. Kad viņam ir iespējams pārrakstīt degvielas izmaksas un par kādu summu ir jāizraksta atkārtotais rēķins?

Atkārtotais rēķins jāizsniedz preču iegādes (degvielas iegādes) dienā par pilnu summu, t.i., PLN 100 neto, PLN 23 PLN un PLN 123 bruto. Darbuzņēmējam nav svarīgi, kā Sezārija kungs izmanto transportlīdzekli.

Refaktura vietnē wFirma.pl

Lai atkārtoti izrakstītu izmaksas sistēmā wFirma.pl, dodieties uz cilni IEŅĒMUMI »IZSTĀDE» PASTĀV RĒĶINS.

Izveidotajā logā aizpildiet nepieciešamos datus. Cilnē APRAKSTS varat ievietot informāciju par rēķinu, piemēram, atkārtotu degvielas izmaksu rēķinu.

Šādā veidā izrakstītais rēķins tiks iekļauts KPiR 7.ailē - Preču un pakalpojumu pārdošana.

Sakarā ar to, ka degvielas pārdošana nav galvenais uzņēmējdarbības darbības mērķis, ir nepieciešams pārcelt pārdošanu no 7. ailes uz 8. aili (citi ieņēmumi) saskaņā ar shēmu UZSKAITES »IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU GRĀMATA» NODOKĻU GRĀMATA IENĀKUMI UN IZDEVUMI »PIEVIENOT IERAKSTU.

Laukā Pārdošanas preces un pakalpojumi ievadiet rēķina neto summu ar mīnusa zīmi pirms tā un pēc tam laukā Atlikušie ieņēmumi ievadiet to pašu summu kā pozitīvu vērtību.

Parasti atkārtota rēķina izrakstīšana ir saistīta ar pakalpojumu izmaksu pārnešanu uz citu uzņēmumu. Svarīgi ir tas, ka nodokļu noteikumi tieši neaizliedz atkārtotu rēķinu izrakstīšanu par degvielas izmaksām. Personai, kas saņem atkārtotu degvielas rēķinu, tas principā jāuzrāda kā citi izdevumi KPiR 13. ailē. Savukārt pārdevējs, kurš atkārtoti izraksta ieņēmumus šajā kontā, 8. ailē KPiR uzrāda - citus ieņēmumus.