PVN norēķins sakarā ar preču iegādi Kopienas iekšienē īpašos gadījumos

Pakalpojums

Līdz 2016. gada beigām nodokļu maksātājiem bija mazāk problēmu ar PVN priekšnodokļa atskaitīšanu par Kopienas iekšējo iegādi, jo pastāvēja iespēja piem. priekšnodokļa atzīšana brīdī, kad rodas nodokļa saistības, t.i., iekļaujot priekšnodokļa un izejas PVN vienā periodā. Kopš 2017. gada janvāra noteikumi šajā jomā ir nedaudz grozīti. Atsevišķas ekonomiskās situācijas, kas rodas uzņēmējdarbības gaitā, šķiet, rada vairākas šaubas saistībā ar grozītajiem PVN likuma noteikumiem, galvenokārt attiecībā uz PVN norēķiniem saistībā ar preču iegādi Kopienas iekšienē.

PVN norēķināšanās praksē

Likumdevējs ļauj atskaitīt PVN tajā mēnesī, kad rodas nodokļa saistības, ja nodokļa maksātājs atskaita priekšnodokli vai nu nodokļa saistību rašanās mēnesī, vai nākamajos divos norēķinu periodos.

Taču, ja nodokļa maksātājs neņem vērā priekšnodokli minētajā periodā, piemēram, sakarā ar vēlāku rēķina saņemšanu, tad viņam būs pienākums rēķinu ņemt vērā tajā mēnesī, kad laukā rodas nodokļa saistības. no izlaides PVN, savukārt priekšnodokli viņš varēs atskaitīt rēķina saņemšanas mēnesī.(aktīvs).

PVN norēķini par preču iegādi Kopienas iekšienē un elektronisku dokumentu saņemšanu, kas apliecina preču iegādi Kopienas iekšienē

Polijas, aktīvais PVN maksātājs pērk preces no piegādātājiem, veicot preču iegādi Kopienas iekšienē. No piegādātājiem nodokļu maksātājs saņem elektroniskus ziņojumus, kas dokumentē Kopienas iekšējās piegādes un ietver visus rēķina elementus, kā noteikts ES tiesību aktos valstī, kurā piegādes nodokļu maksātājam tiek veikta Kopienas iekšējā piegāde. Ņemot vērā salīdzinoši lielo dokumentu skaitu un īpašo pienākumu saistībā ar preču iegādi Kopienas iekšienē, nodokļu maksātājs nolīga ārvalstu darbuzņēmēju - pakalpojumu sniedzēju (kas sniedz rēķinu un maksājumu pārvaldības pakalpojumus ar pilnvarojumu), lai viņa vārdā sagatavotu kopsavilkumus un kopsavilkumus par preču iegādi Kopienas iekšienē. ES rēķini (elektroniskie ziņojumi), kas saņemti no līgumslēdzējiem, un pakalpojums maksājumu pārvaldībai ES piegādātājiem un informācija par saņemtajiem rēķiniem. Ārvalstu darbuzņēmējs saņem rēķinus elektroniskā formā (izmantojot elektronisko datu apmaiņas sistēmu, kas atbilst Eiropas Komisijas nosacījumiem šajā ziņā), un pēc tam to pārbauda. Ja kļūdu nav, rēķins tiek iesniegts atzīšanai nodokļu maksātāja grāmatvedībā. Tomēr nodokļu maksātājam rodas šaubas, vai šajā gadījumā PVN norēķini no preču iegādes Kopienas iekšienē, galvenokārt priekšnodokļa atskaitīšanas izteiksmē, var tikt bez bailēm izdarīti rēķina saņemšanas dienā.

Šādā situācijā nodokļu maksātājam, saņemot elektroniskus ziņojumus no ES piegādātājiem (pēc iepriekšējas piekrišanas), kas satur visus rēķina elementus saskaņā ar PVN likumu un vienlaikus garantējot to autentiskumu, satura integritāti un salasāmību, ir tiesības atskaitīt PVN no šiem rēķiniem, kas dokumentē darījumus WNT.

Turklāt nodokļu maksātājam ir tiesības iepriekš minētajos apstākļos atskaitīt PVN norēķinā par rēķina saņemšanas periodu, ko veic pakalpojuma sniedzējs, kas rīkojas nodokļu maksātāja vārdā, pieņemot, ka PVN saistības radīsies ne vēlāk kā iepriekš minētajā periodā. Protams, nodokļu maksātājs var atskaitīt PVN arī par konkrēto Kopienas iekšējo preču iegādi divos secīgos pārskata periodos.

Papildus jāmin, ka nodokļa maksātājs varēs arī atskaitīt PVN par preču iegādi Kopienas iekšienē norēķinā par periodu, kurā rodas PVN saistības, ja trīs mēnešu laikā no tā mēneša beigām, kurā radās nodokļu saistības, pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas nodokļu maksātāja vārdā (pārvalda rēķinus un maksājumus), saņems attiecīgos rēķinus.

Atlaižu labošana WNT un PVN norēķinos

Nodokļu maksātājs, kas ir aktīvs PVN maksātājs, iegādājas plastmasas detaļu ražošanai nepieciešamās preces veidojošas detaļas. Parasti pirkumi tiek veikti saskaņā ar WNT, t.i., no ES līgumslēdzējiem. Bieži gadās situācijas, kad pēc rēķina izrakstīšanas mainās galīgā maksājamā summa. Šādas situācijas iemesls cita starpā ir nodokļu maksātāja preču atgriešana sakarā ar pārāk daudzām ES līgumslēdzēja piegādātajām precēm, vai bojātu preču partiju atgriešana vai pēcpārdošanas atlaides saņemšana ar nosacījumu, ka tiek pārsniegts noteikts pasūtīto preču daudzums. Iepriekš minētās situācijas dēļ daudzkārt atšķiras summa, kas norādīta nodokļu maksātāja saņemtajā rēķinā, un faktiskā summa, kas attiecas uz konkrēto grupas iekšējo līgumu. Diemžēl nodokļu maksātājam nav nevienas ES darbuzņēmēja izrakstīta labojuma atzīmes vai labojuma rēķina, bet ir apliecinājums par preču atgriešanas un piešķirtās pēcpārdošanas atlaides pieņemšanu. Rodas šaubas, kā šajā gadījumā būtu jāveic pareizi PVN norēķini par preču iegādi Kopienas iekšienē, t.sk. Kā atskaitīt priekšnodokli un kā labot nodevu?

Ņemot vērā šobrīd spēkā esošos tiesību aktus, WNT korekciju var veikt šādā veidā:

  1. noteiktās nodokļu korekcijas sakarā ar preču atgriešanu vai atlaižu piešķiršanu, jo PVN likums neprasa rēķinu vai korektīvu atzīmi, savukārt nodokļu maksātājam ir pienākums pierādīt un pierādīt tādu apstākļu iestāšanos, kādos sākotnējā iekšējā vērtība - mainījies nodokļu darījums (jebkuri apstiprinājumi par atlaidēm, preču atgriešana, e-pasta dokumentācija u.c.),

  2. atskaitītā PVN priekšnodokļa korekcijas arī gadījumā, ja nav rēķina vai korektīvas atzīmes.

Minētajā gadījumā jānorāda, ka nodokļu maksātājam ir iespēja labot preču iegādi Kopienas iekšienē, pamatojoties uz apliecinājumu par pārdošanas atlaides piešķiršanu vai preču atgriešanas akceptu.

Tāpat jāuzsver, ka gadījumā, ja nodokļu maksātājs veic labojumu WNT, tiesības veikt šo labojumu (samazināt nodokļa bāzi) nav atkarīgas no nepieciešamības pēc apliecinoša dokumenta vai rēķina vai korektīvas atzīmes. atlaide. Visbeidzot, jāatzīmē, ka nodokļu maksātājs veiks minēto Kopienas iekšējās piegādes korekciju norēķinā par periodu, kurā:

  1. preces ir atgrieztas, vai

  2. tika piešķirta pēcpārdošanas atlaide

- negaidot rēķinu vai labojumu piezīmi.