Pašnodarbinātība - nodokļu metodes

Pakalpojums

Pašnodarbinātība – kādas ir tās formas?

Saskaņā ar nodokļu likumu var izšķirt divas nodokļu maksātāja pašnodarbinātības formas: nelauksaimnieciska saimnieciskā darbība un personiskā darbība. Likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli katra no šīm veidlapām tiek traktēta kā atsevišķs ienākumu avots. Tas nozīmē, ka pašnodarbinātību var uzskaitīt vienā no šiem avotiem. Tāpat uzņēmējam jau pašā sākumā jāizlemj, kādu nodokļu veidu viņš izvēlēsies. Nodokļu izvēles iespēja ir jāpielāgo uzņēmuma profilam.

Pašnodarbinātība – nodokļu uzlikšanas metodes izvēle

Iedalījums divos pašnodarbinātības veidos ļauj izvēlēties izdevīgu nodokļu veidu. Kad uzņēmējs vada uzņēmējdarbību, viņš var izmantot ienākuma nodokļa vienotas likmes 19% likmi vai reģistrēto vienreizējo nodokli. Savukārt, ja uzņēmējs izvēlējies klātienē veiktās darbības veidu, viņš var tikt aplikts ar nodokli pēc vispārējiem principiem. Tas nozīmē, ka nodokļa likme būs 18%, 30% vai 40% atkarībā no gūtajiem ienākumiem. Šajā gadījumā jūs varat arī gūt labumu no vienotas likmes izmaksu segšanas 20% apmērā un autortiesību jomā pat 50%. Tas ir izdevīgs risinājums, sniedzot pakalpojumus, kas neprasa lielus finanšu izdevumus attiecībā pret gūtajiem ieņēmumiem.

Kad uzņēmējs ir izlēmis, kurš nodokļu veids viņam ir visizdevīgākais, viņam stingri noteiktos termiņos jāiesniedz atbilstošs pieteikums. Ja viņš šādu iesniegumu neiesniegs, viņš tiks automātiski aplikts ar nodokli pēc vispārējiem noteikumiem, t.i., pēc 19%, 30% vai 40% skalas. Ja uzņēmējs vēlas izmantot vienotu nodokļa likmi 19% apmērā, viņam jāatceras, ka tas nav iespējams, ja viņš gūst ienākumus no pašsaimnieciskās darbības par pakalpojumu sniegšanu bijušajam vai esošajam darba devējam par darbībām, kuras viņš veicis gadā pirms taksācijas gada vai kārtējā taksācijas gadā darba attiecību ietvaros. Tas pats attiecas uz ienākumiem, kas gūti no tiesībām piedalīties uzņēmuma peļņā kooperatīvās darba attiecībās.

Pieteikšanās termiņi

Nodokļu maksātājiem, kuri izvēlas vienotu nodokli, par šo faktu ir jāziņo nodokļu inspekcijai līdz taksācijas gada 20.janvārim. Ja nodokļu saistības radušās taksācijas gada laikā, paziņojums nodokļu maksātājam jāiesniedz ne vēlāk kā pirmā ienākuma gūšanas dienā. Līdz taksācijas gada 20. janvārim jāiesniedz arī paziņojums par atteikšanos no šīs nodokļa maksāšanas formas. Ja uzņēmējs plāno izmantot reģistrētu vienreizējo nodokli, paziņojums par šī aplikšanas veida izvēli jāiesniedz līdz taksācijas gada 20.janvārim. Ja uzņēmējs saimniecisko darbību uzsāk taksācijas gada laikā, periods ir spēkā līdz dienai pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas, ne vēlāk kā līdz pirmo ienākumu gūšanai. Tie paši noteikumi attiecas arī uz aplikšanu ar nodokļu karti. Tāpat jāatceras, ka nodokļa maksātājam, kurš ir aplikts ar noteiktu nodokļa veidu un līdz taksācijas gada 20.janvārim nav izvēlējies citu aplikšanas veidu, tiek pieņemts, ka viņš turpina veikt apliekamo darbību šādā veidā.

Uzņēmēja izlīgums

Ikvienam uzņēmējam, kas veic uzņēmējdarbību, gada laikā ir jāsamaksā nodokļu avanss, ja tiek aplikti nodokļi saskaņā ar vispārējiem noteikumiem vai nodoklis vienreizēja maksājuma un nodokļu kartes gadījumā. Pēc gada beigām nodokļu maksātājiem, kas apliekami pēc vispārējiem principiem atbilstoši skalai, jāiesniedz IIN-36 nodokļu deklarācijas, nodokļu maksātājiem, kas apliekami pēc vispārējiem principiem ar vienoto likmi 19%: IIN-36L, un vienotās likmes maksātājiem: IIN-28. . Ja uzņēmējs tiek aplikts ar nodokli nodokļu kartes veidā, viņam nav jāiesniedz gada nodokļa deklarācija, bet gan deklarācija par veiktās un no nodokļa kartes ieturētās veselības apdrošināšanas prēmijas apmēru. Šī deklarācija ir iesniegta uz PIT-16A veidlapas.

Ja darbības tiek veiktas klātienē uz pilnvarojuma līguma vai konkrēta konkrēta uzdevuma līguma pamata, nodokļu maksātājs var gūt labumu tikai no nodokļu uzlikšanas atbilstoši skalai. Tas attiecas uz ieņēmumiem, kas iegūti no:

  • fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību
  • juridiska persona
  • organizatoriskā vienība bez juridiskas personas statusa
  • īpašuma īpašnieks, kurā telpas tiek izīrētas, vai administrators vai administrators, kas darbojas viņa vārdā, ja nodokļu maksātājs sniedz tikai ar šo īpašumu saistītus pakalpojumus.

Ieņēmumi no mākslinieciskās, literārās, zinātniskās, treneru, izglītības, žurnālistikas, sporta aktivitātēm, dalības konkursos zinātnes, kultūras un mākslas, žurnālistikas jomā un tiesnešu ienākumi no sporta sacensību vadīšanas tiek uzskaitīti arī par klātienē veiktajām aktivitātēm.

Norēķini par pašnodarbinātību klātienē veiktās darbībās neattiecas uz ieņēmumiem, kas gūti no nodokļu maksātāja nelauksaimnieciskās komercdarbības ietvaros noslēgtajiem līgumiem, no uzņēmuma vadības līgumiem, vadības līgumiem un tamlīdzīga rakstura līgumiem.

Personām, kuras veic uzņēmējdarbību klātienē, nodokļu uzskaite jāveic, izmantojot IIN-37 veidlapu. Ja nodokļu maksātājs iesniedz deklarāciju, ka viņa sniegtie pakalpojumi ietilpst viņa saimnieciskās darbības ietvaros, viņam nav jāiekasē ienākuma nodokļa avanss par personīgi veikto māksliniecisko, literāro, zinātnisko, treneru, izglītības, žurnālistikas darbību un par pilnvarojuma līguma un konkrēta uzdevuma līguma pamata.