Individuālie aizsardzības līdzekļi, apģērbs un apavi

Apkalpošana

Darba devējam ir pienākums nodrošināt nodarbināto ar bezmaksas individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas aizsargā pret darba vides bīstamo un veselībai kaitīgo faktoru ietekmi, un informēt viņu par šo līdzekļu lietošanas metodēm. Darba devējam ir arī pienākums bez maksas nodrošināt darbinieku ar darba apģērbu un apaviem. Savukārt darbinieka pienākums ir izmantot piešķirtos individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī darba apģērbu un apavus atbilstoši to lietošanas mērķim.

Individuālās aizsardzības pasākumi un to izmantošana

Ar individuālo aizsardzības līdzekli saprot jebkuru aprīkojumu, ko darbinieks nēsā vai tur, lai aizsargātu pret vienu vai vairākiem apdraudējumiem, kas var ietekmēt viņa veselību vai drošību darbā. Tie būtu jāizmanto situācijās, kad riskus nevar izvairīties vai tos nevar pietiekami samazināt ar kolektīvo aizsardzības pasākumu vai atbilstošu darba organizāciju. Darba devēja nodrošinātajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ir jāaizsargā nodarbinātais pret bīstamo un kaitīgo faktoru ietekmi, kas rodas darba vidē.

Cita starpā ir arī individuālās aizsardzības pasākumi ķiveres, cimdi, dzirdes aizsargi, aizsargbrilles, aizsargapģērbs un apavi.

Tomēr individuālie aizsardzības līdzekļi neietver:

 • pirmās palīdzības un glābšanas aprīkojums;
 • individuālos aizsardzības līdzekļus, ko izmanto, pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma noteikumiem;
 • parastu darba apģērbu un formas tērpus, kas nav īpaši paredzēti darbinieka drošības un veselības nodrošināšanai;
 • pārnēsājamas ierīces draudu un sabiedriskās kārtības pārkāpumu konstatēšanai un signalizēšanai;
 • individuālie aizsardzības līdzekļi, ko izmanto militārpersonas, policija un citi tiesībaizsardzības dienesti;
 • sporta aprīkojums;
 • pašaizsardzības vai atturēšanas pasākumi.

Individuālo aizsardzības līdzekļu veidus, kuru lietošana konkrētās darba vietās ir nepieciešama, nosaka darba devējs, konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem. Noteikumi par darbinieku aprīkošanu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jāievieš darba noteikumos vai citos uzņēmuma iekšējos aktos, piemēram, darba devēja rīkojumā par aizsargtērpu un apavu piešķiršanu.

Darbiniekiem nodrošinātajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem vajadzētu:

 • atbilst esošajam riskam un nerada sev paaugstinātu risku;
 • ņem vērā apstākļus darba vietā;
 • ņem vērā ergonomikas prasības un nodarbinātā veselības stāvokli;
 • jābūt pareizi pielāgotam lietotājam - pēc nepieciešamo regulējumu veikšanas.

Apmaiņā pret darbinieka individuālajiem aizsardzības līdzekļiem nav atļauts maksāt ekvivalentu. Darbiniekam ir pienākums lietot darba devēja nodrošinātos individuālos aizsardzības līdzekļus. Savukārt darba devējs nevar ļaut darbiniekam strādāt bez individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti lietošanai konkrētajā amatā.

Turklāt darba devēja pienākums ir nodrošināt, lai izmantotajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem būtu aizsargājošas un funkcionālas īpašības, un jo īpaši, lai tie tiktu lietoti un uzturēti atbilstoši attiecīgajā instrukcijā norādītajiem ražotāja ieteikumiem.Individuālie aizsardzības līdzekļi jāizmanto atbilstoši to paredzētajam mērķim. Ražotāji šādiem pasākumiem pievieno instrukcijas un informāciju patērētājiem un citiem galalietotājiem saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts. Šādām instrukcijām un informācijai, kā arī visām etiķetēm jābūt skaidrām, saprotamām un salasāmām.

Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ir ražotāja norādītie derīguma termiņi. Ja tie ir zaudējuši savu aizsargfunkciju šāda termiņa izbeigšanās dēļ vai ir bojāti, darba devējam ir pienākums nekavējoties aprīkot darbiniekus ar līdzekļiem, kas pilda šo funkciju.

1. piemērs.

Kam būtu jāpārbauda individuālie aizsardzības līdzekļi?

Individuālie aizsardzības līdzekļi jāizmanto situācijās, kad no riskiem nevar izvairīties vai tos nevar atbilstoši mazināt ar citiem līdzekļiem. Šo aktīvu lietošanas laikā pienākums uzraudzīt to tehnisko stāvokli galvenokārt gulstas uz darba devēju. Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību, katru reizi tieši pirms to lietošanas ieteicams veikt individuālo aizsardzības līdzekļu stāvokļa pārbaudi, ko veic atbilstoši apmācīts lietotājs. Ieteicams arī periodiski pārbaudīt šos pasākumus, ko veic kompetenta, īpaši apmācīta persona darba vietā vai tieši ražotājs.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt paredzētiem personiskai lietošanai. Tomēr izņēmuma gadījumos tos var izmantot vairāk nekā viena persona, ja tiek veikti pasākumi, kas novērš jebkādu šādas lietošanas nelabvēlīgu ietekmi uz lietotāju veselību vai higiēnu.

Darba devēja pienākumos ietilpst individuālo aizsardzības līdzekļu mazgāšana, apkope, remonts, atputekļošana un dekontaminācija. Darba devēja pienākums ir arī nodrošināt, lai produkti, kas darba procesā piesārņoti ar ķīmiskiem vai radioaktīviem aģentiem vai bioloģiski infekcioziem materiāliem, tiktu uzglabāti tikai viņa norādītā vietā. Nav pieļaujams uzticēt darbiniekam tādu individuālo aizsardzības līdzekļu mazgāšanu, apkopi, atputekļošanu un dekontamināciju, kas ir piesārņoti ar ķīmiskām vai radioaktīvām vielām vai bioloģiski infekcioziem materiāliem.

Darba apģērba un apavu izmantošana paredzētajam mērķim

Darbinieka pienākums ir izmantot viņam piešķirto darba apģērbu un apavus atbilstoši to paredzētajam mērķim. Darba devējs nedrīkst ļaut darbiniekam strādāt bez darba apģērba un apaviem, kas paredzēti lietošanai noteiktā amatā.

Darba apģērbu un apavus piešķir darbiniekiem, kas nodarbināti amatos, kur viņu pašu apģērbs var būt bojāts vai būtiski netīrs. Tās tiek piešķirtas arī tehnoloģisko, sanitāro, epidemioloģisko vai arodveselības un drošības prasību dēļ.

Darba devējam ir pienākums nodrošināt darbinieku ar darba apģērbu un apaviem atbilstoši Polijas standartos noteiktajām prasībām. Gan apģērbs, gan darba apavi ir darba devēja īpašums. Darba devējs nosaka darba apģērba un apavu veidu, paredzamos lietošanas periodus, kas jāpielāgo darba apstākļiem, risku veidu un līmeni, kas rodas konkrētajā amatā, apģērba un apavu netīrības un bojājumu pakāpi, kā arī higiēnas un sanitārās prasības.

Individuālajiem amatiem nepieciešamo darba apģērbu un apavu veidu nosaka darba devējs, konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem. Noteikumi šajā sakarā būtu jāprecizē darba noteikumos. Savukārt darba devējiem, kuriem nav pienākuma noteikt darba noteikumus, šie jautājumi būtu jāregulē citā iekšējā aktā.

Ja darbinieks nepilda pienākumu lietot darba devēja piešķirto darba apģērbu un apavus, viņu nevar pielaist darbā.

Darba devējs var ierīkot darba vietas, kurās darbinieki ar piekrišanu var izmantot savu apģērbu un apavus, ja tas nepārkāpj darba aizsardzības noteikumus. Apavu un sava apģērba lietošanas iespēja neattiecas uz darba vietām, kurās tiek veikts darbs, kas saistīts ar mašīnu un citu tehnisko ierīču tiešu darbību vai darbu, kas izraisa intensīvu darba apģērba un apavu netīrību vai piesārņojumu ar ķīmiskām vai radioaktīvām vielām vai bioloģiski infekcioziem materiāliem. . Darbiniekiem, kuri izmanto savu darba apģērbu un apavus, ir tiesības saņemt naudas ekvivalentu no darba devēja. Katram darba devējam ir pienākums bez maksas nodrošināt savus darbiniekus ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, apģērbu un apaviem ar aizsargājošām un funkcionālām īpašībām. Tai arī jānodrošina to pareiza mazgāšana, apkope, remonts, atputekļošana un dezinfekcija. Individuālo aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu un apavu veidus, kuru lietošana ir nepieciešama noteiktos amatos, nosaka darba devējs. Tas arī nosaka paredzamo to lietošanas periodu. Darba devējs nedrīkst ļaut nodarbinātajam strādāt bez individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, darba apģērba un apaviem, kas paredzēti lietošanai konkrētajā darba vietā.