0% PVN likme eksportam – kad to var piemērot?

Pakalpojums

Preču eksports, ņemot vērā konkrētos piegādes nosacījumus, ir saistīts ar nestandarta apstākļu iestāšanos gan preču ražošanas procesā, piegādes organizēšanā, gan līgumā noteikto piegādes noteikumu iestāšanos, daudzi citi faktori. Ņemot vērā pēc iespējas lielāku nestandarta piegādes nosacījumus noteicošo faktoru kopu, lielā mērā veicina 0% PVN likmes izmantošanu eksportā saņemtā avansa maksājuma aplikšanai ar nodokli arī tad, ja faktiskais preču eksports notiks vairākus mēnešus. vēlāk.

Eksporta un nodokļu saistības

Saskaņā ar Art. 2 PVN likuma 8. punktu, ar preču eksportu jāsaprot preču piegāde, kas nosūtīta vai transportēta no valsts (Polijas) teritorijas ārpus Eiropas Savienības teritorijas:

  1. piegādātājs vai piegādātāja vārdā (tiešais eksports) vai
  2. ārpus valsts teritorijas (Polija) reģistrēta pircēja vai tā vārdā (netiešais eksports) un

- kad preču izvešanu ārpus Eiropas Savienības teritorijas muitas iestāde apliecina tās izsniegto muitas dokumentu veidā.

Savukārt preču eksports nebūs preču eksports, ko veicis pats pircējs atpūtas kuģu, tūrisma lidmašīnu vai citu transportlīdzekļu aprīkošanai vai piegādei privātām vajadzībām. Pienākums aplikt ar nodokli preču eksportu rodas pēc vispārējiem principiem, t.i., piegādes mēnesī. Savukārt, ja nodokļa maksātājs visu maksājumu vai daļu no tās saņēmis pirms preces piegādes, tad pienākums doto avansa maksājumu aplikt ar PVN radīsies tā saņemšanas mēnesī.

PVN likme preču eksportam

0% PVN likmi eksportam var piemērot ar nosacījumu, ka pirms JPK_V7M vai V7K faila iesniegšanas termiņa par doto norēķinu periodu (piem., līdz 2021.gada 25.augustam eksportam, kas veikts 07/2021) viņš ir saņēmis dokumentu. kas apliecina preču izvešanu ārpus Eiropas Savienības.

Eksportu apliecinošs dokuments var būt:

  1. elektronisks dokuments, kas saņemts no IT sistēmas, ko izmanto eksporta deklarāciju apstrādei, vai šī dokumenta izdruka, ko apstiprinājusi muitas iestāde,
  2. elektronisks dokuments no eksporta deklarāciju apstrādei izmantotās elektroniskās sistēmas, kas saņemts ārpus šīs sistēmas, ja ir nodrošināts tā autentiskums,
  3. papīra eksporta deklarācija, kas iesniegta ārpus IT sistēmas, ko izmanto eksporta deklarāciju apstrādei, vai tās kopija, ko apliecinājusi muitas iestāde.

0% PVN likme eksportam - tiesības pieteikties

Izmantojot iepriekšējo piemēru, ja nodokļu maksātājam līdz 2021. gada 25. augustam nav eksportu apliecinošu muitas dokumentu, viņš neuzrādīs šo piegādi pārdošanas PVN reģistrā, JPK_V7 failā 07/2021. 08/2021, izmantojot 0. % PVN likme, protams, ja līdz 25.09.2020 (līdz deklarācijas iesniegšanas dienai) saņem muitas dokumentus, kas apliecina preču izvešanu.

Ja, neskatoties uz izvešanu, nodokļu maksātājam joprojām nav šo faktu apliecinošu muitas dokumentu, tad viņam būs pienākums uzrādīt šo darījumu kā iekšzemes ar preču pārdošanai atbilstošu iekšzemes PVN likmi (piem., 23%).

Pēc tam nodokļu maksātājs saņem eksporta dokumentus

Ja nodokļu maksātājs nesaņems eksporta (muitas) dokumentus iepriekšminētajos termiņos un saņems tos vēlāk, piemēram, periodā 10/2021, tad viņam būs tiesības labot iekšzemes PVN (nodokli, ko viņš ieskaitīja agrāk, piemēram, 23 %), bet norēķinā par periodu, kurā nodokļu maksātājs ir saņēmis šos dokumentus, proti, šajā piemērā tas būs periods 10/2021.

Ir vērts pieminēt, ka korekcijas šajā situācijā norēķinā par 10/2021 tiek veiktas, izmantojot:

  1. iepriekš pievienotā PVN samazinājums nulles dēļ,
  2. uzrādot preču eksporta vērtību ar 0% likmi.

Avansa maksājums un tiesības uz 0% PVN likmi eksportam

Bieži vien, eksportējot, nodokļu maksātājs pārdevējam saņem avansu par turpmākajām preču piegādēm (t.i., pirms to veikšanas). Ja tā, viņš saņemtajam avansa maksājumam var piemērot PVN 0% likmi, ja:

  1. preces tiek izvestas 6 mēnešu laikā no tā mēneša beigām, kurā nodokļa maksātājs saņēmis maksājumu, un
  2. Šajā periodā nodokļu maksātājs saņems muitas dokumentu, kas apliecina izvešanu ārpus ES.

Protams, ja nodokļu maksātājs neizpildīs augstākminētos nosacījumus, tad viņam, tāpat kā līdz šim, JPK_V7 būs jāuzrāda avansa maksājuma vērtība un jāpieskaita PVN (it kā uzrādot rēķinu no iekšzemes pārdošanas).

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

0% PVN likme eksportam un īpašie piegādes nosacījumi

Izņēmums no iepriekšminētajiem noteikumiem ir Art. 41 sek. PVN likuma 9.b punktu, kas ļauj nodokļa maksātājam piemērot PVN 0% likmi, neskatoties uz to, ka preces tiek izvestas vēlāk par sešiem mēnešiem, bet ar nosacījumu, ka konkrētas piegādes veikšanai ir konkrēti nosacījumi. Bet tas vēl nav viss. Tas ir gadījumā, ja preces tiek izvestas laika posmā, kas ilgāks par sešiem mēnešiem no avansa maksājuma saņemšanas, un tas ir pamatots ar šādu piegāžu specifiku, ko apliecina piegādes noteikumi, kuros norādīts preces izvešanas datums. preces. Šajā situācijā nodokļu maksātājam nav jāveic labojumi kā līdz šim piemērotajā PVN 0% likmē. Tomēr jāatceras, ka norēķinu periodā, kurā preces tika izvestas, līdz JPK_V7 faila iesniegšanas datumam par šo periodu tām būs jābūt eksportu apliecinošam muitas dokumentam.

1. piemērs.

Nodokļu maksātājs 2021. gada martā saņēma avansa maksājumu no darījuma partnera ārpus ES, un piemēroja 0% PVN likmi eksportam saistībā ar Art. 41 sek. PVN likuma 9.b. Piegādes nosacījumos bija noteikts, ka preces jānosūta 2021. gada septembrī. Ja faktiskais preču eksports (sakarā ar specifiskajiem piegādes nosacījumiem) noticis vēlāk par 6 mēnešiem, nodokļu maksātājam būtu jākoriģē PVN 0% likmes piemērošana. ?

Nav. Ja piegādes nosacījumos ir noteikts vēlāks piegādes datums 2021. gada septembrim un nodokļu maksātājam ir šo eksportu apliecinoši muitas dokumenti ne vēlāk kā 2021. gada 25. oktobris (līdz PVN norēķiniem par 09/2021), piemērotā likme 0 nebūs jāpārskata. %.