Apakškonts ZUS - mantošanas un līdzekļu sadales noteikumi

Apkalpošana

Katrai personai, kas dzimuša pēc 1968. gada vai agrāk, ja tā ir OFE biedrs, kopš 2011. gada Sociālās apdrošināšanas iestādē (ZUS) ir speciāls subkonts, uz kuru tiek pārskaitītas iemaksas. Taču ne visi zina, ka subkontā uzkrātie līdzekļi ir pakļauti sadalei laulības šķiršanas vai laulības atzīšanas gadījumā. Tie tiek mantoti arī pēc apdrošinātās personas nāves. Kas ir ZUS apakškonts? Kā es varu izņemt savus līdzekļus? Izlasiet mūsu rakstu un uzziniet vairāk.

ZUS un OFE? Vai tas ir tikai pats ZUS?

Kopš 1999. gada 1. janvāra Polijā darbojas sistēma, kuras pamatā ir noteiktas iemaksas, un turpmākā pabalsta apmērs ir atkarīgs no iemaksāto līdzekļu apjoma. Pensiju reformas ietvaros kopš 1999. gada darbojas atklātie pensiju fondi, kas ļauj uzkrāt līdzekļus nākotnes pensijai t.s. Otrais pīlārs. OFE dalībniekiem ir norēķinu vienības, kas tiek reģistrētas individuālajos kontos, un to vērtība ir atkarīga no OFE aktīvu vērtības. Fonds iegulda savus aktīvus finanšu instrumentos saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Pensijas iemaksa tiek pārskaitīta OFE caur Sociālās apdrošināšanas iestādi. Pēc līdzekļu saņemšanas pensiju fonds ietur sadales maksu, kas ir daļa no pensiju fondu sabiedrības atalgojuma. Ir vairāk norēķinu vienību, kā arī turpmākie ZUS veiktie maksājumi. Taču OFE pārvaldītie fondi ir pakļauti, piemēram, akciju, cenu svārstīguma riskam un līdz ar to arī portfeļa vērtības kritumam. Tāpēc šobrīd katram apdrošinātajam, kas veic iemaksas, ir izvēle, vai atrasties OFE vai tikai ZUS.

Kas ir ZUS apakškonts?

Kopš 2011. gada maija Sociālās apdrošināšanas iestādē darbojas subkonti. Tie radīti saistībā ar pensiju fondos ieskaitītās iemaksas samazināšanu. Juridiskais pamats apdrošinātās personas subkonta izveidošanai ZUS ir Art. 40e punkts. 1 1998. gada 13. oktobra Likumā par sociālās apdrošināšanas sistēmu.

Apakškontus ZUS izveidoja apdrošinātajām personām, kas dzimušas pēc 1968. gada, kā arī tiem, kas dzimuši pirms šī datuma, ar nosacījumu, ka viņi pieder atvērtam pensiju fondam (OFE).

Kontā tiek saglabāta informācija par:

 • koriģēto veikto iemaksu apmēru kopā ar kavējuma procentiem un pagarinājuma maksu,
 • OFE pārskaitīto līdzekļu summa, kas atbilst 51,5% no dzēstajām norēķinu vienībām, kas reģistrētas OFE kontā 2014. gada 31. janvārī,
 • naudas līdzekļu summa, kas atbilst OFE dzēsto konta vienību vērtībai sakarā ar vecumu, kas ir par 10 gadiem zemāks par pensionēšanās vecumu,
 • maksājamo un veikto iemaksu summu.

Otrā pīlāra iemaksas ir sadalītas:

 • OFE pārskaitītās iemaksas 2,92% apmērā no iemaksu novērtējuma bāzes,
 • apdrošinātā individuālajā subkontā ierakstītās prēmijas 4,38% apmērā no prēmiju aprēķināšanas bāzes.

Atgādināsim, ka lēmumu par turpmāko iemaksu pārskaitīšanu OFE apdrošinātās personas pieņēma laika posmā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 31.jūlijam.

Ja ZUS tika iesniegta deklarācija par iemaksu pārskaitīšanu OFE, ZUS izvēlētajam fondam pārskaitīja 2,92% no iemaksu novērtējuma bāzes. Pēc tam subkontā tika saglabāti 4,38% no prēmijas.

Savukārt, ja šī deklarācija netika iesniegta, subkontā tiek ierakstīti 7,30% no iemaksu novērtējuma bāzes.

Būtiski, ka no 2016. gada katra apdrošinātā persona lēmumu šajā jautājumā var mainīt reizi 4 gados.

Ja apdrošinātā persona 2014. gadā nav iesniegusi deklarāciju par iemaksu pārskaitījumu OFE, ZUS subkontā tiek ieskaitīti 7,30% no iemaksu aprēķināšanas bāzes. Reizi četros gados var pieteikties ZUS un iesniegt deklarāciju par iemaksu pārskaitīšanu OFE, tad iemaksa tiks sadalīta - OFE 2,92%, bet subkontā 4,38%.

Subkontā uzkrātie līdzekļi netiek aplikti ar nodokli. Apliecinājums šim faktam atrodams Valsts nodokļu informācijas direktora 2019.gada 10.jūnija vēstulē (0113-KDIPT2-3.4011.240.2019.MS).

Vēstulē rakstīts:

"Summa, kas saņemta [..] no Sociālās apdrošināšanas iestādes kā vienreizēja atklātā pensiju fonda kontā uzkrāto līdzekļu un Sociālās apdrošināšanas iestādes apakškontā iegrāmatoto līdzekļu izmaksa, sakarā ar Sociālās apdrošināšanas iestādes sadali. īpašums sakarā ar laulības kopdzīves izbeigšanu laulības šķiršanas rezultātā, nav apliekams ar fizisko personu ienākuma nodokli”.

Tos arī indeksē katru gadu 1.jūnijā.

Indeksācijas indekss ir atkarīgs no IKP pieauguma pēdējo 5 gadu laikā - atšķirībā no kontu indeksācijas indeksa, kas tiek aprēķināts, pamatojoties uz inflāciju un veikto iemaksu apjomu un ir atkarīgs no apdrošināto personu skaita un darba samaksas pieauguma. Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Apakškonts ZUS — kādos apstākļos to var sadalīt?

Līdzekļi subkontā tiek sadalīti šādos gadījumos:

 • šķiršanās
 • laulības atzīšana par neesošu,
 • kopīpašuma izbeigšana laulības laikā,
 • līgumiska izslēgšana vai likumā noteiktās kopības ierobežošana,
 • tās personas nāve, kurai tika glabāts ZUS subkonts.

OFE biedra gadījumā līdzekļu sadale un izmaksa notiek, pamatojoties uz atklātā pensiju fonda paziņojumu. OFE ir pienākums paziņot ZUS 14 dienu laikā pēc sadalīšanas:

 • personas, kurām līdzekļi tika sadalīti, un
 • katras šīs personas procentuālā daļa.

Līdzekļu sadale subkontā ir stingri atkarīga no OFE uzkrāto iemaksu sadalījuma. Pēc tam, kad departaments ir saņēmis atbilstošu paziņojumu no pensiju fonda, ZUS ir 3 mēneši laika, lai sadalītu subkontā noguldītos līdzekļus. Ja persona nav OFE biedrs, ZUS ir jāiesniedz pieteikums līdzekļu sadalei un samaksai.

Saistības pret ZUS gadījumā, ja netiek parakstīts līgums ar OFE.

Uzsākot darbu pirmo reizi, jums jāizlemj, vai vēlaties būt OFE biedrs un maksāt viņam daļu no iemaksas, vai arī vēlaties pārskaitīt iemaksas tikai ZUS.

Ja līgums ar OFE netiek parakstīts, četru mēnešu laikā ZUS jāiesniedz apdrošinātā rakstiska deklarācija par mantiskajām attiecībām starp apdrošināto un viņa laulāto (piemēram, vai pastāv mantas kopība). Šīs lietojumprogrammas nosaukums ir ZUS-US-OPW-01. Tas, protams, attiecas uz cilvēkiem, kuri ir precējušies. Lieta ir tāda, ka daļa no līdzekļiem, kas uzkrāti subkontā tā īpašnieka nāves brīdī, tiek automātiski pārskaitīti uz laulātā kontu - tas attiecas uz iemaksām, kas veiktas par īpašuma kopības laiku.

Iesniegumā var norādīt arī pilnvarotās personas, kurām mantot subkontā uzkrātos līdzekļus. Pamatojoties uz to, ZUS sadalīs un izmaksās līdzekļus no tādas personas apakškonta, kura nav OFE biedrs.

Kas notiek, ja subkonta īpašnieks nomirst?

Subkontā esošie līdzekļi ir mantojami. Subkonta turētāja nāves gadījumā tiesīgā persona var iesniegt ZUS pieteikumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu vai izmaksu no apdrošinātās personas subkonta labuma guvējam vai mantiniekiem, nepilngadīgajiem, laulātajiem (USS).

Daļa no līdzekļiem, kas ieskaitīti apdrošinātās personas subkontā, laulības kopīgās mantas periodā, automātiski tiek ieskaitīta laulātā ZUS subkontā. Pārējais laulātais var pārskaitīt uz savu apakškontu ZUS vai izņemt to.

Atlikušie mirušā subkontā uzkrātie līdzekļi, kas netiek dalīti īpašuma kopības ietvaros, tiek pārskaitīti mirušā norādītajām personām, un, ja tas nav iespējams, tie ir mantojuma daļa.