Darba auto nodrošināšana svētku laikā – kā norēķināties?

Apkalpošana

Darba devēji, pieņemot darbā darbiniekus pienācīgai dienesta pienākumu veikšanai, nodrošina viņus ar automašīnām. Atvaļinājuma laikā darbiniekiem var tikt nodota arī dienesta automašīna. Darbinieki, kuri brīvdienās izmanto dienesta automašīnas, neveic nekādas darbības darba devēja labā.

Kas ir ienākumi?

Saskaņā ar Regulas Nr. 9 sek. 1991. gada 26. jūlija Likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli, turpmāk tekstā – IIN likums, 1. pantu, ar ienākuma nodokli tiek aplikti visi ienākumu veidi, izņemot tos, kas uzskaitīti 1. pantā. 21, 52, 52a un 52c un ienākumus, no kuriem atteicās no nodokļa iekasēšanas, ievērojot Nodokļu kodeksa noteikumus.

Pamatojoties uz pantu. 11 sek. citētā akta 1, ar ieņēmumiem, ievērojot Art. 14-15, art. 17 sek. 1. panta 6., 9. un 10. punkts attiecībā uz tiesību izmantošanu, kas izriet no atvasinātiem finanšu instrumentiem, 1. pants. 19, art. 25b un art. 30F, tiek saņemti vai nodoti nodokļu maksātāja rīcībā kalendārajā gadā naudas un naudas vērtības un saņemto labumu natūrā un citu bezmaksas labumu vērtība.

Vai dienesta attiecības ir ienākumu avots?

Saskaņā ar Art. 10 sek. IIN likuma 1. punkta 1. apakšpunktu atsevišķs ienākumu avots ir dienesta attiecības, darba tiesiskās attiecības, tai skaitā kooperatīvās darba attiecības, dalība lauksaimnieciskās ražošanas kooperatīvā vai citā kooperatīvā, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, saimniecības darbu, izdienas pensija vai invaliditātes pensija.

Kā izriet no Art. 12 sek. IIN likuma 1. pantu par ieņēmumiem no dienesta attiecībām, darba attiecībām, mājas darbiem un kooperatīvajām darba attiecībām ir uzskatāmi visu veidu maksājumi skaidrā naudā un pabalstu natūrā vai to ekvivalenta vērtība neatkarīgi no to finansēšanas avota. maksājumi un pabalsti, jo īpaši : pamatalgas, atlīdzība par virsstundām, dažāda veida piemaksas, balvas, ekvivalenti par neizmantoto atvaļinājumu un jebkādas citas summas neatkarīgi no tā, vai to apmērs ir noteikts iepriekš, kā arī naudas pabalsti, kas izmaksāti darbiniekam , kā arī citu neizmaksāto pabalstu vai daļēji izmaksāto pabalstu vērtība.

Kā darba attiecības nokārto darba devējs?

Saskaņā ar Art. Saskaņā ar IIN likuma 31. pantu fiziskām personām, juridiskajām personām un organizatoriskajām vienībām bez juridiskas personas statusa, turpmāk tekstā – darbavietas, ir pienākums kā maksātājiem gada laikā aprēķināt un iekasēt ienākuma nodokļa avansus no personām, kuras gūst ienākumus no šīm iestādēm no plkst. dienesta attiecības, darba attiecības, mājasdarba vai kooperatīvās darba attiecības, darba iestāžu izmaksātie sociālās apdrošināšanas naudas pabalsti, bet darba kooperatīvos - maksājumi par dalību bilances pārpalikumā.

Vai ir iespējams dienesta auto nodot darbinieka rīcībā privātām vajadzībām?

Ņemot vērā iepriekš minētos noteikumus, nav šaubu, ka, ja darba devējs nodod darbiniekiem dienesta automašīnu privātām vajadzībām, tas radīs ar nodokli apliekamus ienākumus bezatlīdzības pabalstu dēļ.

Sabiedrības darbinieku gūtajiem ienākumiem jābūt kvalificētiem 1. pantā minētajam avotam. 10 sek. IIN likuma 1 1. punktu, t.i., uz ienākumiem no darba attiecībām.

Saskaņā ar Art. 12 sek. IIN likuma 2.a punktu bezatlīdzības pabalsta, kas darbiniekam pienākas par dienesta automašīnas izmantošanu privātām vajadzībām, vērtību naudas izteiksmē nosaka šādi:

  • PLN 250 mēnesī - automašīnām ar dzinēja tilpumu līdz 1600 cm3,

  • PLN 400 mēnesī - automašīnām ar dzinēja tilpumu virs 1600 cm3.

Ja dienesta auto tiek izmantots privātām vajadzībām mēneša daļu, pabalsta vērtība tiek noteikta par katru auto izmantošanas dienu privātām vajadzībām, 1/30 apmērā no punktā noteiktajām summām. 2.a (iepriekš minētā likuma 12. panta 2.b punkts).

Tajā pašā laikā Art. 12 sek. Iepriekš minētā likuma 3. pantā ir norādīts, ka citu bezmaksas pabalstu vai daļēji izmaksāto pabalstu vērtību naudā nosaka saskaņā ar 1. panta 1. punktā noteiktajiem principiem. 11 sek. 2-2b.

1. piemērs.

Nodokļu maksātājs divu nedēļu atvaļinājuma laikā darbiniekam nodrošināja dienesta automašīnu. Uzņēmuma automašīnas nodrošināšana ilga divas nedēļas, pēc tam darbinieks atgriezās no atvaļinājuma un atdeva automašīnu. Koplietojamās automašīnas motora tilpums pārsniedza 1600 cm3. Kā jāaprēķina darbinieka ienākumi?

Šajā piemērā darbinieks gūs ienākumus:

14/30 x 450 PLN = 210 PLN

Kā nokārtot dalītās degvielas izmaksas?

Nodrošinot darbiniekam dienesta automašīnu, darba devējs var segt arī ar degvielas iegādi saistītos izdevumus.

2. piemērs.

Nodokļu maksātājs divu nedēļu atvaļinājuma laikā darbiniekam nodrošināja dienesta automašīnu. Darba devējs nodrošināja ar degvielu darbināmu automašīnu un apņēmās atlīdzināt darbinieka atvaļinājuma laikā izlietotās degvielas izmaksas. Darba automašīna tika nodota divām nedēļām, pēc tam Mr.Racownik atgriezās no atvaļinājuma un atdeva automašīnu. Koplietojamās automašīnas motora tilpums pārsniedza 1600 cm3

Šajā situācijā darba devējs nolēma papildus segt izdevumus par degvielas iegādi, kas pēc tam tiks izmantota ar uzņēmējdarbību nesaistītiem mērķiem, pēc tam darba devēja bezmaksas pabalstu, kas izteikts, nodrošinot ar iegādāto degvielu dienesta auto un izmantojot to privātām vajadzībām. darbinieka vajadzībām, ir atsevišķs pabalsts, kas veido darbinieka ar nodokli apliekamos ienākumus no darba attiecībām, kura vērtība jānosaka, pamatojoties uz 1. 12 sek. 3 iepriekš panta 1. punktā, t.i., saskaņā ar principiem, kas izklāstīti 1. panta 1. punktā. 11 sek. šī akta 2-2b.

Tādējādi - papildus vienreizējiem ienākumiem no bezmaksas pabalstiem, par automašīnu izmantošanu privātām vajadzībām (kas izriet no iepriekš minētā IIN likuma 12. panta 2.a punkta) - darba devējam būtu jāpieskaita darbinieku ienākumi no plkst. darba attiecības, papildu ienākumi no bezmaksas pabalstiem, par uzņēmuma iegādātās degvielas patēriņu privātās braukšanas laikā.

Rezumējot, bezatlīdzības pabalsta naudas vērtība, kas darbiniekam pienākas par dienesta automašīnas izmantošanu privātām vajadzībām, kā noteikts Art. 12 sek. IIN likuma 2a, neietver degvielas izmaksas.

Iepriekš minēto nostāju apstiprina nodokļu iestādes. Jāuzsver, ka administratīvajām tiesām ir atšķirīgs viedoklis. Tiesas uzskata, ka darbiniekam par dienesta automašīnas izmantošanu privātām vajadzībām pienākošā bezatlīdzības pabalsta vērtība naudas izteiksmē, kas minēta Art. 12 sek. IIN likuma 2.a pantu, sedz visas no tā izrietošās maksas, tostarp degvielas izmaksas (atsauces numurs III SA / Wa 518/17), Opoles provinces administratīvās tiesas 2018. gada 8. februāra spriedums (atsauces numurs I SA / Op 10 / 18) un 2017. gada 8. novembrī (atsauces numurs I SA / Op 327/17).