Uzņēmuma pamatlīdzekļa atklāšana

Vietne

Grāmatveži, kas nodarbināti grāmatvedības birojos, kur dažreiz ir apgrūtināta saskarsme ar klientu, vai jauni grāmatveži, kas pārņem grāmatvedības uzskaiti pēc saviem priekšgājējiem, bieži vien ir saistīti ar uzņēmuma īpašuma, kas līdz šim nav bijis iekļauts grāmatvedības uzskaitē. . Būtiski, ka šī problēma attiecas arī uz uzņēmējiem, kuri paši ved grāmatvedību un parasti nezināšanas dēļ savus īpašumus kārtotajā uzskaitē neuzrādīja. Kas ir aktīvu atklāšana? Kā tās jāuzskaita, pamatojoties uz ienākuma nodokli? Vai atklātajam pamatlīdzeklim ir jāatklāj informācija pamatlīdzekļu reģistrā? Mēs paskaidrosim tālāk.

Aktīva izpaušana — kad tas tiek darīts?

Saskaņā ar Art. 22.n punkts. IIN likuma 4, pamatlīdzekļus ieraksta pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu reģistrā ne vēlāk kā to nodošanas lietošanā mēnesī. Par vēlāku ieviešanas datumu uzskata pamatlīdzekļa vai nemateriālā aktīva izpaušanu.

Svarīgs!

Saskaņā ar definīciju, kas sniegta Art. 22.a punkts. Saskaņā ar IIN likuma 1. pantu par pamatlīdzekļiem tiek uzskatīti:

  • atsevišķi piederošas būves, ēkas un telpas,

  • mašīnas, ierīces un transporta līdzekļi,

  • Citas preces,

kas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

  • tie ir nodokļu maksātāja īpašumā vai kopīpašumā,

  • ir iegādāti vai ražoti paši,

  • ir pilnīgas un derīgas lietošanai dienā, kad tās pieņemtas lietošanai,

  • paredzamais lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu,

  • tos nodokļu maksātājs izmanto ar savu saimniecisko darbību saistītiem mērķiem vai nodod lietošanā uz nomas, īres vai līzinga līguma pamata.

Atklātā aktīva nolietojums

Jautājumu par atklāto pamatlīdzekļu nolietojumu regulē Art. 1. punkta 22 h. IIN likuma 1 4. punkts. Atbilstoši tā saturam nolietojuma norakstīšana no atklātajiem pamatlīdzekļiem tiek veikta, sākot ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim, kurā vērtības tika ierakstītas pamatlīdzekļu reģistrā.

Turklāt jāuzsver, ka Art. 22 sek. IIN likuma 8. pants nosaka, ka uzņēmuma izmaksas ir norakstīšana par pamatlīdzekļu patēriņu, kas veikta tikai saskaņā ar Art. 22a-22o, ņemot vērā Art. IIN likuma 23.

Svarīgs!

Nolietojuma norakstījumu korekcija pirms pamatlīdzekļa atklāšanas nav pieļaujama. Nodokļa maksātājs nevar uzrādīt pamatlīdzekli pamatlīdzekļu reģistrā ar retrospektīvu datumu un iegrāmatot izlaistos nolietojuma norakstus. Nodokļu maksātājam rīkojoties iepriekšminētajā veidā, viņam jāņem vērā, ka šīs norakstīšanas neveiks ar nodokli atskaitāmas izmaksas, jo tās netiek veiktas saskaņā ar Regulas Nr. IIN likuma 22a-22o, kā teikts iepriekš citētajā Art. 22 sek. IIN likuma 8.

1. piemērs.

2016.gada 31.maijā nodokļu maksātājs veica uzņēmumam piederošo ražošanas iekārtu inventarizāciju. Rezultātā izrādījās, ka 2016.gada 10.marta pirkuma-pārdošanas līguma ietvaros iegādātā iekārta par 10 000 PLN vērtību nav uzrādīta pamatlīdzekļu reģistrā. Vai šādā situācijā var atgriezties līdz martam un uzrādīt pamatlīdzekļus un tādējādi ierakstīt KPiR nesamaksātos nolietojuma norakstus?

Nē, nodokļu maksātājs nevar piemērot šādu risinājumu, jo šajā gadījumā aktīvs tiek atklāts. Uzņēmējam atklātais pamatlīdzeklis pamatlīdzekļu reģistrā jāuzrāda līdz inventarizācijas datumam, ti, 2016. gada 31. maijs. Tad nolietojumu varētu sākt reģistrēt, sākot ar nākamo mēnesi pēc tā ierakstīšanas pamatlīdzekļu reģistrā, t. no 2016. gada jūnija.

Svarīgs!

Atklātais pamatlīdzeklis tā izpaušanas dienā jāiekļauj pamatlīdzekļu reģistrā.

Te gan jāņem vērā, ka nodokļu noteikumos nav minēta nolietojuma termiņa saīsināšana par laika posmu starp pamatlīdzekļa vai nemateriālā aktīva nodošanu lietošanā un tā turpmāko iekļaušanu uzskaitē. Tātad praksē amortizācija tikai tiks atlikta.

Aktīva atklāšana - sākotnējās vērtības noteikšana

Atklāto pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība parasti tiek noteikta saskaņā ar Regulas Nr. IIN likuma 22g. Tā kā tikai pamatlīdzekļa atklāšana neietekmē vērtēšanas metodi. Uz tiem attiecas vispārīgie noteikumi. Visizplatītākie no tiem ir parādīti tabulā:

Iegūšanas metode

Vērtēšanas metode

Iegāde pret samaksu

iepirkuma cena

Daļēji apmaksāta iegāde

Pirkuma cena, kas palielināta par ienākumu vērtību, kas noteikta 2. pantā. 11 sek. 2b

Ražošana pašu spēkiem

Ražošanas izmaksas

Iegūšana mantojot, dāvinot vai citādi bez atlīdzības

Tirgus vērtība pirkuma dienā, ja vien dāvinājuma līgumā vai bezmaksas nodošanas līgumā šī vērtība nav norādīta mazākā apmērā

Iepriekš minēto nostāju apstiprina 2010.gada 2.aprīļa individuālā interpretācija, ats.Nr. IBPBI / 2 / 423-499 / 10 / SD, ko izdevis Katovices Nodokļu palātas direktors, kurš norādīja: (...) ka pamatlīdzekļu sastāvdaļu atklāšanas uzskaitē fakts nemaina to vērtēšanas principus, un tāpēc norakstīšanas pamats ir jābūt sākotnējai vērtībai, kas noteikta pēc pamatlīdzekļu pamatlīdzekļu pamatlīdzekļu 1. pantā noteiktajiem principiem. Adopcijas likuma 16g (...).

Ieņēmumi no aktīva atklāšanas

Pamatlīdzekļa atklāšana parasti nerada ienākumus, pamatojoties uz ienākuma nodokli. Kā norādīja Katovices Nodokļu palātas direktors individuālajā nodokļu nolēmumā ar atsauces numuru IBPBI / 2 / 423-49 / 10 / SD izdots 2010. gada 2. aprīlī: (...) Vairumā gadījumu pasākumu ieviešana uzskaitē ienākumus nenes. Lai noteiktu, vai saistībā ar pamatlīdzekļa izpaušanu ir radušies nodokļu ieņēmumi, ir nepārprotami jānosaka aktīvu iegādes veids.

Nodokļu ieņēmumi varētu rasties, ja inventarizācijas rezultātā tiek konstatēts, ka pamatlīdzeklis ir iegādāts bez atlīdzības, un ieņēmumi šajā kontā nav atzīti, un pamatlīdzekļa atklāšanas brīdis nemaina datumu no kuriem šie ieņēmumi rodas. Ja aktīvs ir iegūts bez maksas, ienākumi ir jāsaista ar periodu, kurā tas tika iegūts. (...).

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Pamatlīdzekļa atklāšana - kopsavilkums

Pamatlīdzekļa izpaušana ir diezgan izplatīta situācija, tāpēc ir vērts tai būt gatavam un zināt, kā ar to pareizi norēķināties, lai netiktu pakļautas nepatīkamām sekām no nodokļu dienesta puses. Nodokļu maksātājiem atklātais pamatlīdzeklis jāuzrāda pamatlīdzekļu reģistrā tā publiskošanas dienā. Šāda aktīva vērtība tiek noteikta saskaņā ar vispārējiem principiem, kas izklāstīti Regulas Nr. 22 g IIN likuma. Nolietojuma norakstīšana no atklātajiem pamatlīdzekļiem tiek veikta, sākot ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim, kurā vērtības tika ierakstītas pamatlīdzekļu reģistrā.

Uzņēmējam šajā sakarā nekādā gadījumā nevajadzētu veikt retroaktīvas korekcijas, jo tad nolietojuma norakstījumi nevarēs veidot uzņēmuma pašizmaksu. Šāda nodokļu pārbaudē atklātā kārtība radīs pienākumu izņemt atskaitījumus no nodokļu izmaksām, pārrēķināt nodokļu saistības, samaksāt nodokļu parādus un procentus.