Publiskā iepirkuma procedūras atcelšana – kas jāzina?

Apkalpošana

No 2021.gada 1.janvāra ir spēkā jauns likums - Publisko iepirkumu likums. Pārbaudi, kas būtu jāzina par jaunajiem publiskā iepirkuma procedūras atcelšanas noteikumiem!

 

Iepirkuma procedūras atcelšana – kas tas ir?

Iepirkuma procedūras atcelšana ir viens no procedūras izbeigšanas veidiem papildus līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai konkrētam komersantam.

Iepirkuma procedūra beidzas:

 • slēdzot publiskā iepirkuma līgumu, vai
 • tiesvedības atcelšana.

Procedūras atcelšanas pamatojums

Pasūtītājs atceļ iepirkuma procedūru, ja:

 • nav iesniegts neviens dalības pieteikums vai piedāvājums;
 • visi iesniegtie dalības pieteikumi vai piedāvājumi tika noraidīti;
 • labākā piedāvājuma vai piedāvājuma ar viszemāko cenu cena vai izmaksas pārsniedz summu, ko pasūtītājs plāno tērēt līguma finansēšanai, ja vien pasūtītājs šo summu nevar palielināt līdz labākā piedāvājuma cenai vai izmaksām;
 • pantā minētajos gadījumos. 248. punkts. 3, art. 249 un art. 250 sek. Likuma 2 - Publisko iepirkumu likums, ir iesniegti papildu piedāvājumi par tādu pašu cenu vai izmaksu;
 • notikušas būtiskas apstākļu izmaiņas, kuru dēļ procedūras veikšana vai līguma izpilde nav sabiedrības interesēs, ko nevarēja paredzēt agrāk;
 • procedūra ir apgrūtināta ar nenovēršamu defektu, kas neļauj noslēgt valsts iepirkuma līgumu, kas nav atceļams;
 • būvuzņēmējs nav sniedzis nepieciešamo nodrošinājumu līguma pienācīgai izpildei vai atturējies no publiskā iepirkuma līguma slēgšanas, ņemot vērā Art. 263;
 • viena avota iepirkuma procedūrā sarunu rezultātā publiskā iepirkuma līgums netika noslēgts.

Tiesvedības atcelšana apstākļu maiņas dēļ

Pasūtītājs var atcelt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru attiecīgi pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vai pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pastāv apstākļi, kas padara procedūras turpmāku veikšanu nepamatotu.

Turklāt pasūtītājs var atcelt iepirkuma procedūru arī tad, ja tam netika piešķirti publiskie līdzekļi, ko līgumslēdzējs bija paredzējis tērēt visa līguma vai tā daļas finansēšanai, un iespēja uz šī pamata procedūru atcelt paredzēts:

 • līguma paziņojums - procedūrā, kas tiek veikta atklāta konkursa, slēgta konkursa, sarunu procedūras ar publikāciju, konkursa dialoga, inovatīvas partnerības vai
 • uzaicinājums uz sarunām - sarunu procedūrā bez publikācijas vai viena avota iepirkuma.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Anulēšana neliela piedāvājumu skaita dēļ

Pasūtītājs var atcelt iepirkuma procedūru, ja to uzņēmēju skaits, kuri iesnieguši nenoraidīšanas pieteikumus dalībai procedūrā, ir mazāks par paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteikto minimālo komersantu skaitu, ko līgumslēdzējs plānoja uzaicināt iesniegt piedāvājumus, sākotnējos piedāvājumus vai konkursa dialogu.

Pasūtītājs var atcelt iepirkuma procedūru arī tad, ja nenoraidītu provizorisko piedāvājumu vai apspriežamo piedāvājumu skaits vai uzņēmēju konkursa dialoga laikā iesniegto risinājumu skaits ir mazāks par paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteikto minimālo skaitu.

Turklāt pasūtītājs var atcelt iepirkuma procedūru, ja to nenoraidītu piedāvājumu skaits, par kuriem pēdējā posmā tiek apspriests, ir mazāks par 2.

Principi, kas saistīti ar procedūras atcelšanu

Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras atcelšanu pasūtītājs informē arī komersantus, kuri iesnieguši piedāvājumus vai lūgumus piedalīties procedūrā vai tika uzaicināti uz sarunām, sniedzot faktisko un juridisko pamatojumu.

Ja līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra tiek atcelta no piešķīrēja vainojamu iemeslu dēļ, uzņēmējiem, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kas nenoraidīja, ir tiesības pieprasīt atlīdzināt saprātīgas izmaksas par dalību šajā procedūrā, jo īpaši sagatavošanas izmaksas. piedāvājums.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras atcelšanas gadījumā pasūtītājs nekavējoties informē uzņēmējus, kuri pieteicās līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai šajā procedūrā, par citas procedūras uzsākšanu, kas attiecas uz to pašu līguma priekšmetu vai attiecas uz to pašu priekšmetu. līgums.