Jauna patērētāja bankrots, t.i., ne tik vienkārša pilnīga parāda dzēšana

Apkalpošana

Patērētāju bankrota noteikumi, kas no 2015.gada 1.janvāra mainīja maksātnespējīgo fizisko personu, kuras neveic saimniecisko darbību, tiesisko situāciju, izraisīja patērētāju bankrota un bankrota procedūru pieteikumu skaita pieaugumu. 2020. gada 24. martā tika ieviesti kārtējie grozījumi bankrota noteikumos, kas ietekmē to patērētāju situāciju, kuri vēlētos samazināt parādsaistības.

Pirms 2020. gada marta grozījumiem bija iespēja dzēst parādnieka saistības bez atmaksas. Pēc tam tiesa dzēsa parādnieka saistības, nesastādot kreditoru atmaksas plānu, ja bankrotēja personiskā situācija skaidri liecināja, ka viņš nevarēs veikt atmaksu saskaņā ar kreditoru atmaksas plānu.

Jebkuru atmaksu jēdziens būtu interpretējams tādējādi, ka nekādu atmaksu nav iespējams veikt vai arī tām būtu tikai objektīvi simboliska summa, kas faktiski neļautu šo plānu īstenot. Kreditora personiskās situācijas izvērtējumu ietekmēja tādi faktori kā, piemēram, vecums, slimība, nespēks, invaliditāte un līdz ar to pieaugušās dzīves izmaksas (rehabilitācijas nepieciešamība, medikamentu iegāde, darbnespēja u.c.). Ja tiesa nolēmusi dzēst parādus pilnībā un lēmums nav pārsūdzēts, lieta tiek izbeigta.

Regula pēc 2020. gada 24. marta un parāda dzēšana

Grozījumi noteikumos par patērētāju bankrotu nenovērsa iespēju dzēst saistības bez atmaksas plāna, taču likumdevējs skaidri norādīja, ka šāda veida risinājums ir izņēmuma gadījums.

Tiesa dzēš parādnieka saistības, nesastādot kreditoru maksājumu plānu, ja bankrotētāja personiskie apstākļi nepārprotami liecina, ka viņš pastāvīgi nav spējīgs veikt jebkādas atmaksas saskaņā ar kreditoru atmaksas plānu. Šī noteikuma analīze ļauj secināt, ka bankrotējušajam ir jābūt maksātnespējīgam pastāvīgi, t.i., ne tikai sprieduma pasludināšanas brīdī, bet arī vēlāk.

Līdz ar to, pretēji līdzšinējam tiesiskajam statusam, tiesai tagad ir pienākums ņemt vērā un ņemt vērā arī tādus apstākļus, kas var rasties nākotnē, lai bankrotējušais spētu atmaksāt savus kreditorus.

Ja nespēja veikt atmaksu saskaņā ar kreditoru atmaksas plānu bankrotētāja personisko apstākļu dēļ nav pastāvīga, tiesa dzēš parādnieka saistības, nesastādot kreditoru atmaksas plānu. Tiesa papildus precizē, ka piecu gadu laikā no dienas, kad stājas spēkā lēmums par parādnieka saistību nosacītu atlaišanu, nenosakot kreditoru atmaksas plānu - ne bankrotējušais, ne arī kāds no kreditoriem iesniegs pieteikumu par kreditoru nodibināšanu. atmaksas plānu, kura rezultātā tiesa, atzīstot, ka bankrotējošā persona ir pārtraukusi veikt jebkādas atmaksas, atcels nosacīto dzēšanas rīkojumu un sastādīs kreditoru atmaksas plānu.

Iepriekš minētais nozīmē, ka parāda atvieglojums ir tikai īslaicīgs. Ieviestā risinājuma mērķis ir novērst pārāk sasteigtu saistību dzēšanu bez atmaksas kreditoriem.

Šeit ir vērts atzīmēt, ka likumdevējs ir radījis iespēju tiesai atcelt lēmumu par parādnieka saistību nosacītu atlaišanu, nesastādot kreditoru atmaksas plānu un noteikt kreditoru atmaksas plānu arī pēc pieciem gadiem no dienas, kad nosacīta parādnieka atmaksa. lēmums par parādnieka saistību nosacītu atlaišanu kļuva galīgs, nenosakot kreditoru atmaksas plānu.

Tas gan nenozīmē, ka bankrotējis gadiem ilgi domās, vai ir iespējams lēmumu atcelt vai nē. Izskatāmā lieta attiecas uz situāciju, kad 5 gadu laikā no dienas, kad lēmums par saistību nosacītu atlaišanu kļuva galīgs, nenosakot kreditoru atmaksas plānu, kreditors iesniedza pieteikumu par šī noteikuma atcelšanu un atmaksas plāna sastādīšanu, bet šī iesnieguma izskatīšanas laikā ir pagājuši 5 gadi.

Šis apstāklis ​​neizslēdz iespēju ņemt vērā kreditora pieteikumu. Savukārt pēc 5 gadiem iesniegts pieteikums nekādā gadījumā neizraisīs lēmuma par saistību nosacītu atlaišanu atcelšanu.

Kritušā parādnieka saistības

Saistībā ar nosacītu saistību dzēšanu likumdevējs noteica bankrotējušajam zināmus ierobežojumus, kas ietekmētu viņa finansiālo stāvokli pēc lēmuma par parāda dzēšanu pieņemšanas. Nu, saskaņā ar Art. likuma 49116 2.c punktu piecus gadus no dienas, kad lēmums par parādnieka saistību nosacītu atlaišanu kļūst galīgs, neizstrādājot kreditoru atmaksas plānu, bankrotējušais nevar veikt juridiskas darbības saistībā ar viņa aktīviem, kas varētu pasliktināties. viņa finansiālo stāvokli.

1. piemērs: Tiesa izdeva rīkojumu par parādnieka saistību norakstīšanu bez atmaksas grafika, secinot, ka bankrotējušā personiskā situācija nepārprotami neliecina par to, ka viņš pastāvīgi nav spējīgs veikt jebkādas atmaksas saskaņā ar kreditoru atmaksas plānu. Ņemot vērā iepriekš minēto, lēmums par izpirkšanu ir provizorisks. Kritušajam bija smaga depresija, viņš pat īslaicīgi atradās psihiatriskajā slimnīcā, kur viņam tika veikta terapija. Taču viņš nebija darbnespējīgs, un pirms slimības strādāja un saņēma algu valsts vidējā līmenī. Līdz ar to tiesa nolēma, ka ārstēšana var nest gaidītos rezultātus un nav pamata pieņemt lēmumu par saistību neatgriezenisku norakstīšanu. Turklāt tiesa nolēma, ka kritušais vismaz pēc būtības ir potenciālais mantinieks tikai dzīvam vecākam, kuram pieder īpašums, kas faktiski var izraisīt apstākļu maiņu, kas var ietekmēt lēmumu.

Iepriekš minētais spriedums ir vērtējams atzinīgi, jo īpaši tāpēc, ka bankrotējušā personiskā situācija nav pastāvīga. Ja tiesa noteiks, ka, piemēram, bankrotējošais ir darbspējas vecumā, jo viņam ir laba izglītība, un pastāv iespēja, ka viņš atgūs un papildus mantos īpašumu, tas atņems kreditoriem iespēju apmierināt savas prasības. , vismaz daļēji, dzēšot parādnieka saistības visā lietā, viņiem varētu būt liels kaitējums.

Jāatceras, ja bankrotējušais mantotu šādu īpašumu, viņam nevajadzētu mantojumu atteikt situācijā, kad tas uzlabotu viņa mantisko stāvokli.

2. piemērs: bankrotējis ir noraidījis Poviatas Nodarbinātības biroja darba piedāvājumu, kurā tika paziņots lēmums par bankrotētāja saistību dzēšanu. Vai viņam bija tiesības noraidīt viņa kvalifikācijai atbilstošu darba piedāvājumu?

Kritušais nedrīkst veikt tiesiskas darbības, kas pasliktinātu parādnieka materiālo stāvokli. Savā ziņā tas ir tiesību akts iesniegt gribas apliecinājumu par atteikšanos strādāt, kas nodrošinātu fiksētu ienākumu veidojošas algas iegūšanas bankrotu. Taču jāatceras, ka pats Nodarbinātības veicināšanas likums atsevišķos gadījumos pieļauj piedāvājuma noraidīšanu, tāpēc visa problēma būtu jāskata vismaz divējādi. Jebkurā gadījumā likumdevējs paredzēja neskaidras situācijas, tāpēc īpaši pamatotos gadījumos tiesa pēc bankrotējušā lūguma var piekrist tiesību aktam vai to apstiprināt.

Papildus aizliegumam pasliktināt savu stāvokli, viņiem ir pienākums katru gadu līdz aprīļa beigām iesniegt tiesai pārskatu par savu finansiālo un profesionālo stāvokli par iepriekšējo kalendāro gadu. Tiesai ir jābūt pieejamām tām kritušo dzīves jomām, kas ietekmē procesa iznākumu. Līdz ar to bankrotējušais uzrāda sasniegtos ieņēmumus un iegādātos aktīvus, kuru vērtība pārsniedz vidējo mēneša darba algu uzņēmējdarbībā, kā arī savu pelnītspēju, izdevumus par uzturēšanu un apgādājamiem, tai skaitā mājokļa vajadzībām. Bankrotējis ziņojumam pievieno iesniegtās gada nodokļu deklarācijas kopiju.

Bankrotējam uzlikto saistību nepildīšanas sekas

Ja bankrotējušais veic darbības, kuru mērķis ir pasliktināt savu stāvokli, vai nav iesniedzis ziņojumu vai sniedzis tajā nepatiesus datus, vai slēpis ienākumus vai iegūtos īpašumus, kā arī izbeidzis mantu vai bankrotējušā tiesvedība ir likumīgi uzskatīta par tādu. izdarīts par sliktu kreditoriem - tiesa noraida lēmumu par parādnieka saistību dzēšanu ar nosacījumu, nesastādot kreditoru atmaksas plānu.

Telpas, kurās tiesa var atteikties no lēmuma

Ja bankrotējis nav izpildījis viņam uzliktās saistības vai rīkojies nepareizi, bet saistību pārkāpums ir nenozīmīgs vai lēmuma par parādnieka saistību nosacītu atlaišanu neatcelšana, nesastādot kreditoru atmaksas plānu, ir pamatota ar taisnīguma apsvērumiem. vai humānu iemeslu dēļ, tiesa neatteiksies no noteikumiem.

Juridiskais pamats

  • 2003. gada 28. februāra likums, Bankrota likums, Tiesību žurnāls 2020.1228, t.i.

  • 2004. gada 20. aprīļa Likums par nodarbinātības veicināšanu un darba tirgus iestādēm, Tiesību žurnāls 2019.1482, t.i.

Materiālu sagatavojusi "Tak Prawnik" komanda.

Zīmola "Tak Prawnik" īpašnieks ir BZ Group Sp. z o.o.