Nepamatota vai prettiesiska darba līguma uzteikšana - darbinieka tiesības

Apkalpošana

Viena no pieņemamām darba attiecību izbeigšanas metodēm ir līguma laušana. Pieņemot lēmumu par darba līguma laušanu ar uzteikumu, jāatceras ievērot visas procedūras. To neievērošana var beigties tiesā, pēc tam, kad darbinieks vērsies darba tiesā, ja darbinieks nolems, ka atlaišana ir nepamatota vai pārkāpj likumu.

Darba līguma izbeigšana

Atbilstoši Darba kodeksam gan darbinieks, gan darba devējs var uzteikt darba līgumu ar uzteikuma termiņu. Taču šādā uzteikumā darba devējam ir pienākums darba tiesā sniegt informāciju par darbinieka tiesībām uz atlaišanu, bet uz nenoteiktu laiku noslēgta līguma gadījumā - norādīt tā pārtraukšanas iemeslu. Saskaņā ar Art. 264 Darba kodeksa, pārsūdzība par darba līguma uzteikšanu iesniedzama 21 dienas laikā no darba līguma izbeigšanas vēstules piegādes dienas.

Noteikumi dod iespēju darba devējam uzteikt ar darbinieku noslēgto darba līgumu. Tomēr Darba kodekss ievieš noteiktus ierobežojumus, lai "pasargātu" darbiniekus pret atlaišanu.

Darba devējs nevar uzteikt darba līgumu, t.sk. gadījumos, kad darbinieks:

  • nav vecāks par 4 gadiem līdz pensijas vecumam, ja darba stāžs viņam dod tiesības uz vecuma pensiju, sasniedzot šo vecumu;
  • atrodas atvaļinājumā vai citā attaisnotā prombūtnē no darba, ja vēl nav beidzies termiņš, kas dod tiesības uzteikt darba līgumu bez brīdinājuma;
  • ir stāvoklī un grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā;
  • ir aizsargāts arodbiedrību aktīvists.

Pretlikumīga izbeigšana ir līguma izbeigšana, ja:

  • pārkāpj noteikumus par līgumu uzteikšanu attiecībā uz līguma laušanas termiņiem, uzteikuma aizliegumiem, konsultāciju ar arodbiedrībām izlaišanu, darbinieka nenorādīšanu par pārsūdzības dienu darba tiesā;
  • uz nenoteiktu laiku noslēgtiem līgumiem, ja tas nesatur uzteikuma pamatojumu.

Darba līguma izbeigšana - pārsūdzība

Darbiniekam ir tiesības pārsūdzēt darba līguma uzteikumu darba tiesā, kā rezultātā var tikt piešķirta kompensācija vai izdots rīkojums par viņa atjaunošanu darbā ar iepriekšējiem nosacījumiem. Taču, lai tas notiktu, tiesai ir jākonstatē, ka darba līguma uzteikšana ir nepamatota vai pārkāpj noteikumus par darba līgumu uzteikšanu. Uz nenoteiktu laiku noslēgtā darba līguma uzteikumā norādītajiem atlaišanas iemesliem vienmēr jābūt patiesiem un konkrētiem. Ja tie neatbilst šīm prasībām, tas var būt pamats uzskatīt uzteikumu par nepamatotu. Jāatceras, ka uzteikuma pamatotība tiek pārbaudīta, kad līgums tiek uzteikts uz nenoteiktu laiku, jo tikai šī līguma gadījumā likums uzliek darba devējam pienākumu norādīt līguma laušanas iemeslu.

Prasības izvēle - atjaunošana vai kompensācija - parasti ir darba ņēmēja ziņā, taču tiesai ne vienmēr viņam ir jāpiekrīt. Tomēr tas cita starpā neattiecas uz: grūtniecēm un sievietēm grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, darbiniekiem, kas audzina bērnu, izmanto grūtniecības un dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumu, darbiniekiem pirmspensijas vecumā, kā arī darbiniekiem, kuri ir aizsargāti ar īpašiem noteikumiem. Minētajos gadījumos tiesai ir pienākums izpildīt darbinieka prasības, ja vien darba vieta nav pasludināta par bankrotējušu vai likvidēta (DL 411.p.), tad darbinieka atjaunošana darbā neizbēgami nav iespējama.

Darba tiesai nav jāizskata darbinieka lūgums par atjaunošanu darbā, ja tā konstatē, ka tas nav iespējams vai bezjēdzīgi. Šādas situācijas izvērtēšanai tiesai ir jāanalizē visi faktori, kas var ietekmēt darba līguma uzteikšanas iemeslu. Lēmuma par atjaunošanu izdošanas neefektivitāte tiek pamatota, piemēram, ar darbinieka nosodāmu uzvedību, konfliktu ar darba devēju, sociālās līdzāspastāvēšanas principu pārkāpšanu. Situācija, kas kavē darbinieka atgriešanos, ir, piemēram, viņa darbavietas likvidācija.

Kompensācija par nepamatotu darba līguma uzteikšanu

Atlīdzības apmērs, kas noteikts 3. pantā. 471 Darba kodeksa, atkarībā no tiesas lēmuma, ir vienāda ar darba samaksu par laika periodu no 2 nedēļām līdz 3 mēnešiem, bet ne mazāka par atlīdzību par uzteikuma termiņu. Darbinieks, kuram ir piešķirta atlīdzība, tiek ieskaitīts nodarbinātības periodā par bezdarba periodu, kas atbilst periodam, par kuru atlīdzība piešķirta. Darba kodeksā paredzētā atlīdzība ir neatkarīga no darbiniekam nodarītā kaitējuma un saskaņā ar darba likumu nav iespējams izmaksāt papildu atlīdzību, pat ja faktiskais kaitējums ir ievērojami lielāks par piespriesto summu. Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Atlīdzība par bezdarba laiku

Ja tiek pieņemts lēmums par atjaunošanu darbā, darbiniekam ir tiesības uz atlīdzību par bezdarba laiku saskaņā ar Regulas Nr. 47, bet ne vairāk kā pēc 2 mēnešiem, un, ja uzteikuma termiņš bija 3 mēneši, - ne vairāk kā pēc mēneša. Ja darba līgums ir uzteikts ar darbinieku pirmspensijas vecumā vai ar darbinieku grūtniecības vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, atlīdzība pienākas par visu bezdarba laiku. Tas attiecas arī uz darbiniekiem, kuri audzina bērnu, izmanto grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu un situācijas, kad līguma izbeigšanu ierobežo īpašs noteikums. Bezdarba periods, par kuru piešķirta atlīdzība, tiek ieskaitīts nodarbinātības laikā darbiniekam, kurš stājies darbā sakarā ar atjaunošanu darbā.

1. piemērs.
Darbinieks tika pieņemts darbā uz nenoteiktu laiku. Darba devējs ar viņu uzteica darba līgumu. Viņas atlaišana notika 2020. gada 31. janvārī. Darbiniece iesniedza prasību darba tiesā un pieprasīja atjaunošanu darbā. Tiesa atlaišanu atzina par nepilnīgu, jo darbinieks bija pirmspensijas vecumā un tāpēc tika atjaunots darbā. Spriedums stājās spēkā 2020. gada 15. aprīlī, un 16. aprīlī darbinieks ieradās darbā un pieprasīja samaksu par bezdarba laiku.Darba devējam ir pienākums izmaksāt viņai atalgojumu par visu bezdarba laiku no 2020. gada 1. februāra līdz 15. aprīlim.

Darba samaksas aprēķins

Lai aprēķinātu atalgojumu par bezdarba periodu, jāizmanto noteikumi, kas piemērojami atvaļinājuma ekvivalenta aprēķināšanai. To regulē Darba un sociālās politikas ministra 1996.gada 29.maija rīkojuma par darba samaksas noteikšanas metodi darba nepildīšanas laikā un atlīdzības, kas ir kompensācijas, atlaišanas pabalsta aprēķināšanas pamatā, noteikumi. kompensējošās piemaksas pie atalgojuma un citi Darba kodeksā paredzētie maksājumi. No tā izriet, ka darba samaksa par bezdarba periodu ir alga, ko darbinieks saņemtu, ja viņš tajā laikā strādātu. Tas ir, tiek ņemtas vērā visas summas izmaiņas, palielinājumi un samazinājumi, kas notiktu, ja darbinieks būtu nodarbināts. Darbiniekam, kurš atjaunots darbā, atalgojumu nesamazina par tobrīd pie cita darba devēja iegūto atalgojumu vai bezdarbnieka pabalstu. Taču tas nav jāmaksā par slimības pabalsta, rehabilitācijas pabalsta un invaliditātes pensijas saņemšanas laiku.