Atstāt pēc pieprasījuma bez derīguma termiņa beigām - vai tas ir iespējams?

Apkalpošana

Analizējot noteikumus par atvaļinājumu pēc pieprasījuma, var izdarīt savdabīgu secinājumu - neskatoties uz ikgadējām izmaiņām Darba kodeksā, tajā joprojām ir likuma robs, kas ir labvēlīgs darbiniekiem. Līdz kuram laikam jāizmanto atvaļinājums pēc pieprasījuma? Pārbaudiet!

Kas īsti ir atvaļinājums pēc pieprasījuma?

Atvaļinājums pēc pieprasījuma ir daļa no brīvdienu atvaļinājuma, taču tam ir atšķirīgi likumi. Ikgadējais atvaļinājums ir 20 vai 26 dienas. Atkarībā no darba stāža - nostrādājot vismaz 10 gadus, darbiniekam pienākas garāks atpūtas laiks, taču abas šīs dimensijas var rakstīt kā "16 + 4" un "22 + 4", jo neatkarīgi no viņu profesionālā pieredze, viņiem pēc pieprasījuma pienākas 4 dienu atvaļinājums. Atbilstoši Darba kodeksam (DL 167.p.) pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums katrā kalendārajā gadā piešķirt atvaļinājumu ne vairāk kā 4 dienas.

Kad man jāpiesakās atvaļinājumam pēc pieprasījuma?

Darbinieks atvaļinājuma pieprasījumu iesniedz ne vēlāk kā tā sākuma dienā (DL 167. pants). Saskaņā ar Augstākās tiesas 2006.gada 15.novembra spriedumu (I PK 128/06) tas ir jādara pirms darba uzsākšanas noteiktā dienā. Ziņošana par NF pēc "dienas" sākuma un mēģinājums to izmantot kā attaisnojumu nav jārespektē. Turklāt tas var būt nopietns darba tiesisko attiecību saistību pārkāpums, kā rezultātā darba līgums var tikt izbeigts bez brīdinājuma darbinieka vainas dēļ.

Kādā formā ir atvaļinājuma pieprasījums pēc pieprasījuma?

Tā kā NN pieteikšanās forma nav reglamentēta likumā, tiek pieņemta izvēles brīvība - no rakstiska iesnieguma līdz SMS (paziņojuma gadījumā, kas nav rakstisks, darbinieks pieteikumu aizpilda uzreiz pēc atgriešanās darbā). Viņam ir pienākums sagaidīt darba devēja atbildi (Augstākās tiesas 2008.gada 16.septembra spriedums, II PK 26/08). Ja viņš izmanto NŻ, neskatoties uz to, ka nav saņemta atbilde vai atteikums, viņš var (bet nav obligāti) pamatot darba devēja līguma izbeigšanu bez brīdinājuma termiņa. Lieta, kurā darbinieka atlaišana izrādījās nepamatota, noslēdzās ar Augstākās tiesas 2005.gada 26.janvāra spriedumu (II PK 197/04). Abas lietas, uz kurām attiecas minētie Augstākās tiesas spriedumi, bija par atvaļinājuma sākšanu pēc pieprasījuma, neskatoties uz atbildes trūkumu vai noraidošu atbildi. Secinājumi bija ārkārtīgi dažādi - vienā gadījumā NF izmantošana izrādījās nopietns pārkāpums, kas pamato darbinieka atlaišanu disciplinārlietas kārtībā, otrā gadījumā NF iesnieguma noraidīšana bija nepamatota, tāpēc nebija tiesību to noraidīt un darbinieku atlaist. Tas liecina par interpretācijas iespējamību, tāpēc šķiet lietderīgi gaidīt darba devēja atbildi.

Kā ir ar neizmantotajiem atvaļinājumiem pēc pieprasījuma?

Atvaļinājumu pēc pieprasījuma 4 dienas gadā var ņemt atsevišķi, daļēji vai pilnībā – tas jānorāda iesniegumā. Kas notiks, ja neizmantosiet NŻ atvaļinājumu? Atšķirībā no pārējā ikgadējā atvaļinājuma atvaļinājumu NN formā var izmantot tikai kalendārā gada laikā, no janvāra līdz decembrim. Tas gan nenozīmē, ka neizmantotais NŻ tiek pazaudēts, tieši otrādi – tas nonāk neizmantotā lietošanā. Tas ir teikts GIP Juridiskās nodaļas nostājā (GPP-110-4560-170 / 08 / PE par termiņu, kurā pēc darbinieku pieprasījuma tiek piešķirts neapmaksāts atvaļinājums, turpmāk Amats):

“Ja darbinieks, kuram ir tiesības uz 26 atvaļinājuma dienām, 2007. gadā neizmantoja sešas atvaļinājuma dienas, tajā skaitā četras dienas pēc pieprasījuma, tad 2008. gadā viņam paliks sešas atlikušās atvaļinājuma dienas. Savukārt pienākums neizmantoto atvaļinājumu izmantot līdz 2008.gada 31.martam attieksies tikai uz divām ikgadējā atvaļinājuma dienām, jo ​​atlikušās četras neapmaksātā atvaļinājuma dienas bija neizmantotais atvaļinājums pēc pieprasījuma 2007.gadā.

Kopš Nostājas publicēšanas KP izmaiņas ir pagarinājušas nokavējuma lietošanas termiņu, bet NŻ lietošanas termiņa trūkums palicis nemainīgs.

Saskaņā ar Art. 168. pantu, neizmantoto atvaļinājuma atvaļinājumu var izmantot līdz nākamā gada 30. septembrim, bet šis noteikums neattiecas uz atvaļinājumu pēc pieprasījuma. Tiesa, tas zaudē spēku kā pieejams uzreiz (ti pēc pieprasījuma), bet turpinās kā "īpašo noteikumu" atvaļinājums - lietojams bez laika ierobežojuma (KP nav noteikuma, kas tomēr norāda uz šādu datumu) .

Tas ļauj to droši plānot kā ierastā atvaļinājuma atvaļinājuma pagarinājumu nākamajā gadā un arī vēlāk, līdz perioda beigām. Regulējuma trūkums šajā sakarā izraisīja daudz strīdu, tāpēc arī tika izdota Ģenerāldarba un sociālās politikas inspekcijas Juridiskās nodaļas pozīcija.

Kad es varu sagaidīt, ka mans pieteikums atvaļinājumam pēc pieprasījuma tiks noraidīts?

Darba devējs var atbrīvot darbinieku no atvaļinājuma (vai pēc pieprasījuma atteikties piešķirt atvaļinājumu), ja pastāv īpaši apstākļi:

  • nepieciešamība veikt glābšanas operāciju, no kuras atkarīga dzīvība, veselība vai īpašums,
  • nepieciešamība novērst defektus nododamajā objektā,
  • negaidīta darbu uzkrāšanās, ko darba devējs nevarēja paredzēt, un to neizpilde var nopietni apdraudēt uzņēmuma pozīcijas tirgū.

Iepriekš minētie apstākļi nav pakļauti ārējai izvērtēšanai, vienīgais viedoklis šajā gadījumā ir darba devējs. Darbinieks var noliegt savu vērtējumu Darba tiesā, bet līdz tam atlaišana tiek traktēta kā dienesta rīkojums, kura neievērošanas rezultātā līgums var tikt izbeigts bez uzteikuma termiņa. Atsaucot darbinieku no atvaļinājuma, darba devējs sedz visas ar to saistītās izmaksas - lidojumus, brīvdienas utt. Situācijā, kad darbinieks atstāj apgādībā esošu ģimeni atvaļinājumā, arī atgriešanās izmaksas un zaudētā atvaļinājuma izmaksas jāsedz darba devējam. Izmaksu atlīdzināšana tiek veikta, pamatojoties uz darbinieka iesniegtajiem rēķiniem, ja tādu nav, uzņēmumā piemērojamās likmes ir noteiktas darba koplīgumā, darba līgumā vai atalgojuma noteikumos un, ja arī tādu nav. attiecīgie noteikumi dokumentos, tiek piemēroti komandējumu uzskaites noteikumi.

SVARĪGS!

Saskaņā ar KP neizmantotais atvaļinājuma atvaļinājums beidzas pēc 3 gadiem. Tas attiecas arī uz NŻ atvaļinājumu. Ir gadījumi, kad pirms desmit gadiem ir piešķirts neizmaksāts atvaļinājums, taču, lai tas notiktu, ir jāpierāda darba devēja nolaidība, kas atteicās vai kavēja atvaļinājuma plānošanu un izmantošanu.