Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība – kāda ir kopīpašuma ietekme?

Vietne

Uzņēmēji, kuriem ir aktīvi, uz kuriem viņiem nav pilntiesīgas īpašumtiesības, var iekļaut tos kā nodokļu atskaitāmās izmaksas ar nosacījumu, ka tie tiks izmantoti saimnieciskajā darbībā. Pēc noteiktu nosacījumu izpildes šie priekšmeti var būt viena vai vairāku līdzīpašnieku uzņēmuma pamatlīdzekļi. Kā attiecīgi jānosaka kopīpašumā esošā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība? Atbilde rakstā.

Aktīva sākotnējās vērtības noteikšana

Veicot uzņēmējdarbību, uzņēmējs iegādājas daudzus aktīvus. Tomēr ne visas iegādātās preces var būt pamatlīdzeklis un uz tām attiecas nolietojums.

Saskaņā ar Art. 22.a punkts. IIN likuma 1, pamatlīdzekļi, piemēram:

 • atsevišķi piederošas būves, ēkas un telpas,
 • mašīnas, ierīces un transporta līdzekļi,
 • Citi priekšmeti.

Turklāt iepriekš minētajiem līdzekļiem vajadzētu:

 • būt nodokļu maksātāja īpašumā vai kopīpašumā,
 • iegādāts vai ražots pats,
 • jābūt pilnīgai un derīgai lietošanai dienā, kad tas tiek pieņemts lietošanai,
 • izmantot uzņēmējdarbībā vairāk nekā gadu,
 • izmantot nodokļu maksātājs ar savu saimniecisko darbību saistītiem mērķiem vai nodot lietošanā uz nomas, nomas vai līzinga līguma pamata.

Savukārt nolietojums sastāv no materiālo aktīvu pakāpeniskas nolietošanās, veicot ikmēneša nolietojuma norakstīšanu plānotajā nolietojuma periodā. Taču, lai noteiktu nolietojuma apmēru, nepieciešams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību. Šim nolūkam jāņem vērā konkrētā aktīva iegūšanas metode:

 • pirkums par atlīdzību - pirkuma cena,
 • pašu ražošana - ražošanas izmaksas,
 • daļējs pirkums par atlīdzību - pirkuma cena, kas palielināta par ieņēmumu vērtību, kas gūta no bezatlīdzības iegūtās daļas,
 • iegāde bez atlīdzības – tirgus vērtība iegādes dienā, ja vien bezmaksas nodošanas līgumā nav noteikts citādi,
 • mantojums vai ziedojums - tirgus vērtība pirkuma dienā, ja vien dāvinājuma līgumā vai bezatlīdzības nodošanas līgumā šī vērtība nav noteikta mazākā apmērā.

Ar pamatlīdzekli saistītās izmaksas, kas radušās pirms tā iekļaušanas uzņēmuma īpašumā, palielinās tā sākotnējo vērtību. Pamatlīdzekļa vērtību pēc nodošanas ekspluatācijā ietekmēs darbības, kuras saskaņā ar 1. panta 1. punktu. 22 g 1. punkta. IIN likuma 17. pants būs saistīts ar tā pilnveidošanu. Parasti uzlabojumu uzskata par darbībām, kuru rezultātā palielinās pamatlīdzekļa lietošanas vērtība attiecībā pret tā vērtību dienā, kad tas tiek nodots ekspluatācijā, īpaši mērot pēc lietošanas laika, ražošanas jaudas. , ar uzlaboto pamatlīdzekļu palīdzību iegūtās produkcijas kvalitāti, kā arī izmaksas.to ekspluatāciju. Svarīgi, ka to rekonstrukcijas, paplašināšanas, rekonstrukcijas, pielāgošanas vai modernizācijas izdevumu summai attiecīgajā taksācijas gadā ir jāpārsniedz PLN 10 000.

Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība un kopīpašuma daļa

Pilnības un piemērotības lietošanai nosacījums pamatlīdzekļa nodošanas uzņēmuma īpašumā brīdī nereti ir saistīts ar papildu izdevumiem, kas saistīti ar tā atjaunošanu vai pielāgošanu lietošanai. Kopīpašuma gadījumā tie parasti nerodas proporcionāli kopīpašuma daļai. Tad rodas jautājums, kā noteikt sākotnējo vērtību, ja papildus pirkuma cenai sākotnējā vērtībā ir iekļautas papildu izmaksas. Nu, šādā situācijā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība tiek noteikta proporcionāli kopīpašuma daļai un tā pielāgošanas izmaksu summai šeit nav nozīmes. Sākotnējā vērtība tad būtu jāuzskata par kopējām izmaksām, kas saistītas ar objekta iegādi un pielāgošanu lietošanai proporcionāli nodibinātajam kopīpašumam.

Šo nostāju apliecina Valsts nodokļu informācijas direktores 2018. gada 23. aprīļa interpretācija, ats. Nr. 0111- KDIB2-2.4011.414.2017.4.HS:

"Lai noteiktu dzīvokļa sākotnējo vērtību, Pretendentam vispirms ir jāsaskaita visas dzīvokļa iegādes izmaksas (ieskaitot visas notāra izmaksas) un visas izmaksas, kas radušās par dzīvokļa apdari, kas nav saistītas ar iekārtojumu, neatkarīgi no tā, vai iepriekš minētās izmaksas radušās Pretendentam vai citam kopīpašniekam.Tikai no šādā veidā noteiktās vērtības Pretendentam jāaprēķina dzīvokļa sākotnējā vērtība, kas ir par pamatu viņa veiktajiem nolietojuma norakstījumiem, atbilstoši viņa īpašuma daļai dzīvoklī - 80%, viņa gadījumā tas būs 80% no pirkuma cenas plus notāra pakalpojumu izmaksas un visas dokumentētās izmaksas, kas radušās par dzīvokļa apdari, kas nav saistītas ar iekārtojumu (krāsošanu, apmetumu, grīdas, flīzes, vannas istabas piederumi). m atbilst 80% no visa iepriekšminētā izdevumi, kas veido telpu sākotnējo vērtību, t.i., 80% no telpu iegādes cenas, 80% no visām notāra pakalpojumu izmaksām un 80% no visām dokumentētajām izmaksām, kas radušās par telpu apdari, kas nav saistītas ar tās aprīkojumu."

Piemērs. 1

Uzņēmējs Mihals kopā ar savu svaini iegādājās dzīvokli par summu 300 000 PLN, ko plāno ziedot uzņēmējdarbības vajadzībām. Uzņēmējam kopīpašumā ir 80%, bet svaiņam 20%. Dzīvoklī bija nepieciešams kapitālais remonts un visas ar to saistītās izmaksas 100 000 PLN apmērā sedza uzņēmējs. Kā viņam jānosaka pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība?

Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība jānosaka, pamatojoties uz pirkuma cenu un izmaksām, kas radušās pirms tā pieņemšanas lietošanā proporcionāli uzņēmējam piederošajai daļai, ti: (PLN 300 000 + PLN 100 000) * 80% = PLN 320 000. Tas nekas, ka ar dzīvokļa pielāgošanu saistītās izmaksas uzņēmējs sedza pilnībā.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Laulāto kopīpašumā esošā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība

Pamatlīdzekļa, kas veido kopīpašumu, sākotnējās vērtības noteikšanas metodi reglamentē Regulas Nr. 22 g 1. punkta. IIN likuma 11. pantu, saskaņā ar kuru pamatlīdzekļi, kas ir laulāto kopīpašuma kopīpašuma priekšmets, netiks nolietoti proporcionāli laulāto kopīpašumam, ja vien viņi neizmanto konkrēto īpašumu saimnieciskajā darbībā, viņi rīkojas atsevišķi.

Turklāt, ja katrs laulātais veic atsevišķu saimniecisko darbību un izmanto tajā kopīgu aktīvu, tad tā sākotnējā vērtība jānosaka proporcionāli katra izmantotajai daļai. Tad nepieciešama līdzīpašnieka piekrišana pamatlīdzekļa lietošanai uzņēmumā.

Taču situācijā, kad starp laulātajiem ir kopīga manta un tikai viens no laulātajiem izmanto doto līdzekli savā darbībā, tad viņš var veikt nolietojuma norakstījumus no pamatlīdzekļa pilnas vērtības, ja pamatlīdzeklis ir pilnībā izmantota viena laulātā uzņēmējdarbībā.

Savukārt laulātie, kuriem ir mantas šķirtība, pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību nosaka proporcionāli kopīpašumam, pat ja konkrēts mants tiek izmantots tikai viena laulātā darbībā.

Īpašumtiesību iegūšana no kopīpašuma

Pastāv arī situācijas, kad kopīpašumā esošā pamatlīdzekļa lietošanas laikā kāds no kopīpašniekiem nolemj to iegādāties, kļūstot par attiecīgā īpašuma vienīgo īpašnieku. Noteikumos nav precizēts, kā pēc tam tiek aprēķināts aktīva nolietojums. Praksē pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību palielina izdevumi par līdzdalības iegūšanu. Sākotnējā vērtība tiek noteikta atbilstoši pirkuma cenai, t.i., tā palielina sākotnējo vērtību par iegūto daļu kopīpašumā. Šo nostāju apstiprina individuālā interpretācija ref. IPTPB3 / 4510-218 / 15-4 / PM Lodzas Nodokļu palātas direktora 2015. gada 22. septembrī:

'(...) Amortizācijas norakstīšana no ēku un būvju palielinātās sākotnējās vērtības pretendentam jāveic, sākot ar nākamo mēnesi pēc kopīpašuma izbeigšanas. (...) ietekme nolietojuma jomā notiek no nākamā mēneša pēc apstākļu izmaiņu ierakstīšanasfakti, kas attiecas uz pamatlīdzekļiem.'

2. piemērs.

2020. gada janvārī uzņēmējs Sebastjans iegādājās daļu līdzīpašumā uz automašīnu 60 000 PLN vērtībā. Transportlīdzeklis augustā ierakstīts pamatlīdzekļu reģistrā, un sākotnējā vērtība bija pirkuma summa proporcionāli daļai (60 000 PLN).

2020.gada maijā uzņēmējs no kopīpašnieka iegādājās atlikušo kopīpašuma daļu 40 000 PLN apmērā (transportlīdzekļa vērtība PLN 100 000), kļūstot par automašīnas vienīgo īpašnieku. No 2020. gada jūnija uzņēmējs kā vienīgais īpašnieks aprēķinās nolietojuma norakstījumus visai transportlīdzekļa vērtībai.