Personiska rakstura izdevumi uzņēmuma izmaksās

Vietne

Uzņēmējam, vadot savu biznesu, jārēķinās ar dažāda veida izdevumu nepieciešamību. Dažas no tām noteikti var klasificēt kā nodokļu izmaksas, bet pārējās nē. Šeit noteicošais ir izdevumu raksturs un to mērķis. Vai personīgos izdevumus var pieskaitīt pie uzņēmuma izdevumiem? Pārbaudīsim!

Kādus izdevumus var iekļaut izmaksās?

Nodokļu maksātājs var iekļaut uzņēmuma izmaksās tikai tos izdevumus, kas atbilst 2006. gada 1. janvāra prasībām. 22 sek. 1. pantu, saskaņā ar kuru: "Nodokļu atskaitāmās izmaksas ir izmaksas, kas radušās, lai gūtu ienākumus vai uzturētu vai nodrošinātu ienākumu avotu, izņemot izmaksas, kas uzskaitītas 1. pantā. 23 ". Tas nozīmē, ka pirmais un svarīgākais nosacījums ir izdevumu veikšana, lai gūtu ienākumus vai saglabātu vai nodrošinātu ienākumu avotu. Otrais - ka šīs izmaksas nevar tikt uzskaitītas to izmaksu katalogā, kuras nav atskaitāmas no nodokļiem (norādītas likuma 23. pantā). Turklāt nodokļu maksātājam jāspēj pierādīt cēloņsakarība starp veiktajām izmaksām un no tām gūtajiem ienākumiem.

Saistībā ar iepriekš minēto, veiktās darbības tipiskās nodokļu izmaksas cita starpā ietver:

 • komerciālo preču un materiālu iegāde;

 • algu izmaksa darbiniekiem;

 • bankas maksas par uzņēmuma bankas konta uzturēšanu;

 • degvielas iegāde uzņēmuma transportlīdzeklim;

 • biroja piederumu iegāde uzņēmuma vajadzībām.

Šis nav viss izdevumu saraksts, kas kvalificējas kā nodokļu atskaitāmās izmaksas, bet tikai to piemēri.

1. piemērs.

Uzņēmējs Rafals vada datorveikalu. 2021. gada janvārī viņš iegādājās piecus portatīvos datorus par 2000 PLN katru - trīs ar nolūku pārdot tālāk, vienu paredzēts izmantot uzņēmējdarbībā, bet pēdējo nolēma nodot privātai lietošanai. Kā Rafala kungam jāievada rēķins par aprīkojuma iegādi?

Rafala kungam ir jāiekļauj rēķins par pirkumu, kā norādīts tālāk.

 • 10.ailē - Komercpreču un materiālu iegāde - iekļauj šo trīs portatīvo datoru vērtību, kuri iegādāti tālākpārdošanas nolūkos, jo atbilst komercpreču definīcijai;

 • 13. ailē. - Citi izdevumi - iekļauj viena klēpjdatora vērtību, kuru izvēlējāties izmantot savā biznesā.

Savukārt iekārtu vērtība, kas tiks nodota privātai lietošanai, uzskaitē netiek iekļauta. Personiska rakstura izdevumi nav nodokļu izdevumi un nevar tikt iekļauti uzņēmuma izmaksās neatkarīgi no tā, vai to pirkumu apliecinošais rēķins ir izrakstīts par uzņēmuma datiem vai nē.

Izdevumu personīgais raksturs

Lai izdevumi būtu nodokļu izdevumi, tiem jābūt saistītiem ar veikto saimniecisko darbību. Ja šādas saiknes nav, tās parasti nevar būt izmaksas un tikt iekļautas uzskaitē. Tāpat ir vērts uzsvērt, ka lielākā daļa personiska rakstura izdevumu, neskatoties uz to, ka tie ir netieši saistīti ar darbību, nebūs atskaitāmi no nodokļiem. Raksturīgākās ir uzņēmējam iegādātās:

 • koriģējošās brilles vai lēcas;

 • braukšanas kurss;

 • peldbaseina caurlaide;

 • biļete uz sporta zāli;

 • vakcīna;

 • zobārsta apmeklējums vai

 • dzīvības apdrošināšana.

Vērts piebilst, ka bez iepriekšminētajiem izmaksu veidiem ir arī abstraktākas idejas, piemēram, izdevumi par bērnudārzu vai vasaras nometnēm uzņēmēja bērniem.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Runājot par izdevumiem par brillēm, lēcām u.c., iegādājoties tās sev, uzņēmējs nevarēs samazināt no darbības gūtos ieņēmumus par to vērtību. Šāda pozīcija cita starpā izriet no no Valsts nodokļu informācijas direktora 2020. gada 24. septembra 0113-KDIPT2-1.4011.574.2020.2.MGR interpretācijas, kurā teikts, ka:

[...] izdevumi par koriģējošu briļļu iegādi galvenokārt ir paredzēti, lai aizsargātu [...] veselību. Izdevumi, kas saistīti ar pašnodarbinātās personas veselības stāvokli, ir personiska rakstura izdevumi. Redzes defekta vai tā pasliktināšanās gadījumā fiziskā persona ir spiesta iegādāties koriģējošās brilles neatkarīgi no tā, vai tā veic vai neveic saimniecisko darbību. Tādējādi tuvākais mērķis, veidojot šāda veida izdevumus, ir redzes aizsardzība, nevis ienākumu gūšana no nelauksaimnieciskās darbības. Neraugoties uz norādi, ka Pretendents iegādātās koriģējošās brilles izmantos tikai [..] pienākumu veikšanai, augstākminētā pirkuma nosacījums ir Pretendenta veselības stāvoklis, proti, redzes defekts, kas prasa korekciju, un līdz ar to ir izdevumi. personiska rakstura, neatkarīgi no uzņēmējdarbības vadīšanas.

Izdevumu rašanās par korektīvo briļļu iegādi neietekmē ne ieņēmumu apjomu, kas gūti no veiktās saimnieciskās darbības ietvaros sniegto pakalpojumu sniegšanas, ne saistību ar veikto darbību kā ieņēmumu avotu. Līdz ar to izdevumi, kas radušies, iegādājoties koriģējošās brilles darbam pie datora, nav kvalificējami kā nodokļos atskaitāmās izmaksas, saskaņā ar Art. 22 sek. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 1”. Veicamās darbības specifika ir izšķirošais kritērijs, lai izmaksas kvalificētu kā uzņēmuma vai personiskus izdevumus. Jāuzsver, ka noteikumu interpretācijā ir izņēmumi, kas pieļauj atsevišķus specifiskus izdevumus klasificēt kā nodokļu izmaksas. Tomēr tie attiecas uz raksturīgām darbības formām. Labākais piemērs tam ir Varšavas Nodokļu palātas direktora 2010. gada 10. marta interpretācija, IPPB1 / 415-17 / 10-2 / AM:

Pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību, kas ietver personu aizsardzību saskaņā ar likumu par cilvēku un īpašuma aizsardzību. Pretendenta veiktās darbības ir balstītas uz kontaktiem ar krievu un angļu valodā runājošu darbuzņēmēju. Norādītais darbuzņēmējs ir arī galvenais Iesniedzēja uzņēmuma ienākumu avots. Pretendenta papildu aktivitāte ir darbība speciālo apmācību jomā, no kurām lielāko daļu Pretendents veica armijas vajadzībām, kas dodas misijās uz Čadu, Irāku un Afganistānu, un šogad - plāno paplašināt savu apmācību darbību ārvalstu tirgos, galvenokārt Lielbritānijā un Vācijā.

Līdz ar to uzņēmēja profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, apgūstot svešvalodas, rada iespēju nodibināt un uzturēt ekonomiskos kontaktus ar ārvalstu darbuzņēmējiem. Tāpat saimnieciskās darbības specifika individuālās aizsardzības un speciālo apmācību jomā ļauj saimnieciskās darbības izmaksās atzīt par peldbaseinu, trenažieru zāli un cīņas mākslām radušos izdevumus, kuru mērķis ir uzturēt Pretendentu labu fizisko stāvokli.”.

Tādējādi izņēmuma kārtā sporta zāles ieejas biļete, kas parasti tiek uzskatīta par personiska rakstura izdevumiem, atsevišķā gadījumā (interpretācijā minētā nodokļu maksātāja) varētu būt nodokļu izmaksas.

Vēl viens piemērs ir dzirdes aparāta izmaksas. Ja šādas izmaksas tiešā veidā veicina pareizu profesijas veikšanu, ir iespējams iekļaut izdevumus par dzirdes aparāta iegādi uzņēmuma izmaksās. To apliecina Valsts nodokļu informācijas direktora 2020.gada 29.jūnija 0112-KDIL2-2.4011.323.2020.2.AA interpretācija:

radušies izdevumi par pieteikumā norādīto dzirdes aparātu, kas nepieciešams profesijā praktizējot un ir neaizstājams elements Pretendenta uzņēmējdarbības priekšmetā esošā pakalpojuma vispusīgai izpildei, un šie izdevumi var objektīvi pārvērsties ienākumu gūšanā, nodokļu izmaksās”.

Izdevumu atzīšana maskām un veselības aizsardzībai epidēmiju laikmetā

Nodokļu maksātājiem var rasties daudz šaubu par to, vai izmaksās ir iekļautas uzņēmuma aizsardzības līdzekļu, t.i., masku, ķiveru un dezinfekcijas līdzekļu, izmaksas. Saskaņā ar nodokļu skaidrojumiem par jaunām atvieglojumiem, kas piemēroti saistībā ar negatīvu ekonomisko seku rašanos Covid-19 dēļ, ja uzņēmējam radušies izdevumi, kas izriet no pienākuma darba aizsardzības jomā (uzņēmējdarbības veikšana) vai LR vadlīnijām vai ieteikumiem. institūcijām (institūcijām), kas ir kompetentas sanitārās drošības jomā, vai ar savu lēmumu un racionālu epidēmijas draudu (epidēmijas) novēršanu, šādi izdevumi veido nodokļos atskaitāmas izmaksas, ja tās ir pienācīgi dokumentētas.

Lai lejupielādētu:

pdf
Nodokļu skaidrojumi — par jaunām preferencēm, kas piemērotas saistībā ar negatīvām ekonomiskām sekām COVID-19 dēļ.pdf Apraksts: manuāla aizpildīšana Izdevumu piemēri, ko var klasificēt kā nodokļu izmaksas, ir darbinieku sejas maskas, ķiveres vai koronavīrusa testu darbinieku finansēšana. Likumdevējs nodokļu skaidrojumos tieši nerisināja jautājumu par to, vai šādas izmaksas, kas radušās darba devēja labā, ir uzskatāmas par uzņēmēja personiskajiem izdevumiem un vai tās var iekļaut nodokļu izmaksās. Rezumējot, iespēja kvalificēt konkrētus izdevumus par nodokļa atskaitāmām izmaksām ir atkarīga no uzticama un visaptveroša to rakstura novērtējuma. Tajā pašā laikā tieši uzņēmējam kā nodokļu maksātājam ir pienākums pierādīt saistību starp izmaksu rašanos un ienākumu gūšanu.

Papildus jāuzsver, ka to, kas ir mērķtiecīgs un nepieciešams veiktajā darbībā, nosaka saimnieciskās darbības veicējs, lai gan praksē nodokļu maksātāja interpretācija nodokļu iestādēm var nebūt acīmredzama. Līdz ar to uzņēmējiem ir iespēja pieteikties uz individuālu interpretāciju, kas būs pamats doto izdevumu atzīšanai izmaksās iespējamās turpmākās pārbaudes gadījumā.

Izdevumu grāmatošana wFirma.pl sistēmā

Lai ievadītu sistēmā izmaksu rēķinu, dodieties uz IZDEVUMI »GRĀMATVEDĪBA» PIEVIENOT »PVN RĒĶINS / RĒĶINS (BEZ PVN) / IZDEVUMI, kur pēc nepieciešamo datu aizpildīšanas izvēlieties atbilstošo IZDEVUMU VEIDU.

Pateicoties tam, aktīvo PVN maksātāju gadījumā izdevumi nonāks attiecīgajā KPIR un PVN pirkumu reģistra ailē (saskaņā ar tiesībām uz atskaitījumu).