Amatpersonas izslēgšana no kontroles - modelis ar pārskatu

Lejupielāde

Uzņēmēji vēlas, lai nodokļu audits būtu objektīvs. Amatpersonas izslēgšana no pārbaudes ir aizsardzība pret oficiālu aizspriedumiem. Tas notiek saskaņā ar likumu, un tā rezultātā nodokļu iestāde zaudē spēju izskatīt lietu. Noteikumos ir stingri noteikts, kādos gadījumos tas notiek. Izlasi rakstu un uzzini vairāk!

Nodokļu inspekcija, ko veic nodokļu iestādes, ir reglamentēta Nodokļu kodeksa VI sadaļā. Nodokļu audita mērķis ir pārbaudīt nodokļu iestāžu veikto auditēto personu atbilstību likumā noteiktajām nodokļu saistībām.

Nodokļu rīkojuma 130. panta 1. punktā ir ietverts slēgts izslēgto personu saraksts. Nodokļu biroja, pašvaldības (pilsētas) iestādes darbinieks, stārosts, maršala birojs, nodokļu palātas, muitas darbinieks vai muitas iestādes darbinieks, muitas kameras, par valsts finansēm atbildīgā ministru apkalpojošā biroja darbinieks un pašvaldības apelācijas padomes loceklis tiek izslēgts no līdzdalības tiesvedībā lietās par nodokļu saistībām un citiem nodokļu likumā reglamentētiem jautājumiem, kuros:

 1. ir ballīte;

 2. viņi ir tādās tiesiskās attiecībās ar pusi, ka lietas izšķiršana var ietekmēt viņu tiesības vai pienākumus;

 3. puse ir viņu laulātais, brāļi un māsas, augšupējie, pēcnācēji vai pirmās pakāpes radinieki;

 4. puses ir personas, kas ar tām saistītas adopcijas, aizbildnības vai aizbildnības dēļ;

 5. tie bijuši liecinieki vai eksperti, bijuši vai ir nodokļu maksātāja pārstāvji vai nodokļu maksātāja pārstāvis ir kāda no 3. un 4. punktā minētajām personām;

 6. piedalījies apstrīdētā lēmuma pieņemšanā;

 7. radušies apstākļi, saistībā ar kuriem pret viņu ierosināta dienesta, disciplinārlieta vai krimināllieta;

 8. puse ir persona ar augstāku oficiālo varu pār to.

Jāatceras, ka izslēgšanas iemesli no lietas kārtošanas turpinās arī pēc laulības, adopcijas, aizgādības vai aizbildnības beigām.

Amatpersonas izslēgšana no pārbaudes nozīmē, ka konkrētais nodokļu iestādes darbinieks ne tikai nevar piedalīties darbībās, kas ir tieši saistītas ar lēmuma izdošanu, bet arī visās sagatavošanas darbībās.

Amatpersonu no pārbaudes var izslēgt:

 • ar likuma spēku,

 • pēc jūsu pieprasījuma,

 • pēc procesa puses lūguma,

 • ex officio.

Nodokļu rīkojumā nav norādīts, kādā veidā darbinieks vai amatpersona tiek izslēgta. Tomēr ir vispārpieņemts, ka tam jānotiek lēmuma veidā. Izslēgšanas gadījumā pēc pieprasījuma vai ex officio, lēmuma pieņemšana ir būtiska. Līdz šāda lēmuma pieņemšanai un izsniegšanai no formālā viedokļa darbinieks piedalās procesā. Gan tad, kad amatpersonas izslēgšana no pārbaudes izriet no likuma, gan arī pēc pieprasījuma vai ex officio, šo lēmumu nevar pārsūdzēt.

Likums neprasa pamatot apstākļus, kas izraisa darbinieka vai amatpersonas neobjektivitāti, bet tikai apstākļus, kas rada šaubas par šo personu objektivitāti. Nav jāpierāda apstākļi, kas rada šaubas par objektivitāti. Pietiek tos attaisnot. Leģitimēt tomēr nozīmē norādīt uz iespēju, iespējamību, ka kaut kas notiks tādā veidā, kas liecina par patiesumu, autentiskumu, patiesībai tuvā veidā.

Amatpersonas izslēgšana no kontroles - sekas

Atbrīvojuma institūcijas piemērošanas sekas ir citas personas iecelšana tiesvedības veikšanai jautājumos, kas saistīti ar nodokļu saistībām un citos nodokļu tiesību normos regulētos jautājumos.

Ja amatpersona tiek izslēgta no pārbaudes, par jaunas personas iecelšanu amatā atbild:

 • nodokļu biroja vadītājs,

 • muitas iestādes vadītājs,

 • komūnas vadītājs, mērs (pilsētas prezidents),

 • staroste jeb vojevodistes maršals, nodokļu palātas direktors,

 • muitas kameras direktors,

 • par valsts finansēm atbildīgais ministrs.

Savukārt pašvaldības apelācijas padomes locekļa izslēgšanas gadījumā tās priekšsēdētājs ieceļ personu, kas pilnvarota izslēgt izslēgto personu. Ja pašvaldības apelācijas kolēģija tās locekļu izslēgšanas dēļ nevar izšķirt lietu pilnas tiesnešu kolēģijas trūkuma dēļ, Ministru prezidents ar lēmumu lietas izšķiršanai ieceļ citu pašvaldības apelācijas padomi.

Nodokļu biroja vadītāja izslēgšana

Saskaņā ar Art. Nodokļu rīkojuma 131. panta 1. punktu, nodokļu biroja vadītājs ir atbrīvots no ar nodokļu saistībām saistīto jautājumu risināšanas vai citu nodokļu tiesību normu reglamentētu jautājumu izskatīšanas, ja lieta attiecas uz:

 1. nodokļu dienesta vadītājs vai viņa vietnieks;

 2. nodokļu palātas direktors vai viņa vietnieks;

 3. 1. vai 2. punktā uzskaitīto personu pirmās pakāpes laulātais, brāļi un māsas, augšupējie, pēcnācēji vai radinieki;

 4. persona, kuru saista adopcijas, aizbildnības vai aizbildnības attiecības ar 1. vai 2. punktā minēto personu.

Ja nodokļu biroja vadītājs tiek izslēgts no amata iemeslu dēļ, kas norādīti:

 1. 1. punkts, kā arī 3. vai 4. punkts saistībā ar 1. punktu - jautājumu izskata nodokļu dienesta vadītājs, ko iecēlis nodokļu palātas kompetentais direktors;

 2. 2.punktu, kā arī 3. vai 4.punktu saistībā ar 2.punktu - ar lietu nodarbojas par valsts finansēm atbildīgā ministra iecelts nodokļu biroja vadītājs.

Nodokļu palātas direktora gadījumā valsts finanšu ministrs nevar iecelt nodokļu palātas direktora pakļautībā esošās nodokļu iestādes vadītāju, kura direktors vai viņa vietnieki attiecas uz izslēgšanas pamatojumu.

Lai lejupielādētu:

pdf
Amatpersonas izslēgšana no pārbaudes - veidne pdf.pdf Apraksts: veidlapa aizpildāma manuāli docx
Amatpersonas izslēgšana no pārbaudes - veidne docx.docx Apraksts: rediģēšana, drukāšana, saglabāšana