Darbinieka algas un sociālās apdrošināšanas iemaksas nodokļu izmaksās

Vietne

Uzņēmēji, kas pieņem darbā darbiniekus, var iekļaut darbinieka atalgojumu un ZUS iemaksas nodokļu atskaitāmajās izmaksās. Taču īpaša uzmanība jāpievērš šo izmaksu atzīšanas metodei PKPiR, jo tas viss ir atkarīgs no samaksas datuma, faktiskās saistību nokārtošanas pret darbinieku un ZUS iemaksu veikšanas datuma. Šajā rakstā skaidrosim visas šaubas saistībā ar algu un sociālo iemaksu uzskaiti individuālajā uzņēmumā.

Alga saskaņā ar darba līgumu

Pamats atalgojuma apmēra un izmaksas aprēķināšanai no pilnas slodzes darba ir noslēgtais darba līgums, darba laika uzskaite, apmeklējumu saraksts, iespējamā informācija par papildu iemaksām un konkrētajā uzņēmumā spēkā esošie atalgojuma noteikumi. Darba samaksas noteikumi ir iekšējais tiesību akts, kas nosaka darba samaksas nosacījumus. Darba devējam, kurš nodarbina vismaz 20 darbiniekus, uz kuriem neattiecas uzņēmuma darba koplīgums vai daudzuzņēmumu darba koplīgums, ir pienākums to sagatavot.

Darba ņēmēja un darba devēja izmaksātās atlīdzības un sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru apliecinošs grāmatvedības dokuments ir darba samaksas lapa. Tajā jāiekļauj šādi elementi:

 • darba devēja vārds un citi dati,
 • darbinieka vārds un uzvārds,
 • algas saraksta nosaukums vai numurs,
 • periods, uz kuru attiecas algas saraksts,
 • atlīdzības izmaksas datums,
 • visu to iemaksu apmēru, par kurām ir samazināta atlīdzība,
 • atskaitījumi,
 • pamats ienākuma nodokļa aprēķināšanai,
 • bruto darba samaksa,
 • neto alga, kas jāmaksā,
 • saraksta datums,
 • klausītāju un apstiprinātāju paraksti.

Darbiniekiem, kas nodarbināti saskaņā ar darba līgumu un civiltiesiskiem līgumiem, algu saraksts jāsagatavo atsevišķi.

Darbinieku algas un sociālās iemaksas nodokļu izmaksās – kad tās var atzīt?

Darbiniekam saskaņā ar darba līgumu izmaksātā atlīdzība ir nodokļa izmaksas bruto apmērā. Savlaicīgi izmaksātās algas un citas darbiniekiem pienākošās summas darba devējam ir tiesības ierakstīt PKPiR tajā mēnesī, par kuru tās pienākas, kad tās izmaksātas vai darītas pieejamas termiņā, kas izriet no darba likuma, līguma vai citas pušu tiesiskās attiecības. Gadījumā, ja darba devējs neievēro darba samaksas termiņu, atalgojuma izmaksas var iekļaut nodokļu izmaksās tikai dienā, kad tā tiek izmaksāta vai nodota darbiniekiem (juridiskais pamats 22. panta 6.a punktā). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likums).

1. piemērs.

Ādama kungs vada individuālo uzņēmumu, kurā uz darba līguma pamata nodarbina darbinieku. Saskaņā ar līgumu atalgojums par konkrēto mēnesi tiek izmaksāts līdz nākamā mēneša 10. datumam, un darba devējs vienmēr ievēro šo atlīdzības datumu. Kurā datumā Ādama kungs var uzrādīt atalgojuma izmaksas PKPiR?

Uzņēmējam ir tiesības darbiniekam izmaksātās atlīdzības bruto summu iekļaut tā mēneša nodokļu izdevumos, par kuru tā pienākas, kad darba devējs iestājas izmaksāšanas datumā. Ja Ādama kungs samaksāja atlīdzību pēc nākamā mēneša 10. datuma, šīs atlīdzības bruto summa veidos nodokļu izmaksas tikai izmaksas dienā.

2. piemērs.

Agņeškas kundze vada individuālu uzņēmumu. Tā nodarbina darbinieku uz darba līguma pamata. Saskaņā ar līgumu atalgojums par konkrēto mēnesi tiek izmaksāts līdz attiecīgā mēneša pēdējai dienai. Agņeškas kundze algu izmaksāja novēloti, proti, nākamā mēneša 5. datumā. Kurā datumā uzņēmējs var uzrādīt atlīdzības izmaksas PKPiR?

Sakarā ar to, ka nav ievērots darba līgumā noteiktais algas izmaksas termiņš, Agņeškas bruto algas izmaksas var ierakstīt tikai faktiskajā izmaksas datumā, t.i., nākamajā mēnesī.

Algu uzskaite saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem

Pilnvarojuma līgums un līgums par konkrēto darbu ir civiltiesiski līgumi, kuru ierakstīšanu ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmatiņā regulē citi likumi nekā ar darba līgumu izmaksāto atalgojumu. Mēs arī iegrāmatojam darbuzņēmējam vai darbuzņēmējam izmaksāto atlīdzību bruto summā, taču tikai maksājuma dienā vai nodošanas līgumslēdzēja vai darbuzņēmēja rīcībā.

Nav nozīmes, uz kuru periodu atlīdzība tiek izmaksāta, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem no bruto atlīdzības uzskaites PKPiR viedokļa ir svarīgi, kad tā izmaksāta, pamatojoties uz izrakstīto rēķinu.

Kā rezervēt algu PKPiR?

Neatkarīgi no tā, vai mums ir darīšana ar atlīdzību, kas izmaksāta saskaņā ar darba līgumu vai civiltiesisku līgumu, bruto atlīdzības summu ierakstām nodokļu ieņēmumu un izdevumu virsgrāmatas 12.ailē. Ailē jāieraksta neto atalgojuma summa, ienākuma nodokļa avansa maksājums un darbinieka/uzņēmēja finansētās sociālās apdrošināšanas iemaksas, jo tās visas veido atlīdzības bruto summu.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

ZUS iemaksas, ko finansē darba devējs PKPiR

ZUS iemaksu uzskaite darba devēja finansētajā daļā ir atkarīga no samaksas datuma un noslēgtā līguma veida. Detalizēti ZUS iemaksu, iemaksu Darba fondā un darba devēja finansēto darbinieku Garantēto pabalstu fondā uzskaites principi ir noteikti Art. 22 sek. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 6bb.

Saskaņā ar noteikumiem apdrošināšanas iemaksas iemaksu maksātāja finansētajā daļā un iemaksas Darba fondā un Darbinieku Garantēto pabalstu fondā veido nodokļa atskaitāmas izmaksas tajā mēnesī, par kuru tās jāveic, ja tās tiek veiktas:

 1. sakarā ar maksājumiem, kas samaksāti vai darīti pieejami tajā mēnesī, kurā tie ir jāveic, t.i., līdz nākamā mēneša 15. datumam;
 2. sakarā ar debitoru parādiem, kas samaksāti vai pieejami nākamajā mēnesī, termiņā, kas izriet no darba tiesību, līguma vai citu pušu tiesisko attiecību noteikumiem, bet ne vēlāk kā līdz šī mēneša 15. datumam.

Praksē tas nozīmē, ka, ja algas tiek izmaksātas tajā mēnesī, par kuru tā pienākas, darba devēja finansētās iemaksas var būt izdevumi tajā pašā mēnesī, kad tās tiek izmaksātas laikā. Ja darba samaksa par konkrēto mēnesi tiek izmaksāta nākamajā mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10. datumam, darba devēja finansētās ZUS iemaksas var būt tā mēneša izmaksas, par kuru tās jāveic, ar nosacījumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • algas tiks izmaksātas attiecīgajā datumā,
 • ZUS iemaksas par atalgojumu tiks veiktas vienu mēnesi agrāk nekā likumā par sociālās apdrošināšanas sistēmu noteiktais termiņš.

Ja prēmijas tiek izmaksātas vēlāk, prēmijas ir izmaksas to izmaksas mēnesī. Attiecībā uz pilnvarojuma līgumiem ZUS iemaksas darba devēja finansētajā daļā ir nodokļu atskaitāmās izmaksas to samaksas dienā. Līgumam par konkrētu darbu nav jāmaksā ZUS iemaksas. Nodokļu ieņēmumu un izdevumu virsgrāmatas 13.aile paredzēta Sociālās apdrošināšanas iestādē, Darba fondā un darba devēja finansēto darbinieku garantēto pabalstu fondā veikto iemaksu uzskaitei.